sobota 5. února 2011

TAJEMSTVÍ AMENTI

Tajemství Amenti 1
aneb
O čem to všechno je


Interpretace pravdivé historie a údělu lidstva, planety Země a problematiky
současného vzestupného období v letech 2000 až 2022,
na základě informací, přinesených emancipujícímu se lidstvu Ashayanou Deane
v podání Petra Penguina.


(c) Petr Penguin, Beskydy, duben-říjen 2009


Obsah• Úvod
• Předmluva - dvanáctero postřehů

1. Hlavní události odehrávající se před zrozením lidstva
1. Vznik našeho vesmíru neboli tzv. Velký třesk
2. Vznik a prvotní osídlení našeho vesmíru
3. Andělské války (před 250 miliardami až 570 miliony let)
4. Evoluční vzestup Azuritů a prvotní vznik andělských humanoidních ras - lidstva
(před 568 miliony lety)

A. První nedějepisná vsuvka - Jehoviánské pečetě - skutečné Vnitřní ukřižování Krista

2. Vědomí, rasy a duchovní rodiny
3. Záchranná mise Amenti
1. Příprava na Záchrannou misi Amenti, vznik pozemských genetických ras a 12-ti kmenů
současného lidstva, 1.osídlení planety Země
2. Etapy Záchranné mise Amenti ukončené Elektrickými válkami
3. Elektrické války - další globální katastrofa

B. Druhá nedějepisná vsuvka - technika na uvolnění zkrystalizovaných myšlenkových vzorců

4. Etapy Záchranné mise Amenti ukončené Tisíciletými válkami (Druhé osídlení)
5. Současné, Třetí osídlení planety Země, nová úloha kristovského lidstva T-2
6. Čtyři kruhy Třetího osídlení

C. Třetí nedějepisná vsuvka - Zákon Jednoty aneb zákon jednoho Boha

4. Lemurie
1. Infiltrace Drakoniánců, zkáza Lemurie, přestěhování Mostu úmluvy do Egypta
2. Budování Egyptské civilizace a pyramid, rozštěpení originální rasy Melchizedeka

5. Atlantská konspirace a zánik Atlantidy

1. Neplánovaná zkáza Atlantského kontinentu, zrada Thovta a masakr Eiyanů,
Luciferiánské spiknutí, mírové období a útoky na Egypt
2. Útok proti Sféře Amenti a její neplánovaný sestup, finální zánik Atlantidy,
civilizační pád lidstva
3. Neplánovaný sestup Sféry Amenti a náhradní smrt planety, Země jde do kosmické
karantény, pozastavení Záchranné mise Amenti
6. Ego a Vyšší Já
1. Identifikace problematiky


2

2. Co s tím dělat ?

7. Atlantská konspirace od finálního pádu Atlantidy po faraona Achnatona
1. Rekapitulace Atlantské konspirace
2. Templářská pečeť a evoluční objížďka přes Alkyon
3. Atlantská konspirace od pádu Atlantidy po misi faraona Achnatona
4. Atlantské konspirace - mise faraona Achnatona
5. Essenské bratrstvo a jejich dvě skupiny (1240 př.n.l. - 12 př.n.l.)

8. Mise Ježíše Krista
1. Jan Křtitel, Ježíš, Marie a podstata jejich mise
2. Mise Krále Artuše a Rytířů kulatého stolu
3. Křížové výpravy proti Albigenským, invaze do Ameriky, nástup iluminátů
4. Zeta Rigeliánci přicházejí na scénu, kontext jejich působení
9. Vnitřní struktura Soupeřů

10. Klíčové události 20.století
1. Druhá světová válka
2. Studená válka, invaze z Orionu a Hvězdné války
3. Rudý pulz, projekt Montauk (1972 - 1992)
4. Intervence Strážců a jejich přístup k řešení vzniklé situace (1983 - 1992)

11. Finální drama 1987-2000, tři cesty do budoucnosti 2000 - 2022
1. Hlavní dějotvorné události od roku 1992 do zahájení SAC ve vztazích UIR a GA
2. Některé motivace a souvislosti
3. Plán a přípravy Strážců na průběh SAC 2000-2022

D. Čtvrtá nedějepisná vsuvka - technika Otevření PBIS skrze Maharickou pečeť a Očista
tekutým krystalickým světlem
1. Modlitba - invokace JÁ JSEM
2. Představa o holografické struktuře mikro i makrokosmu

12. Závěr seriálu - současnost, finále
1. Stručná rekapitulace
2. Překážky na cestě domů
3. Pozemská situace v SAC 2000-2022
4. Galaktický nadhled3

Úvod

Vážení čtenáři,

Sdílením znalostí z dále prezentovaných textů se spolu vydáváme na velmi fantastickou, ale i
odpovědnou cestu za poznáním skutečné podstaty života, člověka, lidstva, planety i kosmu včetně
toho, jaký to má všechno smysl, logiku a dějepis. Nosnou myšlenkou proto, že jsem se rozhodl
zorganizovat tuto výpravu za poznáním je právě ono slůvko odpovědnost, které bych rád, kdyby si každý čtenář skutečně dobře promyslel. Tato odpovědnost spočívá v tom, že ti, kdo jsme kousek dál než ostatní, máme povinnost odpovídat a i tím pomáhat těm, kteří jsou pozadu. A tato uskutečněná, na začátku "jen chápaná" racionální povinnost nás posléze sama pozmění a přivede k prožívání
daleko láskyplnějších motivací, proč pomáhat svým bližním. Věřím, že z prezentovaného kontextu postupně vykrystalizuje spirituálně-energetická podstata této myšlenky, která je postavena na
principu společně sdílené, vzájemně na sobě závislé tvorby naší každodenní holografické reality, na principu Duchovní rodiny kristovského lidstva coby jednoho konkrétního typu (formy)
kosmického Vědomí a jeho globálního postavení či údělu.
Ne náhodou jsem pro druhý úvodní přívlastek, charakterizující tuto výpravu, použil slovo
fantastický. Chci tím vyjádřit stav mysli, kterým jsem si prošel, když jsem se sám seznamoval s tím
vším, co se Vám pokusím na této naší výpravě za poznáním předat. Současně si jsem zajisté vědom
i toho, že se najdou čtenáři, kteří tuto fantastičnost přiřadí nikoliv svým pocitům z četby, nýbrž její
informační rovině. Nemůže tomu být jinak, individuální (ne ty společně sdílené) bio-energetické
vrstvy jednotlivců, ty tajemné oblasti našich osobností, odkud se noří naše iracionální postoje jsou
vskutku jedinečné, na principu Svobodné volby pracující, a proto nutně i různé výsledky nesoucí
vrstvy naší bytosti. Ale to vůbec nevadí, protože Cesta od sci-fi k Pravdě někdy bývá kratší, než
jakákoliv jiná. Tato naše výprava za poznáním, kterou jsem pojmenoval - O čem to všechno je -
tedy je skutečně fantastická a setkáme se na ní s mnoha koncepty a informacemi, které jsou zejména
zásadně odlišné od všeho, co doposud známe. Přesto předesílám, že se nejedná o žádnou
konspirativní spekulaci či anarchistický pamflet. Data, se kterými bude laskavý čtenář seznámen
jsou určena výhradně k jeho osobnímu procítění, zpracování, zužitkování a životní inspiraci a nebo
odmítnutí, přičemž to jak s nimi kdo ve finále naloží, je skutečně volba, kterou máme každý zcela
ve své kompetenci i odpovědnosti. A na samém začátku bych rád zdůraznil ještě jednu poznámku.
Předávaná data jsou mými vlastními slovy, která jsem zformuloval veden snahou zhutnit
(transformovat) primární údaje do přiměřeně "stravitelné velikosti a podoby" tohoto sekundárního
textu. Jak úspěšně se mi to povedlo, nejsem schopen posoudit, ale co je podstatné je to, že pokud se
někdo rozhodne vydat se po této cestě dál, do větší hloubku, výšky či šířky, primární údaje jsou mu
k dispozici. A z nich posléze sám může zjistit, že tato naše výprava je jen malým náhledem na
skutečnou kvantitu i kvalitu informací a myšlenek, které jsou dnes inspirovanému zájemci volně a
svobodně k dispozici. V anglickém originálu jsou tyto myšlenky prezentovány pod pojmem -
Svobodné učení, což ale nic nemění na faktu, že si za svá (byť pouze interpretační) slova, každý
neseme osobní, karmickou zodpovědnost, jakou energii zasejeme, takovou budeme sklízet. V tomto
smyslu tedy přijímám práva i odpovědnosti přináležející všem autorům, veřejně prezentovaných
slov. Tolik úvodem a nyní již můžeme udělat první krok na cestě, na kterou přeji všem upřímným
čtenářům - hodně vůle a štěstí k dosažení cílové mety. Nechť je Vám tento text dobrým kompasem.

Dříve než si Vám vůbec dovolím říci něco konkrétního a faktického, považuji za důležité vyjádřit se
k otázce samotného původu těchto informací neřku-li faktů. Informace, které jsou předmětem
našeho zájmu a které se Vám pokusím postupně přetlumočit, jsou podrobně a veřejně publikovány
v knižní sérii nazvané VOYAGERS a dále pak v materiálech celosvětové studijní skupiny Amenti
Projekt. Tyto primární, informační zdroje jsou tedy tím, na co se v dalším textu budu případně
odkazovat jako na Prameny. Avšak co je informačním zdrojem těchto Pramenů samotných, zajisté
se zeptáte. Odpověď na tuto otázku je rovněž jasně zodpověditelná, ale její přijetí již vyžaduje
jistou dávku vstřícnosti, alespoň pro začátek. Pokud se Vám tedy již tato první odpověď bude zdát

4

texty obsahovaly přes 500 tisíc stran ručně psaného, zhuštěného písma obsaženého v 590
svazcích v tzv. primárním jazyce Zakladatelské rasy kočko-lvích lidí (Feline-hominid) - v
tzv. Anuhazi jazyce. Později byly přepisovány do dalších podob a jazyků. V období 208216
př.n.l. v tzv. Chrámových válkách došlo k jednomu z kataklysmat Země a zničení Urtitské
lidské kultury s tím výsledkem, že do nesprávných rukou se dostaly mj. i dva CDT disky a
všech dvanáct tzv. Pečetních štítů. Ostatních deset CDT disků bylo Azurity zachráněno a
odvezeno do bezpečí na Sírius B. Pod pojmem "nesprávné ruce" si nyní představme tzv.
Padlé andělské legie a další entity, které si dál podrobně rozebereme. Zkráceně a souhrnně budeme pro ně v tomto materiálu používat označení Soupeři.
Těchto 12 malých CDT disků tvoří spolu se zmíněnými 12 tzv. velkými Pečetními štíty
klíčové artefakty, které umožňují otevřít tzv. 12 Primárních hvězdných bran tzv.
Univerzálního chrámového komplexu našeho vesmíru - přesněji 15-ti dimenzionálního
Časového matrixu. CDT disky jsou aktivátory pro tyto Pečetní štíty. Tyto artefakty byly
svěřeny do opatrování Urtitské kultuře na planetě Země, kde byly artefakty i ukryty. Tím
byla Země začleněna do společenství národů, tzv. Strážců Univerzálního chrámového
komplexu (i o nich si víc řekneme až později) a Urtité tak byli začleněni do tehdy nově
zformulované Smaragdové úmluvy. Kdyby se všechny tyto artefakty dostaly do rukou
Soupeřů, bylo by velmi pravděpodobné, že by je tyto ruce použily k ovládnutí 12. Hvězdné
brány Univerzálního chrámového komplexu, čímž by znemožnily kontakt a tedy i ochranu
civilizací z 12-ti nižších dimenzí, svými mateřskými a otcovskými Zakladatelskými
inteligencemi bytujícími v 13.-15. dimenzi (to se jim mimochodem již jednou i podařilo -
ale i o tom všem podrobněji až později). Tím by tyto nesprávné ruce dostaly tyto civilizace
do svého (trvalého) područí a otroctví, o což jim samozřejmě i jde. A to by se vážně nemělo
stát. No a o tom je ta dnešní, kosmická šachová partie, které právě vstupuje do své
koncovky, známé jako Armagedon.
• Od dob kataklyzma v roce 208216 př.n.l. byly znalosti z CDT disků v cyklických obdobích
předávány lidstvu prostřednictvím tří autorizovaných mluvčích - překladatelů, nicméně vždy
se podařilo toto čisté vědění Soupeřům překroutit a zmanipulovat do podoby zavádějících a
manipulativních náboženských či ateistických dogmat. Toto mj. vysvětluje i společné
podhoubí všech dnes známých pozemských náboženství a ateismu od východu po západ.
•V období 22340 př.n.l., v Atlantské době vešel ve známost zejména 3.mluvčí CDT disků,
který byl Azurity pověřen přinést lidstvu kýžené vědomosti. Jednalo se o atlanťana
(Nibiruánsko-Anunnackého původu) známého pod jménem Thovt. Ten publikoval své
překlady z CDT disků v podobě tzv. Smaragdových desek. Klíčovým v jeho misi se však
stala jeho zrada, kdy se přidal na stranu Soupeřů, vydal jim své vědomosti a pomluvil
Kněžstvo Atlantidy, od kterého získal své pověření. Tato skutečnost nakonec vyústila v
konečnou zkázu a zánik Atlantského ostrova v roce 9558 př.n.l.. V období následujícím po
Finálním zániku Atlantidy a po ztrátě sofistikovaných technologických prostředků
(krystalové volné energie), zavládl v pozemských poměrech chaos a involuce lidské
civilizace (jakoby doba kamenná), přičemž další dějství tohoto dramatu pokračovalo v rámci
strategie Soupeřů v Pramenech popisované jako tzv. Atlantská konspirace, přičemž
důsledky této klíčové zrady přetrvávají a ovlivňují lidstvo až do dnešních dnů.
V období 2040 př.n.l. došlo k dalšímu pokusu o zpřístupnění vědomostí z CDT disků lidstvu
a to prostřednictvím zasvěcence jménem Enoch, který tehdy byl v pozici druhého
překladatele. Enoch své překlady zrealizoval ve třech svazcích z historie: Book of Amenti,
The Angelic Rosters a Book of the Dragon, ale i tento pokus byl nakonec Soupeři
eliminován pozemskou vládnoucí linií jejich služebníků Noe-Abraham-Mojžíš. I další
pokus realizovaný prostřednictvím faraona Achnatona nedopadl dobře a celou situaci pouze
zkomplikoval.
V Kristově době úspěšně přinesli toto vědění lidstvu tito tři mluvčí: 1.mluvčí - Jan Křtitel
(John the Baptist), 2.mluvčí - Ježíš Kristus (Jeshua Sananda Melchizedek) a 3.mluvčí -
Marie (Miriam). Jan Křtitel v důsledku své předčasné smrti své překlady nedokončil, Ježíš

6

Kristus vytvořil šest knih a Marie tři knihy. Knihy Enocha, Ježíše a Marie tak dohromady
tvoří 12 z 15 tzv. chybějících knih bible, což byly původní a originální části učení linie
Essenského bratrstva, kteří patřili mezi tzv. 12 kristovských andělských linií Grálu. Toto originální učení bylo definitivně zfalšováno a překrouceno do podoby náboženského
křesťanského dogmatu na Nicejském koncilu v roce 325 n.l. a to samozřejmě ze strany
Římské církve, která v té době již byla zcela pod kontrolou Soupeřů. Šachová partie
pokračovala dál a ani Král Artuš a jeho Rytíři kulatého stolu nebyli zcela úspěšní ve
zvrácení celkové situace.
Kataři na jihu Francie (další kultura/kmen z 12-ti linií Grálu), kteří měli v držení výše
uvedené původní knihy, byli Římskou církví v roce 1244 n.l. exkomunikováni,
pronásledováni a nakonec i krutě zlikvidováni. Nicméně originální artefakty, které měli v držení, včetně jednoho z 12-ti Pečetních štítů stihli včas ukrýt a jsou dnes k dispozici
současným překladatelům CDT disků. Středověký mýtický koncept hledání a dobytí
svatého Grálu Templářskými rytíři tak vyjadřuje reálnou snahu Soupeřů o ovládnutí
Planetárního chrámového komplexu - komplexu 12-ti pozemských Hvězdných bran, které původně byly v držení 12-ti lidskými Maji kulturami Grálu.
• V období 1600 n.l. Azurité získali zpět první z chybějících CDT disků a v listopadu 1999
n.l. pak Azurité získali i poslední z chybějících CDT disků - nazvaný "Tabulky svědectví" rasy Templářských rytířů a to z rukou Svobodozednářské rodiny, která tento disk držela ve své moci od Atlantských dob.
• Ve dvacátém století se do celé situace zamíchala další významná skupina Soupeřů, která
poměrně zásadně ovlivnila celý dějepisný průběh tohoto století - tzv. Zeta Rigeliánci alias
Šediváci. Ale i o nich a jejich působení v globální šachové partii si budeme povídat až
později.

Od dob 208216 př.n.l. byly všechny cyklické překlady předmětného vědění předávány lidstvu
(Kněžími UR Azuritské rasy) s jedním klíčovým záměrem - připravit postupně decimovanější a
decimovanější lidstvo na další přirozené a cyklicky přicházející (v astronomickém smyslu) období
tzv. Hvězdný aktivační cyklu, (Stellar Activations Cycle) zkráceně - SAC. Jde o to, že další tento
přirozený cyklus - od doby zhavarovaného cyklu v období 208216 př.n.l. - jak konec konců věděli
všichni zasvěcenci od dob Atlantidy, probíhá již v naší současnosti a to v letech 2000 - 2022 - je
skutečně koncovkou, ve které není lhostejné, v jakém stavu se lidstvo bude nacházet ! Vždy šlo o
to, napomoci lidstvu v tom, aby si bylo schopno udržet určitou minimální vibrační či morální
úroveň, neboť to je jednou z důležitých proměnných v koncovce celé partie. Soupeřům jde
samozřejmě o opak. Čím morálně a hodnotově (frekvenčně) pokleslejší lidstvo, tím větší výhoda je
na jejich straně.

• Otázkou tedy je, co se má v tomto takto významném období odehrát. V první řadě jde o to,
že na pořadu dne je oprava (z předchozích válek) poškozeného Planetárního chrámové
komplexu a Planetárního štítu Země. A při této opravě je velmi důležitá mírová spolupráce
lidstva se zainteresovanými, mimozemskými národy Strážců - tzv. Guardian Alliance.
Spolu s tím je klíčová i ochrana morfogenetického pole kristovského lidstva - tzv. Sféry
Amenti před tím, aby ji pod svoji kontrolu nezískali Soupeři. Kontrola nad touto Sférou
Amenti je tedy klíčovým bodem určujícím vývoj soudobých a nejbližších následujících
událostí. Za tím účelem mj. probíhá aktuální úsilí o předání předmětných vědomostí
současnému lidstvu a to prostřednictvím soudobých tří překladatelů - mluvčích, z nichž
1.mluvčí - Ashayana Deane, je autorkou anglických překladů Maharata textů a tím i
výchozí předlohy - tedy Pramenů pro tento materiál. Její překlady byly pro širokou veřejnost
zpřístupněny v polovině roku 1999. Jde mj. i o to, aby lidstvo bylo připraveno na zamýšlené
setkání se s mimozemšťany, příslušníky národů Strážců, jejichž přítomnost na Zemi v
období SAC 2000-2022 se zřejmě stane nevyhnutelná. Jde v tom o to, že pokud by to nebyli
oni, kdo vstoupí do veřejného kontaktu s lidstvem, budou to Soupeři, kteří o to rovněž

7

usilují a rádi by tak sehráli svůj starý a osvědčený manipulativní part - prohlásit se vracející se, odvěké lidské bohy a z této nadřazené pozice jmenovat elity, který by lidem v jejich
zájmu vládly.
Pokud se podaří ochránit Zemi před kataklyzmatickými změnami v období postupujícího
SAC, lze v období 2009-2012 očekávat událost v křesťanství prorokovanou jako tzv. druhý
příchod Krista, kdy by se na Zemi měl opětovně inkarnovat Ježíš Kristus - 2.mluvčí z
období počátku našeho letopočtu (muž z Rady ze Síria, rasy Azuritů). Tento jeho příchod by
zahájil období mírových kontaktů s mimozemskými rasami Strážců a přípravu na
kontrolované otevření Síní Amenti - komplexu pozemských Hvězdných portálů, které by se
mělo odehrát v prosinci roku 2012. Druzí dva mluvčí z kristových dob - Jan Křtitel i Marie
již jsou rovněž v současnosti na Zemi opětovně inkarnováni a společně se současnými
mluvčími pracují na kompletních překladech prvních dvou disků a jejich publikování pro
širokou veřejnost.
Pokud současné období SAC 2000-2022 proběhne bez kataklyzmatických změn, lze posléze
očekávat, že nastane prorokovaný Nový zlatý věk lidstva, věk jednoty, lásky, svobody,
světla a evolučního vzestupu domů na domovskou planetu Tara do D5 a případně i výš a
nastane tak věk, který již nebude trvale destruktivně podrýván zákeřnými snahami Soupeřů
o nadvládu nad lidstvem. Opačným pólem této alternativy pak je svět, který by se odvíjel v
režii toho, co si dnes představujeme pod pojmem kontrolovaná, čipová společnost a Nový,
jednotný, globalizovaný světový řád (NWO/OWO), o kterém tak trefně a nenáhodně psal
Orwell ve svém románu 1984. Přejme si a udělejme každý něco proto, aby se tak nestalo.
Soupeřům by totiž vůbec nevadilo, kdyby na cestě k této alternativě zahubili většinu lidstva.
Oni moc dobře vědí, že fyzická smrt lidí v této pozemské D3 dimenzi, při uzavření
vzestupné/únikové cesty, není pro ně ztrátou. Zmanipulovaným mechanismem reinkarnace
si totiž zařídili, aby se jim "ovečky" posléze, z uzavřené D4 astrální dimenze, opět "na
pastvu do D3" cyklicky vracely.
Vážení čtenáři, pokud Vás tedy tento úvod zaujal, s radostí vám přeji krásné, plodné, užitečné a
inspirativní chvíle v dalším čtení tohoto materiálu, ve kterém se pokusím srozumitelně Vám předat všechny klíčové myšlenky, přímo osudově se týkající života každého z nás:-).

Předmluva aneb dvanáctero postřehů
Vážení čtenáři, po předchozí obsahové pozvánce si Vám v tomto okamžiku, ještě než se pustíme do
vlastního pojednání, dovolím vymezit jakoby tématický rámec, které se týká tohoto pojednání,
neboť považuji za vhodné, učinit si určitou nadhledovou představu o tom, co nás při čtení tohoto
textu čeká. V dnešní neustále se zrychlující době nikdo z nás nemáme času nazbyt a proto
nepovažuji za užitečné trávit to umenšující se kvantum, které máme k dispozici nad neefektivními a
zavádějícími aktivitami či úvahami. Proto jsem se pokusil z celé tématiky vybrat to, co považuji za
správná orientační fakta v dnešní informační a dezinformační více než houšti. Pokusil jsem se tyto
koncepty srozumitelně zformulovat a shrnout do dvanácti bodů, které tak vymezují jakýsi
referenční rámec, vhodný k základní orientaci typu sever/jih a který si, při posléze podrobně
rozpracujeme. Mějme přitom na mysli, že doba je již tak daleko, že na žádné mentální spekulování
už není čas. Puzzle či skládanka porozumění není koherentní a nezmanipulovaný, správný
světonázor, to je jen prostředek vedoucí k jeho odkrytí. A účinek odkrytí tohoto puzzle, výsledek
aktivní snahy o porozumění světu se projeví v modifikaci faktického, osobního a holisticky
chápaného, "bio-morfologicko-karmického" stavu každého jednotlivého člověka a jeho tělo-mysl-
vědomí systému, který nezávisle na aktuálním chtění ega tohoto člověka/systému buď umožní a nebo
neumožní svému nositeli využít přicházející evoluční příležitost. Skutečně se domnívám, že dnes již
není čas na hledání cesty metodou pokus/omyl. A právě proto, že i běžná mentální činnost, ale nad
správnými koncepty, je jednou z praktických aktivit, které žádoucím směrem modifikují náš
vnitřní stav, je namístě urychleně oddělit zrno od plev a specializovaně se věnovat již jen zrnu.

8

Nyní si dovolím malou parafrázi jednoho z "klasiků" alternativních pohledů na svět. Don Juan
kdysi Carlosi Castanedovi řekl. Pokud stovce lidí ukážete pravdu, jen deset z nich ji bude schopno
přijmout a jen jeden z těch deseti se pak podle ní i zařídí. A jako takovéto možné síto pro Vaše
rozhodování zda číst či nečíst dál, tedy jak se osobně zařídit, má sloužit i tento přehled dvanácti
vybraných postřehů. Je totiž správné přesměrovat svoji filozofickou, ale i materiální pozornost
směrem k autoterapeutické praxi, ale druhým faktem je, že bez správného kontextu by jsme toho asi
nebyli schopni.

1. Kosmické drama a planetární vězení

• V současné době vrcholí (nejen na planetě Země, ale na ní zejména) ohromný řetězec
událostí, který započal kdysi a kdesi jinde, v prehistorických dobách na jiných planetách s
jinými účastníky, ale s dodnes účinkujícími a na dnešní lidstvo dolehlými důsledky. Tento
řetězec událostí typu akce-reakce-akce-reakce je svoji podstatou konfrontační a principielně
se odehrává mezi těmi, kteří odmítají respektovat evoluční pravidla hry stanovená
Centrálním zdrojem - Bohem chcete-li a tzv. Strážci evoluce. Je namístě vědět, že právě
kristovské lidstvo bylo kdysi v průběhu těchto událostí stvořeno s cílem sloužit jako
evoluční Strážci. V průběhu dlouhé řady dalších konfrontací však utrpělo lidstvo nejednu
velkou porážku, z nichž se dodnes nevzpamatovalo. S těmito prohranými bitvami se pojí
takové koncepty jako Pád či vyhnání z ráje, což jsou ale již jen zmanipulované interpretace
psané vítězi. Faktem, je že v důsledku snad největší své prohry bylo lidstvo donuceno
změnit mnohé a mezi tím i svůj kosmický domov a uchýlit se na planetu Zemi. Zde
postupně došlo opět k celé řadě prohraných bitev, přičemž poslední velkou prohranou bitvou
byl zánik pozemské Atlantidy. A jsou to právě neblahé klíčové důsledky této prohry, které
formují naší dnešní realitu.
• Na planetě Země jsou dnes (ale nejen dnes) ve fyzické lidské podobě/formě inkarnovány i
jiné bytosti než kristovské andělské lidstvo, které mají zcela odlišné zájmy i světonázor a
svým působením jsou zaměřeny dokončit svůj boj proti lidem. Tyto nekristovské bytosti lze
strukturovat do dvou hlavních skupin, které je zásadním způsobem odlišují i mezi sebou.
Jedné skupině těchto bytostí říkejme Drakoniánci a druhé Anunnakové. S Drakoniánci si
pak spárujeme zájmy, které si pojmenujeme jako Černá agenda (také se o nich hovoří jako
o reptiliánech) a s Anunnaky si tyto bytostné zájmy pojmenujeme jako Belial agenda
(někdo je můžete znát pod názvem Synové Belialu či padlí andělé). Společně jim říkejme
Soupeři. Je však velmi důležité uvědomit si jeden základní fakt a tím je skutečnost, že
těmito Soupeři ani zdaleka nejsou všichni příslušníci těchto dvou skupin bytostí, nýbrž
pouze určité rebelující frakce, které se z celé řady důvodů vědomě rozhodly neřídit Zákony
Jednoty. Při podrobnějším průzkumu těchto bytostí pak nesmíme ztrácet ze zřetele, že
jednou z klíčových strategií byla tzv. hybridizace, kdy v důsledku snahy o přizpůsobení se
pozemským poměrům docházelo k mnoha i "mezidruhovým" genetickým experimentům,
které přivedly na světlo světa mnoho kříženců. V podstatě tak musíme brát na vážno
myšlenku, že se mezi běžným lidstvem dnes na Zemi, v prakticky všech politicky
rozhodujících pozicích pohybují bytosti s lidskou formou, ale nelidským vědomím a cíli.
Někdo jim říká ilumináti, jiný šlechta, třetí Asurové, ale ať už je nazveme jakkoliv,
očekávat od nich lidské přístupy je čirá naivita a nerozum. Jsou energeticky navázáni na své
mimozemské sponzory a plní jejich zadání podobně jako trubci poslouchají svoji královnu.
A tak i zjednodušovat si jejich identifikaci na příslušníky jednoho, byť specifického národa,
není produktivní a je spíše překážkou v pochopení jejich globálního planetárního
účinkování. Situace v topologii Soupeřů je totiž podstatně složitější a souvisí s topologií sítí
jakoby planetárních energetických meridiánů a akupunkturních bodů/sídel. Jen na okraj
poznamenávám, že ve snaze definitivně zvítězit se současné jednotlivé skupiny různorodých
Soupeřů, které jinak mezi sebou v minulosti zhusta bojovaly (ww2) o dominanci, se nyní


9

spojily do jednoho koordinovaného útvaru a 12.9.2000 oficiálně vyhlásili lidstvu a Strážcům válku.
• Kristovské Lidstvo tedy není bezcennou agresivní skupinou ignorantů, hlupáků či
sobeckých bezcitů. K těmto a podobným projevům jsou lidé podprahově provokováni a
podněcování sofistikovanými manipulacemi prováděnými ze strany protagonistů dvou výše
zmíněných lidstvu nepřátelských agend - tedy Soupeřů. Podotýkám, že snahy o jakékoli
relativizování protilidských zájmů těchto agend je jedním z vlastních manipulačních
produktů těchto agend a je namístě je odmítnout. Kristovské Lidstvo je tedy ohromnou a
svébytnou Duchovní rodinou, která do svého vínku dostala konkrétní pověření/poslání z
nejvyšších evolučních míst a která je i v důsledku této své úctyhodné role ve velmi
dlouhodobém konfliktu nejen se svými protivníky - Soupeři, ale mnohdy, žel i sama se
sebou.
• Planeta Země a současné podmínky pro lidský život na ní jsou v důsledku v minulosti
proběhlých událostí válečného charakteru dodnes ve stavu, který pro inkarnované lidstvo
znamená zhruba totéž co pro vězně současná aplikace svěrací kazajky a samotky ve vězení s nejpřísnější ostrahou. Vůči takovýmto poměrům je vhodné si uvědomit i složitost pomoci našemu vězni zvenku. A do této situace se metaforicky řečeno, žene něco jako zemětřesení či hurikán, kdy si nikdo ze zúčastněných, ani uvnitř ani venku, není jistý tím, jak dopadne výsledek. Ale příležitost objektivně a nezávisle na vůli kohokoliv právě přichází - a to jak k úniku z vězení, tak k hlubšímu uvěznění. Kolik vězňů/lidí to ví ?

2. Evoluční příležitost

• Období let 2000-2022 (SAC) je historicky absolutně výjimečné období neskutečné evoluční
příležitosti pro všechny zúčastněné. Z hlediska lidského jedince se jedná o realizaci procesu
v našich zeměpisných šířkách známého pod pojmy jako vzestup, převibrování, spása, návrat
do ráje či království nebeského apod. Proto je namístě si pod tímto konceptem vzestupu
představit něco jako možný souběh specifických vnějších okolností se specifickým vnitřním
stavem vlastního organismu, který může vyústit v úspěšnou a vědomou snahu praktikujícího
jedince, povýšit své vlastní schopnosti a vlastnosti natolik, že již během svého aktuálního
inkarnačního života se zbaví mnoha z překážek ve svém organismu, které mu brání plně
rozvinout svůj božský spirituální potenciál. Prakticky to znamená, že takovýto jedinec
dosáhne na osvobození se z područí manipulátorů/věznitelů (o kterých mnozí ani nemají
ponětí že vůbec existují), spojí se svojí Duchovní rodinou a svobodně se rozhodne o svém
dalším angažmá v této pozemské/dimenzionální realitě. Jiní na tuto svobodu budou moci
dosáhnout až po opuštění svého stávajícího těla, ale další skupina už tuto svobodu -
rozhodovat o své další evoluční cestě - mít nebude. Područí ve vězení pro ně zůstane
zachováno, jen podmínky k životu se tam ještě zpřísní (NWO).

3. Šachová partie
• Kromě této individuální a osobní roviny, však přináší toto období rovněž neskutečnou
příležitost pro celkové vypořádání se s činností Soupeřů a šanci na ukončení jejich
neblahého vlivu na lidskou kristovskou rodinu. A je to právě tato hrozba možného svržení
jejich nadvlády, která motivuje Soupeře k tomu, aby k takovému scénáři ve vývoji událostí
nedošlo. Přece jen se již příliš dlouho snaží o konečné vítězství než aby se nyní nechali jen
tak jednoduše a hladce odstavit od vavřínů. Tato akce-reakce-akce-reakce interakce či
přípravy na průběh přicházejícího "zemětřesení" je tedy tím, co mám na mysli pod pojmem
Šachová partie, kdy s tím jak se blíží epicentrum našeho metaforického zemětřesení,
zrychlují se jednotlivé tahy interakce, je méně času na správnou reakci a o to víc se hledají
překvapivé manévry. Ve výsledku to přináší větší a větší nepřesnost v prognózování dalšího
vývoje událostí. Je dobré si uvědomit, že z tohoto principu nelze validně brát v potaz žádné

10

prognózy udělané i v nedávné minulosti. Dnes je potřeba být on-line, jinak prostě nevíme jak se partie vyvíjí.
• Jedním z aspektů, který je v diskutované Šachové partii používán proti lidstvu je
sofistikované úsilí o falešnou interpretaci pravé lidské historie, kdy za tím účelem byla
lidem doslova ukradena jejich kolektivní paměť. Smyslem zavedení strategie umělé
amnézie lidstva bylo a je zabránit tomu, aby si většina "vězňů" vzpomněla a uvědomila si
tak svoji situaci a nepřidala se k opozici a lidským sympatizantům a pomocníkům zvenku.
Myslím že není potřeba rozvíjet úvahu o tom, jak propastný je rozdíl mezí pacifikací
"opozičních" jednotlivců a ovládáním uvědomělého davu. Období evoluční příležitosti tak je
koncovkou v šachové partii právě vrcholícího kosmického dramatu. Pro doplnění uvedu
jedno pojmenování této šachové partie, které docela dobře ilustruje co se za touto šachovou
partií vlastně skrývá. Tímto pojmem je Dobytí Svatého Grálu. Grál samozřejmě není žádný
kalich s krví ani jiná relikvie. Dobytí Svatého Grálu je dosažení matu v této hře neboli úplné
obsazení všech pozemských Hvězdných bran/portálů. A o to usilují jak Lidstvo a Strážci,
tak Soupeři.
4. Ukradená paměť

• Lidská historie a vůbec historie diskutovaného kosmického dramatu či šachové partie je
něco, co je stále cílem intenzivního utajování a falzifikace. Dějiny píší vítězové a těmi
současnými jsou stále Soupeři (i když celková dnešní situace je zatím spíše remízová s
mírnou převahou Strážců). Nicméně celá pravdivá historie lidstva je v současnosti opětovně dostupná a je pro zájemce k dispozici. Dlužno ještě podotknout, že technické prostředky,
které byly Soupeři použity k realizace této umělé amnézie, spočívají ve znalostech
multidimenzionální bio-fyziky, kdy v přístupu k těmto datům bylo lidstvu zabráněno jak
globálně - prostřednictví technologií celoplanetárních frekvenčních zádrží, tak i selektivně, prostřednictvím technologií dědičných aurických implantátů/bariér, falešně lidem
prodávaných jako tzv.dědičný hřích.
• Není namístě se v tomto okamžiku zabývat některou z historických podrobností, ale v
případě tématu Ježíše Krista udělám jedinou výjimku. Rád bych na tomto příkladu ukázal,
jednak jak velká mystifikační mašinérie kolem nás dnes vládne a druhak poukázal na
podstatu Ježíšovy mise. O co vlastně ve skutečnosti jde v případě této mise ? Jak rozumět
pojmům jako ukřižování, snímání hříchů světa apod. Aniž bych zacházel do podrobností
chtěl bych říct, že Ježíšův příběh tak jak jej známe je účelově dvojnásobně prefabrikovaný
podvrh. Žádná skutečná historická osoba Kristovského avatara ve skutečnosti nikdy
ukřižována nebyla. Nicméně k ukřižování konkrétní osoby došlo, ale jednalo se o jinou
osobu a celé toto všeobecně známé, golgotské martýrium bylo v tehdejší době organizováno
jako krycí příběh, s cílem odvrátit pozornost Soupeřů od skutečného působení Kristovské
mise, spočívající v realizaci určitých konkrétních nápravných opatření, způsobených
selháním mise faraona Achnatona v dřívějším období a druhak v bezpečném založení
utajené genetické rodové linie (viz. hlavní myšlenka knihy Šifra mistra Leonarda),
obsahující ve své linii specifické energetické programy, nezbytně potřebné v našem
současném SAC, přičemž oba dva tyto primární cíle byly úspěšně završeny. Druhou
manipulaci této události provedli již samotní Soupeři, kteří na koncilu v Nice v období 325
n.l. reinterpretovali tuto událost do dnešní podoby, tlačící lidi do pozice podřízených
oveček, trpně čekajících na externí záchranu či spásu. Čisté vědění o pravém průběhu této mise by jen rozzářilo, již tak inspirující a veskrze blahodárné působení Kristovských
myšlenek a energií v tehdejším období.
• Jedním z neblahých důsledků této ukradené paměti a společenská dehonestace dějepisu je
relativní snadnost, s jakou Soupeři manipulují i naší současnou realitou, kdy se vůbec
nemusejí ohlížet na jakýkoliv logický výklad probíhajících událostí a vystačí si s uměle
zavedenými a vágními abstraktními nálepkami a metaforami typu terorista, odborník,

11

extrémista, radikál, osa zla, cestovní mapa atd., všichni je známe a možná se brzy dočkáme i první verze příslušného "newspeakovského" slovníku.

5. Zmanipulovaná realita

• A tak, veškeré současné celosvětové, politicko-společenské dění a témata jako globální -
oteplování, ekonomická krize, obrana, války a odzbrojování, nový řád atd. a od nich
odvozené lokální konflikty a nerovnováhy jsou ve skutečnosti jen vnějšími, krycími a
víceúrovňovými mediálními zástěrkami, kterými se Soupeři snaží odvrátit pozornost
veřejnosti od toho, co, jak a proč ve skutečnosti (dlouhodobě) sami dělají a od toho, že se
nacházíme právě uprostřed absolutně výjimečného a vzácného časového období, natož aby
se snad tato reverzně naformátovaná veřejnost začala pídit po podstatě této výjimečnosti
a vzácnosti. Pro představu - reverzně naformátovanou veřejností mám na mysli situaci, kdy
energetické tzv. Merkaba pole kolektivního lidstva/rasy byly zjednodušeně řečeno, odpojeny
od svého přirozeného napojení na Slunce a byly uměle připojeny k planetě Nibiru (planeta,
kam byla vyhoštěna jedna ze skupin linie Anunnaků, známá jako bibličtí Nefilimové), skrze
kterou byla změněna frekvence i směr rotace těchto polí. Tato situace stále trvá !

• Únik z tohoto falešného vidění a výkladu světa a průnik do chápání pravé podstaty naší
reality a existence probíhá na individuální rovině v podobě postupného odkrývání celé řady
předpřipravených manipulačních vrstev. Je potřeba mít na paměti, že Soupeři lidstva mají na tyto unikající jedince nachystánu celou škálu léček, do kterých tyto jedince umně "chytají".
Jde o to, že když už někdo prohlédne některou z falešných vrstev, tak na nově se vynořivší
pláni je zpočátku opět tápajícím hledajícím a v této situaci je opět zranitelný (i když už
méně) a lze jej tak zase nalákat na falešnou cestu, byť o úroveň manipulace vyšší, než na
které se operuje se zcela nevědomou/omámenou veřejností. V těchto vyšších vrstvách se již
nemanipuluje na základní pojmologické a racionální úrovni, ale na úrovních interpretačních.
Jinak řečeno, přiznává a relativizuje se zde mnoho z toho co se v nižších vrstvách
dogmaticky kodifikuje, popírá či zesměšňuje, ale liberálnější interpretace těchto
esoterických konceptů jsou sofistikovaně zavádějící a scestná. Typickým příkladem je léčka
v podobě falešné a zavádějící aktivity známé jako tzv. Tvůrci křídel (Wingmakers), ke
kteréžto aktivitě "doputuje" nejen mnoho "racionálních nenechavců:-)" , ale i mnoho z těch
bystřejších, nábožensky vychovaných hledajících, kteří prohlédli tuto svoji první masovou
vrstvu běžné dogmatické náboženské spirituality.
• Celou další oblastí, která je pod trvalou falzifikací a utajováním je samotná holografická
povaha lidské bytosti a celé naší reality, kterým se pojďme nyní na chvilku věnovat.

6. Holografická realita
• Lidská bytost je multidimenzionální, energetický útvar s 12-ti prvkovou/úrovňovou
anatomií. Těchto 12 aspektů není náhodných a koresponduje jednak se strukturou
Kristovské duchovní rodiny a druhak s dimenzionální strukturou našeho vesmíru. Pro hlubší
pochopení si nyní jen řekněme, že je potřeba rozlišovat mezi lidským Vědomím a lidským
tělem. V principu dnes platí inkarnační mechanismus, kdy se Vědomí vtěluje do těla, ale tají
se přitom dvě klíčové věci. První věcí je princip cyklické, holografické tvorby lidského
těla lidským Vědomím a druhou pak je fakt, že lidské Vědomí si ve své 12-ti prvkové
architektuře nese ve svých vyšších energetických úrovních svoji originální a
nezmanipulovanou podobu/matrici, využitelnou pro holografickou manifestaci svého těla,
kterou je schopno v tomto procesu využívat k "opravám" karmicky znečištěných i záměrně
cizí vůlí poškozených nižších energetických vrstev své anatomie. Z těchto utajovaných
aspektů 12-ti prvkové lidské anatomie vyplývá jednak to, že svobodné lidské Vědomí
Strážců se může operativně "bez narození" inkarnovat/manifestovat/vydat na misi do

12

kterékoliv z 12-ti dimenzí/evolučních úrovní našeho vesmíru a tam udělat co je potřeba a
posléze se "bez smrti" vrátit "domů z mise". Druhým důsledkem je to, že nesvobodné lidské Vědomí informovaných lidé, může využít znalosti tohoto holografického manifestačního principu ke své vlastní energo-bio-terapii s cílem osvobodit se z pout svěrací kazajky,
samotky i vězení samotného.
• Pojem rasa pak je namístě chápat nikoliv jako identifikaci fyzického genotypu, ale jako
skupinový inkarnační prostředek/nosič pro pobyt Vědomí v tom, kterém jím vybraném
světě/dimenzi. Dimenzionální rasy coby nosiče Vědomí si tak vytvářejí tato Vědomí proto,
aby se prostřednictvím nich mohly dimenzionálně/vertikálně pohybovat po celém aktuálním
vesmíru (je jich víc) a v nich vyvíjet (karmicky monitorovanou) činnost. Proto si i Vědomí
lidských Soupeřů vytvářejí vlastní rasy/nosiče, prostřednictvím nichž se rovněž vertikálně
pohybují/přemísťují/teleportují po vesmírech. Pro upřesnění - průchody mezi dimenzemi
jsou známy jako tzv. červí díry, které vznikají (přirozeně nebo technologicky) coby průnik
bílých/elektrických a černých/magnetických děr. To je ale opět již téma na jindy.
•Pro osvětlení některých dezinformací jen uvedu, že v naší aktuální troj-dimenzi (1-3) si
lidské Vědomí projektuje/tvoří rasové, holografické tělo v biologické podobě založené na
prvku uhlíku, ve vyšší troj-dimenzi pak v biologické podobě založené na dvou prvcích -
uhlíku a křemíku, v ještě vyšší troj-dimenzi pak v biologické podobě založené na prvku
křemíku a v ještě vyšší (10-12) již operuje pouze v podobě tekutého/plazmatického světla.

7. Karma osobní, lidstva a planety Země
• Ve výše uvedeném textu jsem se dotkl důležitého pojmu karma. Pojďme si k němu něco
bližšího říct. Pojem karmy je namístě chápat jako kvalitu/míru průzračnosti/čistoty
individuálního stavu jedné z aurických vrstev naší multidimenzionální inkarnované
osobnosti. Kvalita této vrstvy pak je jedním z příčinných faktorů naší individuální možnosti
či nemožnosti vytěžit z právě probíhajícího vzácného období SAC jeho kvintesenci. Je
dobré pracovat s představou, že v rámci procesu holografické manifestace je energetický
karmický stav transformován/přenášen do naší biologické genetiky se všemi běžně známými
průvodními jevy zdravotního charakteru. Druhým příčinným faktorem ovlivňujícím
individuální využitelnost soudobého SAC je karma vztahující se na celou Duchovní rodinu
kristovského lidstva. A třetím příčinným faktorem je planetární karma, kdy i planeta
samotná si nese ve své auře tuto svoji vrstvu. A ve výsledné součinnosti/průniku těchto tří
energetických vrstev spočívá matrice/předloha pro holografickou manifestaci aktuálních
celosvětových, společensko-politických poměrů na Zemi, ve kterých se ten který jedinec
ocitá. Sami si tak tvoříme vlastní verzi realitního hologramu, která je však pouze, sice hodně
ale přece jen, pouze podobná verzi realitního hologramu bližního svého. A je to právě o
této energetické součinnosti, která je obsahem transformačně-evoluční, posvátné a
nezastupitelné roli andělského kristovského lidstva na této planetě dnes i kdykoliv jindy v
dobách její existence, kdy míra naplnění této role má přímý dopad na situaci na celé planetě
(v průběhu našeho metaforického zemětřesení). Prostě lidstvo a planeta Země jsou
energeticky svázáni od té doby, kdy se Země stala adoptivní matkou lidstva, když toto
bylo po poničení svého originálního domova donuceno hledat si azyl.
•A ještě jinak řečeno - živá bytost jménem Země má v tomto SAC rovněž příležitost k
vzestupu a jde o to, kolik lidí to zvládne a půjde spolu s ní. Země bude opozdilce oplakávat,
ale sama se kvůli nim vzdát svého evolučního vzestupu nemůže. Je to opět a stále jen na
svobodné volbě každého jednotlivce, kam napne svoji pozornost a své síly.

8. Svobodná vůle
• Co to ale je ta svobodná vůle a máme ji v tom našem planetárním vězení vůbec k dispozici ?
S využitím výše napsaného se mi to bude dobře specifikovat. Na svobodnou vůli je potřeba

13

se umět dívat jako na dar, který lidstvu dali do vínku jeho Tvůrci. Jde o to, že svobodná vůle je mechanismus, který je součástí holografické manifestace v tom smyslu, že se při
manifestaci přihlíží k chtění/vůli/činnosti inkarnovaného Vědomí v těle, které tak má
možnost jakoby zespodu nahoru zasahovat do toho, jak bude vypadat výsledná projekce.
Typické využití této svobodné vůle pak je dvojí - vědomé a nevědomé. Nevědomé
využívání spočívá v automatické karmické odezvě a tím i stavu karmické energetické vrstvy se všemi z toho plynoucími důsledky. Vědomé využití svobodné vůle pak spočívá v aplikaci terapeutických technik, které umožňují inkarnovanému Vědomí modifikovat energetický
stav svých aurických polí či vrstev s cílem zbavit se nežádoucích modifikací a nánosů a
samo si tak obnovit (regenerovat) plný potenciál svých holografických vlastností a
schopností (v podmínkách vězení). A právě pro možnost tohoto univerzálně-kreativního
využití svobodné vůle je namístě chápat svobodnou vůli jako tvůrčí dar, se kterým je
spojeno úsloví o stvoření člověka k obrazu božímu.

9. Centrální zdroj a Zákony Jednoty
• Jedná se o téma, kde bychom měli mít alespoň v základech rovněž jasno, kde je sever a kde
jih. Pojem boha totiž patří mezi silně zmanipulované pojmy. Bůh ve smyslu stvořitele byl
lidstvu podvržen v personifikované a externí podobě kohosi kdesi nedostižně daleko, koho
je se potřeba bát a uctívat. Pro účely tohoto textu bych vypíchl dva aspekty tohoto tématu.
Prvním je fakt, že Bůh coby Stvořitel všehomíra skutečně existuje a je pro naši současnou
úroveň vědomí vhodně modelovatelný v podobě Centrálního zdroje veškeré existující
energie. No a z toho implicitně vyplývá, že i lidstvo, vesmír, planeta Země i všichni Soupeři
i my osobně jsme různě individualizovanou částečkou Vědomí této tzv. omnipotenciální
energie, která, když by se jí/nám podařilo očistit se od dalších, postupně vzniklých
energetických nánosů, bude cítit a prožívat jedinou energii a to touhu znovu se vrátit -
sjednotit se se svým Zdrojem, podobně jako se může kapka vody sjednotit s oceánem.
Druhým aspektem je vědomost toho, že každá individualizovaná částečka této z Centrálního
zdroje emitované energie Vědomí je při svém výstupu ze Zdroje opatřena jedinečnou
identifikační signaturou, která tuto částečku trvale provází na její samostatné pouti kamkoliv
jde. A pokaždé, když tato částečka, někdo by mohl říci Boží jiskra, vstoupí do nějaké, od
Zdroje vzdálenější vrstvy/dimenze, si v této vrstvě opatří doplňující identifikační sub-
signaturu se kterou pokračuje na své "vnořovací" evoluční anabázi a naopak, když se vrací
či vynořuje na své cestě zpět, slouží ji tato signatura k orientaci, kudy v této nové vrstvě
pokračovat dál. Každý z nás nese hluboko v sobě tuto identifikační signaturu, která nás
jednoznačně identifikuje a predeterminuje, a hluboko podvědomě nás vede naší evoluční
cestou buď konvergenčně ke Zdroji - to když ctíme univerzální poznatky a zákonitosti -
známé jako tzv. Zákony Jednoty (Jednoho Zdroje) anebo divergentně, od Zdroje, to když je
neakceptujeme, což si zvolily jisté frakce Soupeřů kdysi dávno a dodnes řeší jak z této
šlamastiky ven (Zeta Rigeliánci).

10. Období SAC - hvězdný aktivační cyklus
• Evoluce je o pohybu energetických Božích jisker Vědomí směrem ze Zdroje do
dimenzionální manifestace/oddělenosti a zpět z manifestace do sjednocení se se Zdrojem.
Tento pohyb má mnoho analogických forem např. v podobě nádechu a výdechu či střídání
ročních období. Pro naše účely je vhodné si uvědomit, že toto vše se odehrává v cyklech. A
podobně jako do sebe zapadají cyklující ozubená kolečka nějakého hodinového strojku a
řídí/časují tak chování/přeskoky ručiček, zapadají do sebe i cykly zkonstruované pro výskyt
období vhodných k vnořování a vynořování Božích jisker a řídí/časují tak okamžiky
průchodů těchto Jisker mezi jednotlivými patry/dimenzemi vesmíru. Tyto období, kdy je
možné ony průchody bez podpůrných technologických prostředků realizovat, jsou známy

14

jako tzv. Hvězdné aktivační cykly a vyskytují se ve vazbě na konkrétní planetu a tamější nativní inkarnační rasu.
• V této souvislosti si řekněme ještě jeden upřesňující aspekt tohoto období. Jde o to, že ony
dimenzionální přechody či vzestupy, chcete-li, jsou po technické stránce situací/odobími,
kdy se mohou jakoby energeticky spárovat/sesynchronizovat či seřadit určité energetické
vrstvy připraveného lidského inkarnáta a planety s tím výsledkem, že takto připravený
jedinec je schopen využít toto seřazení právě k onomu interdimenzionálnímu průchodu a to
včetně svého biologického těla. Je to něco jako sci-fi teleportace, ale je to skutečně možné a
dostupné. V této souvislosti totiž takovýto jedinec využije svých terapeuticky nově nabytých
schopností a prostřednictvím své energetické tzv. Merkaba vrstvy jakoby demanifestuje svůj
hologram v časoprostorové dimenzi ze které odchází a remanifestuje jej v dimenzi, do které
přichází. Tento interdimenzionální prostup je možný buď masově v těchto vzácných
přirozeně se vyskytujících obdobích SAC a nebo selektivně, prostřednictvím umělých
technologických prostředků, známých jako tzv. Hvězdné brány. Smyslem využití
příležitosti právě probíhajícího SAC, je jeho masové využití s cílem maximalizovat prostup
pro co největší počet Kristovských Vědomí inkarnovaných (uzamčených) do aktuální lidské
pozemské rasy a její návrat do svého nativního prostředí. Do svého, po někdejší katastrofě
již dávno revitalizovaného, původního domova v páté dimenzi známého jako planeta Tara.
•V této souvislosti však musím zmínit ještě jeden aspekt současného období výjimečné a
vzácné evoluční příležitosti. Jde o to, že i když výskytu přirozeného SAC nelze zabránit, lze
zabránit v možnosti jeho využití. K využití totiž musí být energeticky připraven jak člověk
tak planeta. A pokud by se podařilo, což se v minulosti mnohokrát podařilo, zabránit v
připravenosti planetě, přestože byli k dispozici připraveni lidé, nemohli tito SAC využít,
protože připravena nebyla planeta. Ne že by nechtěla, ale v důsledku, destruktivní a správně
načasované záškodnické a sabotážní činnosti Soupeřů a jejich sponzorů. A tak v minulosti
mnohokrát, právě v obdobích SAC, došlo k vyprovokovaným planetárním kataklyzmatům,
které globálně zabránily v možnosti realizovat evoluční vzestup pro připravené inkarnované
Vědomí a uniknout tak z našeho metaforického vězení. Proto i dnes tak často zmiňovaný
tzv. posun pólů není něco, co planetě jako takové hrozí jen proto, že probíhá SAC, ale je to
něco, co se Soupeři snaží vyvolat a tím zabránit v úspěšném využití této příležitosti. Pro
dokreslení této vzácnosti uvedu nyní jen jeden časový údaj. Poslední, hromadně využitelný
SAC proběhl na planetě Zemi před cca 208 000 lety ! Od té doby zas až nyní (od 1.1.2000)
jsou všechny potřebné kristovské energie lidstvu opět k dispozici ! A to jak pro potřeby
vzestupu, tak pro potřeby těch, kteří koordinovaně pracují např. na ukončení reverzního
připojení Merkaba polí k planetě Nibiru a stejně tak i pro energo-bio-terapeutické potřeby
každého informovaného jednotlivce. Jsi skutečně správně informován i ty, milý čtenáři ?
Pochopil jsi už, co bylo myšleno výrokem o druhém návratu Krista ?

11. Auto-energo-bio-terapie
• V tomto okamžiku si zajisté mnoho z čtenářů řekne - jaké tedy jsou ty auto-terapeutické
prostředky, prostřednictvím nichž bychom mohli zapracovat na stavu svých aurických těl ?
K tomu opět dvě poznámky. První z nich známe pod pojmem Láska. Láska je
"všehodobraschopná" energie. Rozumíte ? Pokud je skutečně prožívaná Láska motivací
našich snah, nemůžeme sejít z cesty ať činíme cokoliv. Pro inspiraci ještě uvedu čtyři
archetypální formy energie Lásky. První je tzv. "Soft Láska" alá láska k dětem. Druhou je
tzv. tzv. "Tough Láska" alá lásky typu odsud - posud, třetím archetypem je "Self Láska"
alá úcta sama k sobě a čtvrtým je tzv. "Omni Láska" neboli Láska k Bohu a všem jeho
dětem.
• Tou druhou poznámkou je síla mysli pramenící z vědomostí. Ne nadarmo kdosi moudrý
řekl: "Mocný je kdo může a může ten kdo zná". Jde o to, že pokud "vyšperkujeme" naši
láskyplnou motivaci věděním, můžeme hodně urychlit žádoucí progresi ve stavu našeho

15

aurického těla. Pod tímto věděním mám na mysli racionální znalost technik a jejich
praktického používání, prostřednictvím nichž jakoby jdeme Bohu v nás, naší niterné Božské
signatuře, naproti. Pokud se tedy naučíme jak v meditacích nahradit naši mentální pozornost
konkrétní a cílenou spirituální představivostí, můžeme rychle dosáhnout na likvidaci jak
karmických usazenin a miasmů, tak i uměle implantovaných blokačních vrstev a překážek
ve svých energetických vrstvách. Těmito technikami tak můžeme kompletně zreorganizovat
a zregenerovat bio-energetický stav svého organismu a následně uvést do provozu své
doposud neaktivní geny (Junk DNA) se všemi z toho vyplývajícími, zdánlivě fantastickými
možnostmi, lidské rasy. Lapidárně řečeno je prostě vhodné a užitečné brát vážně myšlenku,
že prostřednictvím změny v auře můžeme změnit své geny a potažmo i zdraví a nabýt i
nových, doposud spících schopností. Ale jak jsem psal výš - vše je to "jen" o tom, jak
nakládáme se svým božským darem - svobodnou volbou. Tak jak můžeme napsané
akceptovat bez výhrad či se specifickými výhradami, tak to může jako celek či jen částečně
zamítnout. Je to na každém z nás, ale přesto přemýšlejme nad tím sdílením energetických
polí, společnou Duchovní rodinou.

12. A nemůže to být nakonec ještě všechno jinak ?

• Jedno utěšovací pořekadlo říká - nikdy není tak zle, aby nemohlo být hůř. Proč to na závěr
zmiňuji ? Jedná se o to, že velikost diskutovaného kosmického dramatu je skutečně
grandiózní a ukazuje se, že se na horizontu událostí možná vynořují nové hrozby. Bez toho
abych zacházel do podrobností lze říci asi tolik, že s tím jak současný SAC kulminuje,
objevují se noví zájemci o vstup do této situace s cílem vytěžit z ní pro sebe maximum. Je to
něco podobného jako v případě končící aukce, kdy v posledních chvílích před jejím
ukončení mnohdy dochází k objevení se nových, silných a dravých zájemců o kořist.
Doufejme, že tyto nově se objevivší vlivy a síly nebudou natolik mocné, aby nakonec
dokázaly vše zvrátit ve svůj prospěch. Hovořím zde o tom jenom z toho důvodu, že některé
novější informace toto nebezpečí zmiňují např. ve formě hroutící se galaxie apod. Ale i toto
je již na téma na později.

A ještě jednu poznámku závěrem této kapitoly. Jsem si vědom toho, že by mi kdokoliv nyní mohl namítnout, že se zde zabývám přece jen nepraktickými či přímo spornými hypotézami a "hraběcími radami". Vždyť namístě je spíš možná nějaký setsakramentsky fyzický a pragmatický, survival či emergency program ne ? Mám na to jen jedinou odpověď. Když byli kdysi v minulosti lidé
plnohodnotnými lidmi, neplatil žádný reinkarnační mechanismus. Tito plnohodnotní lidé se
nemuseli těžce rodit a smutně umírat. A dnešní šance, ta o které je celý tento text, je právě o tom, jak se stát a to pokud možno svépomocí, opět tímto plnohodnotným člověkem, který nemusí a
neřeší hrozby související s možným zánikem jeho organismu ve vězení, ale který si chce
vzpomenout na to, jaké to je svobodně žít, létat a milovat.

Děkuji Vám za pozornost a omlouvám se všem, kteří se s námi nyní loučí a kterým jsem tak sebral
drahocenný čas a energii potřebné k četbě. A všem ostatním čtenářům, kteří se rozhodli s námi
pokračovat pak upřímně přeji, nechť Vás láska, radost a úspěch provází na Vaší cestě za svobodou. Vydejme se na ni.

Bez pochopení skutečné minulosti není možné ani správné pochopení naší současnosti. Pokud tedy
máme za cíl, pochopení této naší současnosti, což máme, je na místě odstartovat tuto naši cestu, kde
jinde než - na začátku a tím je prozkoumání pravdivé a skutečné minulosti lidské historie. Správnost
tohoto přístupu si bude moci každý čtenář ověřit sám, na závěr tohoto našeho historického exkurzu.
Máme-li se tedy nyní zabývat vhledem do pravdivé lidské minulosti, máme na výběr ze dvou
přístupů. Tato volba vyplývá ze skutečnosti, že zde máme co do činění se skutečně ohromným
objemem dat na straně jedné a velmi omezeným prostorem pro jejich prezentaci na straně druhé.

16

Můžeme se tedy věnovat buď jakési závěrečné sumarizaci toho co všechno se odehrálo, aniž
bychom se o těchto reálných dějích podrobně rozepisovali anebo se můžeme pokusit o jakousi
maximálně sestručněnou, téměř bodovou prezentaci toho nejpodstatnějšího, co se v historii
odehrálo s tím, že závěry a konsekvence si již udělá každý čtenář sám. Osobně jsem se rozhodl pro tento druhý přístup, protože se domnívám, že i nad takto stručnou, v podstatě pouze dějepisnou rekapitulací, již může každý zájemce sám samostatně pokračovat v detailizaci, pokud pocítí potřebu tak činit a rovněž si tak může každý provést vlastní závěrečnou sumarizaci a sám si popřemýšlet nad konsekvencemi, které z vyřčeného plynou. Tolik na vysvětlenou jsem tedy chtěl uvést k
metodice výkladu a sami si budete moci ověřit, zda jsem zvolil správný přístup.
Dejme se tedy nyní již bez dalšího zdržování do práce. A začněme na samém začátku, tedy událostí konvenčně známou jakožto tzv. Velký třesk.
1. Hlavní události odehrávající se před zrozením lidstva

1.1 Vznik našeho vesmíru neboli tzv. Velký třesk
Na rozdíl od konvenčního přístupu k výkladu vzniku našeho vesmíru, hovoří Prameny zcela
odlišně. V období před 950 miliardami let došlo k vytvoření toho, co dnes považujeme za náš
vesmír. Tento výtvor nebo stvoření, chcete-li bylo výsledkem vědomé činnosti Centrálního zdroje
v Procesu tvoření. Takto vzniklý vesmír není jediný svého druhu, ale nás zajímá z toho důvodu, že
pro lidstvo znamená něco jako rodiště pro člověka. Prostě lidstvo se v tomto vesmíru narodilo.
Narodilo se ale daleko později než vznikl vesmír a předtím, než se narodilo se odehrála celá řada
událostí, které se postupně staly i příčinou toho, že lidstvo spatřilo světlo světa. Než si však
řekneme něco bližšího k tomuto početí, musíme se ještě na chvíli zastavit u okolností samotného
vzniku našeho vesmíru. K tomu chci říci asi tolik, Prameny popisují Proces tvoření Centrálního
zdroje jako energetickou emanaci sama sebe v podobě individualizovaných, jedinečně signovaných
(podepsaných) částí energie, které se metaforicky řečeno chovají či mají chovat jako vzduch v
procesu dýchání. Tedy s výdechem ze systému vystupují a s nádechem se zas vracejí. Nad
"bohulibým" smyslem tohoto "centrálního/božího dýchání" si již každý můžeme popřemýšlet sám.
Tyto individualizované části energie, jsou rovněž nadány oním "dýchavičným" procesem tvoření,
takže si můžeme představit, jak postupně roste posloupnost menších a od Centrálního zdroje
vzdálenějších částí energie a s nimi i složitější koloběhy jejich vzájemně svázaných časových cyklů
výdechu/výstupu a nádech/návratu. Pokud si doplníme tuto představu o to, že emanace prvních částí
božské energie byly tak velké, že by vydaly na celé galaxie či vesmíry, blížíme se k reálné
představě toho, že individualizované bytosti patří až mezi ty naposledy vzniklé a nejmenší božské
energetické částice. A když si tuto představu ještě doplníme o poznatek, že tyto jednotlivé
energetické části jsou anatomicky utvářeny na opakující se holografické či fraktálové architektuře
(která do svých derivátů replikuje samu sebe - tedy svoji signaturu), tak se nám již naskytá
příležitost ukázat si takovou posloupnost dýchajících, tvořících a tedy nutně "živých", na sobě
vzájemně závislých, energetických částí v této zjednodušené, strukturálně hierarchické podobě:
Centrální zdroj, prvotní kvazi-energetické pole, vesmíry, galaxie, hvězdné systémy, hvězdy,
planety, nehmotné bytosti, hmotné bytosti. Prameny tento Proces tvoření Centrálního zdroje
precizují, takže je pro oslovené zájemce k dispozici poměrně podrobná a precizovaná verze výše
naznačeného holografického konceptu tvoření.
V této chvíli se vrátíme k našemu vesmíru, který již nyní vidíme správně zasazený do posloupnosti
Božského Procesu tvoření kdesi doprostřed a můžeme si představit, jak se v něm
narodily/objevily/manifestovaly ohromné části vědomé, tedy inteligentní energie, které se jednou,
při svém návratu, opět stanou součástí svých tvůrců/rodičů tedy našeho vesmíru. A tyto vědomé
inteligentní části energie tak svým vznikem ale získaly i prostor pro vlastní sebevyjádření a získání
škály poznatků, pročež samy "dýchly" a stvořily nehmotné bytosti a dílčí regiony ve vesmíru
potřebné pro jejich účinkování (říkejme jim zkráceně třeba galaxie). A tyto nehmotné bytosti

17

posléze rovněž "dýchly" a stvořily bytosti hmotné a další menší dílčí regiony ve své galaxii
potřebné pro jejich účinkování (říkejme jim zkráceně třeba hvězdné systémy). A tyto již hmotné
bytosti posléze rovněž "dýchly" a stvořily bytosti ještě hmotnější a další, ještě menší dílčí
subregiony v svém hvězdném systému potřebné pro jejich účinkování a jim říkejme zkráceně
planety.
Pokud se nyní nad tímto modelem zamyslíme, uvědomíme si, že v sobě obsahuje univerzální
princip, který spočívá v tom, že je nezbytné zajistit to, aby se "vydechnuté části energie" po jakési
kružnici či spirále vrátily opět zpět ke svému tvůrci a opětovně se s ním sloučily/sjednotily. Tomuto
univerzálnímu principu, který "zařizuje" správný směr hybného momentu tohoto "dýchajícího"
koloběhu, tomu říkejme evoluční tah. Jenže co se stane v případě, když se nějaká individualizovaná
část prostě vrátit ke svému tvůrci/rodiči prostě nechce či to odmítne, je to vůbec možné ? Jinými
slovy co nastane, když se neřídí oněmi univerzálními zákony, které ono opětovné sjednocení se
podmiňují ? Pro zodpovězení této otázky je potřeba vědět, že v Procesu tvoření mohou vznikat
individualizované části energie ve dvou principielně různých modifikacích. Jedna modifikace je a
druhá není vybavena schopností, kterou známe jako Svobodná vůle. Ty části, které nejsou touto
schopností vybaveny, nemají principielně vůbec možnost odmítnout či nechtít se opětovně sjednotit
se svými tvůrci, tam je to jasné, síla vdechujícího evolučního tahu si je prostě přitáhne a reintegruje.
Složitější a zajímavější to je u těch individualizovaných částí, které Svobodnou vůli vybaveny jsou.
Jak je zde ošetřena (tvůrci těchto subčástí - každá část je subčástí jiné, systémově výš stojící části -
to neztrácejme ze zřetele) tato nevůle se vrátit ? Tvůrci částí vybavených Svobodnou vůlí tuto
eventualitu pořešili dvěma principy. Prvním je Princip karmy a druhým je Princip dohledu.
Karmický princip je niterným odrazem principu a smyslu Svobodné vůle, tedy toho, proč vůbec byl
tento princip uveden v existenci. Kdo nechce nemusí - budiž, vyzkoušíme to, ale tento postoj se v
čase vyvíjí a proto je nezbytné monitorovat důsledky činnosti těch, kteří odmítnou respektovat
Univerzální zákony Jednoty. Jednak proto, aby nenapáchali víc škod než jsou kdy schopni odčinit
a jednak proto, aby vrátili energii těm, kterým ji v důsledku své úkorné činnosti odebrali. Na druhý
zmíněný Princip dohledu je užitečné se dívat jako na bezpečnostní pojistku ze strany tvůrců/rodičů,
kdy tito si samozřejmě jsou principielně vědomi toho, že jejich "ratolesti" jednak mohou napáchat
mnoho škod, za které nesou svoji karmickou odpovědnost a druhak si sami přejí, aby se tyto jejich
"nezbedné, ale milované dětičky" dříve či později Svobodně rozhodly pro návrat, nechtějí-li se sami
vrátit/integrovat ke svým Tvůrcům nepoškozeni a nekompletní. Přičemž jak již víme, čas není
nekonečný, ale cykluje a v určitém okamžiku může dojít do stavu, kdy již nic nelze odložit na
příště, protože nadřazený cyklus není svázán s Tvůrci vybavenými Svobodnou vůlí a tak výjimky
nelze vyjednat. Proto si Tvůrci těchto systémů vybavených Svobodnou vůlí, dosazují do těchto
svých systémů jakési své Strážce evoluce, kteří se starají o to, aby se činnost v těchto systémech
nedostala do takových excesů, kdy by těmto Tvůrcům nezbylo, než jakoby doplatit na činnost
svých, Svobodnou vůlí vybavených potomků a sami se tak reintegrovat v energeticky neúplném,
jakoby zmrzačeném stavu. A teď si uvědomme, že ne náhodou používám rodinné pojmy. Představte
si, že Vaše rodina se navždy stěhuje, ale jeden milovaný člen to nezvládá a vypadá to, že nebude
schopen odjet s Vámi. Jak byste na tuto situace reagovali ?
A nyní se vraťme zpět k našemu vesmíru s tím, že v něm byl vytvořen prostor pro činnost
individualizovaných částí, vybavených Svobodnou vůlí. A tyto části, v podobě tří nehmotných
kolektivů vědomí, tvoří východisko pro smysl vzniku a veškeré následné dění v našem vesmíru,
kdy se na samém začátku domluvili na společné koexistence svých různých typů stvořených dětí a
jejich mírovém soužití, tj. toho, zda se jim podaří Svobodně si zvolit návrat ke svým
tvůrcům/rodičům či nikoliv. V našem vesmíru tak vznikají první uskupení víceméně
jemnohmotných kolektivů na různých morfogenetických základech, které se tak stávají prostředkem k dílčím inkarnacím svých tvůrců/rodičů a tím i prostředkem k prožití zkušeností z tohoto typu
evolučního cyklu/experimentu.
A o tom, jak tato koexistence probíhala a v jakém vztahu k ní je náš dnešek, tak o tom si budeme povídat v následující části.


18

1.2 Vznik a prvotní osídlení našeho vesmíru

Než se budeme věnovat událostní lince našeho příběhu, je nezbytné si říci ještě několik slov ke
struktuře a osídlení našeho vesmíru. Tato struktura jak je asi zřejmé, koresponduje s jednotlivými
Tvůrčími procesy a tak na ni můžeme nahlížet jako na jakési samostatné časoprostorové sféry, v
rámci nichž se odvíjí událostní evoluční linka aktivit a činnosti v nich operujících částí vědomí,
tedy duchovních energetických kolektivů, rodin a bytostí. Z tohoto úhlu pojetí je vhodné,
modelovat si náš vesmír do podoby pětiposchoďové budovy, přičemž každé z poschodí či galaxie je
tvořeno třemi samostatnými odděleními či hvězdnými systémy. Lze si tak představit celou budovu
jako jakousi prostorovou 15-prvkovou kompozici, kdy v pátém, nejvyšším patře přebývají tři
primární nehmotné kolektivy vědomí (13-15 oddělení) a v patrech nižších pak jejich děti. Toto
"nejvyšší patro" našeho vesmíru je v Pramenech pojmenováno jakožto Pás Orionu a ony tři
kolektivy jako Rishi - Breneau. V 15-tém patře pak vznikl tzv. Smaragdový řád Breneau, v 14-
tém patře tzv. Ametystový řád Breneau a v 13-tém patře tzv. Zlatý řád Breneau. Společně se
nazývají Rishiové. Těchto pět jednotlivých pater tvoří každé jedno třídimenzionální evoluční
prostředí a je v Pramenech pojmenováno jako tzv. Harmonické universum, zkráceně HU-5 až
HU-1.V tomto okamžiku je nezbytné ještě zmínit, že k časoprostorovému pohybu mezi
jednotlivými patry a odděleními slouží systém tzv. Hvězdných bran, které jsou lokalizovány na
konkrétních kosmických tělesech v jednotlivých patrech a dimenzích. Vesmírný provoz těchto
Hvězdných bran pak "hlídají" Strážci evoluce, kteří tak korespondují s civilizací, která má to které
kosmické těleso, na kterém je umístěna některá z Hvězdných bran, za svoji domovskou planetu. Pro
názornost si uveďme grafickou podobu této naší budovy, respektive prvních čtyřech pater. Páté
patro je patro specifické a slouží k propojení s dalšími budovami - sousedními vesmíry.12-ti prvková fraktálová architektura dimenzionálního Vesmíru
Pro přesnost si jen řekněme, že celá naše 15-ti poschoďová budova je obklopena ještě vyššími
evolučními prostředími, podobně jako je skutečná budova obklopena svým venkovním okolím.
Toto okolí však již nevytváří trojdimenzionální časoprostorová patra, pouze jakoby "produkuje" tři
primární energetické napájení jednotlivých 15-ti poschoďových vesmírů. Podrobnější popis těchto a
vyšších úrovní je k dispozici, ale již překračuje rámec tohoto našeho materiálu. Jen si tedy uveďme,
že tyto tři nesmrtelné, nehmotné a beztvaré inteligence bytující v těchto úrovních jsou v pramenech
nazývány Univerzální trojicí (Otec, Matka (nikoliv Syn) a Duch svatý) nebo kolektivy Yanas a


19

nad nimi ještě výše stojící Centrální zdroj je nazýván Yunasai. Nyní se však vraťme k našemu 15-
ti úrovňovému vesmíru a udělejme si o něm přiměřenou představu - viz.obrázek níž.
15-ti úrovňový vesmír
Co je důležité zmínit je skutečnost, že takto chápaný vesmír není jediným svého druhu, ale těchto
vesmírů (budov) existuje opět ve fraktálové kompozici víc. Souvisí to s koncepty jako částicový a
antičásticový (paralelní, jin-jang) vesmír, časové evoluční cykly apod., tedy s pojmy, které
přesahují rámec našeho textu, ale inspirovaným zájemcům jsou k dispozici. Pro naše účely bude
nyní stačit, že víme, že náš výklad se týká jen jednoho konkrétního vesmíru - časového matrixu a to
toho, ve kterém se nyní aktuálně svým vědomím pohybujeme a který je v Pramenech znám jako
Univerzální Veca vesmír. Tento jeden Veca vesmír (který je sám o sobě jedním z více vesmírů) se
skládá ze čtyř kvadrantů, přičemž výš uvedené schématické obrázky představují právě tento jeden
kvadrant, náš aktuální vesmír, evoluční prostředí lidské rasy či jeviště našeho příběhu. Jen pro
inspiraci ještě uvedu, že tyto čtyři "vajíčka" jsou kompozičně propojeny skrze tři své nejvyšší
dimenze do podoby kříže a takto vytvořená sdílená oblast je známá jako tzv. Vnitřní Ecka vesmír.
Čtyři vesmíry (dva a dva) pak existují z důvodů archetypálního, duálního, cirkulačního koloběhu
"napájecí" energie (nádech a výdech) a ty dvě dvojice jsou tím, čemu se v tradiční esoterice říká
nižší a vyšší nebe. Ale nyní se již opět vraťme k původní ose našeho příběhu.
Jak jsme si již řekli, na počátku výstavby naší budovy stála dohoda ohledně jeho společného a
konsensuálního využívání jejími staviteli - tvůrci. V rámci této etapy dění tak každý z našich tří
primárních kolektivů přistoupil k tomu, že dal vzniknout svým prvním dětem vybaveným
Svobodnou vůlí a jimi zabydleli nižší, čtvrté patro našeho vesmír a tedy tamější 10-12 oddělení. Pro
zjednodušení popisu budeme nadále jednotlivým oddělením našeho vesmíru říkat Dimenze, kdy
součinnost tří těchto dimenzí vytváří obyvatelný tří-prostorový environment (x,y,z). Všechny tyto
tři zakladatelské kolektivy posléze daly vzniknout a tedy založily další, Svobodnou vůlí vybavené
kolektivy, které postupně zabydlily nižší patra našeho vesmíru a účastnily se společného provozu.
Jen pro představu - tyto tři Zakladatelské kristovské kolektivy bytují v nehmotné formě jakoby
živého, tekutého světla. Za zmínku jistě stojí i název zmíněné výchozí mírové evoluční smlouvy,
který je v Pramenech uváděna jako tzv. Smaragdová úmluva. Rovněž si uveďme, že čtvrté patro,
které obývají Zakladatelské kolektivy tzv. Císařství Paladia, koresponduje s Hvězdným systémem
Lyry s následujícími centry - 12-té oddělení s centrem známým jako Aramaténa, 11-té oddělení s
centrem známým jako Aveyona a 10-té oddělení s centrem známým jako Vega. Smaragdový řád
Breneau pak na Aramaténě v 12D dal vzniknout dvěma rasám bytostí, které vešly ve známost jako
Elohei-Elohim (suchozemská humanoidní rasa) a Anyu (vodní rasa), Ametystový řád Breneau pak
na Aveyonu v 11D dal vzniknout rase, které vešla ve známost jako Bra-ha-Rama (také nazývaná
jako Inyu či Pegasus) a Zlatý řád Breneau v 10D dal vzniknout rase, která vešla známost jako
Serafei-Serafim (sauří rasa schopna létání). V rámci jednotlivých hlavních Zakladatelských ras pak
postupně vznikaly různé genetické verze jednotlivých kolektivů a jejich korespondence na hvězdné
20

systémy a planety, které se tak staly jejich domovskými místy v evolučním cyklu tohoto vesmíru. Jedni vznikli dříve než druzí, jiní s jinými přednostmi než další. Zde si můžeme docela dobře
představit tu tvůrčí aktivitu a pestrost ale i to, proč a jak mohla napadnout jistého pana Darwina jeho evoluční teorie o vývoji druhů. Jen s tou spontánností a samospádem se jaksi netrefil. Než budeme pokračovat, udělejme si ještě pro přehlednost jednoduchou tabulku, kterou si budeme
postupně v našem výkladu rozšiřovat.

Dimenze Patro-HU Lokalizace a stargate Domovský kolektiv bytostí
15 Rishi - Smaragdový řád Breneau
14 5 Pás Orionu Rishi - Ametystový řád Breneau
13 Rishi - Zlatý řád Breneau
12 Aramaténa v Lyře Smaragdový řád Elohei-Elohim a Anyu
11 4 Aveyona v Lyře Ametystový řád Bra-ha-Rama
10 Vega v Lyře Zlatý řád Serafei-Serafim

Jestliže náš vesmír vznikl v období před 950 miliardami let, potom výše uvedená tvorba ras a
následná koexistence a společný pobyt v našem modelovém domě fungovaly až do období před 250 miliardami let, tedy celých 700 miliard let se náš vesmír nacházel v mírovém stavu a vše probíhalo dle Smaragdové úmluvy. Nicméně v období před 250 miliardami let bylo za blíže
nespecifikovaných okolností toto období ukončeno a došlo k eskalaci neshod, které jsou v
Pramenech pojmenovány jako tzv. Andělské války. Tyto války se rozhořely na velmi dlouhou dobu a probíhaly od období před 250 miliardami let až do období před 570 miliony let, tedy neskutečně dlouho - prakticky zhruba téměř celých 250 miliard let ! Jen si připomeňme, že v těchto více než pradávných dobách, ještě něco takového jako lidská bytost, tak jak ji známe dnes ještě zdaleka
neexistovala. Ale o tom si budeme povídat až za chvíli. Nyní se pojďme říci něco bližšího k onomu prvnímu globálnímu konfliktu v našem vesmíru - Andělským válkám.
1.3 Andělské války (před 250 miliardami až 570 miliony let)

Na počátku problémů se jako první "odklonila či odštěpila" od Smaragdové úmluvy část kolektivu
Zlatého řádu Serafei-Serafim - a to konkrétně reptiliánská rasa Omikron z Vegy a posléze i jejich
"děti" - tzv. Drakoniánci z hvězdného systému Orionu. Tito následně vešli ve známost jako tzv.
Padlí Serafíni. Prakticky současně část hybridního kolektivu Smaragdového řádu a Ametystového
řádu - rasa Anyu z Aveyonu požádala, aby směla Padlé Serafíny řekněme zpacifikovat. Jejich
žádost však byla zamítnuta (Yanas a dalšími z HU-5) na což však tito reagovali svévolí a bez
"požehnání" se do tohoto svého záměru pustili. Konečným výsledkem tohoto rozhodnutí a bitev z
něj pramenících však nebylo dosažení pacifikace Padlých Serafínů ale naopak, zničení klíčové
Hvězdné brány v D12 na Aramaténě. V tomto okamžiku je potřeba si uvědomit, že Hvězdná brána
na Aramaténě v D12 byla centrem bojů právě proto, že hrála a hraje strategickou roli ústředního
propojovacího místa pro pohyb mezi čtvrtým a pátým patrem našeho vesmíru, tedy mezi HU-4 a
HU-5 a tudíž ten, kdo má pod kontrolou ze strany HU-4 tuto bránu, může tím blokovat případnou
podporu ze strany HU-5. Zničení této D12 Hvězdné brány v těchto Andělských válkách se stalo
známým jako tzv. "Původní - originální hřích andělských ras (dědičný hřích)". Tato kritická
událost, kdy se HU-5 stal prakticky odpojen a odříznut od HU-1 až HU-4 ve svých důsledcích
znamenala, že se v našem vesmíru zastavil evoluční pohyb vracejícím se směrem nahoru (nádechy)
a to nejméně do té doby, než se dala Hvězdná brána D12 do pořádku. Tato oprava se však stala
předmětem následného vleklého soupeření a válek, protože ten kdo měl kontrolu nad provozem či
neprovozem této brány, měl kontrolu nad evolučním děním v HU-4 až HU-1 a vlivem - nevlivem z
HU-5 na něj. Padlé rasy by tak ovládnutím této brány dosáhly toho, že do nižších evolučních pater
HU-1 až HU-4 by nebylo možno dostat ochranný (Božský) vliv z patra nejvyššího HU-5 a tím by
21

ovládly veškeré dění v našem vesmíru.

V průběhu těchto válek tak postupně došlo k jakési výchozí a primární diverzifikaci bojujících
stran na Zákon Jednoty ctící a Zákon Jednoty nectící skupiny z různých ras a kolektivů. K Padlým serafinům se v průběhu střetů přiřadily i rebelující skupiny z rasy Anyu ze Smaragdového řádu
Breneau, kteří přijali nové jméno Annu a dali tak vzniknout Padlým andělským legiím známým
jako Annu-Elohimové. A byli to právě tito Padlí Annu-Elohimové, kteří si později, pro další boje o nadvládu nad celým naším vesmírem vytvořili vlastní novou rasu - tzv. Síriánské Anunnaki - o
nichž si ale budeme povídat až později.
Na začátku válečného období, za účelem zvýšení bezpečnosti v komplikujícím se vesmíru,
vytvořily výše uvedené Breneau kolektivy z HU-5 novou genetickou rasu Strážců evoluce, známou
jako tzv. Azurité, kterou pověřili dohledem nad celým komplexem Hvězdných bran. Azurité byli
přímo podřízeni pod kolektiv Elohei-Elohimů ze Smaragdového řádu Breneau v D12 a rovněž měli
přímé napojení na kolektivy Yanas a řády Rishi-Breneau v HU-5. A byli to právě Azurité, kteří po
celou dobu průběhu Andělských válek, tedy po dobu neskutečných téměř 250 miliard, dokázali
ochránit Aramaténu před konečným dobytím ze strany Padlých andělských legií a právě naopak,
sami opravit její poničenou Hvězdnou bránu. Tím se jim podařilo přivézt do HU-4 až HU-1 přímou
pomoc z HU-5, což přineslo ukončení Andělských válek a posléze i uzavření druhé verze mírové
Smaragdové úmluvy a to v období před 570 miliony lety. V rámci této druhé verze Smaragdové
smlouvy, mnoho padlých kolektivů obnovilo mírové soužití a spolupráci a přistoupilo na
spolupracující bázi pod vedením tří primárních Rishi-Breneau kolektivů z HU-5. Těm z padlých
ras, které na mírové podmínky a Zákony Jednoty opětovně přistoupily, bylo za pomoci Azuritů
postupně umožněno "pracovat na své karmě" a následně se vrátit k možnosti své evoluční
reintegrace. Nicméně poražené rebelující strany z Andělských válek - Annu-Elohimové - Padlé
andělské legie i Drakoniánci - Padlí Serafíni sice ustoupili do pozadí, ale svých plánů na uchvácení
nadvlády nad celým naším Vesmírem se nevzdali. V době po ukončení Andělských válek byla
založena i velká tzv.služební organizace IAFW - Inter-dimensional Association of Free Worlds -
Interdimenzionální asociace svobodných světů, která měla za úkol dohlížet nad dalším vývojem
událostí a zejména kontrolovat činnost Padlých Annu-Elohimů a Drakoniánců s cílem nepřipustit
vznik dalšího velkého konfliktu. Bohužel tak úplně dobře se jim to nepodařilo. Pojďme si nyní říci,
co se stalo dál, když už to vypadalo, že vše se v dobré obrátilo.


1.4 Evoluční vzestup Azuritů a prvotní vznik andělských humanoidních ras - lidstva (před 568 miliony lety)
Rozhodující událostí mírového období po ukončení Andělských válek se stalo rozhodnutí o
"výměně stráží" na postu Strážců evoluce v našem Vesmíru. Azurité, kteří tuto roli úspěšně plnili
po dobu cca 250 miliard let, dosáhli na svůj další evoluční stupeň a tak bylo potřeba tuto roli
někomu předat. Sami Azurité se přitom pro svoji další evoluční cestu přesunuli na Sírius B.
S tímto účelem kolektivy Rishi-Breneau za součinnosti samotných Azuritů, vytvořili novou a opět perfektní (podobně jako Azurité) biologickou genetickou linií humanoidních bytostí. Tato nově
založená rasa Strážců byla vytvořena v období před 568 miliony let a to genetickou kombinací
DNA matric Elohei-Elohimů, Serafei-Serafimů a malým příspěvkem od Bra-ha-Rama a
předchozími Strážci - Azurity a vešla ve známost pod jménem Orafimové. Orafimové se později
stali rodičovskou rasou andělských, humanoidních, androgynních 12-ti ras výchozí genetické linie současného lidstva - tzv. mistrovské rasy Turaneusiam-1 (T-1) - jsou to tedy něco jako naši pra-
pra-pra-předci. Ale o tom až později. Nyní si jen vyjmenujme názvy dvanácti andělských ras, které se geneticky podílely (každá svým nejsilnějším vláknem) na tvorbě této nové 13. mistrovské
andělské rasy, přičemž všichni inkarnáti ras andělského kristovského lidstva mají dodnes své
napojení na jednu z těchto primárních andělských sub-ras:


22

1. Bra-ha-man
2. Dhr-ah-men
3. Atoni
4. Trin-i-ten
5. Azurtan
6. Celtos
7. Addami
8. Yutarans
9. Luri
10. Cerrasz
11. Nezack-tai
12. Melchizedakz

Této "výměny stráží" v podobě nové rasy Strážců evoluce využili, na svoji příležitost čekající Padlí
Annu-Elohimové a jako odpověď na toto vytvoření nové rasy strážců - Orafimů, rovněž vytvořili
vlastní novou rasu svých potomků - Padlých andělů s vysoce geneticky pokročilou biologickou
formou s domovským umístěním v HU-4/D11. Tato nová rasa Padlých andělů (pokročilé
humanoidní biologické formy) byla pojmenována Anunnaki, čímž bylo vyjádřeno a je myšleno:
Pomsta Annů. Jejich účelem i údělem současně bylo pokračovat v bojích a zničit novou rasu
Strážců - Orafimy včetně jejich předchůdců - genetickou biologickou linii Azuritů, převzít jejich
agendu správců a dozorců nad provozem Komplexu hvězdných bran a tím dosáhnout konečného
cíle - nadvlády nad celým naším vesmírem pro sebe a své stvořitele/rodiče - Annu-Elohim Padlé
andělské legie a zavést v něm vlastní řád, neakceptující Zákony Jednoty. Různí stoupenci této
strategie později vešli ve známost jako tzv. Synové Belialu a jejich protilidské snahy a úsilí je dnes
známo jako tzv. Belial agenda. V období před 568 miliony lety tak začala další kapitola střetů,
která se však již víc odvíjí mezi nově vzniknuvšími a o evoluční patro níž operujícími rasami
Anunnaků a Orafimů. Anunnakové rovněž přinášejí do těchto střetů novou strategii umožňující jim
jejich rasová podobnost s humanoidními Orafimy, kterou byla infiltrace do vládnoucích kruhů,
převzetí otěží a následná zrada. Tato strategie přinesla své výsledky již po "pouhých" 8 milionech
letech, kdy v období před 560 miliony lety se Anunnakům podařilo Orafimy porazit. Jejich roli
Strážců evoluce tak převzala výše zmíněná další, evolučně pozdější kristovská humanoidní rasa
Turaneusiam-1, která měla své domovské místo už v "jen" ve druhém patře HU-2 našeho vesmíru
na planetě jménem Tara. Rovněž se ukázalo, že Padlí Annu-Elohimové to se svojí snahou o
ovládnutí dění v celém našem vesmíru skutečně myslí vážně a proto byla v rámci velké IAFW
vytvořena menší specializovaná výkonná organizaci, která by byla schopná operativně zasahovat
všude, kde to bylo potřeba. Tato jakoby Delta force IAWF je známá jako tzv. Aliance Strážců
(Guardian Aliance - dále jen GA) a je aktivní dodnes. Jejím úkolem bylo a je to, aby se jednou
provždy zamezilo podobným tragédiím kosmického rozsahu jako byly Andělské války či zničení
rasy Orafimů. Avšak ani tato organizace nakonec nedokázala zabránit další prohře v bitvě, ve které
byli Anunnakové opět úspěšní, tentokrát v boji proti Strážcům z planety Tara - humanoidní rase
Turaneusiam-1. Rase, která byla přímým genetickým předkem současného lidstva.
Tato další, pro lidstvo gigantická prohra se odehrála před 550 miliony lety, kdy opět, zejména
prostřednictví strategie infiltrace mezi elitu a následné zrady, Anunnakové postupně znesvářili a
rozvrátili mírumilovné poměry na domovské planetě Tara a přivedli ji ke gigantické katastrofě. V
podstatě takovýmito podvratnými technikami postupně dosáhli rozštěpení původně jednotné
civilizace T-1 (princip rozděl a panuj) do dvou znesvářených skupin Alaniánců a Lumiánců
(Adam Kadmon/Abel versus Beli Kudyem/geneticky signovaný Kain), jejichž spor nakonec vyústil
v celoplanetární katastrofu. A je to právě toto kataklyzma, které je primární příčinou situace, ve
které se nachází dnešní lidstvo na planetě Země. Dnešní lidstvo touto katastrofou přišlo o svůj
nativní domov i příslušnost k Strážcům evoluce, došlo k roztříštění jeho kolektivní morfogenetické
matrice i poškození morfogenetické matrice jejich domovské planety Tara, načež bylo donuceno k
nedobrovolnému přesunu do evolučně nižšího patra HU-1, na planetu Země. V biblických

23

pramenech je tato situace známá pod pojmem Pád Adama či (zmanipulovaně) Vyhnání z Ráje.
Těm individualitám, kterých se to přímo dotýkalo budeme nadále říkat Propadlé duše z Alánie,
kdy Alánie je název kontinentu na planetě Tara, kde ke kataklyzmatickému výbuchu došlo a kde
žila skupina Alaniánců a Lumia je název kontinentu, kde žili Lumiánci. Název E-den je pak název
dalšího z kontinentů na planetě Tara. Tento involuční krok znamenal velkou komplikaci v
přirozeném evolučním vývoji celého našeho vesmíru, protože došlo i k poškození galaktických
Hvězdných portálů na Taře v D5. A protože tato katastrofa ovlivnila správný chod evolučních cyklů celého našeho vesmíru, stalo se řešení této situace záležitostí, do které se zapojili příslušníci
prakticky ze všech vesmírných pater a dimenzí. Řešení vedoucí k nápravě této situace vešlo ve
známost jako Záchranná mise Amenti a dobrovolní účastníci (mimozemské kolektivy), kteří byli
vázáni tzv. Smlouvou Palaidor vešli ve známost jako Palaidoriánci. A nyní si pojďme říct něco
víc, ohledně této dodnes nedokončené Záchranné mise Amenti a jejího vztahu k dnešku. Ale ještě
než tak učiníme, musíme si udělat alespoň minimální exkurs do toho, jak správně chápat
problematiku genetických ras a inkarnovaných Vědomí.

A. Vsuvka do dějepisné rekapitulace.
Jehoviánské pečetě - skutečné Vnitřní ukřižování Krista

Pochopení této záležitosti předpokládá znalost celé řady konceptů, které doposud nejsou běžně
známy, ale které postupně popisuji ve svém seriálu "O čem to všechno je". Proto si tento text
neklade za cíl něco vysvětlovat ale pouze stručně a věcně popíše tento nepříliš známý fenomén s
tím, že praktické využití je již na volbě každého čtenáře. Co tedy jsou Jehoviánské pečetě a jaký
mají případně účinek na lidské tělo ? Pro odpovědi si musíme zajít do období 25500 let před naším letopočtem. V této době došlo k zformování úsilí některých skupin Soupeřů (zejména Plejádsko-
Nibiruánských a Jehoviánských Anunnaků) do agendy, která je známá jako tzv. Atlantská
konspirace. Agenda této Atlantské konspirace je dodnes aktuální s tím, že právě v našem SAC
2000-2022 dojde k jejímu vyvrcholení.
V rámci této agendy, která stála v pozadí hlavního pádu Atlantské civilizace, přistoupili vítězní
Soupeři k implementaci energetických implantátů do lidské morfogenetiky. Využili své znalosti
lidské bio-energetiky a prostřednictvím těchto implantátů zamýšleli a i dosáhli odpojení a
přesměrování energetických proudů v lidském těla z napojení na správnou Duchovní matrici, na
jejich reverzní tzv. Fantomovou matrici (mytologicky známou jako Hádes). Tímto přesměrováním energetických, vitálních proudů v lidském těle, které šlo tehdy ruku v ruce i s připojením planetární mřížky k tomto jejich Fantomovému matrixu, dosáhli několika, pro inkarnované lidstvo, velmi
neblahých důsledků. Mezi ty nejdůležitější patří tyto:
• Zkrácení délky lidského života
• Omezení výkonnosti lidského mozku
• Poškození biologické DNA lidských ras T-2
• Prohloubení blokování v přístupu ke kolektivní rasové paměti

Právě pro tyto velmi neblahé důsledky, byla implementace těchto implantátů pojmenována jako tzv. skutečné Vnitřní ukřižování Krista a následné genetické mutaci jako tzv. Šachová mutace.

Po technické stránce bylo toto vnitřní ukřižování zrealizováno v podobě sedmi frekvenčních
implantátů (známých jako tzv. Jehoviánské pečetě), kontrolujících bio-energetické dráhy v
lidském těle (axi-a-lines) - meridiány, umístěných do devíti lokalit, všechny v levé části těla podél
7. meridiánu. Podrobné umístění těchto implantátů v lidské bio-energetice ukazuje následující
obrázek (klikněte pro zvětšení), kde jsou označeny černým kolečkem a textem J-1 až J-7.24


Poznamenejme si, že tato Šachová mutace neobsahovala implementaci pouze výše zmíněných
sedmi frekvenčních pečetí, ale i několika desítek dalších, menších implantátů, které dodnes blokují
správný tok energií lidským tělem skrze všech 12 hlavních meridiánů. Na to, že tyto meridiány
přímo korespondují s katara mřížkou, dimenzemi a čakrami, myslím není potřeba explicitně
upozorňovat.
Vyjmenujme si nyní pro upřesnění umístění těchto Jehoviánských pečetí včetně data, kdy jsou
opětovně připojovány k lidskou psychosomatiku ovlivňujícímu "vysílání" ze strany Soupeřů, což
nám může pomoci v identifikaci našich případných, blíže nediagnostikovatelných obtíží či "vizí".

• J-1 - Levá strana temena hlavy, opět aktivní od 5/2001
• J-2 - Srdce, levá plíce, levé koleno zezadu, opět aktivní od 5/2001 • J-3 - Epifýza, opět aktivní od 7/2001
• J-4 - Levá strana krku, šíje a lymfatický systém, opět aktivní od 1/2002 • J-5 - Levé stehno zezadu, levá hýždě, opět aktivní od 1/2002
• J-6 - Alta Major, Hypotalamus, levé rameno, opět aktivní od 9/2002 • J-7 - Levá krční tepna, opět aktivní od 9/2002
Uvedené datumu korespondují s tím, kdy Soupeři aktivují příslušné reverzně kódované ovlivňování planetární mřížky s cílem udržet ji pod svoji kontrolou a neumožnit tak Strážcům, tuto kontrolu odstranit. I tato bitva je jedna z těch, které v dnešní době patří mezi ty neskutečné aktivity, které lze souhrnně označit jedním slovem - Armageddon.
Samozřejmě se nabízí otázka. Dá se s tím něco individuálně a svépomocí dělat ? Může
jednotlivec konat něco, co by mu pomohlo se těchto implantátů zbavit ? Odpověď je ano a právě v
dnešní době je pomoc i relativně jednoduchá (rozhodně jednodušší, než se dostat k samotné znalosti

25

o těchto věcech). Svépomoc spočívá v praktikování bio-regeneračních, vizualizačně-energetických
cvičení a práci s kristovskou D12 tzv. Maharickou energií. Na tuto techniku, jsem již link
poskytnul (http://www.cestydusi.cz/view.php?nazevclanku=technika-stribrneho-
stitu&cisloclanku=2007020010) a mohu než zopakovat - není namístě se bát. Tato energie i
technika je účinná právě proto, že se na Zemi, do našeho SAC 2000-2022 opětovně dostala po
mnoha a mnoha tisíciletích a je používaná Strážci mj. i k bio-terapii zemské planetární mřížky a její bio-energetiky. Prostřednictvím této energie lze nejen rozpouštět diskutované Jehoviánské pečetě a
další implantáty, ale pracovat prakticky na všech frontách, od sebeléčení, přes sebeobranu až po
léčitelské aplikace ve vztahu k druhým osobám. Konec konců, je to právě tato kristovská Maharická energie která, pokud se podaří ukotvit ji v pozemské bio-energetice v plné, 12-ti stupňové síle, bude tím konečným prostředkem, který bude schopen definitivně zbavit naši planetu a lidstvo
"záškodnického psychotronického" vlivu Soupeřů.


2. Vědomí, rasy a duchovní rodiny

Jak jsme si již řekli, v Procesu tvoření dochází metaforicky řečeno jakoby k výdechu signované
subčásti energie tvůrce do svého dítěte, přičemž nic bližšího jsme si k tomuto ději zatím neřekli.
Nyní to musíme napravit, neboť základní pochopení principu tohoto tvůrčího procesu je nezbytné
pro pochopení všeho dalšího. Naskytá se otázka. Jak je zařízena vazba či správná korespondence
těchto "vydechnutých" energetických částí mezi "rodičem a dítětem", která je zajisté naprosto
nezbytná pro správný zpětný průchod a konečnou reintegraci s Centrálním zdrojem ? A může jeden
tvůrce udělat vícero "výdechů", tedy jakoby mít víc svých dětí či potomků ? Pokud ano, což lze
předpokládat, potom se celá situace ohledně evolučně správného přiřazování dětí k rodičům a
prarodičům a dalším "předkům" ještě víc komplikuje. A existuje nějaká korespondence mezi
hierarchickou strukturou vesmíru, touto "evoluční rodovou linií energií vědomí" a biologickými
rasami bytostí ? Při hledání odpovědí na tyto úvahy vyjdeme z výkladu pojmu Duchovních rodin
Vědomí a ukážeme si, jak vypadá taková Duchovní rodina kristovského lidstva. Není to složité,
spíš překvapivé. Pod pojmem Duchovní rodina je namístě si představit právě tuto jednu evoluční
rodovou linii. To by nebylo nic až tak zvláštního, ale je potřeba si tuto představu precizovat. Takže
si představme evolučně vysoko postavenou bytost, která bude mít za úkol dohlížet nad provozem
naší budovy a je stvořena dále uvedeným způsobem. Za tím účelem bude mít svůj vlastní domov ve
čtvrtém patře HU-4 a s cílem plnit své poslání ji její tvůrci dali do vínku možnost 12 x "dýchnout" a
přivést na svět 12 svých potomků, kteří budou bydlet a dohlížet na provoz o patro níž. Tuto
schopnost - mít 12 potomků - pak budou mít i děti těchto prvních jejich dětí a ještě i jejich děti,
přičemž každá generace bude mít na starosti nižší patro naší metaforické budovy. Kolik to bude
dohromady individualizovaných částí energie vzniklých v Procesu tvoření ? Odpověď zní - 1728
individualit, které dohromady dávají, jak jste zajisté již správně pochopili jednu Duchovní rodinu.
A když si k tomu doplníme, že všichni jsou spolu trvale či on-line v kontaktu a sdílejí své
zkušenosti z provozu, začínáme mít možná již lepší představu o své vlastní situaci, když si sami
sebe, coby člověka na planetě Země přiřadíme coby inkarnáta v prvním patře HU-1, tedy jakoby
pravnuka či pravnučku Kristovského Avatara naší rodové linie. Nepřehlédněme prosím, že z tohoto
modelu jasně vyplývá, že jedna Duše, účinkující na domovské planetě Tara ve druhém patře HU-
2/D5 má "k dispozici", pro svůj dohlížecí úkol, 12 inkarnátů (dětí) na planetě Země v nižším patře
HU-1/D3. 12 inkarnátů/různých lidí na Zemi tak přináleží k jedné Duši, 144 inkarnátů/různých lidí
na Zemi pak jednomu Duchovi a 1728 inkarnátů/různých lidí na Zemi patří jednomu Avataru, v
těchto konkrétních počtech známému pod jménem Kristus. Tuto situaci si můžeme přenést do naší
přehledové tabulky, která by nyní mohla vypadat takto:
26

Dimenze Patro-HU Lokalizace a stargate Domovský kolektiv bytostí Duchovní rodina

15

14
135

Rishi - Smaragdový řád
Breneau
Pás Orionu Rishi - Ametystový řád
Breneau
Rishi - Zlatý řád BreneauRishi

12 Aramaténa v Lyře, Slunce Elohei-Elohim a Anyu

11 4 Aveyon v Lyře, Nibiru Bra-ha-Rama 1 kristus-avatar

10 Vega v Lyře, Pluto Serafei-Serafim

9
8
73

Mirach v Andromedě, Neptun
Gaia, Mintaka v Orionu, Uran
Arkturus v Omega Centauri,
Saturn12 duchů

6 Sirius B v Prokyonu, Jupiter Orafim

5 2 Tara, Alkyon v Plejádách Turaneusiam-1 144 duší

4 Slunce, Nibiru

3
2
11

Země, Venuše Turaneusiam-2
Země - Agarta, Venuše
Země, Theta v Orionu,
Merkur1728 inkarnátů
Můžeme tedy jít dál a odpovědět si na některé další, výše uvedené otázky. První věcí kterou je
potřeba vzít v úvahu je podoba komunikačních prostředků mezi jednotlivými členy Duchovní
rodiny. Bez složitějšího vysvětlování je namístě si představit, že tímto prostředkem ke sdílení
zkušeností jednotlivých inkarnátů mezi sebou je morfogenetická matrice známá jako DNA, která
takto funguje analogicky ke sdílenému harddisku v počítačových systémech. S DNA a genetikou
pak souvisí i pojem inkarnační rasy, kdy tento pojem je potřeba chápat ve smyslu "nosič Vědomí",
jehož konkrétní podoba a schopnosti přímo korespondují s úkoly vtělujícího se Vědomí z vyššího
evolučního patra. A tak se Vědomí Duše vtěluje do konkrétní rasy Inkarnáta, Vědomí Ducha do
rasy Duše, Vědomí Avatara do rasy Ducha, přičemž všichni jsou vzájemně on-line a schopni mezi
sebou komunikovat skrze matrici DNA. Pod pojmem matrice DNA si představme nejen její
biologickou podobu u lidského inkarnáta, ale daleko komplexnější energetickou strukturu, která je
matricí pro všechny její konkrétní, dimenzionálně manifestované, rasové formy, kde pak slouží
nejen ke komunikačním účelům, ale slouží i k ukládání jejich zkušeností, k využití všemi ostatními
členy Duchovní rodiny. Takto komplexně pojaté energetické matrici DNA říkejme propříště
morfogenetické pole. Pro počítačově zdatnější čtenáře si lze tuto čtyř-úrovňovou "inkarnační"
situaci vhodně modelovat v pojetí: matrice DNA = třída objektů a inkarnované vědomí = instance
objektu, svět/vesmír/matrix = operační systém. Nebo zcela jednoduše, ale příliš staticky, jako
razítko a jeho otisk na listu papíru. A samozřejmě, že správně věc pochopili ti z vás, kteří si celou
tuto nádhernou, životem pulzující pavučinu propojili s tím, co je známo jako tzv. Strom života.
Není zde prostor podrobněji se rozepisovat o sofistikované logice a časoprostorové evoluční
lokalizaci jednotlivých inkarnací těchto 1728 inkarnátů jednoho kristovského avatara, jen si
řekněme, že celá tato záležitost není ani zdaleka náhodná, ale je vysoce provázaná s evolucí a i
celkovým vývojem událostí v našem vesmíru. Jen pro představu o složitosti těchto dějů a toho, k
čemu vlastně došlo, si stručně uveďme, že jiné evoluční prostředí pro svůj vývoj potřebuje fragment
27

Vědomí na úrovni Inkarnáta, které se inkarnuje ve dvojici v rámci jednoho tzv. Lineárního
časového vektoru o délce 4426 let a jiné Duše, která se vyvíjí prostřednictvím simultánně
inkarnovaných šesti párů svých vlastních Inkarnátů. Každý pár v jednom časovém vektoru z šesti
paralelních, které na sebe datumově navazují tak tvoří časový rámec vývoje Duše, známý jako
Euiago cyklus - jen zdánlivě trvající lineárních 26556 let, ale ve skutečnosti trvá pouze oněch 4426
let. Pro lepší pochopení - např. rok/letopočet 1 v 1.časoprostorovém vektoru je simultánní s rokem
1+4426=4427 ve druhém vektoru, rokem 2*4426+1=8843 ve třetím atd. až v šestém
časoprostorovém vektoru se v jednom a témže okamžiku - roce 1 prvního vektoru, píše na tamějším
kalendáři letopočet 5*4426+4=22131. Lidský Duch se pak vyvíjí v prostředí dvou paralelních
vesmírů - v případě Země na částicové Zemi a na antičásticové, paralelní Zemi. V každém tomto
prostředí se vyvíjí v rámci tzv. jednoho Planetárního časového cyklu, který obsahuje šest cyklů
Euiago, čímž vzniká časoprostor pro evoluci 2x6=12 Duší a tedy i 144 Inkarnátů jednoho lidského
Ducha. Úroveň Vědomí na úrovni Kristovského avatara se pak vyvíjí (prochází našim Vesmírem) v
rámci tzv. Kruhového cyklu, který je tvořen 12-ti Planetárními časovými cykly a je vnitřně
členěný do čtyř simultánně běžících kruhů po třech Planetárních časových cyklech, Tím nám vzniká
úplný, uzavřený a vzájemně plně energo-informačně propojený časoprostor pro vstup a výstup
Kristovského Vědomí do 12-ti dimenzionálního časoprostorového propletence - našeho
vesmíru/matrixu skrze strukturovanou simultánní inkarnaci/existenci 1728 inkarnátů jednoho
jediného Kristovského avatara - jedné Duchovní rodiny. Uff :-) Tento exkurs do evolučních
časových cyklů ukončeme výčtem průběhu či posloupnosti lineárních časových vektorů našeho
aktuálního Euiago cyklu s tím, že v koncových a současně i počátečních časových obdobích těchto
vektorů (taky se jim říká Nulové body či Zeropointy nebo také Hvězdné aktivační cykly SAC -
viz. později)) se přirozeně a nevyjednatelně odehrávají významné energetické události, související
se zhodnocením evoluční práce inkarnovaných fragmentů Vědomí, tedy jakousi evoluční
maturitou inkarnátů, kterou známe pod pojmem Evoluční vzestup.1. Časový vektor - 22326 př.n.l. až 17900 př.n.l.
2. Časový vektor - 17900 př.n.l. až 13474 př.n.l.
3. Časový vektor - 13474 př.n.l. až 9048 př.n.l.
4. Časový vektor - 9048 př.n.l. až 4622 př.n.l.
5. Časový vektor - 4622 př.n.l. až 196 př.n.l.
6. Časový vektor - 196 př.n.l. až 4230 n.l.


Nyní se ještě vraťme k inkarnátovi na Zemi a pro další vylepšení si představy o morfogenetice
lidské rasy a její vazby (korespondence) na evoluční, dimenzionální prostředí si dobře prohlédněme
níže uvedené obrázky toho, jak se univerzální, 12-ti prvková katara mřížka uplatňuje ve struktuře
lidského těla. Na druhém obrázku pak vidíme, jak se jednotlivé dimenzionální energetické toky
skrze čakry/porty a meridiány/spoje distribuují/projektují do biologické vrstvy lidského těla.28

12-ti prvková katara mřížka ve struktuře lidského těla Distribuce 12-ti energií skrze čakry a meridány těla
Rovněž ještě zvažme vzácnou situaci, kdy, pokud je biologické (tří-dimenzionální) tělo,
korespondující s evolučním patrem, toho schopné, se může stát přímým inkarnačním prostředkem i
pro Vědomí z úrovně Duše, Ducha či Avatara, nejen Inkarnáta ! K tomu je ale potřeba, aby
biologické tělo, dimenzionální nosič pro takto vysoko vibrující Vědomí, bylo schopno nést
příslušně vyšší dimenzionální energie, což opět souvisí s karmou (planetární, rasovou i personální)
a genetickými "zmrzačeními" morfogenetických matric ze strany Soupeřů (viz. později), ale i
samotnou přítomností těchto vyšších energií v poli planety, tedy s předpoklady souvisejícími se
vzestupnými cykly a vlnami. A samozřejmě také s účelem, proč by k této nestandardní situaci mělo
dojít. Jen pro inspiraci nyní uvedu, že Ježíš Kristus, ale ne ten ukřižovaný, byl Vědomím
inkarnovaným až z 12-té dimenzionální úrovně (HU-4) ! Teď se ale vraťme k běžné situaci, kdy
naprostá většina dnešních biologických těl je hostiteli Vědomí na úrovni Inkarnátů.
A nyní si představme, že všechny tyto energetické matrice DNA všech 1728 inkarnátů pouze
jednoho Krista jsou "technicky" udržovány v analogické multi-planetární matrici DNA, potažmo v
jakémsi propletenci morfogenetických planetárních polí všech, na evoluci se podílejících
planetárních systémů. Můžeme si tak učinit pouze mlhavou představu o jakési ohromné pavučině-
matrixu z nichž morfogenetické pole planety Tara, domovského místa Lidské rasy je pouze jednou
systémovou částí tohoto vzájemně zcela propleteného ohromného spirituálního celku. A do této
pavučiny, přišel katastrofální, zničující výbuch. Určitě si umíte představit jak bylo část této
pavučiny, toto planetární morfogenetické pole "roztrháno na kusy" a jak byly zpřetrhány jeho vazby
na své okolí. Myslím, že není nutné si nějak složitě popisovat, co to vlastně znamenalo pro
jednotlivé inkarnované členy Duchovních rodin, když takto násilně došlo k totální ztrátě vazeb mezi
jednotlivými částmi inkarnovaných Vědomí (zejména taranských Duší) a ty tak přišly o svá
vzájemná propojení a zkušenosti . Jednoduše řečeno to zastavilo možnost evolučního návratu,
nádechu či vzestupu inkarnovaných částí Vědomí, protože byly ztraceny či dezintegrovány
příslušnosti fragmentovaných částí Vědomí inkarnátů od svých Duší a Duší od svých Duchů. Prostě
došlo k zpřetrhání vazeb mezi prvním a druhým a druhým a třetím evolučním patrem, čímž došlo k
zastavení evolučního koloběhu. Tolikrát, na mnoha místech, správně uváděná Jednota lidského
vědomí, byla hrubě porušena.
Tuto situaci bylo bezpodmínečně nutno řešit, neboť pro dezintegrované části Vědomí, tedy lidské
inkarnáty, kteří zahynuli v okamžiku katastrofy Tary, to v podstatě znamenalo nejen okamžitou
smrt fyzickou, ale potenciálně i smrt duchovní. Přemýšlením nad tehdy vzniklou situací si lze
uvědomit složitost této situace, kdy tato dezintegrace se netýkala všech Duchovních rodin, a těch
kterých se týkala se týkala v různém míře zasažení, podle aktuální inkarnační situace v okamžiku
katastrofy na Taře. Bez dalšího komplikovaného výkladu si rovnou uveďme, že řešení vedoucí k

29

nápravě a opětovné integraci fragmentovaných Vědomí do svých Duchovních rodin bylo nalezeno v podobě vytvoření kopie potřebné části taranského morfogenetického pole Duchovní kristovské
rodiny, prostřednictvím které se mohly fragmentované a odloučené částí Vědomí (odpojené Duše) opětovně propojit se svojí Duchovní rodinou. Tato kopie taranského morfogenetického pole je v
Pramenech pojmenována jakožto Sféra Amenti a bylo nutno ji umístit do prostředí nižšího
evolučního patra HU-1 (tedy tam, kam propadly tyto katastrofou postižené, fragmentované části
Vědomí), na s planetou Tara tam evolučně propojenou planetu, kterou byla a dodnes je naše
současná adoptivní domovská planeta Země.
Vytvoření Sféry Amenti tak dalo naději na záchranu poškozených a dezintegrovaných kristovských Duchovních rodin rasy Turaneusiam-1, Strážců evoluce z planety Tara, prostřednictvím inkarnace
fragmentovaných částí do prostředí planety Země a možnost v jejím prostředí uskutečnit potřebné
opětovné propojení či reintegraci s vlastní Duchovní rodinou a následně se vrátit a zpětně
vzestoupit na domovskou planetu Tara. Tato úloha se v Pramenech podrobně popisuje a je známá
jako výše zmíněná a níže podrobněji popsaná Záchranná mise Amenti. A právě o ní si budeme
povídat v další kapitole. Již nyní je dobré si ale uvědomit, že zastavení evolučního běhu v našem
vesmíru, v důsledku katastrofy planety Tara, nemůže trvat věčně a dřív nebo později, s většími či
menšími škodami bude muset být rozhřešeno.
A abyste snad nenabyli nesprávný dojem, že se zde rozepisuji o věcech a tématech příliš
vzdálených a odtažitých od problematiky současného moderního života v 21. století rovnou
podotýkám, že dále diskutovaná Záchranná mise Amenti, coby primární příčina všeho dnes
podstatného dění kolem nás, jde právě v našem období do svého závěrečného dramatického finále
či rozhřešení, takže si asi umíte představit, jak významné období se dnes odehrává a o jak
grandiózní a dlouhodobou akci (šachovou partii Soupeřů se Strážci) se jedná. A v této souvislosti
Vás určitě mj. napadne i otázka - proč to trvá tak dlouho ? Odpověď je jednoduchá, protože Soupeři do této Záchranné mise trvale zasahovali a dodnes zasahují s cílem zvítězit a znemožnit tak její
úspěšné dokončení.
A nyní jedna kontrolní otázka pro tebe vážený čtenáři. Myslíš, že bys ty sám mohl být osamocenou a odloučenou jednotkou kristovského Vědomí, která dodnes nenašla spojení na svoji pravou
Duchovní rodinu nebo možná patříš do jiné Duchovní rodiny - jak to cítíš ?
3. Záchranná mise Amenti
3.1 Příprava na Záchrannou misi Amenti, vznik pozemských genetických ras a 12-ti kmenů současného lidstva, 1.osídlení planety Země
Po vymyšlení a vyprojektování Záchranné mise šlo o to, jak zabezpečit praktickou realizaci tohoto
plánu, protože se vyskytlo mnoho těžkostí a problémů (o nichž si v této chvíli jen stěží můžeme
udělat validní představu), jejichž řešení si vyžádalo velmi dlouhé období, které probíhalo v období
před 550 až 250 miliony let, tj. prakticky po dobu 300 milionů let se pouze připravovala realizace
Záchranné mise Amenti ! A je to právě tato událost, která dala vzniknout bytosti, kterou dodnes na
planetě Země známe jako humanoidního člověka, potažmo andělské kristovské lidstvo. Stručně si
nyní vyjmenujme, co všechno klíčového museli Strážci - Palaidoriánci (organizátoři a
administrátoři této mise) udělat v přípravném období, aby se vůbec mohl rozjet projekt Záchranné
mise Amenti:

1. Obnovit základní životní funkce planety Tara po proběhnuvším kataklyzmatu.
2. Opravit poškozené morfogenetické pole planety Tara.
3. Připravit na Zemi samotné podmínky pro přijetí a stabilní umístění Sféry Amenti (urychlení
její evoluce).
4. Vytvořit Sféru Amenti s tyto planety propojujícími časoprostorovými portály - tzv. Síněmi
Amenti a nainstalovat je na planetu Země.


30

5. Vypořádat se ve válečných konfliktech s prvotními odpůrci Záchranné mise Amenti -
operujícími zejména na Taře samotné, ale i na Zemi.
6. Vhodně ošetřit přerušení na Zemi probíhajícího evolučního procesu tehdejší tamější
domovské civilizace.
7. Vytvořit nová vhodná biologická těla - rasy, do kterých by se mohly Propadlé duše
inkarnovat/vtělovat, což vedlo ke vzniku 5-ti geneticky odlišných, rovněž androgynních
andělských kristovských ras, v Pramenech pojmenovaných jako Turaneusiam-2 (T-2) a
později ještě dalších dvou ras známých jako Polariánci a Hyperboreánci, jejichž úkolem
bylo zajistit opravu a správnou evoluční návaznost na vyšší evoluční patro HU-3, se kterým
koresponduje planeta se jménem Gaia (evolučně vyšší verze Země a Tary). Logika těchto
více genetických ras spočívala v "různosti poškození" morfogenetického pole Propadlých
duší (také se jim říká Ztracené duše) a tedy i potřebě primárně si opravovat různá energo-
informační vlákna spirituální/světelné/kvantové/morfogenetické DNA. Těmito prvními pěti
pozemskými humanoidními rasami T-2 kolektivně pojmenovanými jako tzv. Palaidoriánci
byli tzv.:
o Ur-Antriánci s hnědou kůží potomků, orientovaní na opravy 2.vlákna DNA
o Breanoua s červenou kůží potomků, orientovaní na opravy 3.vlákna DNA
o Hibiruánci s bílou kůží potomků, orientovaní na opravy 4.vlákna DNA
o Melchizedekové se žlutou kůží potomků, orientovaní na opravy 5.vlákna DNA
o Yunaseti s černou kůží potomků, orientovaní na opravy 6.vlákna DNA

kteří se začali inkarnovat na Zemi do 12-ti zeměpisných lokalit a tvořit tak 12 hlavních
civilizací či kultur (kmenů), které korespondují se strukturou hlavních pozemských
energetických míst - hvězdných portálů až dodnes. Ještě si poznamenejme, že v tradicích
indiánských kmenů žijících na území Ameriky, jako byli např. Hopiové je období rozkvětu
první lidské civilizace rasy T-1 na planetě Tara známo jako tzv. První svět. Pro znalce
védské tradice by pak neměl být problém identifikovat si toto první období s příslušným
věkem - tzv.Jugou, v tomto případě s tzv. Satja-Jugou neboli Zlatým věkem.

Jména a korespondující zeměpisné lokality těchto 12-ti prvotních lidských kmenů a jejich sídelních míst jsou tyto (poznamenejme, si že tyto názvy jsou uváděny v prvotním
sémantickém jazyku lidské rasy, tzv. Anuházi jazyku a není bez významu, který kmen Vám, milí čtenáři, připadne sympatický):

Číslo kmene Jméno lidského kmene Sídelní lokalita na Zemi (Star Gate - xy)
1. kmen Isutu-Esheau Severní Amerika, Arizona
2. kmen Maahali-Bruea Severní Amerika, Florida
3. kmen Amekasan-Etur Atlantida, Bermudské ostrovy
4. kmen Nuagu Hali Egypt, Gíza
5. kmen Ionatu-Etillah Peru, Machu-Picchu
6. kmen Ramyana-Shridveta Rusko, Kavkazské hory
7. kmen Mahata-Agrah Peru, jezero Titicaca
8. kmen Chia Zhun Zan La-Yung Čína, provincie Xian
9. kmen Yun Zu-Xen Tibet, severně od Lhasy
10. kmen Ma´ah-hu-ta Sumer, Persie, Irán, oblast Abadan
11. kmen Zephar-Duun-Atur Atlantida, Anglie, Údolí Pewsey
12. kmen A-reah-Azurta Francie, Montségur


31

3.2 Etapy Záchranné mise Amenti ukončené Elektrickými válkami

Odstartováním této první etapy Záchranné mise Amenti začíná nové civilizační období, které
američtí indiáni znají jako tzv. Druhý svět (před 250 miliony až 25 miliony lety). Toto období -
tedy tzv. Druhý svět (Tréta-juga) - tak bylo prvním obdobím, v rámci kterého docházelo ke
skutečným návratům/vzestoupením/reintegracím Propadlých duší z Alánie skrze inkarnaci do 12
pozemských kmenů ras T-2 a průchod časoprostorovým hvězdným komplexem ve Sféře Amenti
(tzv. Síněmi Amenti - obsahovaly šest portálů do různých časů na planetě Tara) zpět na Taru
(Gaiu) a tedy ke skutečné realizaci dohod sjednaných v rámci Úmluvy Palaidor. Toto prvotní
osídlování planety Země je v Pramenech nazýváno První osídlení planety Země. Jednalo se o
velmi dlouhé období cca 225 miliónů let, ve kterém evidentně došlo k zúročení 300 miliónů let
dlouhých příprav na vlastní realizaci Záchranné mise Amenti. Vlastní vzestupný mechanismus
spočíval v jediném pozemském zrození Propadlé duše, která tak v průběhu jedné dlouhé inkarnace
do vhodné rasy, mohla dosáhnout na kompletní reintegraci se svojí Duchovní rodinou a uskutečnit
vzestup zpět na Taru. V průběhu tohoto dlouhého období první etapy Záchranné mise a po mnoho
generací takto vzestupovalo/reintegrovalo/vrátilo se na Taru velké množství Propadlých duší a
můžeme tak toto období charakterizovat jako první velkou a úspěšnou vzestupnou vlnu Propadlých
taranských Duší zpět ze Země na Taru. Aniž bych zacházel do dalších podrobností, pouze pro
hlubší inspiraci doplním, že na reintegraci Propadlých duší z Tary se podílelo i ostatních 12 planet
naší Sluneční soustavy v evolučním patře HU-1, kdy každá planeta obdržela svoji vlastní část
poničeného morfogenetického pole Tary, tedy jakousi vlastní, planetární Sféru Amenti s
analogickým záměrem a reintegračními mechanismy jako na Zemi. Pozemská část kopie
morfogenetického pole Tary, složená z energií dimenzí 4, 5 a 6 se barevně projevuje mihotavým
modrým odstínem a proto vešla ve známost jako tzv. Modrý plamen. V daleko pozdějších
egyptských mystériích byl tento Modrý plamen Amenti znám jako tzv. Slonovinové brány, které
pak v biblickém podání byly zmíněny jako tzv. Perlové brány nebe.
Nicméně, v průběhu dlouhé doby provozu tohoto vzestupného mechanismu, dlouhého životního
cyklu inkarnátů, genetických míšení apod. došlo postupně k tomu, k čemu asi dojít muselo a totiž k
postupnému vibračnímu/energetickému snižovaní a tedy zhušťování a diferenciaci těl/nosičů
Vědomí ve vazbě na emocionální, mentální a činnostní odchylky, do kterých se Propadlé duše
rodily. Na Zemi se tak postupně začali rodit lidé/inkarnáti se stále diferencovanější fyzickou
strukturou mezi sebou a začalo tak docházet k diferenciaci inkarnujících se bytostí, s čímž narůstalo
i jejich individualizované a soupeřící ego/sebevědomí, na úkor vědomí si své duchovní identity a
spirituální jednoty. Jednodušeji řečeno, princip svobodné vůle, který v počátku neměl alternativu
vůči snaze o vzestup, se postupně přesměrovával na jiné, méně úctyhodné cíle, což se v podobě
zákonité karmické odezvy začalo projevovat v prodlužování doby a námahy potřebné k reintegraci
fragmentovaných Vědomí taranských Duší. Na tomto, vzestup komplikujícím, procesu se ale mimo
tyto vnitřní problémy podílely i další, postupně se vyskytnuvší destruktivní vnější okolnosti a
události a jejich neblahé důsledky. I tak, tato dlouhá a úspěšná etapa Záchranné mise Amenti byla
(na rozdíl od dvou dalších) ukončena přirozeným a Palaidoriánci organizovaně řízeným způsobem,
do kterého destruktivní činnost Soupeřů ještě výrazněji nezasáhla.
A tak se na pozadí této úspěšné etapy provozu Záchranné mise Amenti začal připravovat nový
vzestupný mechanismus, který řešil vznikající karmické komplikace v konkrétních situacích ještě
nevzestoupených taranských Duší. Na scénu dějin tak přichází nová etapa Záchranné mise Amenti,
která reaguje na vzniklou situaci zejména změnou vzestupného mechanismu. Tato etapa je v
učeních původních indiánů známá jako tzv.Třetí svět (před 25 miliony až 5.5 miliony lety), svět
kdy se na Zemi začaly rodit Propadlé duše z Alánie do nových typů humanoidních andělských ras -
tentokrát v nám již mnohem bližší podobě fyzických jedinců polarizovaných do biologických forem
mužů a žen. První osídlení tak pokračovalo, ale za pozměněných bio-regeneračních, potažmo
vzestupných okolností.
V období před 25 miliony let tak byla zahájena nová etapa Záchranné mise Amenti, kdy se na Zemi
začaly inkarnovat ty Propadlé duše, kterým se nepodařilo vzestoupit v předchozím období. Propadlé

32

duše se nyní nově musely na Zemi jednou inkarnovat a v posloupnosti 24 cyklů (po 2 x 12 cyklech),
střídajících se prostřednictvím transmutace jednoho a téhož fyzického těla, dosáhnout na
zkompletování si všech dezintegrovaných částí Vědomí a následně zrealizovat cílový vzestup domů
na Taru (nebo výjimečně až na Gaiu do HU-3). Využívalo se zde té skutečnosti, že právě ve Sféře
Amenti byly uloženy morfogenetické "výsledky reintegrační práce" předchozí etapy Záchranné
mise Amenti - tedy dosavadního "defragmentačního/reintegračního" úsilí. Podle tohoto nového
reinkarnačně/vzestupného vzorce se jelo až do období před 5.5 miliony lety, kdy toto období
Prvního osídlení bylo neblaze, drasticky a násilně ukončeno a to tzv. Elektrickými válkami,
trvajícími cca 900 let. Jak vidíme až doposud probíhala Záchranná mise Amenti v podstatě dle
plánů a očekávání a bez větších destruktivních zásahů ze strany jejich odpůrců. Přitom je zřejmé, že
tato nemohla probíhat bez pozornosti a nevole Soupeřů, tedy původců toho, že vůbec nějaká
Záchranná mise musela být organizována - tedy rebelujících frakcí Anunnaků a jejich rodičů -
Padlých andělských legií Annu-Elohimů.

3.3 Elektrické války - další globální katastrofa
V období před 5.5 miliony let začalo docházet k projevování se destruktivních důsledků z
nežádoucích genetických/sexuálních křížení s postupně se infiltrujícími Extra Terrestrial
mimozemskými vědomími z HU-1, což způsobilo morfogenetická poškození a vibrační pokles ras
T-2, s tak nežádoucími výsledky, že v podstatě došlo ke ztrátě nesmrtelné podstaty T-2 ras,
doprovázené neschopností jejich transmutace/transcendence a opětovného vzestoupení na Taru.
Původci těchto mutací - příslušníci civilizace Sírianských Anunnaků z HU-2 a další ET-ové
(příslušníci Belial agendy) chtěli těmito nežádoucími genetickými mutacemi zastavit úspěšně
probíhající pozemský vývoj - evoluci - průběh Záchranné mise Amenti protože si (coby původci
kataklyzma Tary) samozřejmě nepřáli, aby se lidstvo bylo schopno vracet zpět na Taru a opětovně
se ujímat své role Strážců evoluce v našem vesmíru. Dalším utajovaným důvodem byl jejich záměr,
obsadit planetu Zemi sami pro sebe a lidstvo si zotročit a podrobit do role víceúčelových,
výkonných a nevědomých otroků. Mimo tyto pozemské cíle však sledovali i další větší cíle a záměr
opět dosáhnout nadvlády nad celým naším vesmírem/matrixem, zejména prostřednictvím kontroly
komplexu pozemských hvězdných portálů. S tímto cílem rozpoutali tito Soupeři vůči Elohimům v
patře HU-3, ale i dalším účastníkům Smlouvy Palaidor v jiných dimenzích a i proti lidem na Zemi
skutečné válečné peklo. Tyto tzv. Elektrické války byly vedeny prostřednictvím tzv. čisté energie a
boje prakticky probíhaly jak v biosféře planety Země, tak i v celé místní galaxii. V této další
grandiózní interdimenzionální, galaktické válce byla nakonec zcela zničena celá tehdejší pozemská
kultura (všech 12 kmenů T-2) a tím byla i násilně ukončena probíhající etapa Záchranné mise
Amenti. Ti, kdo z pozemských lidí přežili a mohli, tak vzestoupili na Taru, přičemž ostatní, ti s
neúplným morfogenetickým polem/odchylným genomem se již na Taru vrátit nemohli a museli
čekat v tzv. mezi-zónách (což ovšem nelze trvale), mimo inkarnace na příští možné příležitosti.
Elektrické války a jejich důsledky se tak staly novým a kolosálním problémem nejen pro
Záchrannou misi Amenti, ale i velkou prohrou lidstva, Strážců a národů Smaragdové úmluvy. Země
se tak stala téměř beznadějným případem a tak opět musela zasáhnout vysoká Breneau inteligence z
nejvyššího evolučního patra HU-5.
Breneau tak sjednali nové podmínky pro evoluci Země, v rámci kterých bylo stanoveno, že lidská
evoluce bude na Zemi pokračovat, ale za opět pozměněných podmínek.Tyto pozměněné podmínky
reagovaly na znečištění lidského morfogenetického kódu, ke kterému došlo zejména v důsledku ET
infiltrací a nežádoucích křížení ze strany Soupeřů (připomeňme, si že až v tomto období měli
Soupeři šanci využít/zneužít tvůrčích sexuálních sil a energií v důsledku rozdělení lidského genomu
do formy biologických mužů a žen). Zjednodušeně řečeno se opět zkomplikovala a prodloužila
doba potřebná k vyčištění morfogenetického kódu, na blíže neurčený počet reinkarnačních cyklů.
To prakticky odložilo dobu možného vzestupu/návratu Vědomí skrze tyto nové rasy do
budoucnosti, čímž se zamýšlelo získat čas potřebný k vyčištění lidského genomu a zbavení se
nežádoucích genetických hybridů a vetřelců. V tomto smyslu byly i nově geneticky

33

zapečetěny/zašifrovány pozemské vzestupné časoprostorové portály ve Sféře Amenti - nám již
známé Síně Amenti ( tak, aby nikdo kdo nebude takto správně "geneticky vybaven", nebyl schopen
vzestupu a využívání těchto časoprostorových portálů. Bohužel, tento nově zavedený, rasově-
reinkarnační bezpečnostní mechanismus pro lidstvo znamenal to, že v jeho důsledku přišlo o svoji
nesmrtelnost, tj. o schopnost vzestoupit/reintegrovat se prostřednictví biologické transmutace a
propříště mohlo vzestupu dosáhnout pouze skrze tento nově zavedený, vibračně řízený a cyklicky se
opakující - tedy re-inkarnační posloupnostní mechanismus skrze jednotlivé rasy T-2, který ovšem
znamenal nutnost biologického úmrtí inkarnátů ras T-2 a opětovného narození se do rasy další.
Opatření, šifra či pečeť, která takto dramaticky nahradila transmutační mechanismus mechanismem
reinkarnačním, kdy blokace byly implementovány přímo do morfogenetiky lidských ras vešla ve
známost jako tzv. Pečeť Amenti. Dalším destruktivním důsledkem Elektrických válek bylo to, že
došlo k posunu zemských pólů a tedy i k poškození Planetární elektromagnetické mřížky, což mj.
zapříčinilo rychlého ochlazení klimatu a následné zamrznutí Země a nástup první doby ledové.
Toto rapidní zhoršení klimatických poměrů v důsledku poklesu zemské frekvence z důvodů
odklizení Sféry Amenti dál měnilo poměry k horšímu až Zemi nakonec postihla i první
celosvětová potopa (ze tří). Další problém vznikl tehdy, když se ukázalo, že po tomto posunu
elektromagnetické zemské mřížky poklesly vibrace/energie Země natolik, že v ní nebylo možné dál
bezpečně držet Sféru Amenti a bylo nutno ji ze Země přestěhovat do bezpečí, někam jinam. S cílem
vyhnout se jejímu zničení, tedy vyňali Strážcové-Elohimové Sféru Amenti z nestabilní a nízko
vibrující Země a uložili ji na bezpečné místo do vyššího patra v HU-2/D4 kde ji opatřili ochranou,
komunikaci v pásmu D4 blokující Pečetí Amenti, což prakticky znamenalo, že se stala
nedostupnou pro Vědomí inkarnátů budoucích ras T-2 s velmi nežádoucími důsledky v přístupu
těchto inkarnátů ke své rasové paměti. A protože se nedalo očekávat, že by nežádoucí vlivy ze
strany Soupeřů vůči pozemskému lidstvu nově nastupujících ras nepokračovaly, bylo nutno nějak je
ochránit před těmito vlivy, což bylo provedeno genetickou implementací dalšího frekvenčního
bloku do těchto budoucích nových ras - tzv. Pečetí Palaidor, která však mj. přinesla i další
devastující důsledky, které se s lidstvem ras T-2 táhnou až dodnes. Šlo o to, že do morfogenetiky
těchto ras byly touto pečetí zaneseny umělé bloky mezi 2. a 3. čakrou, které tam jsou až do
dnešních dnů. Tyto bloky však mj. přinesly oddělení součinnosti mezi emocionálním, mentálním a
astrálním vědomím inkarnátů s následnou dezintegrací celé HU-1 osobnosti ve prospěch izolujícího
se D3 Ega.
A aby problémům nebylo konce, Elektrické války přinesly ještě jeden velmi neblahý globální
důsledek. Šlo o to, že se (v podstatě vítězným) Soupeřům podařilo vytvořit vlastní verzi našeho
vesmíru, v rámci kterého se však, zjednodušeně řečeně, evoluce neřídila Zákony Jednoty. V
průběhu Elektrických válek tak tito Soupeři jakoby přetáhli (downloadovali) celé části našeho
vesmíru do tohoto jejich nově vytvořeného evolučního prostředí - matrixu a podřídili si tamější běh
událostí vlastním zájmům a kontrole. Tento jejich nově vytvořený matrix, který funguje na jiných
frekvencích (a s jinými fázovými posuvy základních stavebních částic) a tedy i v jiných časových
cyklech je navíc, obecně řečeno, reverzně polarizován oproti našemu originálnímu vesmíru, vešel
ve známost jako tzv. Fantomový matrix a v průběhu dějin byl a je dodnes znám i pod takovými
nábožensko-mytologickými názvy jako Peklo či Hádes. Do tohoto Fantomového matrixu se navíc
Soupeřům podařilo vtáhnout i nemalou část morfogenetického pole Země (cca jednu třetinu !) a i
jiných planet a tak proto, aby nedošlo k další progresi tohoto nežádoucího stahování Země do
Fantomového matrixu, vytvořili Strážci-Elohimové další frekvenční blok, který oddělil oba dva
sousedící matrixy/vesmíry od sebe. Tento frekvenční blok je v Pramenech nazýván jako tzv. Zeď v čase a později si povíme víc o tom, jak velké úsilí věnovali a věnují Soupeři tomu, aby v této Zdi v čase vytvořili díry/prostupy, prostřednictvím kterých by opětovně propojili události mezi těmito
dvěma "světy" s cílem importovat k nám svoji technologii, ovládnout celý náš vesmír a vtáhnout jej do toho jejich Fantomového matrixu. Pro tvorbu správné představy si již nyní můžeme říct, že
společenské poměry v jejich Fantomovém matrixu se řídí tím, co si v dnešní době modelujeme pod pojmem Nový jednotný světový řád.
Ve svém výsledku tak tyto neutěšené poměry po Elektrických válkách znamenaly, že Duše

34

inkarnující se do nových ras T-2 (v důsledku implementací Pečetí Palaidor a Amenti a Zdi v čase) v podstatě zapomněly na svoji minulost i reintegrační smysl svého pobytu na Zemi a Záchranné mise Amenti rovněž. A tak lidé rodící se v následujícím období, kteří si ve své morfogenetice nesli
Pečetě Amenti a Palaidor (byli opatřeni těmito implantáty) ztratili povědomost o své minulosti i o
vzestupu coby smyslu svého života a museli začít reintegraci prostřednictví reinkarnačních cyklů
bez přímé mentální znalosti širšího kontextu celé problematiky a situace a to ještě bez možnosti
dosáhnout na interdimenzionální komunikaci (alá channeling) s ostatními
příslušníky/inkarnáty/Vědomími své Duchovní rodiny. A navíc snad ani pořádně nerozuměli sami
sobě v důsledku dezintegrace jejich HU-1 osobnosti a zrodivšího se egoismu. V podstatě lidstvo po Elektrických válkách muselo začít od začátku a ocitlo se tak ve velmi nezáviděníhodné situaci s
velkým handicapem oproti rasám svých Soupeřům.
Od doby po Elektrických válkách tak byl z výše uvedených důvodů v podstatě zastaven pozemský
lidský vývoj a běh Záchranné mise Amenti a to po dobu cca 1.5 milionu let. Život na planetě sice
probíhal, ale byl silně zakrnělý, individualistický a neefektivní a to až do té doby, než se frekvence
planety pomalu zvedly natolik, aby bylo možné vrátit Sféru Amenti zpět na planetu Země a kdy do
pozemského dění opět konstruktivně zasáhl jeden z významných Strážců-Palaidoriánců - tzv.
Koncil ze Síria B. Bez jeho zásahu by Záchranná mise Amenti prakticky skončila částečným
nezdarem a mnoho Propadlých taranských Duší by prakticky ztratilo šanci se opětovně reintegrovat
a vrátit se domů ke své Duchovní rodině žijící na Taře. Nově organizované úsilí o oživení
pozemské situace vyústilo v novou etapu Záchranné mise Amenti, v rámci které došlo před cca 4
miliony let k Druhému osídlení planety Země, ale již morfogenetickými pečetěmi "okleštěnými"
fyzickými muži a ženami 12 kultur ras T-2. Než si povíme víc o této další etapě, zrekapitulujme si
hlavní důsledky, které První osídlení ukončující Elektrické války přinesly:
• Zánik geneticky prvních lidských pozemských civilizací původních ras T-2 Prvního osídlení
a přerušení Záchranné mise Amenti.
• Nová blokační mutace morfogenetiky lidských ras T-2 pečetěmi Amenti a Palaidor a jejich
mutace.
• Nahrazení vzestupného transmutačního mechanismu novým reinkarnačním mechanismem s
nutným, postupným průchodem Propadlých duší skrze více ras T-2.
• Nový, dlouhodobý, bio-regeneračně, reinkarnační mechanismus skrze nově okleštěné rasy
zbavil tyto rasy schopnosti transmutace a zavedl princip biologického rození a smrti.
• Vynětí Sféry Amenti z prostředí planety Země, její úschova do bezpečí a zapečetění D4
Pečetí Amenti.
• Ztráta kolektivní (druhové) paměti nových lidských ras T-2 a jejich osobnostní dezintegrace
směrem k individuálnímu, mentálnímu osamocení, zrod egoismu.
• Kataklyzmatické změny na Zemi, posun magnetických pólů, nástup první doby ledové a
první celosvětové potopy.
• Vznik Fantomového matrixu, involučního vesmíru/matrixu Soupeřů.
• Vytvoření ochranné a blokující frekvenční bariéry mezi Fantomovým matrixem a našim
originálním vesmírem, tzv. Zdi v čase.
A je taky nutné si uvědomit, že prakticky všechny tyto výše uvedené destruktivní důsledky (s
výjimkou situace kolem Sféry Amenti, která se ještě několikrát změnila) jsou ve hře do dnešních
dnů. Nejsou to však ani zdaleka jediné neblahé důsledky, protože následující období přinesla mnohé další události a komplikace.35

B. Vsuvka do dějepisné rekapitulace.

Technika na uvolnění zkrystalizovaných myšlenkových vzorců z osobního morfogenetického pole DNA a matrice buněčné paměti

Vážení čtenáři, dovoluji si Vám opětovně vsunout do naší historické rekapitulace článek, který z
této řady vybočuje. Již mnohokrát jsme společně zkonstatovali, že není na co čekat a protože to je
holý fakt, na nic nečekám. Poslední "hvězdičková kauza" nám všem názorně ukázala, co to je být
podprahově závislý na svých osobních (nejen) karmických zátěžích. Jak si v jejich důsledku ani
nejsme sami sobě schopni přiznat, pro druhé do očí bijící, rozpor mezi vlastními slovy a
myšlenkami, natož činy. Dovoluji si Vám proto nabídnout jednu z dalších základních bio-
regeneračních technik, které jsou vhodné k práci s těmito vlastními brzdami a závažími. Nechť Vám i Vašim bližním jsou k užitku a radosti.

Takže pojďme rovnou na to.

Přesunutím své pozornosti do nižších dimenzionálních pásem jsme schopni dosáhnout toho,
abychom tímto způsobem uvolnili tam bytující morfogenetické pole nežádoucích myšlenkových
vzorců. Tímto způsobem jsme schopni uvolnit tyto myšlenkové vzorce ze své buněčné paměti dřív, než dojde k jejich manifestaci/fyzickém D3 projevení se v našem těle či okolní realitě. Když
relaxujeme, tempa naší mentální pozornosti, srdečního tepu i dechu se snižují, nicméně naše
Vědomí činí právě naopak, své tempo navyšuje a expanduje. A právě v tomto stavu, jsme schopni vědomě přenést své Vědomí do nižších dimenzionálních pásem, kde bytují nežádoucí myšlenkové vzorce a tyto ze svého morfogenetického pole (aury) odstranit. Jak na to ?

• Začínáme tím, že si vizualizujeme jak naše Vědomí prochází temným tunelem se světlem na
svém konci. Jedná se o stejnou vizi, kterou všichni lidé zažívají ve chvílích své fyzické
smrti. V této chvíli přesuneme své Vědomí do světla na konci tunelu, které se postupně
promění v světelnou kouli, podobnou sálajícímu slunci.
Poznamenejme si, že temný tunel reprezentuje dimenzionální D4 pásmo a světlo na jeho konci frekvenční pásmo D5. Do této světelné koule zanoříme své Vědomí, čímž se s tímto světlem jakoby ztotožníme a toto je i to, co nás čeká při fyzické smrti. Nicméně my můžeme tuto skutečnost využít i během svého života a to pro celou řadu různých účelů, v tomto případě k rozpouštění nežádoucích energetických miasmů.
V okamžiku tohoto sjednocení se se světelnou koulí jsme dosáhli D5 vibrační úrovně svého Vědomí.
• Nyní si vizualizujeme vlastní postavu, jak je vstupuje do tohoto slunce až je jím zcela
obklopena a snažíme se procítit, jak světlo tohoto slunce prostupuje každou naší tělesnou
buňku a zanořuje se do její DNA. V důsledku tohoto jakoby prosvícení celého svého těla, si nyní vizualizujume celé své tělo, přičemž pozornost věnujeme na povrch vystupujícím
odstínům a barvám jednotlivých částí těla. Temnější plochy reprezentují části těla, která
vibrují na nižších frekvencích a jsou jakoby úložišti karmických matric a miasmů, jichž se
hodláme zbavit.
• Nyní přesuneme svoji pozornost do některé z těchto temnějších ploch a snažíme se procítit
její myšlenkový obsah a emocionální náboj. Snažíme se dokázat si uvědomit rozdílnosti ve
vibrační úrovni svého Vědomí mimo a uvnitř této temné části těla. Snažíme se sjednotit své
Vědomí s touto temnou oblastí a následně vycítit její kvalitativní obsah, přijímáním
případných myšlenek, obrazů či emocionálních nábojů, které vyzařuje.
Opět si poznamenejme, že ono sjednocení se s touto temnou oblastí reprezentuje sestup
svého Vědomí z D5 pásma, skrze D4 pásmo do vibrační úrovně temné oblasti, ve které je
myšlenkový vzorec, dle své vlastní povahy, usídlen. V této chvíli se dostáváme do pozice
Tvůrce myšlenkového vzorce a tím máme příležitost jej změnit. Přestože současní lidé nejsou

36

většinově schopni plně pracovat se svým D5 Vědomím, je důležité tuto techniku cvičit,
protože tato úžasná schopnost přímo úměrně narůstá s četností jejího cvičení.
Snažíme se v tomto sjednocení i o vycítění tvaru a hranic myšlenkového vzorce a vyplnění tohoto objektu svým Vědomím, podobně jako bychom vyplňovali balónek vzduchem při jeho nafukování. Pouze, když takto vyplníme celý myšlenkový vzorec svým Vědomím, můžeme přistoupit k jeho změně.
• K této změně budeme potřebovat světlo, které si k sobě přivoláme. Vizualizujeme si za tím
účelem světelný proud v podobě paprsku, který vychází ze slunce umístěného nad aktuální
pozicí našeho Vědomí. Nadechujeme tento světelný proud do svého Vědomí a prociťujeme,
jak v jeho důsledku roste vibrační rychlost našeho Vědomí i myšlenkového vzorce, ve
kterém je záměrně situováno. Vidíme, že temná oblast, kterou jsme v dané chvíli my sami se
rozsvěcuje a prosvětluje. V tomto stahování světla do "sebe/temné oblasti" pokračujeme tak
dlouho, dokud cítíme, že jím nejsme zcela naplněni. Přitom si všímáme případných
zvukových efektů a pocitů, které se průběhu tohoto procesu účastní. Nakonec dosáhneme
toho, že nežádoucí myšlenková struktura je naplněna maximem této UHF světelné energie,
které je schopna pojmout.
• Nyní si vizualizujeme, jak slunce nad námi sestupuje dolů do našeho Vědomí a temné
oblasti myšlenkového vzorce. Ve chvíli, kdy slunce vstoupí do myšlenkové formy tato náhle
exploduje a krystalická energetická substance, ze které bylo vytvořeno její morfogenetické
pole se doslova jakoby vypaří. Tímto okamžikem tato myšlenková forma přestává existovat
uvnitř našeho vlastního morfogenetického pole a dojde tak k jejímu uvolnění.
Poznamenejme si, že tímto energetickým procesem jsme vlastně provedli to, že světelnou a
zvukovou energie D5 a D8 pásem, reprezentovanou slunce a jeho světelným proudem jsme
Vědomě použili jakoby k rozstřelení a následnému roztříštění myšlenkového vzorce podobně
jako bychom zvukem roztříštili nějaký skleněný objekt. Tím jsem i zabránili tomu, aby se
tento myšlenkový vzorec již nemohl manifestovat v našem těle a nebo okolní realitě (podílet
se na holografické tvorbě reality). Tato exploze je ve skutečnosti výsledkem anihilačního
procesu, kdy jsme skrze D5 a D8 ze slunce, způsobili setkání částicové a anti-částicové
verze myšlenkového vzorce. Touto anihilací došlo ke vzniku výronu fotonové energie (v
dimenzionálním pásmu likvidovaného myšlenkového vzorce), kterou použijeme v další,
závěrečné části této techniky.
• Na závěr této techniky zaměříme svoji pozornost na slunce, jehož světelný proud zapříčinil
explozi nežádoucího myšlenkového vzorce. Vizualizujeme si, jak výron fotonové energie,
který vznikl v okamžiku exploze myšlenkové formy prostupuje všemi tělesnými buňkami
temné oblasti, ve které se likvidovaný myšlenkový vzorec nacházel a vyplňuje ji touto
fotonovou radiací. Snažíme se vycítit tuto čistící energii, přičemž naše citlivost na ni bude
stoupat úměrně tomu, jak usilovně budeme tuto techniku praktikovat. Dále si vizualizujeme,
jak tato fotonická energie prostupuje naše tělo a vstupuje do DNA všech buněk, přičemž
tuto infuzi doplňujeme mentálním záměrem, aby tělo využilo tuto energii k urychlení bio-
regenerace DNA pod přímým vedením naší Duševní identity (Duše). Vizualizujeme si, jak
tato energie prostupuje dvojšroubovicové DNA řetězce a rekonstruuje tam uspořádání jejich
vazeb. Techniku uzavřeme tím, že si vizualizujeme, jak se naše Vědomí vrací do slunce a
dál, skrze temný tunel zpět do D3 běžného vědomí. Na závěr samozřejmě poděkujeme.
(c) Ashayna Deane, Voyagers II, str.493-496, (c) překlad Petr Penguin

Pozn. překladatele: Tato technika je samozřejmě postavena na premise, že karmické dluhy, miasmy,
myšlenkové vzorce a ostatní nežádoucí výsledky naší každodenní praktické činnosti se ukládají v
osobním morfogenetickém poli každého jednotlivce a coby jeden ze zcela "hmatatelných výrobních
filtrů" se nekompromisně podílí na holografické tvorbě reality každým, do inkarnace vstupujícím,
Vědomím. Kdo tedy není s touto premisou a tímto karmickým principem ztotožněn, nechť
prezentované cvičení ignoruje. V každém případě stojí za to se v této souvislosti poohlédnout na

37

netu po starším článku pana Josefa Studeného, jednoho z klíčových žáků pana Květoslava
Minaříka, s názvem "Jóga a genetika", co říká jejich škola ohledně těchto záležitostí. V současnosti
je tento článek stále k vidění např. tady: http://osviceni.unas.cz/veda/jogaagenetika.html.
Nechť Vám tyto informace slouží stejně, jako ruka milujícího rodiče, vedoucího své dítko na první cestě do školy:)
S láskou a vděkem, že Vám mohu být užitečný. Váš PP:-)

3.4 Etapy Záchranné mise Amenti ukončené Tisíciletými válkami (Druhé osídlení)
Ve snaze oživit a rozpohybovat zastavenou pozemskou evoluci, vymyslel Koncil ze Síria způsob,
jak restartovat a obnovit pozemskou lidskou evoluci a běh Záchranné mise Amenti v situaci, kdy na
Zemi nebyla k dispozici Sféra Amenti. V podstatě vymysleli to, že lidské duše čekající ve Sféře
Amenti kdesi v HU-2/D4 na opětovný návrat na Zemi (až ta bude schopna opět Sféru Amenti
přijmout a tam odtud by pak vzestoupily na Taru) by nemusely dál čekat, ale vrátily by se na Taru
prostřednictvím jiného interdimenzionálního portálu než Modrého plamene Sféry Amenti. Jako
vhodnou planetu, skrze kterou by se tak konalo vybrali planetu v hvězdné soustavě Síria s názvem
Sírius B. A tak zkonstruovali umělý portálový most mezi Síriem B, Sférou Amenti v HU-2/D4 a
Zemí a malou část morfogenetického pole Sféry Amenti (tu která korespondovala s tam na
inkarnaci čekajícími lidskými dušemi) umístili do jádra Síria B. Tento umělý portálový most byl v
pozdějších dobách znám jako tzv. Síně Amorea. Během doby Atlantidy a starověkého Egypta byly
tyto portály - Síně Amorea známy pod názvem Třetí Horovo oko a sloužily výhradně geneticky
příslušně vybavené elitě (k průchodu tímto portálem bylo totiž nezbytné mít již opraveno 3.vlákno
DNA). Dále zařídili, aby se jistá část z čekajících lidských duší zkombinovaly s éterickými
vědomími/inteligencemi ze Síria B a společně tak dali vzniknout novému Síriánsko-lidskému
hybridnímu druhu Vědomí - Duchovní rodiny, která vešla ve známost jako tzv. Kantariánci a kteří
měli později velký vliv na pozemské události.
Morfogenetické pole malé části čekajících a nevzestoupených duší z násilně ukončeného,
předchozího Prvního osídlení tak přešlo na Sírius B v období cca před 4 miliony let (tj. po cca 1,5
milionu letech zastavené pozemské evoluce po Elektrických válkách) a odtud se začaly inkarnovat
na Zem prostřednictvím Síní Amorea, do těl/ras na Síriu B nově vzniklé, malé skupiny lidských
hybridů, kteří našli exil v Plejádském hvězdném systému v HU-1, kam odešli v průběhu či důsledku
Elektrických válek. Tato hybridní rasa byla známá jako Euroferitesové či Eurisové. S pomocí
Koncilu ze Síria přesídlili tito Euroferitesové z Plejád na Sírius B a zde se začali křížit s výše
zmíněnými Kantariánci a tito kříženci vešli na Zemi ve známost jako tzv. Dagosové (Dogoni
Roberta Templa). Tato rasa si však coby plejádsko-síriánsko-lidští kříženci, nesla ve svém
morfogenetické matrici příslušné blokující genetické pečetě Amenti a Palaidor, což znemožňovalo
inkarnátům do této rasy případný přímý průchod Modrým plamenem Sféry Amenti na Taru, čímž
bylo dosaženo ochrany proti případné infiltraci tohoto projektu a zkompromitování Tary. Tato nově
se na Zemi vyskytnuvší hybridní rasa se vyznačovala tmavě hnědou kůži a schopností
interdimenzionální komunikace s Palaidoriánci. A tak se před cca 4 miliony let biologická rasa
Dagosů začíná skrze Síně Amorea přesídlovat na Zem a svojí činností, spolu s Kantariánci a
některými plejádskými genetickými liniemi, ve finále umožnila znovu, již podruhé začít s
osídlováním Země novými lidskými rasami T-2 - tzv. kořenovými rasami (další mutace po mutaci
způsobené důsledky Elektrických válek) a vytvořit tak podmínky pro opětovnou inkarnaci ve Sféře
Amenti čekajících, stále ještě nevzestoupených taranských lidských duší. Příchod čekajících duší do
těchto nových lidských ras (skrze křížení s Dagosy) byl postupný a korespondoval s postupem
reinkarnačního čištění jejich morfogenetiky a nutností dosáhnout na vzestup postupným průchodem
jednotlivými rasami T-2 a s tím korespondující reintegrací příslušného vlákna DNA. Tedy přímo
souvisel s morfogenetickým stavem ras T-2 z Prvního osídlení. Druhé, postupné osídlení planety
Země tak probíhalo v těchto obdobích a rasách:

38

• V období před 3,7 miliony let - přichází na Zemi rasa originálních Ur-Antriánců a ta dává
vzniknout nové kořenové rase (RR3) známé jako Lumeriánci/Lamaniánci.
•V období před 3 miliony let - přicházejí na Zemi nová kořenová rasa těchto Lamaniánců a
originální rasa Breanoua, která dává vzniknout nové kořenové rase (RR4) známé jako
Alaniánci/Atlanťané.
• V období před 2,5 miliony let - přichází na Zemi nová kořenová rasa těchto Atlaniánců.
•V období před 1,5 miliony let - přichází na Zemi originální rasa Hibiru, která dává
vzniknout nové kořenové rase (RR5) známé jako Aryánci/Ayriánci.
•V období před 1,27 miliony let - přichází na Zemi nová kořenová rasa těchto Ayriánců.
Pátá kořenová rasa Ayriánců, která byla odpovědná za opravy 4.astrálního vlákna DNA nyní
byla tou, která měla ve svých rukou možnost pozdvihnout vibrační úroveň Země natolik,
aby bylo možno Sféru Amenti (uschovanou kdesi v D4) přesunout zpět na Zemi a odstranit
tak i její D4 Pečeť Palaidor.
• Pokud se týká originální rasy Melchizedeků, tito se v této době na Zemi v hromadném
měřítku vůbec neinkarnovali, neboť jejich pokročilejší morfogenetika (orientovaná na
opravy 5.vlákna DNA), nezatížená D4 Pečetěmi Amenti a Palaidor nebyla v této době přímo
využitelná. V podstatě pouze pomáhali ke konci Druhého osídlení Hibiru/Ayriáncům s
jejich reintegrací a opravami DNA vláken a jejich doba přišla až později v Třetím osídlení.
V důsledku této své podpůrné činnosti, se inkarnovali do prostředí ostatních kmenů T-2, což
postupně přineslo ten efekt, že o této rase později již nebylo možno hovořit jako o rase
vyznačující se žlutou barvou kůže, protože splynuli s komunitou, do které vstoupili.
•Další důležitou událostí se stalo to, že došlo ke zkombinování originálních ras Hibiru a
Melchizedeků (s cílem akcelerace evolučního potenciálu Hibiru/Ayriánské rasy), což dalo
vzniknout nové originální mix-rase, která vešla ve známost jako tzv. Hebrejci, s jejichž
potomky se v podobě kořenových ras Essenských, Judaistických a Křesťanských rodových
linií setkáváme dodnes, včetně mnoha problémů, které to přineslo.

Etapa Záchranné mise Amenti v období před 3,7 miliony až 846 800 lety tak vešla ve známost jako tzv. Druhé osídlení planety Země. V průběhu této etapy Záchranné mise Amenti, zhruba v období
před 1 milionem let se však situace na Zemi opět zásadně změnila a to když na Zemi poprvé
přichází zcela nový, třetí systémový hráč - mimozemská, reptiloidní rasa známá jako tzv.
Drakoniánci z Hvězdného systému Orion z HU-2. Od samého začátku svého příchodu se vůči
lidstvu chovala nepřátelsky a prakticky ihned začala s manipulacemi lidských genetických kódů s
cílem dosáhnout nad lidmi nadvládu a zcela si je podrobit. Vytvořili si zde novou, na Zemi se
adaptující hybridní rasu (lidsko-drakoniánskou) nazvanou Drakosi, mající lidské tělo, ale nesoucí
drakoniánské vědomí, bez frekvenčních bariér a implantátů, což jim dalo oproti lidstvu velkou
výhodu. Drakoniánci ale i méně významní Phalzanti již od těchto prehistorických dob až do naší
současnosti kooperují s dalším, lidstvu nepřátelsky nakloněným, ET druhem - známým jako Zeta
Retikuli z planety Rigel hvězdného systému Orionu, na jejich škodlivých, protipozemských a
protilidských záměrech. A tak se v našem vesmíru před cca 1 milionem let objevila vedle Belial
agendy padlých andělských humanoidních legií Anunnaků, druhá protilidsky orientovaná strategie
drakoniánsko-reptiliánské povahy - tzv. Černá agenda.
Když se později Drakoniánci a jejich Drakosi stali pro lidstvo a úspěšný průběh Záchranné mise
Amenti hrozbou, bylo rozhodnuto, že s pomocí Koncilu ze Síria, budu zničeny podzemní
Drakonské lokality a základny. Bohužel tento plán v konečném důsledku selhal a obrátil se proti
svým původcům, když způsobil v období před cca 956 500 lety explozi zemské kůry, po níž opět
následovaly velké záplavy, další vychýlení pozemské osy a další neblahé celoplanetární důsledky.
Většina Drakoniánců však byla tímto útokem donucena ze Země odejít a nebo byla zničena.
Současně se však většina tehdejšího lidstva musela skrýt do podzemí před, na povrchu, zuřící další
celosvětovou potopou.
V období před 950 tisíci lety, po odeznění celosvětové potopy, se aktivit opět chopili rebelující
Anunnakové a světlo pozemského světa spatřila další humanoidní hybridní rasa - tzv. Nefilimové,

39

což byla anunnacko-humanoidní rasa, kterou tentokráte vytvořili Anunnakové a to prostřednictvím
sexuálních praktik svých mužských příslušníků s vybranými lidskými ženami (zde se jedná o ono
známé biblické braní si lidských dcer božskými syny). Tato nová nadřazená humanoidní rasa
Nefilimů se tedy právě pro důsledky tohoto zdánlivě "polobožského" původu rychle stala vládci nad
běžnou lidskou populací, přičemž právě s tímto lidstvu vládnoucím účelem byla stvořena. Podstata
jejich nadřazenosti však nespočívala v tom, že by jejich otcové - Anunnaki byli skutečnými, lidstvu
nadřazenými bohy, ale v tom, že oproti lidským rasám opět nebyli vybaveni frekvenčními
blokacemi, limitujícími jejich interdimenzionální spojení s jejich, ve vyšších dimenzích bytujícími
Anunnackými rodiči (podobně jako Drakoniánská hybridní rasa Drakosů mohla interdimenzionálně
komunikovat se svými Drakoniánskými rodiči). Nicméně Pečetě Amenti i Palaidor jejich genom
(coby lidských kříženců) obsahoval rovněž, takže k vzestupu skrze Modrý plamen Sféry Amenti
rovněž nebyli kvalifikováni a Taru tak infiltrovat nemohli. Jejich role však spočívala v ovládnutí
Země a nikoliv v průniku na Taru.
Palaidoriánci a mezi nimi zejména Elohimové a Konfederace Ra s cílem vrátit věci zpět do
přirozeného řádu a vymanit lidské rasy z geneticky nově implantovaného vlivu a závislosti na
Anunnacích a Nefilimech, přikročili k vytvoření nové pokročilé lidské rasy, která vešla ve známost
jako tzv. Serres/Egypťané, která byla odolná vůči vlivu Anunnaků a Nefilimů. Starověcí Egypťané
se tak stali nositeli nejvíce pokročilých lidských genetických kódů, ale i novou nadějí pro další osud
Záchranné mise Amenti. V období před 900 tisíci lety tak mohli Elohimové a Koncil ze Síria
opětovně vrátit Sféru Amenti na Zemi, za účelem umožnění další vzestupné vlny lidských duší
tohoto Druhého osídlení, přičemž při tom kooperovali se svými pozemskými, před-připravenými
zasvěcenci z rasy Serres/Egypťanů (schopnými interdimenzionální komunikace). V opozici k těmto
snahám se Anunnakové, kterým činnost Elohimů samozřejmě překážela v jejich záměrech s jejich
lidstvu vládnoucí rasou Nefilim, rozhodli pokusit se o zničení či kontrolování vracející se Sféry
Amenti a definitivně si tak podrobit lidi jako otroky a jednou provždy jim znemožnit vzestup a
odchod ze Země. Tento střet nemohl dopadnout jinak než válkou. Tak vypukly téměř 1000 let
trvající a podle toho i nazvané Tisícileté války mezi Nefilimy proti Serres/Egypťanům
(odehrávající se na planetě Země) a Elohimy proti Anunnakům (odehrávající se v intergalaktickém
prostoru). V období před 849 tisíci let nakonec musela být z bezpečnostních důvodů a vzniku
vážného válečného stavu Sféra Amenti opět vyjmuta ze Země a rovněž došlo i k ukončení
možnosti nadále používat náhradní portál - Síně Amorea (Třetí Horovo oko) pro evoluční/vzestupné
potřeby lidstva (a ten tak zůstal otevřen pouze jako pomocný průchod mezi Síriem B a Zemí
zejména pro návštěvy Kantariánců v dobách následujícího osídlení). Pozemské lidské rasy v
průběhu Tisíciletých válek hledaly exil na dalších planetách, přičemž i většina pozemských
Nefilimů musela posléze přesídlit na Sírius A a z něj na planetu Nibiru.
Znovu musela zasahovat vysoká inteligence Breneau z HU-5 a vyjednat války ukončovací smlouvu
mezi soupeřícími stranami. Výsledkem těchto jednání byla tzv. Smlouva El-Annu, která mj.
ustanovila podmínky pro pokračování Záchranné mise Amenti a opětovné osídlení Země lidskými
rasami (třetí v pořadí) a to s tím, že Nefilimové se již nevrátí zpět na planetu Země (ze Síria A), ale
"za to" nadále Anunnakům zůstane možnost vytvořit si novou pozemskou humanoidní hybridní
rasu, která dostala pojmenování "Annu" a která mohla být vysazena na Zemi spolu s vrátivšími-se
lidskými rasami T-2, ovšem s tou podmínkou, že se tato nová rasa bude striktně řídit Zákony
Jednoty a vlastně tak vstoupí do bio-regeneračního režimu nápravy své, padlé a zkreslené
Anunnacké genetiky (tzv. Program vykoupení). Tato smlouva však vytvořila mnoho vnitřních
neshod uvnitř civilizace samotných Anunnaků ze Síria A a tak došlo k dalšímu zformování
soupeřících stran a k dalšímu rozdělení ras Síriánských Anunnaků. Na jednu stranu se postavili
zastánci tzv. Zákona Jednoty - zejména to byli Modří ze Síria (Sírius A) a dále to byli Kantariánci
(Sírius B) a rovněž i stoupenci Koncilu ze Síria. Na druhé straně se i Soupeři nově vyprofilovali,
kdy se spojili rebelující, Smlouvu E-Annu nerespektující, Anunnaki a Drakosové (kteří v průběhu
Tisíciletých válek také odešli do exilu na Sírius A) a Drakoniánci, kteří tak, odteď již společně,
chtěli i nadále realizovat svůj ďábelský plán na zničení či ovládnutí Sféry Amenti a převzetí
kontroly nad lidstvem a planetou Země a propříště nerespektovali Smlouvu El-Annu ani Koncil ze

40

Síria. Za účelem mít další vývoj a využívání pozemských hvězdných portálů pod kontrolou a
nepřipustit další možnou pozemskou konfrontaci, Konfederace RA a Koncil ze Síria přišli s novou
genetickou bezpečnostní modifikací - tzv. 1.Templářskou-Axionovou pečetí, známou jako značka
šelmy "666", kterou implementovali do morfogenetického pole všech rebelujících a Smlouvu El-
Annu odmítajících ras hybridních Drakosů i Nefilimů a to zejména za tím účelem, aby se tito již
nemohli nadále úspěšně křížit s jinými druhy než mezi sebou a nemohli tak v budoucnu zneužít
Sféru Amenti. A tak zůstalo jedinou nadějí rebelujících Anunnaků na udržení si možnosti dostat se
zpět na planetu Země (po definitivním vyhoštění jejich "vlajkové lodi" - rasy Nefilim na Nibiru),
cesta prostřednictvím jejich nové, Smlouvou El- Annu povolené pozemské genetické rasy známé
jako tzv. "děti Annu", která byla svázána s morfogenetickým polem lidské kristovské T-2 rasy
Melchizedeků a kteří později vešli ve známost jako tzv. Annu-Melchizedekové. Skrze tuto
hybridní Anunnaki-Melchizedek rasu se tak mohly na Zemi inkarnovat (a vstoupit do bio-
regeneračního Programu vykoupení) i Padlé andělské duše z předchozího období - a to zejména z
prostředí Atlantsko-Egyptských Nefilim-Atonů, kteří však byli striktně smluvně vázáni podřízením
se Zákonům Jednoty.
Tisíciletými válkami před 848 tisíci lety tak skončila další etapa Záchranné mise Amenti známá
jako Druhé osídlení a posléze musely začít být nově organizovány podmínky pro návrat lidských
duší z exilu zpět na Zemi a obnovení lidských pozemských civilizací - tedy evolučního prostředí
pro pokračování Záchranné mise Amenti a další návraty Propadlých duší na Taru. V období před
840 tisíci lety (tj. po asi dalších 8 tisíci letech od skončení Tisíciletých válek) došlo k vybudování
dalšího, náhradního portálu pro potřeby tohoto následujícího - již Třetího osídlení Země a to mezi
Sférou Amenti uschovanou v galaxii Andromeda a Zemským jádrem. Tento nový portál vešel ve
známost jako tzv. Oblouk či Most úmluvy Palaidor. Jeho prostřednictvím tak mohla byla zahájena další etapa Záchranné mise Amenti, období rovněž známé jako tzv. Třetí osídlení planety Země. Pojďme si k tomuto období, které trvá dodnes říci něco bližšího. Ještě předtím si však
zrekapitulujme, co podstatného se v průběhu Druhého osídlení odehrálo:

• Zastavená pozemská evoluce je nově odstartována skrze Síně Amorea a pozemskou
síriánsko-lidskou rasu Dagosů.
• Úspěšný průběh Záchranné mise Amenti po cca 3 milionech letech provozu torpédují nově
příchozí skupiny Soupeřů - Drakoniánci a jejich hybridní rasa Drakosové.
• Útok Strážců a lidstva proti Drakoniáncům zapříčinil celosvětovou potopu a následný útěk
lidstva do podzemí.
• Návrat Anunnaků po potopě a instalace jejich nové, lidstvu vládnoucí hybridní rasy Nefilim.
•Palaidoriánci (Elohimové) odpovídají novou lidskou rasou Serres Egypťanů, skrze níž
organizují novou hromadnou vzestupnou vlnu a návrat Sféry Amenti na Zem.
•Anunnakové a Nefilimové útočí v 1000 let trvajících válkách proti Elohimům a Serres
Egypťanům v období SAC a možnému návratu Sféry Amenti na Zem.
•Válka je ukončena až po zásahu z nejvyšších evolučních míst inteligencí Breneau a je
dojednána Smlouva El-Annu, upravující další evoluční dění na planetě Země takto:
o Pozemská evoluce lidstva a Záchranná mise Amenti bude pokračovat dalším novým
osídlením planety lidskými rasami T-2 v podobě 12-ti kmenů či civilizačních center.
o Nefilimové jsou trvale vykázáni na planetu Nibiru.
o Pro účely nápravy Padlých andělských ras v bio-regeneračním Programu vykoupení
je umožněno spolupracujícím Anunnakům vytvořit si novou hybridní humanoidní
rasu známou jako Annu-Melchizedekové.
o Smlouvu El-Annu nerespektující humanoidní i drakoniánské rasy jsou "signovány"
značkou šelmy - známou dnes jako "666", které tak "z genetické podstaty" nemají
možnost vzestoupit skrze pozemské Síně Amenti.
• Došlo k vybudování nového hvězdného portálu, který opětovně nahradil nepřítomnou Sféru
Amenti - tzv. Most úmluvy Palaidor a umožnil pokračování v Záchranné misi Amenti.


41

Pojďme se nyní podívat na to, jak probíhalo Třetí osídlení planety Země lidskými kristovskými rasami T-2 - 12-ti andělskými kmeny, tedy osídlení, které již nebylo násilně ukončeno a které trvá až do naší současnosti.

3.5 Současné, Třetí osídlení planety Země, nová úloha kristovského lidstva T-2
Jak jsme si již uvedli, v období před 849 tisíci lety byla Sféra Amenti v důsledku Tisíciletých válek
opět přemístěna na bezpečné místo v galaxii Andromeda, které bylo chráněno Arkturiánci a
Plejáďany. Proto bylo Strážci-Elohimy a Koncilem ze Síria přistoupeno ke zkonstruování nového
portálového mostu mezi Zemí a Sférou Amenti což umožnilo zpětný přesun/inkarnaci z Tisíciletých
válek uprchlých duší zpět na Zem. Tento nově zkonstruovaný portálový průchod/most byl nazván
Most Úmluvy Palaidor a také je známý jako tzv. Oblouk či Most úmluvy. Na tento most byla
umístěna speciální 5D pečeť, která z něj učinila "jednosměrné dveře", které umožňovaly, aby se
násilně vyhoštěné duše po něm mohly vrátit/inkarnovat zpět na Zemi a pokračovat ve své
evoluci/reintegraci, ale nemohly po něm vzestoupit v obráceném směru, pokud by neměly
(nezískaly) příslušné přístupové 5D genetické kódy, tj. pokud by nedosáhly na reintegraci alespoň
5.vlákna DNA. Tato speciální ochranná pečeť vešla ve známost jako tzv. Oblouková pečeť. Ti,
kdo drželi genetické kódy/klíče nezbytné k obousměrnému průchodu po Mostu úmluvy, tedy i v
chráněném, vzestupném směru tj. ze Země na Andromedu se stali tzv. Strážci Mostu úmluvy. Je
tedy zřejmé, že tento Most úmluvy byl tím klíčovým prostředkem, který umožnil opětovné osídlení
planety Země lidskými dušemi po Tisíciletých válkách a tak jim umožnil pokračovat ve své
reintegraci. Toto nové osídlování vešlo ve známost jako tzv. Třetí osídlení planety Země.
Ale než budeme pokračovat v tom, jak probíhala tato další etapa návratů Propadlých duší na Zemi
a jejich případný vzestup zpět na Taru či Gaiu, si ještě zrekapituluje výše uvedené jednotlivé etapy
lidských dějin, potažmo Záchranné mise Amenti (MYA - před milionem let, TYA - před tisíci lety).


Rasy


Časová
specifikace


Vzestupný
Prameny
mechanismus


Indiánská Védská
Ukončení etapy
tradice tradice

T-1

560 - 550 Život na
MYA Taře

Království nebeské -
Ráj

Kataklyzmatem
První svět Satja-juga
Tary

250 - 25 Paralelní
MYA Země

Jediná inkarnace Přirozený vývoj

Druhý svět Trétja-juga

25 - 5.5 1.osídlení
MYA Země

24 transmutací

Elektrickými Dvápara-
Třetí svět
válkami juga


T-2

3700 - 848 2.osídlení Mnohonásobná
TYA Země reinkarance T-2
798 TYA - 3.osídlení Reinkarnace skrze
2017 Země Urtity a T-2

Tisíciletými
válkami
Čtvrtý svět Kali-juga
SAC 2000- 2022


2017 -
budoucnost

Země v BZP
Fantomová Země

Reinkarnace skrze Vzestup v SAC
rasy T-2 4230
Reinkarnace bez Zkáza Země v
vzestupu 2976

Satja-juga
Pátý svět
Kali-juga2


Mezi na Zemi se vracejícími dušemi (po Tisíciletých válkách) získaly vůdčí postavení dvě nové,
pokročilé genetické skupiny - jednak to byli Serres-Egypťané a druhak to byli Hebrejci, což byli jak
již víme kříženci mezi originálními rasami Hibiru a Melchizedek. Na Zemi se mezi vracejícími se
dušemi objevily ale i některé přeživší další skupiny lidí z předchozího 2.osídlení (Lamaniánci a Ur-
Antriánci), se kterými se příslušníci novější rasy 3.osídlení Serres-Egypťanů posléze křížili a na
Zemi tak v období před cca 800 tisíci lety vzniklo 5 nových ras známých jako Urtité či jako
Kněžstvo Ur, kteří se stali hlavním želízkem v ohni Strážců-Elohimů v jejich další snaze úspěšně
42

pokračovat v Záchranné misi Amenti. Urtité tak převzali pomyslný štafetový kolík v Záchranné
misi Amenti a mj. spolupracovali s Palaidoriánci z 2.osídlení, kteří žili zejména v podzemí (kam
odešli v dobách Tisíciletých válek) a kde dali vzniknout velké svébytné civilizaci později známé
jako tzv. Vnitřní Země neboli tzv. Agarta. Toto zmíněné "podzemí" je však lépe chápat ve
frekvenčně/dimenzionálním a tedy i časoprostorovém slova smyslu než v zeměpisném významu
tohoto slova. Byli to právě Urtité, kdo spolupracoval na obnově Kněžstva Ur na Zemi a rovněž
sloužili jako Strážci a průvodci po Mostu úmluvy Palaidor. Po vytvoření podmínek na povrchu
planety vhodných k opětovnému masovému obydlení, začali Urtité organizovat tuto další etapu
Záchranné mise Amenti a Třetí osídlení planety Země a to opět po celém povrchu planety, v
návaznosti na strukturu Planetárních hvězdných bran (Planetárního chrámového komplexu
hvězdných bran). Toto nové osídlování zeměpisně soustředili ale i na nová místa, korespondující s
portálovými průchody do Vnitřní Země - Agarty, kterou z minulosti a z kontaktů s jejich obyvateli -
Palaidoriánci dobře znali. Třetím osídlením planety tak rozumíme situaci, která nastala v období
před 798 tisíci lety, kdy 5 nových, originálních ras Urtitů a 7 dosavadních (z exilu se postupně
vracejících) lidských ras T-2 postupně zakládali nové civilizace na planetě, primárně ve 12-ti
lokalitách korespondujících s portály/průchody mezi povrchem Země a Vnitřní Zemí - Agartou.
Byli to tedy zejména tito Urtité, kteří svojí činností v období před 750 000 až 75 000 lety v podstatě
opětovně vytvořili na Zemi podmínky pro možnost pokračování v Záchranné misi Amenti skrze
nové inkarnace Propadlých duší z Alánie do pozemských ras T-2 Třetího osídlení.
Vzhledem k tomu, že pro plné pochopení průběhu dalších událostí by bylo potřeba podstatně
rozšířit výklad zejména z oblasti časoprostorové mechaniky, což je již mimo rámec tohoto textu,
uveďme si zde nyní jen seznam hlavních událostí, které se odehrály v následujícím období. Jen si
zde naznačíme, že celkově bylo a dodnes je Třetí osídlení z bezpečnostního hlediska organizováno
sofistikovaněji než předchozí dvě osídlení, která byla ve válkách násilně ukončena. Tato
sofistikovanější organizace spočívá v podstatě v tom, co je v Pramenech pojmenováno jako
Kruhová strategie, kterou jsme výše již zmínili. Její hlavní myšlenka spočívá v tom, že další
osídlení planety Země se provede ve čtyřech různých avšak vzájemně a zákonitě provázaných
časových cyklech, které se nazývají KRUHY. A každý z těchto čtyř časových kruhů/cyklů bude
vnitřně tvořen trojicí dalších samostatných časově-evolučních etap, které každá budou mít stejný
společný cíl, přičemž bude stačit, když tohoto dílčího cíle dosáhne alespoň jedna kultura v jedné
časově- evoluční etapě. Nebude tedy vadit, když druhé dvě případně neuspějí. Do každé časově-
evoluční etapy bude nasazena geneticky jiná sestava humanoidních ras, která se v tom kterém kruhu
na Zemi pokusí o splnění zadaného klíčového úkolu. S touto organizačně-inkarnační strukturou pak
úzce koresponduje i struktura kristovské lidské duchovní rodiny, kdy do každé časově-evoluční
etapy byli vysláni/inkarnováni zasvěcení příslušníci. Přitom smysl této strategie spočívá v tom, že
se předpokládá, že Soupeři (na rozdíl od sofistikovaně strukturované inkarnace lidské duchovní
rodiny) nebudou schopni být simultánně přítomni ve všech těchto různých časoprostorových
údobích/lokalitách a tak nebudou schopni zablokovat dosažení vytyčeného cíle ve všech paralelně
probíhajících etapách/časoprostorech. Tímto klíčovým cílem či úkolem, mám samozřejmě na mysli
dokončení Záchranné mise Amenti, ale mimo to i nově potřebnou rekonstrukci morfogenetického
pole planet Tara a Země, které bylo v předchozích Tisíciletých válkách opětovně poškozeno. Tato
nová lidská úloha/agenda vešla ve známost jako tzv. Planetární štítová klinika a k její úspěšné
realizaci byla a dodnes je nezbytná spoluúčast pozemského andělského kristovského lidstva. Tato
nová klíčová role kristovských 12-ti vláknových ras T-2 je známá jako tzv. Posvátná kristovská
rehabilitační mise a je i tím primárním důvodem, proč se Soupeři trvale snaží o likvidaci
kristovských humanoidních andělských ras. Bez nezmutovaného lidstva se morfogenetické pole
planet Země a Tara prostě nedá plnohodnotně opravit a zabezpečit. A tak 12-ti vláknová
morfogenetika kristovských ras a 12-ti prvková morfogenetická struktura Planetárních štítů Země i
Tary, jakož i 12 osídlovacích lokalit a kmenů a 12 základních prvků holografické anatomie
manifestovaných objektů spolu úzce a významně souvisejí.
Aniž bych zacházel do podrobností, pouze pro správnou, byť hrubou představu zmíním, že jde o to,
že každý z těchto čtyř evolučních Kruhů (a 12-ti časově-evolučních etap) je určen k tomu, aby se v

43

rámci něj (v kterékoliv jeho časově-evoluční etapě) podařilo zakotvit do pozemského Planetárního
štítu, specifickou část souboru jistých interdimenzionálních frekvenčních vzorců, programů či
implantátů, přičemž závěrečné zkompletování těchto dílčích částí souboru energií ze všech čtyř
časových Kruhů v planetárním štítu Země, vytvoří aktivační podmínky, které umožní andělským
lidským rasám naplnit svoji Posvátnou kristovskou rehabilitační misi - opravu pozemského
Planetárního štítu a v jejím důsledku zbavit planetu Země nežádoucího vlivu ze strany Soupeřů
(odvrácení jejich agendy směřující k tzv. posunu elektromagnetických pólů, provázeného
katastrofickými, klimatickými, průvodnímu jevy) a tak se opět stát plnohodnotnými Strážci
opětovně zabezpečené planety a nakonec i celého našeho vesmíru/matrixu. Tento postup tak byl
samozřejmě vymyšlen zejména z důvodů bezpečnosti a ochrany před vlivem a diskreditací této
"rehabilitační snahy" ze strany Soupeřů. Přenos a ukotvení těchto specifických frekvenčních vzorců
prostřednictví lidských ras T-2 do Planetárního štítu se děje skrze "překopírování" příslušného
vzorce z vláken lidské světelné DNA (což je jediné místo, kde může být umístěn) do Planetárního
štítu. A právě proto, se v každém simultánním Kruhu a časově-evoluční etapě na Zemi/Zemích
vyskytují lidské rasy/kmeny a inkarnovaní avataři s jinou strukturou aktivních vláken DNA, protože
výsledná kompletace je podmíněna jejich dynamicky řízeným, postupným a kompletním souběhem,
o kterémžto průběhu nejsou Soupeři informováni. Předpokládám že je nyní již zřejmější, proč
Soupeři vždy vynakládali takové úsilí při svých útocích proti lidstvu. Ano, vždy byli motivováni
snahou nalézt a doslova genocidně vyhladit zejména ty rodové linie, které ve své morfogenetice
nesly příslušené genetické konfigurace. Předmětné specifické morfogenetické/frekvenční
konfigurace nesené v aktivních vláknech 12-ti prvkové kristovské DNA - jsou v podobě skalárního,
(podélně se nešířícího, stojatého) světelně-zvukového frekvenčního vzoru známy jako tzv.
Sekvence ohnivých písmen. Úspěšná kompletace této úlohy totiž zajistí takovou úroveň ochrany
morfogenetiky Země a Tary (ochrana 12-té stupně), že ji nebude možné ze strany Soupeřů opětovně
zdolat a poškodit a tak se vytvoří dostatečně zabezpečené podmínky pro úspěšné dokončení
Záchranné mise Amenti a současně se planety a lidstvo zbaví nežádoucího vlivu ze strany Zákony
Jednoty neakceptujících, rebelujících kolektivů Soupeřů. Podrobnější informace ohledně oněch
specifických frekvenčních vzorcích - Sekvencích ohnivých písmen již jdou nad rámec tohoto textu.
Snad jen pro inspiraci a nasměrování případných zájemců uvedu, že spolu úzce souvisí pojetí v
genetice používaných čtyř písmen abecedy (T,G,A,C) a písmen ve zde zmíněné Sekvenci ohnivých
písmen. Lidských andělských kmenů, DNA vláken, sekvencí i písmen je celkem dvanáct, což nám
kombinačně opět dává nám již známá čísla kristovské Duchovní rodiny 12-144-1728. Druhou
indicií nechť je povědomost o tom, že výše zmíněné přenosy/kopírování příslušných frekvenčních
vzorců Sekvencí ohnivých písmen z morfogenetiky lidstva a jednotlivců do morfogenetiky planety
jsou aktivovány postupnými hvězdnými vysokofrekvenčními infuzemi vyskytujícími se v
"transformačně/seberealizačních, zeropointově/vzestupných" obdobích SAC.

3.6 Čtyři kruhy Třetího osídlení

Dále si nyní uveďme, chronologický přehled hlavních dějepisných událostí v těchto čtyřech
Kruzích s tím, že pro naši současnou realitu je klíčový 4.Kruh, časoprostor ve kterém se realizuje
naše současnost a chvíle závěrečného souběhu/průsečíku Posvátné kristovské rehabilitační mise -
SAC 2000-2022. Je potřeba mít na paměti poměrně těžce představitelnou skutečnost, že události v
těchto Kruzích běží simultánně a na sobě relativně nezávisle v menších časových cyklech Euiago, s
výjimkou svých styčných zeropointů (počátečních/koncových období - změny barvy viz. obrázek
níž), až se celkové výsledky dění v jednotlivých kruzích vzájemně prolnou a tak udělají co mají a
mj. i determinují výchozí podmínky pro další cyklus. Tuto obtížně pochopitelnou skutečnost si lze
velmi zjednodušeně ilustrovat níže uvedeným obrázkem, kde čtyři kružnice představují naše čtyři
samostatné Kruhy a jejich jednotlivé barevně označené části korespondují s jednotlivými
samostatně běžícími procesy/časoprostorovými cykly Euiago, přičemž vše simultánní a podřízeno
nadřazenějším tvůrčím cyklům nádechů a výdechů. Jako podstatné je potřeba ještě uvést, že části
Posvátné kristovské rehabilitační mise přináležející předchozím třem Kruhům, již byly úspěšně

44

završeny a dnes se čeká již jen na nás, na to, jak to zvládne současné lidstvo, které to má ovšem o to složitější, že pracuje v podmínkách invertované/reverzní osobní morfogenetiky všech ras T-2. Pozn. - tipnete si, kde se na tomto zjednodušujícím, přesto použitelném, obrázku nachází naše současné období SAC 2000-2022:-)?Čtyři časové kruhy po šesti evolučních cyklech

• Kruh 1 - období 798 000 př.n.l. až 208 216 př.n.l.
o 798 000 př.n.l.- Startuje Třetí osídlení novou andělskou humanoidní rasou Urtitů.
o 669 000 př.n.l. až 250 000 př.n.l. - Chrámové války, kdy došlo k pozemské invazi
rebelujících Anunaků i Drakoniánců a dalším vleklým válkám.
o 246 000 př.n.l.- Palaidoriánci přinášejí na Zemi novou verzi mírové Smaragdové
smlouvy, vstupují do ní všechny andělské humanoidní rasy a také skupina Thoth-Enki
Anunnaků, kteří vstupují do Programu vykoupení skrze bio-regeneraci DNA. Opoziční
část kolektivu Jehoviánských Anunnaků zůstala i nadále mimo Smaragdovou smlouvu.
o 208 216 př.n.l. - V období tohoto SAC cyklu, kdy mělo dojít k úspěšnému završení bio-
regeneračních programů, došlo naopak k invazi Drakoniánců na Zem, která zapříčinila
neúspěch tohoto SAC a způsobila i k další posun magnetického pole Země. Od tohoto
neúspěšného SAC nedošlo až do naší současnosti k žádné další příležitosti k
hromadnému vzestupu v období přirozeného SAC ! Všechny individuální vzestupy se
odehrávaly výhradně prostřednictvím Mostu úmluvy.
• Kruh 2 - období 208 100 př.n.l. až 75 000 př.n.l.
o 208 100 př.n.l. - Nastává znovuosídlení Země rasou Urtitů, avšak tentokrát v
"podzemních" lokalitách civilizace Agarty.
o 155 000 př.n.l. - Začíná bio-regenerační program Anunnaků dle nové verze Smaragdové
úmluvy, který byl ovšem brzy zkompromitován a vyústil v hybridizační program
Soupeřů, kteří si tak chtěli "vyšlechtit" své pozemské rasy, které by jim umožnily obejít
signování "666" a dosáhnout na vzestup z D3. Postupně tak dochází k pěti genetickým
mutacím ras Soupeřů a pozemských hominidních ras (Lulcus/Neandrtálci ->
Kromaňonci -> Nefité -> Leviatánci), do kterých se zapojili jak rebelující Anunnaki tak i
Drakoniánci. Jako výchozí rasy byly použity otrocká Anunnaki humanoidní rasa Lulcus
a pozemská, hominidní (ne kristovská) rasa nativních Neandrtálců. Tyto mutace dávají
vzniknout pozdějšímu rasové "zmatku" v pozemské situaci ohledně toho, kdo je kdo. V
každém případě výsledkem těchto tisíciletí trvajících genetických manipulací bylo
vytvoření cílové humanidoní rasy typu Annu-Melchizedeka - tzv. iluminátských
Leviatánců, kteří byli předurčeni k dalšímu soupeření s lidstvem ras T-2 a svoji sílu
ukázali v atlantských dobách.
o 150 000 př.n.l. - Zákon Jednoty tehdy respektující Anunnaki jsou poraženi soupeřícími
Drakoniánci a rebelujícími Anunnaki, kteří se opět chytali zmocnit Země včetně Vnitřní
45

Země - Agarty. Tomu se Strážcům podařilo zabránit, nicméně ve výsledku došlo k nástupu další doby ledové.
o 148 000 př.n.l. až 75 000 př.n.l. - tzv. Anu okupace Země. Soupeři opět přepadli Zemi a
rozpoutali na ní genocidní program s cílem vyhubit andělské humanoidní rasy, přičemž
se fakticky ujali kontroly nad planetou. Lidstvo a Palaidoriánci opět odešli do exilu a do
"podzemí" a na povrchu Země se opět rozpoutaly vleklé války, tentokrát mezi dvěma
hlavními frakcemi Soupeřů - Padlými andělskými legiemi rebelujících Anunnaků a
Drakoniánci o nadvládu nad planetou Země.
o 75 000 př.n.l.- Rebelující Anunnaki se pokusili obsadit portály do Vnitřní Země -
Agarty. Rasy z Agarty (jedna z nich je známá pod jménem Shambala) se však spojily se
Strážci zvenku a společně svrhli okupační nadvládu rebelujících Anunnaků na povrchu
planety a zahájily její opětovné obsazení a osídlování i na povrchu.
• Kruh 3 - období 75 000 př.n.l. až 2017 n.l.
o 75 000 př.n.l. - Ur-Antriánci - v reinkarnační posloupnosti třetí originální rasa přichází
na planetu Zemi a je zde dodnes, připravena využít nejbližší SAC ke svému vzestupu.
o 74 000 př.n.l. - Breanoua - v reinkarnační posloupnosti čtvrtá originální rasa přichází na
planetu Zemi a je zde dodnes, připravena využít nejbližší SAC ke svému vzestupu.
• Kruh 4 - období 71 000 př.n.l. až 2017 n.l. a dál
o V tomto našem současném Kruhu přišly na Zem andělské humanoidní rasy, které měly
ze spodní šestice aktivní pouze 2 až 6 vláken a rovněž vlákna 7-12. Avšak pozor -
všechny vlákna 7-12 obsahovaly a dodnes obsahují nesprávné, reverzní kódování. A co to konkrétně znamená pro nás si ale vysvětlíme až později, v každém případě mějme na paměti, že to souvisí s oněmi Sekvencemi ohnivých písmen a naplněním Posvátné
kristovské rehabilitační mise.
o 73 000 př.n.l. - Na planetu Zemi přichází originální rasa Ur-Antriánců.
o 72 000 př.n.l. - Na planetu Zemi přichází originální rasa Breneau.
o 70 000 př.n.l. - Na planetu Zemi přichází originální rasa Hibiru.
o 71 000 př.n.l. - Na povrchu planety Země pokračuje osídlování, tentokrát kořenovými
humanoidními andělskými rasami - jako první přichází kořenová rasa RR3 -
Lamaniánci/Lemuriánci a to do prostředí Lemurie, kontinentu v Tichém oceánu a pohoří And.
o 68 000 př.n.l. - Jako druhá přichází kořenová rasa RR4 - Atlaniánci/Atlanťané - do
prostředí Atlantidy, kontinentu v Atlantickém oceánu a Egypta.
o 66 000 př.n.l. - Na povrch planety přicházejí Hibiruánci - do prostředí Lemurie,
kontinentu v Tichém oceánu a pohoří And.
o 63 000 př.n.l. - Na povrch planety přichází kořenová rasa RR5 - Ayriánci/Aryánci - do
prostředí Černého moře a pohoří Karpat.
o 66 000 př.n.l - Příslušníci hybridní rasy Annu-Melchizedek byli vysazeni do prostředí
Atlanťanů, ale stále si udržovali i spojení na své Síriánsko-Anunnacké rodiče, což se
ukázalo jako klíčové v dalším průběhu událostí.
o 33 000 př.n.l. - Na povrch se inkarnovala 1.vlna originálních Melchizedeků - známých
jako kořenová rasa RR6 - Muvariánci - do prostředí Atlantidy s cílem opět býti
nápomocni vzestupné vlně v blížícím se SAC 28000 př.n.l. Zakládají zde spirituální, na
vzestup orientovanou školu známou jako tzv. Kněžstvo Melchizedeka, které získalo
pověření dohlížet na blížící se vzestupnou vlnu. Nicméně postupem času a i vlivem
infiltrujících se příslušníků rasy Annu-Melchizedeka se toto Kněžstvo Melchizedeka
stalo patriarchálně a diskriminačně orientované. Výrazem nesouhlasu s touto orientací se
stalo rozštěpení této rasy, kdy v období cca 30 000 př.n.l. vznikla druhá samostatně
operující skupina Melchizedeků - tzv. Izolovaná rodina Melchizedeka, kteří byli
podstatně blíž naukám Zákona Jednoty než Kněžstvo Melchizedeka. O tomto rozštěpení
rasy Melchizedeka, které přineslo mnoho dodnes funkčních neblahých důsledků si
později řekneme více.

46

Druhá 2.vlna Melchizedeků přišla na Zemi v období 1500 př.n.l. do prostředí Egypta a to v souvislosti s misí faraona Achnatona a 3. vlna pak začala před cca 250 lety a
pokračuje dodnes po celé Zemi, opět samozřejmě ve vazbě na právě probíhající SAC
2000-2022..

V této chvíli se ještě na chvíli vraťme a podívejme se do období, kdy se lidským rasám z Agarty
podařilo porazit na povrchu planety dominující rebelující Nibiruánské Anunnaki a ukončit tak cca
73000 let dlouhé období Anu okupace Země (148 000 př.n.l. - 75 000 př.n.l.). Tímto vítězstvím v
podstatě byly vytvořeny podmínky pro opětovné osídlení povrchu planety Země humanoidními
andělskými rasami T-2 a možnost získat zpět pod kontrolu situaci na povrchu Země z rukou
Soupeřů. V období po svržení Anu okupace, tak došlo k velkému rozvoji Urtitské kultury (doslova
se dá říci, že Země se stala novou kolébkou civilizace) a postupně na Zemi docházelo k inkarnacím
do dalších, vzestup podmiňujících, ras T-2 v rámci 3. a 4. kruhu (viz. výše), v jehož finále se právě
nacházíme. Těmto nově vznikajícím a rozkvétajícím lidským civilizacím byly ze strany jiných
hvězdných ras předány různé technologické dary jako např. technologie pro čerpání energie z
pozemského jádra a její ukládání/akumulaci do křišťálových výkonových (napájecích) generátorů
(něco jako pokročilá verze dnešních elektrických elektráren a rozvodných sítí), které jim pomáhaly
v budování jejich kultur. V tomto období bylo po celé Zemi vybudováno mnoho sofistikovaných
civilizací - dokonce pokročilejších, než je civilizace dnešní. Centrem tehdejšího světa byla Atlantida
- kontinent v dnešním Atlantickém oceánu, přičemž příslušníci hybridní rasy Annu-Melchizedeků a
originálních Hebrejců byli těmi, kdo byli pověřeni strážením sestupného/vzestupného portálu Mostu
úmluvy Palaidor. Pozemská strana Mostu úmluvy byla umístěna - ukotvena uvnitř Atlantského
kontinentu.
Strážci nyní mohli opětovně nastartovat Záchrannou misi Amenti, přičemž první vhodný SAC se
vyskytoval v období 48 882 př.n.l.. Předchozí SAC (75 438 př.n.l.) jak je zřejmé, teprve vedl k
rehabilitaci humanoidních ras T-2 na povrchu planety a vyhnání rebelujících Anunnaků z planety a
tudíž ještě jej nebylo možné pro tyto účely masově využít. Nicméně, protože poražení Soupeři se se
situací nesmířili, pozemským dramatům zdaleka nebyl konec. V každém případě lze říci, že v těchto
emancipačních dobách byly dány základy civilizacím a kulturám, které jsou našimi přímými předky
a to civilizaci a kultuře Lemurské a Atlantské. Dostáváme se tak do období příprav na SAC 48 882
př.n.l., do doby, kdy světu opět vládly lidské kristovské civilizace v Lemurii a Atlantidě.
Interdimenzionální umělý hvězdný portál Most úmluvy byl ukotven v Atlantském kontinentu a na
Zemi se postupně začaly inkarnovat i jiné, starší T-2 rasy než Urtité, chystající se na svůj finální
vzestup. Vše se připravovalo na zahájení další etapy Záchranné mise Amenti.
V období 55 000 př.n.l. se však začali rebelující Anunnakové opět infiltrovat a aplikovat svoji
parazitující, korodující a zrádcovskou strategii do Atlantského prostředí, kde tehdy v rámci bio-
regeneračního Programu vykoupení konstruktivně působili příslušníci "jejich" rasy Annu-
Melchizedeka, kteří se ale stále řídili Zákonem Jednoty a začali skrze ně postupně vychylovat
tamější běh událostí natolik, že ve výsledku Atlantida téměř zanikla. S pomocí Drakoniánců a
Drakosů, kterým umožnili tajně se vrátit na Zemi, se nově padlí příslušníci rasy Annu-
Melchizedeka - tzv. Leviatánci, záludně vetřeli mezi Atlanťany, začali se s nimi křížit a zkreslovat
učení Zákona Jednoty. Smyslem těchto jejich genetických manipulací bylo zbavit se nežádoucí,
vzestup blokující 1.Templářské-Axionové pečetě - značky šelmy - "666", jimiž byli blokováni v
období po Tisíciletých válkách. A jak to pokračovalo dál si řekneme v další části našeho vyprávění.

C. Vsuvka do dějepisné rekapitulace.
Udělejme si v tuto chvíli opět malou odbočku od našeho historického příběhu a podívejme se
podrobněji na jeden z důležitých konceptů, který se naším vyprávěním táhne jako červená nit. A tím je pojetí tzv. Zákona Jednoty, konceptu, který se v našem příběhu stává tím, co principielně odlišuje činnost a cíle Strážců do úsilí a zájmů Soupeřů.


47

Zákon Jednoty aneb zákon jednoho Boha

Zákonem Jednoty rozumějme něco jako konceptuálně zformulovaná, systémová pravidla hry,
kterými zakladatelé/tvůrci Kristovských vesmírů známí jako (skuteční) Vzestoupení mistři Yanas,
vyjádřili vlastní, intrinsické-niterné zákonitosti, na kterých fungují Kristovské vesmíry. Také by se
dalo říct, že Zákon Jednoty odráží Primární Božský řád, řídící vzájemné vztahy mezi všemi věcmi a
účinkujícími v těchto vesmírech. Podstatou těchto vztahů jsou koncepty jako Bezpodmínečná láska,
kauzální/zrcadlová spravedlnost, mírové vzájemné soužití a nápomocnost mezi všemi rasami.
Cestou k akceptování těchto univerzálních konceptů pak je individuální rozpoznání toho (každou
žijící bytostí), že všechny manifestované bytosti a životní rekvizity včetně samotných vesmírů jsou
jen různými tvářemi či formami jednoho a téhož Zdroje/Stvořitele/Boha. Jde o to osobně rozpoznat,
že existuje pouze jedno jediné Vědomí, Boží Vědomí a vše ostatní jsou pouze lokálně žijící,
algoritmicky strukturované a hierarchizované, mnohotvárné výrazy či projekce této jedné společné
Boží identity.
Zákon Jednoty nám dále říká, že ty z bytostí, které se vydaly po tuto skutečnost neakceptující, tedy jakoby "bezbožné" cestě životem, jsou těmi, kdo pouze hluboce zapomněli na výše uvedený fakt
jediné Boží identity. Tuto amnézii však lze léčit a to prostřednictvím probuzení své vnitřní Boží
jiskry či signatury, kterou je vybavena každá žijící a individualizovaná bytost. Tato vnitřní Boží
jiskra je v energetické anatomii každé manifestované bytosti obsažena na kristovské úrovni D12 a je známá jako tzv. Vnitřní Kristus. Pokud se tedy podaří vrátit paměť takto postižené bytosti, opět se výše uvedené koncepty Bezpodmínečné lásky a sdílených tvůrčích vlastností Božského řádu stanou jejími přirozenými, implicitními instinkty a takováto bytost začne opětovně účinkovat (vést vlastní život) s vědomím toho, že Bůh sídlí ve všech manifestovaných bytostech a věcech (organických i
anorganických). Takováto bytost tím opětovně dosáhne na plnohodnotné a správné využívání svého klíčového Božího daru - Svrchované Svobodné a tvůrčí vůle.
Pokud však tento Primární Božský řád není žijící bytostí akceptován, což si vzhledem k daru
Svobodné vůle může zvolit, postupně dochází k limitování jejich tvůrčích možností Svobodné vůle
a postupně vede takovouto bytost k přesvědčení o postupné degradaci vlastních sil a možností a o
své vlastní smrtelnosti, kterou nakonec i zrealizuje. Po této své vlastní sebedestrukci se takováto
bytost vrací k Bohu v podobě nediferencované jednotky/fragmentu vědomé energie, ale bez
individuální paměti a bez uvědomění si svého předchozího nabytí vlastní individuální identity. Zde
dochází k recyklaci těchto ne-sebe-vědomých jednotek energie, které se následně účastí dalšího
Božského tvoření v jiné formě. A právě smyslem a užitkem zmíněného probuzení své vlastní
Vnitřní Božské jiskry v sobě je opětovně učinit ze sebe plnohodnotně vědomou jednotku energie,
která si prostřednictvím tohoto probuzení obnoví vědomost o své vlastní spirituální identitě a
následně se skrze proces hierarchického vzestupu (odstupňovaného dle míry svého zapomnění)
vědomě spojí nejen se svojí Duchovní rodinou, ale i cílově se Zdrojem, Bohem a tak se k němu
navrátí. Prostřednictvím tohoto zpětného s Bohem sjednocovacího vzestupu takováto bytost
postupně znovu nabývá svých limitovaných tvůrčích schopností Svobodné vůle až na
plnohodnotnou úroveň, která umožní takovéto bytosti udělat mistrovskou zkušenost známou jako
chvíle osvícení či sjednocení s Bohem. Tato zkušenost pro tuto bytost znamená, že se dostala na
trvalou a nesmrtelnou životní dráhu přirozeného a nekonečného cyklu lásky a vědomého
spolutvůrčího působení uvnitř rozpoznané Boží jednoty a to bez ztráty individuální paměti a své
osobní identity vedoucí až k cílovému plnému splynutí s Božskou jednotou.
V naší současné kultuře máme bohužel opačné tendence, vše rozdělovat, třídit, škatulkovat a to
věci, lidi, vztahy či události bez tohoto základního porozumění, že všechny manifestované bytosti
jsou pouze různými tvářemi jednoho Boha. Tohle pojetí je na místě překonat a nově se učit vést
život z takové perspektivy, kdy se na vše kolem sebe budeme dívat jako na "kostýmy" uvnitř
bytujícího Boha a tedy jako na sebe samotné.
Naši situaci lze skutečně přirovnat k situaci člověka, který např. spadl z kola na hlavu a v důsledku
toho zcela zapomněl na to, jak se jmenuje, kdo je, kde je a proč tam je a tak s ním lze snadno
manipulovat okolními "vědoucími" (kteří mu třeba k tomu pádu z kola i pomohli). Je vhodné si k

48

léčbě této amnézie opakovat - Já Jsem Bůh, Já jsem v Jednotě s Bohem, ale samozřejmě že ne v tom
smyslu, že byste snad byli nějakým nadřazeným bosem druhým bytostem. Oni jsou samozřejmě
Bohy či v Jednotě s Bohem rovněž. Je potřeba tyto afirmace pronášet s vědomím toho, že jako
bytost na hierarchické/vzestupné/evoluční úrovni člověka jsme sice vybaveni schopností či
možností např. zašlápnout mravence či setnout strom, ale tyto své možnosti bychom měli případně
realizovat s vědomím toho, že v mravenci stejně jako ve stromu usmrcujeme jednoho a téhož
vnitřního Boha, kterého máme i sami uvnitř sebe, což ale bez jejich svolení (nebo minimálně bez
upřímné, neformální omluvy) nesmíme učinit, nechceme-li si karmicky/evolučně/energeticky
přitížit. Vědomí a respektování toho, že Bůh sídlí v každém manifestovaném atomu a molekule, by
se mělo stát našim trvalým stavem mysli, terapií vedoucí ven ze zapomnění své vlastní Božské
podstaty. Z této pozice se pak stavějme k jakémukoliv svému rozhodování. To je celá podstata etiky
našeho vztahu k našemu okolí a podstata porozumění Zákonu Jednoty.
Když začneme rozumět tomu, že všechny bytosti, které se manifestují v našem osobním hologramu
(přicházíme s nimi z "nějakého" důvodu do vztahu) jsou nenáhodným zrcadlem nás samotných
(protože všichni jsme jedním a tím samým Bohem), uvědomíme si, že vše, co si o těchto druhých
bytostech myslíme či jak s nimi zacházíme je odrazem toho, jak smýšlíme a jak zacházíme sami se
sebou a jak tedy smýšlíme a zacházíme s Bohem. Vše je tedy takto vzájemně provázáno a je na čase
si uvědomit, že skutečné, primární datum narození všech manifestovaných bytostí a věcí je jeden a
ten samý okamžik.

Zákon duality aneb dvě cesty životem
Kristovské cíle a kristovská cesta životem, tedy způsob života vedený v duchu respektování
Zákona Jednoty vytváří a přináší postupnou expanzi našeho Já / Vědomí, které ústí do zařazení se
do přirozeného a nesmrtelného životního cyklu lásky (nádechů a výdechů této primárné energie).
Tato cesta životem, Cesta Božského řádu vytváří to, co bychom mohli vyjádřit jako Radostný
osud jednotlivce. Nicméně, naše Svobodná vůle nás může zavést i na cesty, kdy nepracujeme na
zbavení se své amnézie a kdy se tedy v konečném důsledku neřídíme výše diskutovaným Zákonem
Jednoty. V tomto případě se vydáváme na takovou cestu, kdy se naše energie přidává na stranu anti-
kristovských snah a cílů (Soupeřů) s tím důsledkem, že postupně ztrácíme možnost participovat na
Božském daru evolučního vzestupu, zdokonalovat si své spolutvůrčí schopnosti a nastoupit na cestu
nesmrtelného životního cyklu lásky (Strážců). Anti-kristovský životní způsob tak vytváří limitované
zkušenosti a smršťující se tvůrčí schopnosti a ztrátu povědomí o vlastní spirituální identitě, vedoucí
ke konečnému návratu k Bohu prostřednictvím Cesty chaosu a cílového nevědomého sebe-
zapomnění. Tato cesta životem vytváří to, co bychom mohli vyjádřit jako Strastiplný osud
jednotlivce.
Je na místě vědět, že žádná naše aktivita není neškodná. Myšlenky, které našim aktivitám předchází
jsou reálně existující kvanta vědomé energie, kterou jsme do světa vypustili a jako takové se samy
vydávají na cestu životem/evolucí a to podle své povahy buď na cestu Božský řád respektující a
nebo na cestu bezbožného chaosu. Avšak Cesta Božského řádu zahrnuje v sobě i možnost volby
Cesty chaosu. Co z toho plyne ? Znamená to, že volba Cesty chaosu se odehrává coby specifická,
očekávatelná a možná volba, není to tedy něco, s čím by nebylo ze strany Boha a jeho Řádu
počítáno. Je to nezbytný a logický důsledek daru Svobodné volby. Jako takto primárně
vyprojektované, obě dvě tyto protisměrné cesty životem, známé jako Zákon Duality, vedou
individualizovanou jednotku vědomé energie k cílovému sjednocení s Bohem. Kde je pak rozdíl v
tom, kterou životní cestou se vydáme, ptáte se ? Již jsme si to v podstatě řekli. Konstruktivní Cesta
Božského řádu na rozdíl od destruktivní, anti-kristovské Cesty chaosu přináší svým volitelům
kvantitativní i kvalitativní nárůst lásky, radosti, tvůrčích schopností, expanzi vědomí a vědomý,
dimenzionálně hierarchický vzestupný/evoluční návrat k Bohu s následnou tvůrčí expanzí nabytých
životních zkušeností a novou, vyšší možností individuálního sebevyjádření. Naopak, Cesta chaosu
vede k životním omezováním, strádáním, uzavřenosti a utrpením, končící nevědomým, sestupným,
involučním návratem k Bohu s následnou recyklací individualizované energie vědomí a nevratným

49

zánikem získaných osobních zkušeností.
Myšlenky, víra, slova a skutky tak jsou různě mocnými tvůrčímu nástroji, kterými je
manifestované, individualizované Vědomí (my sami) vybaveno se záměrem uplatňovat jejich
prostřednictvím svůj Božský dar - Svobodnou vůli a to buď na Cestě Božího řádu nebo na Cestě
chaosu. Kristovská cesta Božského řádu je tou variantou, která je Bohem zamýšlena jako přirozená,
láskyplná, radostná a samozřejmě preferovaná. Oproti tomu Cesta chaosu je sice cestou
povolenou, ale současně není cestou podporovanou. Existuje pouze jako výraz Boží lásky ke
všem svým dětem, kterým tak Bůh umožňuje návrat této své vědomé energie k sobě samotnému i z
těch nejbezbožnějších situací, do kterých se v důsledku své Svobodné volby může ta či ona
individualizovaná bytost (Boží dítě) dostat a pro kterou se tak jedná o konečné vykoupení se z
prožívané beznadějně žalostné a strastiplné situace, byť za cenu ultimativní. Bez této Svobodné
volby (kterou Strastiplný osud pochopitelně progresivně umenšuje až k její cílové ztrátě) by
samozřejmě neexistovaly ani ony dvě primární cesty/možnosti pro průchod individualizované
vědomé energie Božím stvořením (vesmíry). Volba je vždy na každém z nás všech, kterou cestou se
dáme či kterým směrem na té či oné životní křižovatce budeme pokračovat. Coby
individualizovaný, manifestovaný výraz jednoho a téhož Boha, jsme každý z nás vybaveni Božskou
silou tvůrčí myšlenky, kdy naše volby jsou našimi nástroji, kterými si sami vytváříme své
zkušenostní a potřebné životní okolnosti - projektuje svůj osobní realitní hologram. Individuálně i
kolektivně jsme tvůrci našich zrcadlových zkušenostních realitních polí (hologramů). V co skutečně
vnitřně věříme, to si v sobě a kolem sebe reálně vytváříme či zhmotňujeme. A tak, jak si postupně
vzpomínáme na svoji božskou podstatu, ukotvujeme v sobě naši originální identitu v podobě
individuálně manifestovaného/přítomného Boha, se naše volby a naše světy postupně stávají více
zbožnými či na Boha orientovanými a víc a víc reflektují pravdivou a skutečnou milující a
láskyplnou podstatu tohoto jediného Boha. A toto je i pravý božský cíl mnoha a mnoha bytostí,
jdoucích po Cestě Božského řádu a tomu odpovídá i nabývání transformačně-transmutačních
schopností, nezbytných k vědomému dimenzionálnímu vzestupu a návratu k Bohu.

Ještě jednou si připomeňme, že pro nás je tím hlavním nástrojem na Cestě Božského řádu (ale
samozřejmě i na Cestě chaosu) naše Svobodná volba. Přemýšlejme o tomto daru častěji. Každý den děláme mnoho vědomých i podvědomých rozhodování, ale vědomou souvislost s naší tvůrčí cestou životem si nemusíme vždy až tak uvědomovat. Snažme se být si více vědomi toho, že naše
každodenní volby jsou našimi tvůrčími/konstrukčními energetickými nástroji pro tvorbu našich
životních okolností. Zde prostě a jednoduše platí ono staré a všeobecně známé - každý svého štěstí strůjcem. Kolik lidí se tím ale skutečně řídí ? Učme se tedy "řešit" sebe a nikoliv své okolí. A tak, pokud skutečně zaměříme naši Svobodnou vůli na spolupracující vztahy, respektujíce zákony
energie a Božího záměru, můžeme nakonec dosáhnout kýženého výsledku v podobě stavu osvícení, známého jako tzv. Boží realizace. Tento stav vytváří osobní zkušenost slovy zcela nedostatečně
popsatelnou jako plnohodnotné ukotvení Boží přítomnosti v nás, doprovázenou reálnými prožitky bezpodmínečné lásky, míru, spirituálního i materiálního mistrovství a extatické radosti uvnitř
našeho manifestovaného hologramu - tedy nás samotných.

Mějme na paměti, že cílem našeho snažení by mělo být právě toto dosažení probuzení a realizace stavu vědomé (a prožité) Boží přítomnosti uvnitř nás samotných, stavu výše zmíněné Boží
realizace. Osobní zkušenosti s tímto stavem jsou manifestované bytosti schopny dosáhnout
prostřednictvím průchodu jakoby "vnitřními obousměrnými dveřmi k Bohu", neboli v nás žijícím, tzv. Nesmrtelným vnitřním Amoraea ohněm, energetickou, skalárně-vlnovou kompozicí Ducha Svatého našeho vesmíru (známého pod jménem ManU), který v nás přebývá a to uvnitř centra
osobního Kristovského zárodečného atomu tzv. Azur-A, v ústředním místě osobní Vnitřní
Kristovské božské Maharata matrice. Zdůrazněme si však, že tento Duch Svatý není pouze něco jako "spirituální metafora", ale jedná se o reálný, kvantifikovatelný a "elektromagnetický" objekt, žijící vědomá Boží síla či jiskra či signatura (fraktální povahy) v nás.


50

Životní lekce, které jako jednotlivci či kolektivy děláme na své cestě životem tak můžeme dělat
právě proto, že můžeme pozorovat obě dvě tyto životní volby a výsledky, které přinášejí, tedy skrze tento Zákon duality a jeho mechanismus akce a reakce. Tuto okolnost je rovněž na místě chápat
jako velký Boží dar, kdy prostřednictvím této záměrně stvořené duality/komplementarity/volby,
jsme schopni se učit, jak nejlépe či nejefektivněji dosáhnout na vědomý vzestup, návrat a
sjednocení se s Bohem a to i prostřednictvím metody pokus-omyl. Platí, že čím víc času budeme
vědomě věnovat snaze o uskutečnění výše popsaného stavu Boží realizace, náš osobní hologram
bude odrážet či reflektovat životní okolnosti korespondující s Cestou Božího řádu a Radostného
osudu (a naopak). Žádná vnější událost nám pak nebude schopna stát nám v cestě a my budeme v
jednom proudu s Kristem a touto úrovní evolučního Vědomí. Na tuto cestu životem, Cestu Božího
řádu se může vydat každý, bez ohledu na rasu, náboženství, energetický či karmický stav. Toto je
cesta definována Smaragdovou úmluvou a protěžovaná Strážci. Na tuto cestu lze z Cesty chaosu
kdykoliv přejít. Je to v moci bytostí vybavených Svobodnou vůlí. Je to na každém z nás, čemu dá
ve svém životě přednost, pro co se rozhodne.
Na rozdíl od Soupeřů, Strážci vždy dávají přednost životním přístupům, které se vyznačují
pravdivostí, otevřeností, spoluprací, laskavostí a kolektivnímu sdílení všech poznatků, tedy
přístupům vedoucím k bratrství, přátelství a mírové spolupráci všech bytostí. Těmito principy
naplněný život tvoří Radostný osud svých, stále více a více svrchovaných, protagonistů. A naopak,
řídící a kontrolní dogmata či programy, pravdivé a podstatné vědomosti jen pro elity, lži,
manipulace, mlžení a taktizování a snahy nepozorovaně nahradit individuální suverénní a
svrchované používání Svobodné vůle druhých bytostí vlastními, na Cestu chaosem zavádějícími,
ideologiemi a dogmaty. To vše jsou přístupy Soupeřů a jejich iluminátských loutek a přisluhovačů,
které bychom měli (jakkoliv) rozpoznat a umět jim říci NE, tohle není moje volba, s tím já
nesouhlasím. Tato volba totiž vede ke Strastiplnému osudu, byť si její protagonisté mohou (mylně)
myslet, že jí získali nezpochybnitelné (dočasné a nízkofrekvenční) výhody. Přehlédli (či byli
přehlédnuti) ono čertovo kopýtko, kdy v konečném výsledku jdou po Cestě chaosu do sebe-
zapomnění a spirituální recyklace. A přitom do tohoto sebe-zapomnění se jde prostřednictvím
podvrženého postupu - např. tzv.kariérního vzestupu v materialistickém, hierarchickém panoptiku
oněch externích autorit (známých jako např. všemocný personifikovaný bůh kdesi na nebesích,
zástupný spasitel, vzestoupení mistři, archandělé, andělé, králové, šlechtici, ministři, politici, vědci,
doktoři či jen experti a odborníci), sloužících zasvěcenějším Soupeřům coby propagační vábničky,
ovládací mechanismy a falešné cíle k vymývání jejich "od skutečného vnitřního Boha odpojených"
mozků. Jak správně řekl Ježíš Kristus o společenské situace v době apokalypsy, první (elita)
budou poslední a poslední budou první (při návratu k Bohu). Bohužel masa takto
zmanipulovaných a na scestí svedených lidí dodává sílu Soupeřům, kteří tak chytře dokáží využívat
energii těchto bytostí ke svým anti-kristovským cílům. Stále je nanejvýš žádoucí a aktuální to, aby
ti, kteří tuto falešnou hru s lidstvem již prohlédli, pomáhali svým bližním v tom, aby i oni dosáhli
téhož dílčího cíle a konečně již jednou provždy vzali svůj život do vlastních rukou, myslí a voleb.
Každá jedna bytost, které se i našim úsilím podaří prohlédnout svoji zmanipulovanou realitu se
energeticky a karmicky počítá nejen globálně, ale i individuálně. Není lepšího individuálního cíle
(vedle vlastní bio-regenerace), než pomáhat druhým v jejich osvobozování se od jha Soupeři
zmanipulovaného vnímání pravé podstaty sebe samých a okolní reality. Buďme však při tom
obezřetní a naučme se vhodně volit způsoby, jak tuto požehnanou úlohu realizovat, abychom v
tomto našem úsilí nakonec nenadělali více škod než užitku. Snažme se stát spíše implicitním
osobním příkladem či vzorem, než explicitně argumentujícím aktivistou. Nezapomínejme na
multidimenzionální podstatu (komunikaci) lidské bytosti a na to, že ještě stále si neseme své
spirituální propojení na svoji skutečnou Duchovní rodinu. Vězme však, že tomu tak nemusí být
trvale. Falešné a podvržené propojení naší inkarnační identity do Fantomového matrixu je na Cestě
chaosu již za dveřmi. Buďme obezřetní. Soupeři a jejich Fantomový matrix jsou stále více a více
odpojováni od svých vlastních Božských zdrojů a tak, operujíce na Cestě chaosu, stále víc a víc
potřebují získávat životní energii z jiných matrixů a bytostí k tomu, aby mohli prolongovat svoji


51

existenci. Nemají v úmyslu jen tak jednoduše propásnout nastávající velkou příležitost, jak významně obohatit své zdroje v současném SAC 2000-2022.

Nechť nás opětovně nalezený Bůh v nás, provází Radostným osudem na naší Cestě životem, vedeným ve smyslu Zákona Jednoty.
4. Lemurie
4.1 Infiltrace Drakoniánců, zkáza Lemurie, přestěhování Mostu úmluvy do Egypta
V období 52 000 př.n.l. se zformovala od Zákona Jednoty se odklonivší skupina hybridní rasy
Annu-Melchizedeka a ta založila rebelující skupinu, tzv. Chrám Annu-Melchizedeka. Mezi
Atlanťany postupně působili coby na vlivných místech infiltrovaní "potížisté", přičemž jejich
stoupenci nakonec umožnili zakázaným Drakoniáncům a Drakosům vrátit se tajně na Zem.
Následně jim dokonce pomáhali s infiltrací Lemurského kontinentu s názvem Muarivhi v Tichém
oceáně a získat tak tam pro ně, v podzemních prostorách kontinentu, stálou domácí základnu na
Zemi. Svojí činností začali posléze ohrožovat i přípravy na úspěšný průběh příštího SAC v období
48 882 př.n.l.. Lidé ve snaze zbavit se v podzemí zabydlených Drakosů zamýšleli využít krystalové
generátory k vyslání směrovaných EM pulsů do jejich podzemních základen, které by je
zlikvidovaly. Výše zmíněné křišťálové generátory nakonec byly skutečně použity s tímto účelem,
ale plánovaný záměr bohužel selhal. Došlo k něčemu jako neplánovaná řetězová reakce, v jejímž
důsledku došlo k obrovské katastrofě, která zničila celý Lemurský kontinent Muarivhi, včetně
všech jeho spojení s Atlantidou. Masivní exploze vyvolala velké zemětřesení a další velkou potopu.
Po této katastrofě se sice Drakosové museli evakuovat ze Země pryč, ale cena za to byla příliš
vysoká. Po celé jedno dlouhé období se musely napravovat škody, které exploze způsobila a
pozemské civilizace se již nikdy nedostaly na civilizační úroveň před zánikem Lemurie. Mnoho lidí
odešlo do Vnitřní Země - Agarty, nicméně rebelující stoupenci Chrámu Annu-Melchizedeka si
udrželi i nadále své elitní postavení a vliv v Atlantské a Egyptské kultuře. Samozřejmě že příležitost
k využití SAC 48 882 př.n.l. se stala ztracenou a bezpředmětnou. A protože zánikem Lemurie došlo
i k porušení stability ukotvení Mostu úmluvy Palaidor a nestabilitě pozemského
elektromagnetického pole v oblasti Atlantidy, byl tento v období 51 750 př.n.l. Strážci přesunut do
Egyptské kultury, kde nad ním tamější Serres-Egypťané převzali ochranářské pověření a kontrolu.
Tím se změnilo a přestěhovalo i centrum pozemského života z Atlantidy do Egypta. Spolu s tímto
přestěhováním do Egypta došlo k přestěhování do Egyptské kultury i mnoha (skrytě) rebelujících a
zasvěcených příslušníků Chrámu Annu-Melchizedeka a i mnoha originálních Melchizedeků a
Hebrejců. Stručně si tedy zrekapitulujme, co stálo za zničením tak vysoce rozvinuté kultury, jakou
Lemurská zajisté byla:

• Zpronevěra skupiny Annu-Melchizedeků svému bio-regeneračnímu Programu vykoupení. • Infiltrace mezi atlantskou elitu, sabotáže, záškodnictví, manipulace a nakonec zrada této
vládnoucí skupiny společnosti.
• Tajné vpuštění Drakoniánců a Drakosů na planetu Země.
• Chybné lidské rozhodnutí, jak se s těmito Dakoniánskými Soupeři v dané chvíli vypořádat.

4.2 Budování Egyptské civilizace a pyramid, rozštěpení originální rasy Melchizedeka

Po těchto vynucených změnách a po nápravě zničením Lemurie napáchaných škod, opětovně
začala prosperovat jak Egyptská kultura tak i kultura Atlantská, kde mezitím došlo k opravě
krystalových generátorů a tyto se opět byly schopny nabíjet mutidimenzionálními frekvencemi
skrze, nyní již v Egyptě umístěný, Most úmluvy Palaidor. Dá se říci, že provoz další, snad již
6.etapy Záchranné mise Amenti byl opětovně obnoven s tím, že místem vzestupu se nově stal

52

Egypt. Nicméně příslušníci rebelujícího Chrámu Annu-Melchizedeka (jejichž genom, jak víme, byl
kontaminován a tím zabezpečen proti vzestupu skrze Most úmluvy 1.Templářskou-Axionovou
pečetí "666" z doby po Tisíciletých válkách), pokračovali ve svých podvratných praktikách i
nadále. V Egyptě, kde se tyto záškodnické praktiky objevily poprvé však byly tyto aktivity Serres-
Egypťany včas rozpoznány a jejich protagonisté byli z Egypta brzy vypoklonkováni. A tak se
rebelanti opětovně soustředili na Atlantskou kulturu, kde již měli delší tradici se svými
manipulačními a infiltračními praktikami (dokonce již z dob kataklyzma Tary, kdy takto fungovali
v roli "zrádcovské" skupiny tzv. Zasvěcenců chrámu slunce). Jejich cílem se stalo plně ovládnout
Atlantskou kulturu, udělat si z ní silnou vlastní pozemskou základnu a odtud dobýt civilizaci ve
Vnitřní Zemi - Agartu a posléze i Egypt. Měli v úmyslu využít/zneužít Atlantské krystalové
generátory, které by jim umožnily odstranit elektromagnetické ochranné bariéry chránící portálové
vstupy vedoucí do této Vnitřní Země.
Za účelem demonstrovat svoji sílu rebelující Anunnakové překvapili Strážce - Koncil ze Síria tím,
že jako přehlídku své síly si obnovili své vojenské základny na Marsu, které tam existovaly ještě z
dob Tisíciletých válek, s cílem využít je pro svůj další útok proti lidstvu. V období 48 500 př.n.l. s
cílem zabránit tomuto stoupajícímu vlivu rebelujících Anunnaků, pověřil Koncil ze Síria své
loajální Anunnaki členy, aby "osobní návštěvou" obnovili pořádek v lidských organizacích, které
měli na starosti - tj. zejména u stoupenců rebelujícího Chrámu Annu-Melchizedeka. Za tím účelem
se tito pověřenci inkarnovali na Zem a v pozemských tělech navštívili Atlantskou i Egyptskou
kulturu a z pozice zasvěcenců zde nově obnovovali učení Zákona Jednoty a odstraňovali vliv
stoupenců Chrámu Annu-Melchizedeka. Koncil ze Síria jako odpověď na opravu základny na
Marsu rebelujícími Anunnaky, postavil ochranné pyramidové struktury po celém povrchu Země a
to zejména v těch místech, kde byly umístěny přístupy a vchody k časoprostorovým portálům
Planetárních hvězdných bran a k portálům do Vnitřní Země Agarty (šlo o 2 x 12 hlavních
pozemských lokalit a spoustu dalších sekundárních a terciálních míst, o čemž svědčí nebývalé
rozšíření pyramidálních staveb po celém světě).
Pyramidální struktury jsou Síriánsko-Anunnacká "ochranná známka". Velká pyramida v Gize
(postavená v období 48 459 př.n.l.) byla postavena nad pozemskou stranou tehdy nově ukotveného
Mostu úmluvy Palaidor v Egyptě a měla jej chránit před případnými útoky rebelujících Anunnaků.
Velká pyramida pak byla později (v důsledku následujících válečných událostí v Atlantidě)
několikrát zrekonstruována (10 550 př.n.l. a 9 000 př.n.l.). Jako první však byla postavena Sfinga (s
tělem lva a hlavou Anunnaki bojovníka) a to nad pozemským vstupem/portálem do Vnitřní Země -
Agarty jako symbolický hold a vazba na Koncil ze Síria a "odstrašující" odkaz rebelujícím
Anunnakům na monumentální, kristovské Síriánské dědictví a jeho originálního lvího
(nepřemožitelného) charakteru, které za nimi - tedy Koncilem ze Síria v jejich střetu s nimi
(rebelanty) stojí. Zároveň pyramidy i Sfinga sloužily jako ochrana a úkryt pro tzv. Knihovnu
záznamů a pro antigravitační 5D UHF energetická zařízení známá jako "Ankh", která byla
používaná při budování pyramid. Tyto Ankhy se staly známé jako symboly Mostu úmluvy -
největšího antigravitačního zařízení, přičemž skutečná identita Mostu úmluvy coby
časoprostorového, vzestup umožňujícího portálu byla časem ztracena. Přitom to byly klíčové
nástroje pro takové účely jako antigravitační manipulace, ovlivňování počasí, léčení a
interdimenzionální přenosové zařízení - teleporty. Velká pyramida tak sloužila primárně jako
ochrana pozemské části portálu Mostu úmluvy Palaidor a tedy jako mezihvězdné teleportační
centrum. Její účel coby pohřební hrobky tak samozřejmě neodpovídá skutečnosti a patří mezi
mystifikační výmysly. Pyramida tak umožňovala Strážcům rychlou a bezpečnou reakci - dopravení
se na Zemi ze Síria B (a dalších hvězdných systémů) a zabránění tomu, aby se Most úmluvy
Palaidor případně dostal pod kontrolu rebelujících Anunnaků. Místo na kterém byla Velká
pyramida v Gize postavená a tedy i místo pozemské strany Mostu smlouvy Palaidor je známé jako
pozemská 4. srdeční čakra umístěná na čtvrté zemské energetické tzv. Ley linii.
Jako teleportační a vzestupné centrum skrze Most úmluvy sloužila Velká pyramida od doby svého
zhotovení až do doby 28 000 př.n.l., kdy výbuch v Atlantidě (a teď trochu předbíháme) vychýlil
pozemskou osu a tím pádem i seřazení Velké pyramidy na Sírius B, čímž došlo k jejími

53

znefunkčnění. Muselo pak dojít k jejímu novému znovuseřazení/synchronizaci tak, aby byla v
zákrytu a synchronní s hvězdou Alkyon v souhvězdí Plejád. Nicméně to již tehdy byla pro
dohlížející návštěvníky ze Síria B - příslušníky Koncilu ze Síria "velká zajížďka" a tak propříště
(tedy od doby po katastrofálním výbuchu v Atlantidě v období 28 000 př.n.l.) byly další návštěvy ze
Síria B na Zemi obtížnější a méně časté. Po celou dobu provozu Velké pyramidy tato samozřejmě
rovněž sloužila i jako místo pro vzestup na Taru skrze Most úmluvy, iniciační a zasvěcovací škola a
prostředí pro zasvěcovací genové akcelerace a sebe-zdokonalování. Vše pod dohledem Strážců -
Elohimů a Koncilu ze Síria, přičemž Zákonům Jednoty odporujícím knězům Chrámu Annu-
Melchizedeka byl přístup do pyramidy zapovězen. Toto vytvořilo mnoho nového nepřátelství mezi
chráněnými a Zákon Jednoty vyznávajícími Serres-Egypťany a originálními T-2 Melchizedeky
versus stoupenci Zákona duality - pečetí 666 signovanými příslušníky hybridní rasy Chrámu Annu-
Melchizedeka.
S blížícím se dalším obdobím SAC se na Zemi v období cca 33 000 př.n.l. se začala na Zemi
inkarnovat první vlna inkarnátů originální T-2 rasy Melchizedeka (tzv. Muvariánci - zde je namístě
upozornit na jmennou podobnost s rodokmenem Merovejců), kteří na rozdíl od ostatních,
dosavadních ras T-2 měli svoji genetiku již bez starověkých bloků - tedy bez Pečetí Amenti a Pečeti
Palaidor (zavedených po Elektrických válkách). Jejich úkolem bylo začít opětovně vyučovat čisté
nauky Zákona Jednoty s cílem podpořit úspěšný průběh blížícího se období SAC a podpořit tak
úspěch této etapy Záchranné mise Amenti a hromadného vzestupu. Takto to šlo po dobu cca 5 000
let, ve kteréžto době však postupně narůstalo již zmíněné nepřátelství mezi - pod ochranou Strážců -
Koncilu ze Síria pracujících Egypťanů a těmito Muvariánci versus staršími příslušníky signovaného
hybridního Chrámu Annu-Melchizedeka. V důsledku záškodnické činnosti v této době rovněž došlo
k neblahé a dalekosáhlé události v podobě rozštěpení originálních Melchizedeků na dvě samostatně
pracující skupiny - postupně infiltrované a Zákon Jednoty obcházející, patriarchálně, rasově a
diskriminačně se profilující tzv. Kněžstvo Melchizedeka a Zákon Jednoty trvale respektující tzv.
Izolované rodiny Melchizedeka. Evidentně se schylovalo se k dalšímu dramatu. Toto další veliké
drama vešlo ve známost jako tzv. Atlantská konspirace a o ní si budeme povídat v následující části
našeho příběhu.
5. Atlantská konspirace a zánik Atlantidy
5.1 Neplánovaná zkáza Atlantského kontinentu, zrada Thovta a masakr Eiyanů, Luciferiánské spiknutí, mírové období a útoky na Egypt

Jak jsme si již uvedli, v době blížícího se období SAC 28 000 př.n.l. rostlo nepřátelství mezi - pod
ochranou Koncilu ze Síria pracujících Egypťanů a originálních T-2 Melchizedeků versus
"signovaných" stoupenců rebelujícího Chrámu Annu-Melchizedeka. Ti tuto situaci řešili tak, že po
neúspěchu v Egyptě se opětovně zaměřili na Atlantidu, která se tak postupně stala jejich novou
základnou a zde oprášili svůj starý plán - s pomocí krystalových generátorů se dostat do Vnitřní
Země - Agarty a dostat ji pod svoji kontrolu. Nicméně přitom zjistili, že portálová vstupy do Agarty
nelze jen tak jednoduše dobýt a tak nakonec přistoupili ke zvýšení výkonu hlavního atlantského
generátoru s cílem kompletně demontovat elektromagnetické ochranné bariéry ochraňující portály
do Vnitřní země. Bohužel hlavní generátor zvýšenou zátěž nevydržel a neplánovaně a neočekávaně
explodoval. Spolu s ním explodovaly i další menší generátory, což mělo ten fatální následek, že v
době 28 000 př.n.l. šla velká část kontinentu Atlantidy v mohutné explozi pod vodu. Z celého
kontinentu tak zůstaly jen tři velké ostrovy (jedním z nich jsou dnešní Bermudy, druhým Anglie a
Irsko) a velká většina obyvatel byla při tomto výbuchu fyzicky usmrcena. Dále tento výbuch
způsobil vychýlení zemské osy a velkou celosvětovou potopu a zemětřesení, která "přeuspořádala"
povrchové poměry na celé planetě včetně Egypta. Než však došlo ke konečnému výbuchu,
zorganizoval Koncil ze Síria migrační vlny části Atlantského obyvatelstva do různých částí celé
planety, včetně Egypta. Egypťané tak byli předem informováni o vývoji celé situace v Atlantidě a
proto se stačili před neblahými následky Atlantského výbuchu skrýt zejména ve Vnitřní Zemi -

54

Agartě a výbuch přežít v poměrně dobré kondici. Následkem tohoto výbuchu došlo k posunutí
zemské osy rotace a tím i k neblahému přerušení a rozpojení energetických vazeb mezi Síriem B a
Velkou pyramidou v Gíze, čímž došlo k rozpojení Mostu úmluvy Palaidor, což ukončilo jeho
funkci i roli Velké pyramidy coby pečlivě chráněného mezihvězdného teleportačního a vzestupného
centra. Po konsolidování povrchových podmínek pro další život byly zahájeny všeobecné
rekonstrukční práce na poškozených civilizacích, zejména na zbylých třech Atlantských ostrovech.
Na těchto rekonstrukcích se podíleli i do té doby rebelující stoupenci Chrámu Annu-Melchizedeka,
kteří se v té době opětovně vrátili (pod vlivem tak rozsáhlé katastrofy) pod učení Zákonů Jednoty.
Melchizedekové/Muvariánci v této době ze Země odešli do Agarty, neb další vzestup nebyl na
pořadu dne.
V období 28 000 př.n.l. až 9 500 př.n.l. tak zdecimovaná Atlantida existovala již jen v podobě tří
velkých ostrovů. Obnova povrchového života na planetě a další mírový život respektující Zákony
jednoty (včetně provozu Záchranné mise Amenti) pokračovaly až do období 10 500 př.n.l., kdy se
k dalšímu velkému slovu opět přihlásili rebelující Anunnakové, kteří se v tomto post-katastrofickém
a všeobecně rekonstrukčním období rovněž snažili maximalizovat svůj vliv a nahradit si tak
nečekanou ztrátu své operační základny v Atlantidě. Nicméně těmto událostem v období 10 500
př.n.l. ještě předcházely neblahé události související s dalším přirozeným pozemským cyklem SAC
v období 22 326 př.n.l. a s ním související tzv. Luciferiánská rebélie. Tuto událost není možné
ponechat stranou našeho výkladu a proto si k tomu něco podrobněji řekněme.
V této Atlantské době vešel ve známost zejména 3.mluvčí, který byl Strážci - Azurity pověřen
přinést lidstvu kýžené vědomosti. Jednalo se o Nibiruánského Anunnakiho, Atlanťana
(respektujícího Zákony Jednoty) později známého pod egyptským jménem Thovt. Ten mj.
publikoval své překlady části 11-tého CDT disku v podobě tzv. Smaragdových desek. Klíčovým
prvkem v jeho misi se však stala jeho zrada, kdy se přidal na stranu Soupeřů, vydal jim své
vědomosti a pomluvil a zradil Strážce - Kněžstvo Atlantidy, od kterých získal své pověření. Tato
skutečnost vedla k odhalení tajných míst pozemských spolupracovníků Strážců - tzv. Eiyanů v
Egyptě a jejich následný masakr a nakonec vyústila v konečnou zkázu a zánik Atlantidy v roce 9
558 př.n.l.. Šlo tehdy o to, že frustrované skupiny rebelujících Anunnaků, kteří výbuchem
Atlantského kontinentu přišli o svoji pracně vydobytou kvalitní operační základnu - Atlantidu se
účelově spojili a založili tzv. Atlantskou konspiraci, která je v běhu až do našeho současného SAC
2000-2022. V následném hněvu a touze po pomstě se spikli a spojili se (pod vedením skupiny
Luciferiánských Anunnaků) jednotlivé, do té doby samostatně operující rebelující frakce s ostatními
Soupeři a v rámci tzv. Luciferiánského spiknutí si naplánovali na nejbližší možný termín SAC
(který vycházel na období 22 326 př.n.l.) agresivní útok na základnu Koncilu ze Síria na Marsu.
Tento překvapivý útok rovněž i zrealizovali a základnu na Marsu totálně zničili. Rovněž přitom
napadli i Egypt, kde se na utajovaných místech připravovali lidé (pod vedením zmíněných Eiyanů)
na průběh vzestupné vlny přicházejícího SAC 22 326 př.n.l.. Lidem na pomoc příchozí spojenci z
Koncilu ze Síria sice zahnali flotilu rebelujících Anunnaků ze Země na jejich vzdálenou planetu
Nibiru, ale bylo to již příliš pozdě na to, aby odvrátili první útoky a tak jak Velká pyramida tak i
Sfinga a další pozemská kulturní centra byla rebely natolik poničena, že muselo být přistoupeno k
jejich rekonstrukci. Jak Most úmluvy Palaidor tak i vstupní portály do Vnitřní Země - Agarty však
tento zákeřný útok rebelujících Anunnaků přežily. V důsledku tohoto útoku však bylo nutno
přesměrovat Most úmluvy ze Síria B na Alkyon v Plejádách, což mělo (spolu se zničením Síriánské
základny Koncilu ze Síria na Marsu) důsledek ve snížení operačních možností Koncilu ze Síria v
prostředí planety Země. Dříve zbudovaný umělý interdimenzionální portál - Síně Amore (Třetí
Horovo Oko) vedoucí na Sírius B sice rovněž zůstal funkční, ale již jen pro omezený objem
přepravy a nebylo jej možno využívat pro potřeby vzestupu - a tedy ani Záchranné mise Amenti.
Lidstvu pomáhající Strážci po těchto událostech používali Egyptské pyramidy a v nich umístěný
teleportační hvězdný portál Most úmluvy nově propojený k Alkyonu v Plejádách prakticky již jen
pro omezený kontrolní přístup na Zemi. Rebelující Anunnaki ani Drakoniánci, od nynějška spojeni
Luciferiánskou smlouvou, však stále neměli dovoleno a tedy ani nemohli používat tyto hvězdné
portály, což jim samozřejmě stále vadilo, neboť svým zákeřným, masivním útokem v období 22

55

326 př.n.l. nedosáhli kýžené změny a situaci se tak snažili opět změnit. Zdecimovaných Atlantských
ostrovů, se tento zákeřný útok proti Egyptu v podstatě nedotkl a proto tam rebelové, mohli
pokračovat ve své podvratné činnosti i nadále, což zahájili v období 10 500 př.n.l. a činili po dobu
dalšího tisíce let. V období 9 500 př.n.l. se tak signovaným stoupencům Chrámu Annu-
Melchizedeka znovu podařilo zcela získat kontrolu nad Atlantidou (třemi ostrovy), zatímco Koncil
ze Síria a originální Melchizedekové a Serres-Egypťané se v této době (10 500 př.n.l. - 9500 př.n.l.)
stále ještě zabývali zejména výstavbou a rekonstrukcí Egypta a tamějších sakrálních staveb.
Současně došlo i k tomu, že Soupeři - rebelující Anunakové vytěžili z této situace implementaci
vlastních energetických kanálů pracujících v D4 pásmu a to skrze propojení "jejich" planety Nibiru
skrze Sluneční portály do pozemské planetární mřížky, přičemž on-line ukotvení této jejich (dodnes
aktivní) sítě známé jako Nibiruánská Diodová Krystalová Síť (NDCG) bylo provedeno do
pozemského místa známého jako Stonehenge. Činnost této sítě se od těch dob dodnes orientovala
na vysílání "reverzních" energií do pozemské planetární mřížky, potažmo lidských energetických
těl.

5.2 Útok proti Sféře Amenti a její neplánovaný sestup, finální zánik Atlantidy, civilizační pád lidstva

V roce 9 558 př.n.l. se rebelujícím Anunnakům podařilo nabourat do bezpečnostního systému
Koncilu ze Síria s cílem získat kontrolu nad teleportační stanicí ve Velké pyramidě v Gíze a skrze
Most úmluvy plánovali zničit Sféru Amenti, bez které by nebylo možné pokračovat v Záchranné
misi Amenti. Připomeňme si, že Sféra Amenti byla v té době stále uschována kdesi v D4 galaxie
Andromedy a přístup k ní byl možný pouze prostřednictvím geneticky zapečetěného (D5
Obloukovou pečetí) Mostu úmluvy Palaidor. S využitím ukradených UHF ovládacích nástrojů - tzv.
Anků a s využitím Atlantského křišťálového elektromagnetického výkonového generátoru vyslali
rebelující Anunnakové skrze Most úmluvy Palaidor proti Sféře Amenti silný zničující EM pulz -
paprsek destruktivní energie. Sféra Amenti však odrazila tento útočný výkonový EM pulz zpět na
střílející křišťálový generátor, což způsobilo řetězovou reakci ostatních, na Atlantských ostrovech
se vyskytujících krystalových generátorů, ukončenou sérií jejich mohutných explozí, které
zapříčinily potopení všech tří Atlantských ostrovů do vln oceánu. A tak Koncil ze Síria, s
omezenými operačními možnostmi, opět přišel příliš pozdě a zabránit katastrofě se mu již
nepodařilo, i když alespoň ještě stihli varovat pozemšťany, kteří se tak pokusili skrýt zejména ve
Vnitřní Zemi - Agartě. Rovněž tak se podařilo zachránit a evakuovat několik loajálních Atlantských
skupin ve vesmírných lodích Koncilu ze Síria. Tato katastrofa měla opět celoplanetární rozsah,
došlo k dalšímu posunu zemské osy a mnoha zemětřesením a záplavám, které však již nebyly
celoplanetárního rozsahu. Teleportační stanice ve Velké pyramidě byla opět vychýlena z pozemské
4.srdeční čakry a ztratila i své spojení na Alkyon, takže teleport byl opět vyřazen z provozu. Na
základě doporučení Koncilu ze Síria byli po zkušenostech z této katastrofy Strážci - známí jako tzv. Modří ze Síria pověřeni odstraněním všech křišťálových generátorů ze Země (i těch potopených),
což bylo něco jako kdyby se dnešní civilizaci sebrala elektřina. Z velké a sofistikované civilizace se tak rázem stala přežívající "středověká" kultura, takže fakticky nastal skutečný temný věk na
primitivní úrovni své společenské organizace. Bez krystalové technologie nebylo možné obnovit
původní sociální a technologickou úroveň Atlantidy. Přesto však bylo rozhodnuto, že tato
krystalová technologie bude lidem navrácena ale až tehdy, kdy sami dosáhnou dospělejších
evolučních stavů a nebudou tak zranitelní a náchylní k infiltracím ze strany Soupeřů. Nicméně
ztráta krystalové technologie byla pouze začátkem nových problémů, do kterých se lidstvo po
závěrečném potopení Atlantidy dostalo.
V důsledku těchto událostí byly při opravách na pozemskou stranu Mostu úmluvy Palaidor
umístěny další bezpečnostní opatření a pečetě. K odpečetění se nově začalo používat (vysoce
střežných) dvou válcových nástrojů (D2 hůl a D5 berle), které zaškolený personál musel příslušně nabít a teprve potom mohli kompetentní Egypťané a Strážcové přistupovat k portálům do Vnitřní Země - Agarty i k samotnému Mostu úmluvy Palaidor. To však nebylo to nejhorší.

56

Soupeři vyslaný, ničivý EM pulz totiž aktivoval Sféru Amenti a ta začala neplánovaně a
neočekávaně sestupovat a přemisťovat se z galaxie Andromedy na Zemi. Země však v tuto dobu
nebyla připravena přijmout energii Sféry Amenti, protože sestup se odehrával zcela mimo přirozené
pozemské energetické cykly. Nekontrolovaný sestup by trval cca 2000 let a bylo možno očekávat,
že ke střetnutí Sféry Amenti se Zemí by došlo někdy kolem roku 7 558 př.n.l.. Problém byl v tom,
že pravidelné časové období pro přijetí Sféry Amenti bylo buď v roce 9 048 př.n.l. nebo 6 835
př.n.l., takže aktuálně zahájený, neočekávaný a násilně vynucený sestup Sféry Amenti byl zcela
mimo přirozenou synchronizaci. To znamenalo, že by se sestupující Sféra Amenti v nesprávný čas
setkala s uzavřenými časoprostorovými víry v D4, které tak představovaly přirozenou
frekvenčně/dimenzionální bariéru. A ta by způsobila, že by sestupující Sféra Amenti, při střetu s
touto pozemskou D4 bariérou explodovala a i Země by pravděpodobně byla zničena a rozprášena
na kosmický prach. Aby se předešlo tomuto absolutně nepřijatelnému scénáři, tedy pravděpodobně
definitivnímu konci planety Země a i vzestupu na ní žijících bytostí, bylo Konfederací RA,
Elohimy, Koncilem ze Síria a některými dalšími národy Strážců vymyšleno a rozhodnuto,
uskutečnit tzv. "náhradní smrt planety Země". Svůj plán uvedli do provozu v roce 9 540 př.n.l. O
co šlo si řekneme v další kapitole.

5.3 Neplánovaný sestup Sféry Amenti a náhradní smrt planety, Země jde do kosmické karantény, pozastavení Záchranné mise Amenti

Zjednodušeně řečeno šlo o to, upravit morfogenetické pole planety Země tak (zneaktivněním a
odpojením jistých frekvenčních pásem), aby se sestupující Sféra Amenti při střetu s tímto
upraveným morfogenetickým polem planety o ně pouze zastavila, ale nereagovala - tedy zrealizovat
něco jako pro Sféru Amenti neškodný, frekvenční plot. Ta by pak zůstala zastavená v astrální
dimenzi D4 tak dlouho, dokud by tento frekvenční plot nebyl zase vědomě a v příhodný čas
odstraněn, což by bylo provedeno až tehdy, až by k tomu nastal přirozený čas SAC planety Země.
Tímto způsobem tedy bylo naplánováno, znovu sesynchronizovat oba dva klíčové děje -
"rozladěný" cyklus Sféry Amenti a přirozený SAC cyklus planety Země a to v období výskytu
příštího SAC - tedy v období 6 835 př.n.l. Samozřejmě, že tento plán měl i svá problematická úskalí
a jedním z nich bylo to, že frekvenční plot znemožňoval i provoz umělých teleportačních
časoprostorových portálů a to jak Mostu úmluvy, tak i Síní Amorea a i dost omezoval možnost
přistávat na Zemi v kosmických lodích a tím ze strany Strážců napomáhat lidem v jejich střetech s
jejich soupeřícími protivníky. Další problém pak spočíval v tom, že Sféra Amenti se v době čekání
na synchronizaci (tedy 7 558 př.n.l. - 6 835 př.n.l.) dostala do daleko zranitelnější pozice než kdyby
se začlenila do D2 jádra planety a proto bylo potřeba podstatně zvýšit její ostrahu a to po celou tuto
dobu trvající cca 723 let. Tyto okolnosti v konečném důsledku znamenaly, že lidstvo bylo víceméně
vynuceně ponecháno tomu, aby si spravovalo své záležitosti bez účinného vlivu ze strany Strážců,
kteří se věnovali zejména ochraně Sféry Amenti a tomu, aby nemohlo být této situace zneužito ze
strany Soupeřů. Tato situace tedy prakticky znamenala, že Země byla dána do tzv. Kosmické
karantény (izolace), přičemž Strážcové-Elohimové bylo pověřeni k tomu, aby komplexně a
neprodyšně strážili interdimenzionální průchod skrze tuto umělou Frekvenční ohradu/plot. Pro
lidstvo to na jedné straně znamenalo šanci na přežití (odvrácením finální exploze), ale na druhou
stranu to znamenalo přerušení spojení s jejich ET ochránci a pomocníky. Rovněž to znamenalo
dočasné ukončení provádění vzestupu připravených lidských bytostí.
Těmto hrozící katastrofou vynuceným změnám v morfogenetickém poli planety však musely
odpovídat i změny v morfogenetice pozemských ras, která tak korespondovala s nově zavedenou,
D4 ochrannou frekvenční ohradou. Nově vytvořená frekvenční ohrada dovolovala pouze Elohimům
interdimenzionální kontakt s jejich vlastním chráněným kmenem, což byly Hibiruánská rasa a rasa
Serres-egyptská. Úprava morfogenetiky pozemských lidských ras resultovala i v genetickou mutaci
pozemských lidských ras. Tato genetická mutace způsobila ztrátu spojení a tedy i dlouhodobé
paměti mezi D3 vědomím Ega inkarnátů a vyššími/astrálními/duchovními Vědomími
inkarnovaného člověka, což rovněž zapříčinilo zkreslení přenosu informací, které astrální vědomí

57

D4 získává ve snech a přináší je do D3 vědomí (tzv. lucidní snění). Ego člověka (5 smyslů v nižším
spektru D3) a jeho Vyšší Já (ve vyšším spektru D3) se v důsledku této mutace od sebe oddělily a
ztratily mezi sebou komunikační kontakt. Inkarnovaný člověk tak přišel nejen o své spirituální
schopnosti, ale i o možný kontakt se svojí Duchovní rodinou, potažmo svojí kosmickou inkarnační
historií. Vzhledem k tomu, že tato mutace se zcela bezprostředně tyká i naší současnosti, uděláme si
opět malou odbočku a podrobněji si tuto problematiku probereme v následující části našeho
příběhu. Od této doby, tak jak tehdejší lidstvo, tak i dnešní inkarnované lidstvo ztratilo přímý
kontakt a z něj rezultující podporu a pomoc od duchovně a evolučně vyšších bytostí z
multidimenzionálních galaktických společností (Strážců). Vědomí totiž pro tento kontakt potřebuje,
aby bylo obnoveno komunikační frekvenční spojení v rámci celého frekvenčního spektra D3 i D4.
Tato opatření a mutace tak v podstatě znamenaly "novodobý" involuční pád lidstva, kdy po jejich
implementaci se lidstvo na planetě Země opět ocitlo na nižší evoluční úrovni, než na které již bylo.
Jak vidíme, situace se po finálním potopení Atlantidy pro lidstvo vůbec nevyvinula dobře a jakoby
toho nebylo málo, v průběhu této pro lidstvo velmi nešťastné ságy se kdesi na jiném místě
odehrávaly další (paralelní) události, které rovněž velmi destruktivně a zásadním způsobem
zkomplikovaly a ovlivnily naši dnešní současnost. Další lidstvu nepřející mimozemská skupina
Soupeřů - tzv. Zefiliové - Zeta Reticuli z planety Rigel hvězdného systému Orionu, začali s
genetickými experimenty s humanoidními příslušníky rebelujícího Chrámu Annu - Melchizedeka v
naději, že odvrátí nežádoucí mutace své vlastních morfogenetiky a vytvoří novou zeta-lidskou-
anunnackou hybridní rasu, která bude lépe přizpůsobená k životu jejich druhu na Zemi, o kterou
projevovali živý zájem v důsledku vyhoštění ze svého domova. A jsou to právě tito Zeta Rigeliánci,
o kterých si toho budeme muset ještě mnoho říct než si ujasníme, jak komplexně zasáhli do naší
pozemské situace až do dnešních dnů. Ale vrátíme se k nim až ve chvíli, kdy se v našem výkladu
dostaneme do 20.století, které tak neblaze ovlivnili.
Ještě si nyní uveďme časové výskyty přirozených pozemských SAC cyklů tohoto atlantského a post-atlantského časového období našeho 4.kruhu:

22326 př.n.l. - 20113 - 17900 - 15687 - 13474 - 11261 - 9048 - 6835 - 4622 - 2409 -
196 př.n.l. - 2017 n.l. - 4230 n.l.

Jak jsme si již naznačili, nyní si v našem výkladu uděláme opět malou odbočku od událostní linky příběhu a podrobněji se podíváme na to, jak to vypadá s lidskou interdimenzionální komunikací, která byla výše diskutovaným uměle vynuceným Frekvenčním plotem a Kosmickou karanténou planety prakticky úplně vyřazena z provozu. Jde o to, že tato blokační opatření se zcela týká i nás v naší dnešní komplikované situaci SAC 2000-2022.
6. Ego a Vyšší Já

Udělejme si nyní malou odbočku od historické linky a podívejme se podrobněji na jeden z
důsledků, který lidstvu finální zánik Atlantidy přinesl. Tématem této naší odbočky je mentální
vědomí lidské bytosti a budeme se mu věnovat v návaznosti na neblahé události, které potkaly
lidskou rasu během jejího pobytu na Zemi v posledním období finálního zániku Atlantidy, jak jsme si o něm povídali v předchozí části. Tedy v období 9 558 př. n.l.
6.1 Identifikace problematiky

Úvodem je potřeba si říci, že mentální vědomí lidské bytosti bylo navrženo tak, aby pracovalo v
celé frekvenčním/dimenzionálním pásmu D3 a sloužilo tak ke komplexní praktické orientaci
inkarnáta/člověka v jeho situaci v pozemském D3 prostředí. V tomto smyslu je energo-informační
činnost lidské mysli řízena stavem 3. světelného vlákna DNA a tento stav tak určuje i operační či
smyslové možnosti lidské mysli. V přirozeném, neblokovaném stavu by měl být inkarnát schopen
využívat svoji mysl zejména jako převodníku mezi všeobecnými idejemi - bytujícími ve vyšších

58

dimenzionálních pásmech v podobě archetypálních možností/objektů/idejí a praktickou
implementací těchto archetypálních konceptů či idejí do konkrétních věcí/uspořádání využitelných
v okolním, reálném D3 světě. Lidská mysl je tedy část vědomí sebe sama, pragmaticky orientovaná
na frekvenční sub-pásma/kanály dimenzionálního pásma D3. Tomu, jak je každé dimenzionální
frekvenční pásmo rozděleno do 12-ti sub-pásem, odpovídá i rozdělení lidské mysli, přičemž je to
tak, že spodních šest sub-pásem D3 (1-6) korespondují s každodenním vědomím člověka - jedná se
o tzv. osobnostní EGO, které tak představuje první samostatně fungující část lidské mysli
orientovanou na součinnost s pěti fyzickými smysly. Horní sub-pásma (7-12) pak korespondují s
tzv. Vyšším či Moudřejším JÁ, které tak představuje druhou, samostatně fungující část lidské
mysli, orientovanou na přemýšlení a meditace. Samozřejmě, že s tímto členěním koresponduje i
čakrový systém lidské bytosti, kdy běžné a všeobecně známé sebevědomé/pragmatické - Ego a
3.čakra pracují na "společné frekvenci/sub-pásmu D3/3". Pokud se pak týká emocionálního vědomí
člověka - tedy prožívání emocí, jsou tyto efekty či energie realizovány prostřednictví sub-pásem
dimenzionálního pásma D2 a ještě další komunikace pak probíhá s naším "tělesným" podvědomím
a to na sub-pásmech dimenzionálního pásma D1. S těmito všemi komunikačními "partnery" trvale
udržuje naše D3 mysl komunikační linky v provozu. A na druhou stranu frekvenčního spektra jsme
rovněž propojeni na vyšší dimenzionální pásma D4/D5/D6/D7 ..., kde bytují vyšší části naší
Duchovní rodiny a naše identity. Většina z dnešních lidí však v současnosti není schopna ani
akceptovat realitu tohoto textu a jsou daleko materialističtěji a egoističtěji/individualističtěji
orientovaní, z čehož je zřejmé, že nemají ve funkčním stavu komunikační linky Ega ani vůči svému
Vyššímu Já, natož pak na dimenzionálně/frekvenčně/časoprostorově posunuté další příslušníky své
Duchovní rodiny či identity. V těchto lidech pak převládá izolované "sebevědomí" sebe sama coby
v podstatě osamocené jednotky, bez širšího povědomí a reálných komunikačních kontaktů s
ostatními, vyššími realitami či složkami našeho vědomí a tím i sounáležitosti k širšímu lidskému a
duchovnímu společenství. Komunikace Ega s materialistickým D3 okolím se tak maximalizuje a to
na úkor přirozené, prospěšné a harmonizující komunikace Ega s Vyšším Já a případně i s ostatními
složkami inkarnáta - jako např. i s vlastními tělesnými buňkami. Skutečný problém této situace pak
spočívá v tom, že takovýchto lidí s poškozenou či nesprávnou vnitřní komunikací je většina. Pokud
by totiž na materialistický egoismus "ujížděli" jen jednotlivci či malé skupinky, nic hrozného by se
nedělo - "infekci nevelkého rozsahu" by bylo možno poměrně snadno zvládnout. Jenže ujíždí
většina a infekce se tak zdá se nezvratitelně šíří. Onemocní celé lidstvo ? Kde je chyba či příčiny
této situace, kde hledat lék, jakou zvolit terapii ? Mohou si za to lidé svoji ignorancí sami nebo je ve
hře ještě něco jiného ? Ta část odpovědi, která říká, že ve hře je skutečně ještě něco jiného než
pouhá lidská ignorance, leží ukryta v nešťastných Atlantských událostech k nimž došlo v průběhu
pohnuté pozemské (stále nám dodnes utajované) historie. V průběhu těchto nešťastných událostí se
totiž podařilo lidským evolučním Soupeřům dosáhnout takových válečných vítězství, kdy lidským
ochráncům a Strážcům nezbylo než zprovoznit cosi, co můžeme nazvat jako tzv. Frekvenční
zádrž, ohrada či plot. Konkrétně šlo o dříve zmíněnou implementaci Frekvenční ohrady do naší
pozemské reality v roce 9 540 př.n.l. a s ní korespondující genetické mutace lidských ras, tedy v
době poslední fáze zničení Atlantidy. Bohužel dodnes funkčním velmi negativním důsledkem
těchto nezbytných, ochranných opatření bylo to, že lidstvo ztratilo možnost provozovat svoji
přirozenou komunikaci mezi svým každodenním Ego-istickým sebevědomím a oním tzv. Vyšším
Já, včetně znefunkčnění provozu na všech dalších frekvenčních pásmech/portech pracujících na
ještě vyšších dimenzionálních frekvencích a sub-pásmech. V důsledku toho došlo k znemožnění
práce s moudřejšími složkami své vlastní osobnosti/identity, ve kterých máme mj. uloženy i své
dlouhodobější zkušenosti, vědomosti a poznatky včetně inkarnační paměti, což velmi omezilo
rozsah a kapacitu lidského sebeuvědomění/mozku a paměti na "aktuální D3 starosti". A při všech
těchto devastujících účincích to samozřejmě navíc i odvedlo pozornost lidí od nich samotných, od
hledání jejich skutečných vědomostí, možností a schopností, čímž z nich postupně vznikly
krátkodobě, nesystémově, individualisticky a ad-hoc impulsivně a omezeně uvažující a jednající
"přitroublé" bytosti. A tak, v důsledku těchto neblahých Atlantských událostí došlo k vyřazení z
provozu skutečných lidských komunikačních a tvůrčích možností, což degradovalo lidstvo na

59

úroveň pouze "slepě a účelově" fungujících a snadno manipulovatelných bytostí ze strany Soupeřů.
Po technické stránce si lze tuto mutaci představit tak, že tato nežádoucí, ale nezbytná ochranná
Frekvenční ohrada zapříčinila jakoby vypnutí komunikačních portů, frekvenčně ležících uprostřed
3.vlákna DNA a tím došlo k tomuto rozpolcení plnohodnotného mentálního vědomí pozemského
inkarnáta. Přesněji řečeno, došlo k "vypnutí" energo-informační komunikace na portech 7. až 9.tého
pásma 3.vlákna DNA. Rovněž si ještě poznamenejme, že toto poškození a znefunkčnění 3.vlákna
DNA je zodpovědné i za zkreslení, která následně na to vznikla a v oblasti přenosu informací z
astrální D4 dimenze do D3 dimenze, tedy např. i za přenos koherentních informací ze snových
stavů do běžného denního vědomí inkarnátů. Touto mutací tak lidstvo přišlo i schopnosti, prožitky a
přenos zkušeností z takových jevů jako jsou lucidní a paralelní snění, astrální mobilita či mentální
bilokace. Pokud si uvědomíme, že tato zkreslení šla ruku v ruce s ohromnou sociální devastací
společenského života a celosvětové civilizační úrovně post-kataklyzmatického období, kdy do
popředí se dostaly pragmatické otázky holého přežití, není divu, že se tak rychle rozvinulo
egoistické a individualistické vidění světa a vlastní situace člověka v něm. Atlantská spiritualita (po
odstranění energetické krystalové technologie) byla rychle nahrazena fyzickým právem silnějšího.

6.2 Co s tím dělat ?

Tak už z kontextu je jasné, že prvním krokem je, tuto nezáviděníhodnou situaci si vůbec uvědomit,
připustit ji jako pracovní hypotézu a za sebe si ověřit její reálnost. Tímto se tak teprve dostaneme na
startovní pozici kde můžeme řešit co s tím dál. Kdo si tuto etapu neprojde, tedy dokud se každý za
sebe nedostane do stavu, kdy tuto situaci nevnímá jako svoji každodenní realitu (se kterou by bylo
záhodno něco udělat), nemůže s tím nic dělat a tak nezbývá ostatním, než těmto lidem (často i
rodinným příslušníkům), v rámci svých vlastní vědomostí, možností a schopností, nějak pomáhat v
tom, aby si realitu kolem sebe předefinovali a to pokud možno tím správným směrem. Jaký druhý
krok k nápravě je tedy na místě udělat? Budiž hned řečeno že beznadějné to zatím samozřejmě stále
není. Lidské Vyšší Já (které z principu není žádný přitroublý pitomec) si totiž samo našlo
individuální, "náhradní" komunikační prostředek a to v podobě jakéhosi přemostění či bypasu této
objektivně existující, globální frekvenční ohrady v podobě komunikace na jiných frekvencích, tedy
na takových, které projdou zmíněnou ohradou a přitom to nejsou frekvence na kterých operuje Ego,
které kdyby ji zachytilo, tak by ji opět zkreslilo ne-li rovnou vytěsnilo. O jaké frekvence jde a jak
tato náhradní komunikace probíhá ? Pozorný čtenář (jehož Ego již umí komunikovat ve vyšších
frekvenčních sub-pásmech D3 a již bylo schopno v časovém předstihu další věty dodat nápad -
odpověď) si již asi odpověděl sám. Ano, k této náhradní komunikaci s našimi vyššími vědomími,
kterou běžně známe pod pojmem intuice nebo předtucha dochází prostřednictvím neblokovaných
linek (frekvenční ohradu a DNA mutace obcházejících), na frekvencích dimenzionálních pásem D1
a D2, tedy skrze naše tělesné a emocionální pocity. Mentální či myšlenková intuice či předtucha
tak je sekundární, z D1 či D2 do D3 provedený překlad těchto primárních/původních/originálních
informací vysílaných ze strany našeho Vyššího Já směrem k Egu. A poznamenejme si, že se
většinou jedná o hodně naléhavé a důležité informace, u kterých naše vyšší Já stojí o to, aby
"prosákly" do naší každodenní, ego-istické pozornosti a tím se pokusilo nějak nás v každodenní
realitě nasměrovat či přesměrovat. V těchto pocitově-intuitivních případech se tak skutečně jedná o
jakési náhradní, umělou Frekvenční ohradu a zablokované 3. vlákno DNA přemosťující,
komunikační spojení mezi našim Vyšším Já a našim Ego-istickým, každodenním vědomím. K této
náhradní komunikaci tedy dochází mezi našim Vyšším Já a mezi našim fyzickým a emocionálním
tělem (sebevnímáním), která umí autonomně transformovat/překládat tuto komunikaci do
frekvenčních sub-pásem, kde operuje/přijímá/je naladěno naše D3 Ego - tedy do zdánlivě
bezdůvodných (to si aspoň nezkušené myslí Ego) bolestí, nemocí, pocitů a předtuch, odkud si je,
tyto informace/vzkazy, může naše Ego/osobnost/sebevědomí převzít, vyhodnotit a případně na
základě nich modifikovat svoji každodenní pragmatickou strategii. Avšak operuje-li toto naše Ego
na hodně nízkých (materialistických) sub-pásmech dimenzionálního pásma D3, pak jednotlivec
není schopen ani této náhradní komunikace a většinou pak i popírá její reálnost a jeho intuice je tak

60

prakticky zcela mimo provoz, pocity jsou pro něj babskou slabostí a od nemocí tu podle něho jsou výhradně atestovaní doktoři jednající výhradně lege artis.
Terapie se tedy zdá být jasná. Maximalizací věnování pozornosti těmto iracionálním,
nestandardním a mnohdy (zvlášť v počátcích) nejednoznačným podnětům, můžeme začít získávat
natolik užitečné informace (od našeho Vyššího Já), že se doposud většinou v racionálně-
pragmatickém režimu fungujícímu Egu vyplatí, prakticky s těmito informacemi pracovat, dát na ně,
postupně se naučí je využívat, až je posléze začne ke svým každodenním přemýšlením a
rozhodováním potřebovat a vyžadovat. To je osobnostní skok a změna, viďte - jen si to uvědomme:
racionální Ego nyní vyžaduje k jistotě a klidu svého úsudku a rozhodovacích procesů - iracionální
premisy ! Tuto terapie si tak můžeme nazvat jako "Channeling s Vnitřním Já". Co to, není to
logicky nepřijatelné ? No zajisté nikoliv, protože v této úvaze ještě pracujeme se zastaralou a
nesprávnou představou toho, co to je iracionální. Iracionální pro neprobuzenou mysl je všechno to -
nematerialistické, které tak chápe jako pomýlené. Kdežto pro probuzenou mysl je iracionální
všechno to - transcendentální, které chápe jako to pravé ořechové a tedy samozřejmě že tím je i
navázání komunikace s vlastními vyššími složkami vědomí, která se projeví onou zdánlivě
nelogickou progresivní proměnou osobnosti člověka, kterou lze monitorováním vnějšího chování
takového člověka snadno identifikovat. A proto, s touto vlastní osobnostní proměnou počítejme (ať
nás to nezaskočí), ale nijak si ji neklaďme jako cíl, ona je spíše symptomem toho, že se nám daří
komunikovat s naším Vyšším Já než indicií ztráty racionální soudnosti. A rovněž si buďme vědomi
toho (zatím alespoň v podobě pracovní hypotézy), že pokud budeme v této praxi pokračovat,
můžeme očekávat další změny, nejen onu výše zmíněnou změnu ve své psychologii. Můžeme
očekávat zlepšení zdravotního stavu (již nebude nutné, aby naše Vyšší Já tak dramatickými
formami jako např. zdravotními potížemi usilovalo o naši ego-istickou pozornost), můžeme
očekávat nárůst empatie a vciťování se do druhých a vyciťování "atmosfér" různých dějů či energií
v našem okolí jakožto i různou "kvalitu" tohoto okolí - viz. známý fenomén tzv. genius loci apod..
To bude doprovázeno s těmito situacemi korelujícími a objasňujícími
nápady/myšlenkami/synchronicitami/dejavu typu "o co zde vlastně ve skutečnosti jde". A pokud
budeme (což bychom teda vážně měli) pokračovat ve studiu a tréninku těchto komunikací s naším
Vyšším Já směrem od statického uklidnění, zastavení a vyprázdění mysli k obsahově dynamickým
vizualizacím a meditacím bio-regeneračních technik, můžeme postupně dosáhnout na "smysluplné"
rozhovory, komunikaci a obrazové vize mezi naším každodenním ego-istickým sebevědomím
(které si již ale dávno neprosazuje egoistické životní strategie) a naším Vyšším Já (účinkujícím v
horních sub-pásmech dimenzionálního pásma D3) či dokonce i ještě vyššími složkami své
Duchovní identity/rodiny (bytujícími od D4/astrálu výš), ke kteréžto komunikaci je naše Vyšší Já
tím ideálním prostředníkem. Probudili by jsme se tak do zcela nového interpretačního rámce naší
D3 reality a vstoupili či spíše navrátili se na původní, staro-novou dráhu své skutečné cesty
životem/evolucí/matrixem, vybaveni zcela novými schopnosti a možnostmi, ale i výzvami a úkoly.
Vlastním úsilím (a to se počítá:) by jsme tak obešli umělou Frekvenční ohradu a limity vlastního,
aktuálního stavu DNA, vzpomněli by jsme si kdo skutečně jsme a vydali by jsme se tak konečně a
vědomě po správné cestě k Seberealizaci a následně i dimenzionálnímu vzestupu a reintegraci se
svojí Duchovní rodinou. Rovněž tak se nám postupně mohou vrátit výše zmíněné spirituální
schopnosti jako jsou lucidní sny, astrální mobilita a mentální bilokace, jakož i další
multidimenzionální efekty, ale zejména spontánní návrat individuální i rasové inkarnační paměti a
vnitřní komunikace s ostatními příslušníky své Duchovní rodiny. A právě o tomto probuzení se ze
zlého snu to dnes je, ale to již víme.
Na závěr tohoto odbočení bych rád zmínil ještě jednu myšlenku, kterou je fakt, že zmiňovaná
Frekvenční ohrada se v právě v naší době stává minulostí, čímž získáváme podstatně jednodušší
možnost navázat výše zmíněné spirituální komunikace, avšak pozor, bude platit i druhá strana
mince. Kdo nebude připraven, bude či může být nemile překvapen a zaskočen s nepředvídatelnými
následky. Zkusme si za domácí úkol popřemýšlet nad situací, jak bychom asi sami reagovali, kdyby
jsme z ničeho nic, prakticky přes noc začali mít v hlavě data/zkušenosti/hlasy/vize/vzpomínky z
vícero svých (nejen příjemných) inkarnací a přitom třeba koncept reinkarnace neakceptovali ?

61

Jakpak by se k nám asi zachovala "lege artis" medicína - bylo by v psychiatrických ústavech dost místa ?
A nyní se již opět můžeme vrátit k událostní dějové lince našeho příběhu a stručně se podívat, co dalšího se dělo při tak ztížených a komplikovaných podmínkách, které na Zemi po finálním
potopení Atlantidy a uvedením planety do Kosmické karantény nastaly.
7. Atlantská konspirace od finálního pádu Atlantidy po faraona Achnatona

7.1 Rekapitulace Atlantské konspirace
• 50000 př.n.l. - Zánik celého kontinentu Lemurie, z nějž zbyly jen Havajské ostrovy.
• 28000 př.n.l. - Zánik Atlantidy - z velkého kontinentu se stávají pouze tři ostrovy.
• 25500 př.n.l. - Odstartovaly Luciferské rebélie, v rámci nichž Nibiruánští Anunnaki dostali
pod svoji kontrolu Sluneční hvězdnou bránu a uvedli do provozu svoji celoplanetární
energetickou síť známou jako tzv. Nibiruánská diodová krystalová síť (NDCG) s
hlavním centrem ve Stonehenge.
• 22500 př.n.l. - Startuje rodokmen Eieyani Grail linie - humanoidní indigo linie Grálu,
hlavního pozemského pomocníka lidstvu v našem evolučním cyklu.
• 22326 př.n.l. - SAC, Země vstoupila do nového, 26556 let trvajícího, EUIAGO cyklu, zrada
Thovta a Masakr Eieyanů.
• 21900 př.n.l. - Zamrznutí atlantského ostrova Lohas, domova Keltů a Druidů, jejich migrace
na Kavkaz do Ruska, později se vrátili na zbytky ostrova Lohas.
• 21900 př.n.l. - 14000 př.n.l. probíhá Velká doba ledová.
• 20113 př.n.l. - SAC - nevyužitelný v důsledku panující doby ledové.
• 20000 př.n.l. - Invaze Soupeřů - Vicherus-Sacheonů (Vikingů a Saxů) na Kavkaz do Ruska,
proti Keltům a Druidům.
• 17900 př.n.l. - SAC - nevyužitelný v důsledku panující doby ledové.
• 15687 př.n.l. - SAC - nevyužitelný v důsledku panující doby ledové.
• 13474 př.n.l. - SAC - Soupeřům se podařilo zrealizovat vlastní destruktivní opatření v
podobě Metatronické inverze pozemského Merkaba pole a Monády (reverzní kódování)
a jejich převedení pod Nibiruánské řízení.
• 11261 př.n.l. - SAC - nevyužitelný v důsledku zavedení reverzního kódování pozemského
Merkaba pole a Monády.
• 10500 př.n.l. - Luciferiánské vítězství, atlantské ostrovy Nohasa a Bruah padly do rukou
rebelujících Anunnaků. Atlantská konspirace po té pokročila na vyšší úroveň organizace.
•9560 př.n.l. - Luciferiánská úmluva - sjednána na atlantském ostrově Bruah, do společné,
anti-kristovské koalice vstoupilo celkem sedm kolektivů Soupeřů a Annu-Melchizedekové, pozemská hybridní rasa iluminátských loutek Soupeřů.
• 9558 př.n.l. - Závěrečný pád Atlantidy - potopa tří Atlantských ostrovů.
• 9540 př.n.l. - Strážci instalují ochrannou Frekvenční ohradu a Země vstupuje do
interdimenzionální, kosmické karantény/izolace.
• 9048 př.n.l. - SAC - evidentně v důsledku kosmické karantény Země zcela nevyužitelná
příležitost.

Pozn. Pro lepší srozumitelnost jsou kurzivou v tomto textu označeny aktivity Strážců.

Po finálním pádu Atlantidy přeživší obyvatelstvo migrovalo do celého světa, kde postupně začalo
budovat nové civilizace. Bohužel i Soupeři v rámci Luciferiánské úmluvy, pokračovali v
pronásledování těchto po celém světě se nově tvořících kristovských civilizací a samozřejmě že
velkou pozornost věnovali Egyptu, kde zůstala pod přísným utajením ukryta všechna tajemství
Sfingy, Velké pyramidy, Schránky úmluvy, Mostu (Archy) úmluvy, Agarty a Učení o vzestupu atd.
a které Soupeři, od tehdy spojeni Luciferiánskou smlouvou, v rámci Atlantské konspirace, hodlali

62

dobýt a dostat pod svoji celosvětovou kontrolu.
V této době dle klasické historie údajně probíhala na planetě doba kamenná a lidé se teprve učili
používat pazourky - k smíchu nebo pláči? Pojďme se tedy podívat, co se v tomto období skutečně
dělo - a že toho zajímavého bylo skutečně hodně. V každém případě mějme na paměti správné
chápání představy o době kamenné v tom smyslu, že po pádu Atlantidy a odvezení krystalové
technologie ze Země se lidské civilizace skutečně kulturně i technologicky posunuly zpět natolik,
jako kdyby se naší dnešní civilizaci sebrala elektřina a ta by tak metaforicky řečeno - klesla na
úroveň doby kamenné.

7.2 Templářská pečeť a evoluční objížďka přes Alkyon
Po genetických mutacích realizovaných v důsledku implementace ochranné Frekvenční ohrady, byl
život na planetě opět velmi zakrnělý a těžký. Bez krystalové technologie a antigravitačních přístrojů
muselo být vše uděláno ručně. Většina těchto rekonstrukčních prací byla dělána pod vedením
Serres-Egypťanů, Annu-Melchizedeků a Hebrejců, tedy těch, kteří byli pověřeni (po omezení
interdimenzionální komunikace v období pozemské karantény) ochranou výše uvedených tajemství
(Melchizedekové/Muvariánci nebyli v této době již ve větším počtu na Zemi, ale stáhli se do
Agarthy). Postupně se ale ukázalo, že genetické zkreslení genomu ras Annu-Melchizedeků a
Hebrejců bylo příliš závažného rozsahu a proto bylo Palaidoriánci rozhodnuto o nápravě těchto
zkreslení prostřednictvím vynucené evoluce těchto ras prostřednictvím inkarnací v Hvězdném
systému Alkyonu. Za tím účelem bylo morfogenetické pole těchto ras vyňato ze Sféry Amenti a
bylo přemístěno do morfogenetického pole Alkyonu. Toto bylo realizováno úpravami v kvantových
vláknech DNA a to tak, že bylo vyňato 6. frekvenční pásmo 2.vlákna, 6.pásmo 4.vlákna a 12.pásmo
5.vlákna. Toto vyčlenění ras Annu-Melchizedeka a Hebrejců ze Sféry Amenti a s tím
korespondující genetická mutace je známa jako tzv. Templářská pečeť a byla realizována v období
8000 př.n.l.. Představitelé vedoucí společenské vrstvy těchto kultur byli Palaidoriánci z Agarty
instruováni o tom, aby se, z důvodů nešíření této limitující genetické mutace do ostatních T-2 ras,
jejich příslušníci nekřížili s ostatními T-2 rasami. Bohužel v následujících generacích si zejména
Hebrejci začali tuto instrukci vykládat zcela obráceně, když ji považovali za důkaz své rasové
nadřazenosti. Co všechno to dodnes způsobilo, asi nemusím explicitně rozvádět. Roli Strážců
Mostu úmluvy pak postupně převzali Serres-Egypťané a originální Melchizedekové.
Po implementaci Templářské pečetě a odchodu Hebrejců a Annu-Melchizedeků ze Země se
Egyptská civilizace více diverzifikovala a postupně expandovala do dalších regionů, jak podél Nilu
směrem k Thébám a do Nubie, tak i mimo Egypt, zejména do Mezopotámie, Sumeru a
Israele/Palestiny, kde postupně splynuli a promíchali se s dalšími lidskými kmeny a rasami. Serres-
Egypťané a originální Melchizedekové zůstali v oblasti Gizy, kde pokračovali v opravách a další
výstavbě své kultury a i ochraně Mostu úmluvy. Pod vedením Palaidoriánců z Agarty se rovněž
věnovali opravě Atlantskou katastrofou poničené Velké pyramidě a Sfinze, kteréžto práce musely
být prováděny zdlouhavě a ručně. Oprava Velké pyramidy byla dokončena v roce 5566 př.n.l. a
stala se opět centrem náboženského života, i když jako teleportační stanice, v důsledku ochranné
Frekvenční ohrady a z ní plynoucí pozemské karantény již nemohla sloužit. Oprava Sfingy byla
dokončena o 100 let později v roce 5466 př.n.l., ale nesla v obličeji již víc podobností s
pozemskými Serres-Egypťany, než se svými původními staviteli - Síriánskými Anunnaki. Přesto
zůstalo zachováno původní lví tělo, jako památka na starobylou předlohu - Síriánskou Lví rasu.
V období kolem 3500 př.n.l. se situace opět začíná komplikovat a vzniká zde nejstarší Egyptská
faraonská kultura kontrolovaná Soupeři, jako důsledek působení dalších lidských kultur a
postupných infiltračních vlivů Soupeřů. Vědomosti o Mostu úmluvy, Sféře Amenti a Schránce
úmluvy s UHF energetickými nástroji žezlem a berlí (používanými v křížové konfiguraci) se z
bezpečnostních důvodů staly utajovanými skutečnostmi v uzavřeném okruhu Serres-Egyptských
knězů a originálních Melchizedeků, pracujících pod vedením Palaidoriánců z Vnitřní země -
Agarty.
Mimo toto úsilí lidských kristovských kultur o zakládání svých nových civilizací, probíhala

63

paralelní činnost Soupeřů směřující k ovládnutí celosvětově se nově tvořících civilizačních center. Pojďme se tedy podrobněji podívat na tuto činnost, která byla pro formování naší dnešní reality určující a rovněž tak určovala hlavní událostní linku a možnosti jak pokračovat a případně i úspěšně dokončit Záchrannou misi Amenti.

7.3 Atlantská konspirace od pádu Atlantidy po misi faraona Achnatona

• 9048 př.n.l. - SAC - evidentně v důsledku potopy Atlantidy a pozemské interdimenzionální
izolace zcela nevyužitelná příležitost.
• 8900 př.n.l. - Invaze Soupeřů do Sumeru - jejich královská Larsa linie infiltrovala do
Sumerské kultury.
• 8000 př.n.l. - Strážci implementují Templářskou pečeť do morfogenetiky ras Annu-
Melchizedeka a Hebrejců a jejich další evoluci tak směrují na Alkyon.
• 8400 př.n.l. - Egyptská invaze Soupeřů navazuje na sumerskou invazi - infiltrace do Egypta
byly namířeny proti Serres-Egypťanům a nakonec došlo k ovládnutí čisté kristovské
královské linie Osirise a její nahrazení vlastní, hybridní vládnoucí linií Osiris-Isis-Horus,
která byla postupně zcela nahrazena novou dominantní faraónskou linií Scarabů, která ale
po velmi dlouhou dobu Egyptské historie bojovala s další pozemskou linií konkurující
skupiny Soupeřů - Setovou královskou linií.
• 7500 př.n.l. - Invaze Luciferiánských Templářů proti Keltům a Druidům na ostrov
Lohas, kam se tito v období 13000 př.n.l. vrátili z Kavkazského exilu. Tito Templáři v této době spatřili světlo světa coby nově vytvořená hybridní super - rasa Soupeřů a to
prostřednictvím genetického inženýrství několika skupin Soupeřů. Právě tito Luciferiánští Templáři jsou starověkými předky dodnes známých Svobodných zednářů. Připomeňme si, že padlí Annu-Melchizedekové (dosavadní iluminátská "vlajková loď" Soupeřů) nebyli v
tomto období na Zemi k dispozici a byli na bio-regeneračním "ozdravném" procesu v
hvězdném systému Alkyonu.
• 6835 př.n.l. - SAC - Země stále nebyla dostatečně energeticky připravena přijmout Sféru
Amenti, Frekvenční ohrada a karanténa planety musela pokračovat.
• 5900 př.n.l. - Kentaurské války popisované v hinduistickém eposu Mahabharata.
Luciferiánům se v této době podařilo ukrást Schránku úmluvy a s jejím využitím se pokusili
dosáhnout svých cílů, kdy se pokusili o odstartování pozemského kataklyzma
prostřednictvím posunu elektromagnetických planetárních pólů ze své základny v
Stonehenge. Rovněž zahájili prakticky celosvětový útok proti lidským kristovským
kulturám. Lidstvu proti expandujícím Drakoniáncům a Luciferiánským Anunnakům fyzicky
přispěchali na pomoc Strážci - konkrétně Modří ze Síria a dosáhli konečného vítězství a i
zpětné získání Schránky úmluvy s energetickými nástroji. Posunu pólů se rovněž podařilo
zabránit.
• 4622 př.n.l. - SAC - Země po Kentaurských válkách stále nebyla připravena přijmout Sféru
Amenti.
• 3650 př.n.l. - Mayská invaze ze strany Nibiruánských Luciferiánů proti kristovské lidské
civilizaci (andělskému kmeni) na Yucatánu v Americe. Současně došlo k zahájení infiltrace
Luciferiánů do prostředí Severní a Střední Ameriky.
• 3470 př.n.l. - Babylónský masakr (biblické zničení Babylónské věže), Galaktická federace
a Plejádští a Nibiruánští Luciferiáni tehdy na určitou dobu opět získali pod svoji kontrolu
Schránku úmluvy s energetickými nástroji - žezlem a berlí. Následně použili tyto nástroje v
Babylonu (opět v součinnosti se svým energetickým centrem celoplanetární sítě NDCG ve
Stonehengi), což tentokrát již přineslo ohromné, neblahé důsledky v podobě dočasného
zhroucení elektromagnetického pole planety Země s devastujícím průběhem. Mj. přitom
došlo k další mutaci lidské genetiky, která přinesla další zkrácení délky lidského života,
potlačení a zkreslení spirituálních schopností a prohloubení rasové a inkarnační amnézie. A
oním biblickým zmatením lidského jazyka pak byla později manipulativně interpretována

64

skutečnost tohoto faktického zpřeházení lidské genetické abecedy. Po této události zesílili
Luciferiáni svoji celosvětovou infiltraci do lidských kristovských kultur (celkem 12-ti
andělských kmenů), zejména prostřednictvím své nové rasy Templářů. Využívali přitom
svého channelingového propojení s touto rasou, kdy postupně takto do lidských kultur
celosvětově implementovali pojetí jediného Boha (čímž samozřejmě mysleli sami sebe)
coby externího, trestajícího a dobyvačného, autoritářského panovníka, kterého je třeba
uctívat, poslouchat a bát se. A samozřejmě, že vládnoucí představitele a elitu své rasy
Templářů ale i jednotlivých padlých Annu-Melchizedeků (svých elitních loutek)
prezentovali coby boží zástupce na Zemi. Tato jejich strategie je v provozu do dnešních dnů,
kdy takto skrytě ovládají např. skupiny lidí kolem tzv. hnutí New Age či hnutí UFO. Později
se však přece jen podařilo lidským kristovským kulturám získat ukradenou Schránku
úmluvy opět pod svoji kontrolu a tak zabránit ustanovení celosvětové dominance Soupeřů.
•2668 př.n.l. - Djoserova invaze Templářů pod vedením faraona Djosera a pod správou
Galaktické federace (další účelové koalice Soupeřů) do Egyptské Sakkary, Israele a Sumeru
s cílem opětovně se zmocnit Schránky úmluvy a UHF energetických nástrojů - žezla a berle,
které obsahuje. Vládnoucí faraon Imhotep se Djoserovi dobrovolně vzdal, když toto řešení
vyhodnotil jako menší zlo než podrobit se Drakoniáncům, kteří si mezitím podmanili
Babylónii.
• 2409 př.n.l. - první SAC od zavedení Frekvenční ohrady, kdy bylo možno sloučit Sféru
Amenti se Zemí. Jak vidíme, přišel tento SAC do velmi pohnutého období dobývání Egypta,
Sumeru i Israele. Pojďme si nyní říci něco víc, co se dělo v tomto období, tedy po více než
sedmi tisíci letech trvání pozemské karantény a Frekvenční ohrady, kdy se opět a to prvně
naskytla další příležitost k sloučení Sféry Amenti se Zemí a pokračování tak ve vzestupu
skrze Záchrannou misi Amenti. Především je potřeba si říci, že biblické příběhy této doby -
Noeho, Abrahama, Mojžíše, Achnatona, Šalamouna i Kristovská mise jsou dílčí kousky
jedné a téže kapitoly lidských dějin - Atlantské konspirace a v rámci ní se dění soustředilo
na získání zlaté Schránky úmluvy a v ní uschovaných UHF energetických nástrojů žezla a
berle, ovládajících teleportační hvězdné brány Mostu úmluvy. V tomto kontextu je namístě
rozumět "modernímu" pojmu Dobytí svatého Grálu, coby snaze o získání těchto nástrojů a
jejich využití při získání nadvlády nad systémem pozemských portálů či hvězdných bran a
tím i získání možnosti zablokovat vliv z nejvyšších evolučních pater HU-5 na dění v našem
HU-1 patře vesmíru. Kromě těchto hvězdných nástrojů potřebují Soupeři k dosažení tohoto
svého cíle i kritické množství svých inkarnátů do hybridních ras (zejména Annu-
Melchizedeka) v pozemské populaci, které jsou schopny nést jejich reverzní genetické
mutace a kódy. Pokud by se jim to podařilo, mají v úmyslu v nejbližším vhodném SAC
spustit finální etapu v podrobení si všech 12-ti kristovských lidských kultur. A tento
nejbližší vhodný SAC je naše současné období v letech 2000-2022 !
V období 2409 př.n.l. přes neutěšenou situaci v pozemských poměrech však došlo k
rozhodnutí o uvolnění Sféry Amenti z jejího zabezpečeného místa v D4 a sloučení s
pozemským jádrem s cílem pozdvihnout jejím prostřednictvím spirituální úroveň lidstva a
využít ji k vzestupu v do té doby na Alcyonu působící rasy Annu-Melchizedeka. Zároveň tedy
bylo rozhodnuto o ukončení evoluční "objížďky" rasy Annu-Melchizedeka přes Alkyon a
postupné uvolnění Templářské pečetě v jejich morfogenetice a opětovné přiřazení jejich
morfogenetického pole do Sféry Amenti a spuštění vzestupné vlny této hybridní rasy. Rovněž
byl naplánován i postup na realizaci druhé inkarnační vlny "pročištěných" Annu-
Melchizedeků z Alkyonu na pozdější období kolem 1500 př.n.l., přičemž organizací celého
procesu vzestupu těchto duší byl pověřen faraon Achnaton. Ale o této kapitole lidských
dějin si budeme povídat až za chvíli. V tomto okamžiku se ještě vrátíme k přehledu
následujících hlavních událostí v jak v pokračující agendě Atlantské konspirace Soupeřů,
tak Strážců.
• 2040 př.n.l. - došlo k dalšímu pokusu Strážců o povznesení lidstva a zpřístupnění a nápravu
již velmi zmanipulovaných spirituálních vědomostí a to prostřednictvím hebrejského

65

zasvěcence jménem Enoch. Ten své informace a znalosti zpracoval ve třech velkých
svazcích o skutečné a pravdivé historii lidstva, zpracovaných na základě informací
získaných z CD-T disků. V knize Book of Amenti detailně popsal původ andělského lidstva
na Zemi a pozemské Síně Amenti, ve svazku The Angelic Rosters pak podrobně popsal
historii Anunnaki infiltrací do lidské kultury a vznik hybridní (lidsko-anunnaki) nibiruánské
Nefilim rasy v průběhu 2.osídlení a jejich snahu o ovládnutí Země, vedoucí až k ukončení
tohoto lidského osídlení v Tisíciletých válkách. V knize Book of the Dragon pak popsal
situaci kolem padlých Drakoniánců - Serafimů z HU4/D10 a jejich trvalou snahu o
infiltrace a ovládnutí lidských kultur. Odpověď Soupeřů na sebe nenechala dlouho čekat a
Enoch byl v Egyptě Necromitony uvězněn a jeho spisy zkonfiskovány a znepřístupněny. V
pozdějších římských a muslimských dobách byly jeho texty účelově zfalšovány. Toto
falšování jeho díla trvá až do současnosti, kdy se této úlohy ujal v rámci tzv. Společenství
Thule iluminát Allister Crowley. Sám Enoch však byl později Strážci zachráněn a v bezpečí
zpracoval ještě další tři své knihy - 3 books of Enoch, které byly distribuovány mezi
Hebrejské rodové linie patřící pod Smaragdovou úmluvu, které se tak staly tzv. "Svatým
Grálem" neboli kristovskými rodovými linie, ze kterých později vzniklo tzv. Essenské
bratrstvo, rodová linie Jeshevua Melchizedeka (u nás známého jako Ježíš Kristus), o čemž si
budeme povídat později.
• 2024 př.n.l. - Soupeři (Galaktická federace a Jehoviánští a Luciferiánští Anunnaki) provedli
útok a zničení lidských měst Sodomy a Gomory, čímž se jim v tomto roce podařilo spustit
další pokus o dosažení celosvětové dominance. Tento útok spojených sil Soupeřů byl
zahájen proti babylónskému a sumerskému městu Sodoma a Gomora, které byly situovány v
oblasti Mrtvého moře. Na rozdíl od biblické manipulativní interpretace, nebyl to bůh kdo
zničil tyto města pro jejich prostopášnost, stejně jako to nebyl bůh, kdo zničil babylónskou
věž, ale byli to rebelující Jehoviánští a Luciferiánští Anunnakové a jejich spojenci, kdo takto
pokračoval ve své dlouhodobé snaze o dobytí celosvětové nadvlády a kdo zahájil další kolo
v této snaze o získání celosvětové dominance nad kristovskými lidskými kulturami.
•1670 př.n.l. - Invaze Hyksosů do Egypta, byla vyvrcholením převzetí kontroly nad
Egyptem, zahájeným invazí faraona Djosera. Rokem 1670 př.n.l se tak datuje plné převzetí
kontroly nad Egyptem Hyksosskou královskou linií - Luciferiánských templářů. Jak již víme
či alespoň tušíme, jednotlivé frakce Soupeřů však nebojovaly pouze proti kristovským
lidským kulturám, ale i mezi sebou, což se záhy projevilo v dalších událostech. Schylovalo
se k dramatům mezi jednotlivými skupina Soupeřů, neboť všichni věděli, že se blíží období
2.vzestupné vlny z Alcyonu vrátivších se příslušníků rasy Annu-Melchizedeka a s tím související otevření Síní Amenti, což byla ideální doba k převzetí kontroly nad jejich
provozem.
• 1550 př.n.l. - Drakoniánské dobytí Egypta, v rámci kterého se čelnímu prominentovi této
soupeřící agendy, faraonu Ahmoseovi, podařilo porazit Hyksosskou královskou linii
Luciferiánských Anunnaků v čele s faraonem Kamosem a převzít tak kontrolu na Egyptem.
V důsledku toho byla Hyksosská královská linie Anunnaků nucena opustit Egypt a
přenechat vládu nad Egyptem Drakoniánské agendě a jejich pozemským loutkám, což
samozřejmě velmi zkomplikovalo nerušený průběh plánované vzestupné vlny anunnacké
hybridní rasy Annu-Melchizedeka.
• 1476 př.n.l. - Vynucený Exodus Hyksosů z Egypta - za vlády Drakoniánského faraona
Tutmosise 3. Tato událost je notoricky známa v podobě biblického exodu Hebrejců z Egypta pod vedením Mojžíše, i když je v Bibli zcela pokroucen celý kontext a logika této velké události, zásadně měnící mocenské poměry v Egyptu.
• 1459 př.n.l. - Křížová výprava Hyksosů do Israele - po vynuceném opuštění Egypta se
Hyksosské královské linie Luciferiánských templářů, pod vedením Galaktické federace
vydaly směrem proti hebrejské kristovské lidské kultuře žijící v Israeli. Ke svému útoku
využili možností získaných z ukradené Schránky úmluvy a prohlásili tuto oblast za "zemi


66

bohem jim zaslíbenou", coby "první vlaštovku" na této budoucí frontě války o celosvětovou dominanci.
• 1458 př.n.l. - Hatšepsutina invaze - Serres-Egypťané pod vedením své faraonské královny
Hatšepsut, rovněž museli před expanzí Drakoniánské agendy v Egyptě ukrýt do pouště, ale
zde se zkonsolidovali a opětovně se pokusili získat zpět Luciferiánskými Hyksosy
ukradenou Schránku úmluvy. To se jim nakonec podařilo a tím se jim i podařilo zabránit
dokončení zničení Hebrejského kristovského kmene (z Egypta Drakoniánci vypuděnými
Luciferiánskými Hyksosskými templáři) a v konečném ovládnutí tohoto důležitého území.
Nicméně nevlastní bratr královny Hatšepsut, v dobytém Egyptě vládnoucí Drakoniánský
faraon Tutmosis 3, posléze úspěšně zaútočil na chrám královny Hatšepsut a Schránku
úmluvy jí opětovně ukradl, tentokrát pro sebe a své Drakoniánské pány.

A v tomto okamžiku našeho výkladu přichází na řadu objasnění mise faraona Achnatona, která
poměrně zásadním způsobem ovlivnila další vývoj událostí. Pojďme se tedy podívat, co se vlastně tehdy, v nastávající době 2.vzestupné vlny z Alkyonu se vrátivší rasy Annu-Melchizedeka událo, když víme, že Egypt byl v této době pod kontrolou s Anunnaki soupeřících Drakoniánců.

7.4 Atlantské konspirace - mise faraona Achnatona

1353 př.n.l. - Mise faraona Achnatona - smyslem událostí kolem mise faraona Achnatona byl
organizovaný pokus o návrat celé pozemské Hyksosské královské linie Luciferiánských Anunnaků
a jejich spojenců z Galaktické federace pod mírovou Smaragdovou úmluvu Strážců a to
prostřednictvím bio-regeneračního programu, kdy k nápravě Hyksosského rodokmenu byl využit
genom Serres-Egypťanů. Šlo vlastně o komplexní plán na zužitkování 2.vlny návratu rasy Annu-
Melchizedeka z jejich "evoluční, bio-regenerační objížďky" na Alkyonu poté, co byla z jejich
morfogenetiky vyjmuta Templářská pečeť, implementovaná jim v období 8000 př.n.l., kdyby tato
(nyní Zákon Jednoty opětovně respektující) hybridní rasa Anunnaků v podstatě na Zemi nahradila
"již nežádoucí" rasu "signovaných" Templářů, kteří by posléze přešli do vlastního bio-
regeneračního programu. Provedením tohoto úkolu byl Strážci pověřen faraon Achnaton
(čistokrevný Anunnaki z Koncilu ze Síria, inkarnován v roce 1398 př.n.l. v Thébách, po otci Serres-
Egypťan, po matce Annu-Melchizedek), který po pohnutém průběhu svého života (kdy byl mimo
jiné k provádění vzestupů školen v Agartě) ovšem ve finále selhal, opustil zájmy prosazované
Strážci a Serres-Egypťany a misi do úspěšného konce nedotáhl. V tehdy vrcholících bojích mezi
Luciferiánskými Anunnaki a Drakoniánci se odklonil od záměru Strážců a Serres-Egypťanů a přidal
se na stranu Luciferiánských Anunnaki. Při organizování vzestupů, které prováděl po dobu 5 let,
začal výrazně preferovat svou mateřskou rodovou linii - Anunnacké Hyksosské příslušníky rasy
Annu-Melchizedeka, což zapříčinilo velké spory jak se Serres-Egypťany, kteří měli samozřejmě
zájem i o vzestup příslušníků připravených lidských kristovských ras T-2, tak i s v Egyptu
vládnoucími Drakoniánci, kteří naopak usilovali o ovládnutí provozu nad Síněmi Amenti a
zastavením provádění vzestupů pro kohokoliv. Tento spor skončil jeho usmrcením, organizovaným
jeho strýcem Haremhabem, který byl jeho hlavním soupeřem, aniž by tak svoji misi dovedl do
úspěšného konce.
V průběhu působení faraona Achnatona došlo ke Strážci kontrolovanému sloučení Sféry Amenti se
Zemí a tak mohl být opět organizován vzestup a to pro všechny lidské kristovské rasy a nejen pro z
Alkyonu vrátivší se Annu-Melchizedeky a to prostřednictvím portálů Síní Amenti, které byly za tím
účelem otevřeny v roce 1374 př.n.l.. Nicméně Achnaton odmítl asistovat při vzestupu jiným rasám,
což zapříčinilo vznik rozporů. A když posléze zjistil, že vzestup začínají organizovat i samotní
Serres-Egypťané bez něho, došlo mezi nimi k potyčce, v průběhu které došlo k poškození
energetických nástrojů Schránky úmluvy a rozštěpení samotné Sféry Amenti.
V důsledku tohoto poškození Sféry Amenti došlo k nepatřičnému a nežádoucímu otevření
dimenzionálních průchodů do nižších podsvětí dimenzí D1 a D2, odkud došlo ke kontaminování
Sféry Amenti temnými silami a tedy i těch Duší, které takto poškozenou Sférou Amenti chaoticky

67

prošly. Tomuto nežádoucímu provozu ve Sféře Amenti sice Strážci-Elohimové bez prodlení učinili
přítrž, ale přesto bylo nutno tuto situaci napravit. Tato náprava byla realizována v podobě druhé
morfogenetické pečeti, která je známá jako tzv. 2.Templářská-Axionová pečeť, kterou byla na
úrovni individuálního morfogenetického pole zablokována možnost vzestupu na Taru všem
Duším, které přišly do kontaktu s kontaminovanou Sférou Amenti. Toto vzestup znemožňující
opatření se týkalo nejen příslušníků hybridní rasy Annu-Melchizedeka, ale i kristovských Serres-
Egypťanů a postupně se bohužel, skrze další generace a křížení inkarnátů rozšířilo po celém světě,
nicméně dnes výrazně převažuje u ras Annu-Melchizedeků a Hebrejců. Konkrétně tato pečeť
vypadala tak, že v kvantové DNA byla zablokována - 6.pásmo 1.vlákna (D1), 6.pásmo 5.vlákna
(D5) a 6.pásmo 6.vlákna (D6). Byla to tedy právě tato numerická kombinace zablokovaného
šestého frekvenčního pásma tří vláken DNA (zablokovaných dimenzí), která dala vzniknout
symbolismu čísla 666, které tak označilo a dodnes značí odkaz na podíl temných sil v
morfogenetice některých lidských jedinců a skupin (nepřesně označované jako signum Bestie), i
když, jak víme, jeho originální původ sahá mnohem dál do hlubší minulosti, do období vzniku
Anunnaki rasy Nefilimů a jejich blokačního signování po Tisíciletých válkách, o čemž jsme si již
ale vyprávěli. Administrací této 2.Templářské-Axionové pečetě byli ustanoveni Strážci - konkrétně
Arkturiánci, kteří rozhodli, že takto signovaná Duše musela (s cílem očisty a průkazu, že se
navrátila pod Zákon Jednoty) postupně projít skrze hvězdné systémy:
• Plejád
• Arkturu
• Andromedy
• Země a zde absolvovat standardní reinkarnační cyklus, dokud neproběhne SAC a možné
cílové vzestoupení na Taru skrze portály (hvězdné brány) Síní Amenti.

Teprve průchodem těmito sférami a učením se Zákona Jediného, se mohla 2.Templářskou-
Axionovou pečetí označená Duše "poléčit" a opět uvažovat o své další evoluci - vzestupu. Mnoho lidí v současnosti tak nese část nebo i celou tuto pečeť ve svém "dědictví" a je jen na nich, zda s tím chtějí něco dělat. Nemusí ale čekat, až si jejich Duše po smrti svého inkarnáta bude moci svoji situaci prohlédnout, ale mohou se ještě za svého současného života orientovat na spirituální nauky a učit se Zákonům Jednoty a tak pracovat na tom, aby se vlivu této blokační pečetě
definitivně zbavili a tak připravili své tělo a kvalifikovali se k zpětnému návratu a vzestupu na Taru, křesťansky řečeno - spasili svoji Duši a vstoupili do Království nebeského a to zejména v situaci, kdy k tomu opět zrají vhodné podmínky v současném SAC 2000-2022.
Jak vidíme, situace se v průběhu mise faraona Achnatona velmi zkomplikovala a proto není ani
divu, že Galaktická federace v důsledku výše popsaného vývoje událostí odstoupila od Smaragdové
úmluvy a i Strážci (konkrétně organizátoři Achnatonovy mise - Elohimové z HU-3) byli velmi
roztrpčeni tímto vývojem událostí. Důležitými nežádoucími výsledky těchto neblahých událostí pak
bylo mj. i to, že bylo ze strany Strážců přistoupeno k deaktivaci energetických nástrojů Schránky
úmluvy a tím i zastavení možnosti využívat teleportační zařízení - Most/Archu úmluvy v Egyptě k
interdimenzionálnímu cestování, vzestupům a dalším aplikacím (terapeutickým,...)
interdimenzionální fyziky. Na místo Strážců Mostu/Archy úmluvy nastoupili po
zkompromitovaných Annu-Melchizedecích a Hebrejcích příslušníci další originální lidské
kristovské rasy - Hibiruánci/Aryánci. Rozštěpená a neprovozuschopná Sféra Amenti byla
přemístěna do ochranné karantény a vstupní portály do Agarty byly uzavřeny pro všechny kultury a
rasy z povrchu planety. Další vývoj v této situaci musel čekat až na další období SAC 196 př.n.l.,
kdy pomyslný štafetový kolík spolupráce se Strážci a tedy i přípravu na úspěšný průběh tohoto
budoucího období převzala skupina známá jako tzv. Bratrstvo Essenských.
Nyní se však ještě na chvíli vraťme a dokončeme si stručně další klíčové události v průběhu
Atlantské konspirace v období po odeznění neúspěšné mise faraona Achnatona.68

• 906 př.n.l. - Pád Šalamounova chrámu - Král Šalamoun, po svém otci Hyksosském králi
Davidovi, ale po matce Serres-Egypťan byl pod vedením Galaktické federace veden k tomu,
aby se opětovně pokusil ukrást Schránku úmluvy (z držení Drakoniánců) a navázal na záměr
ohledně dobytí Hebrejského kristovského lidské kmene v Israeli, této "země zaslíbené" a
pokročil tak ve snahách o dosažení celosvětové dominance v rámci Luciferiánské úmluvy. Když
se mu pak i skutečně podařilo Schránku úmluvy ukrást a ukrýt ji ve svém chrámu, vstoupili do
situace Strážci (konkrétně v tomto případě Serres-Plejáďané) s cílem nedopustit, aby bylo
možno využít tyto nástroje k útoku proti "zaslíbené zemi" Israeli, obydleném Hebrejským
kristovským kmenem. Zahájili proto organizaci své mise s cílem, získat Schránku úmluvy z
Šalamounova chrámu zpět. Na tuto aktivitu zareagovala Galaktická federace, která chtěla
Strážce předejít a prostřednictvím teleportačního paprsku se pokusili Schránku úmluvy z
Šalamounova chrámu vyzvednout předtím, než by se to případně podařilo Strážcům. Tento
pokus jim však nevyšel a namísto toho došlo ke kompletnímu zničení celého Šalamounova
chrámu. Strážci pak měli situaci zjednodušenou a tak se jim podařilo Schránku úmluvy získat
do svých rukou a zabránit tak i tomuto pokusu o progresi v Luciferiánské či Drakoniánské,
světovládné agendě.
• 26 př.n.l. - Římská invaze - Drakoniánská agenda již po staletí vládnoucí v Egyptě zareagovala
na postupný civilizační pohyb a zahájila svoji expanzi proti dalšímu kristovskému centru na
Apeninském poloostrově - Iónskému císařství. Nakonec se jim podařilo porazit i tuto lidskou
kulturu/andělský kmen a převrátit ji ve svoji vlastní silnou základnu známou jako Římské
císařství. Postupně infiltrovali celou tuto oblast, zmanipulovali zdejší spirituální učení a
nakonec položili základy toho, co dodnes známe jako velmi účinný, komplexní a dogmatický
nástroj nadvlády - tedy Římsko-katolickou církev a její kruté, genocidními křižáckými
výpravami správně charakterizovatelné, náboženství. 1.(drakoniánská) Říše římská byla na
světě.
• 23 n.l. - Mise Essenských - Byla vyprojektována Strážci s cílem dosáhnout nápravy v
klíčových záležitostech Záchranné mise Amenti, kterými byly zejména - znovu získání, znovu
ukradené Schránky úmluvy a jejich energetických nástrojů - žezla a berle a dále realizací
některých nápravných opatření (problémů vzniklých v době faraona Achnatona), umožňujících
žádoucí průběh dalšího období možného hromadného vzestupu - SAC 2000-2022. Za tím
účelem byla vyslána v rámci Essenského bratrstva na misi (inkarnaci) skupina zasvěcenců, kteří
byli pověřeni realizací těchto záměrů. Tito zasvěcenci se soustředili kolem tří klíčových osob -
Jana Křtitele, Ježíše a Marie, vůči kterým bylo následně organizováno ohromné
pronásledování ze strany Soupeřů, zejména Galaktickou federací a Luciferiánskými a
Jehoviánskými Anunnaky a jejich Hyksosských Templářských a Annu-Melchizedek
pozemských iluminátských loutek. Bez dalších podrobností, které si řekneme později je potřeba
vědět alespoň tolik, že tato Mise Essenských skončila pouze částečným úspěchem. Podařilo se
dosáhnout navrácení Schránky úmluvy do rukou Strážců, ale z jejich energetických nástrojů se
podařilo zpět získat pouze žezlo, přičemž berli nikoliv, ta zůstala i nadále v rukou Galaktické
federace a Hyksosské templářské iluminátské linie. Rovněž z dalších nápravných opatření se
jim podařilo dosáhnout pouze některých a tak lze říct, že tato mise nastolila v situaci, z hlediska
alternativ průběhu SAC 2000-2022, jakoby patovou či vyrovnanou situaci. Jednou z věcí, kterou
se jim nepodařilo úspěšně dotáhnout do konce bylo přetrvávající nežádoucí reverzní energetické
propojení pozemského tzv. Merkaba pole na planetu Nibiru a i Nibiruánská diodová krystalová
síť NDCG zůstala v provozu. Na tuto jejich misi, s cílem ji dokončit, později navázala mise
krále Artuše a jeho rytířů kulatého stolu, ale o tom všem si něco víc řekneme až později.
Naopak jednou z věcí, kterou se napravit podařilo byla oprava rozdělené Sféry Amenti a
opětovné začlenění morfogenetického pole Hebrejské rasy (vrátivší se z "bio-regenerace" v
Alkyonu) do ní. Touto opravou Sféry Amenti bylo dosaženo opětovné možnosti vzestupu pro
všechny pozemské kristovské lidské rasy/kmeny T-2 v tehdy budoucím SAC 2000-2022, což je
skutečnou podstatou Evangelia čili tzv. Dobré zprávy či Radostné zvěsti. No a samozřejmě, že


69

s tímto SAC 2000-2022 souvisí i prorokovaný tzv. Druhý příchod Krista a jeho účinkování v dnešních dnech SAC 2000-2022.

Pojďme se nyní poněkud podrobněji podívat na období mise Essenských, která byla pro naši dnešní situaci tak klíčová. Na tomto notoricky známém příběhu si rovněž budeme moci ukázat míru
manipulace a falzifikace, s jakou jsou dnešnímu lidstvu prezentovány všechny historické události, jakož i celý kontext lidské planetární situace.

7.5 Essenské bratrstvo a jejich dvě skupiny (1240 př.n.l. - 12 př.n.l.)

• Velmi neblahým důsledkem Achnatonova velkého fiaska a selhání se stalo to, že došlo k
významnějším rozporům a rozdělením mezi Strážci - konkrétně Elohimy z HU-3, koncilem ze
Síria z HU-2 a Konfederací Ra, tedy mezi dosavadními klíčovými zastánci a pomocníky
lidských kristovských ras. Elohimové v podstatě rezignovali na svůj zájem na zabezpečení
vzestupu lidských ras T-2 a ochraně Annu-Melchizedeků a Hebrejců, kteří byli v bio-
regeneračním programu, v důsledku čehož se věci postupně dostávaly do většího a většího
nepořádku a chaosu. Elohimové nakonec začali preferovat pouze jediný způsob jak zabezpečit
genetickou čistotu lidstva a to přísnou nadvládou mužů nad ženami a jejich možnostmi
kontrolovat s kým budou mít potomky a proto požadovali zavedení diskriminace pohlaví. Tím
chtěli zabezpečit genetickou kontrolu toho, kdo bude moci napříště přistoupit k vzestupu a kdo
nikoliv. Přiklonili se tak k dřívějšímu, patriarchálnímu učení Kněžstva Melchizedeka z dob
Atlantidy, dávno před misí faraóna Achnatona v Egyptě. Toto řešení se však nelíbilo ostatním
Strážcům a tak nakonec byla v tomto kontroverzním duchu provedena výzva Konfederaci RA,
aby rozhodla a o dalším postupu. Ti se přiklonili k názoru, že Elohimy navrhovaná
diskriminační strategie (patriarchální židovské náboženství) by nebyla prospěšná pro další
lidskou evoluci a neschválili ji a naopak stanovili, že pro další lidskou evoluci bude zapotřebí
zrenovovat poškozenou Sféru Amenti tak, aby skrze ní v nejbližším dalším možném období
SAC - tedy v období 2000-2022 n.l. opět mohly masově vzestoupit všechny pozemské
kristovské rasy T-2 a tyto za tím účelem k tomu připravovat - tedy rozhodli o nediskriminační
cestě k vzestupu a další etapě Záchranné mise Amenti.
• A tak kolem roku 1240 př.n.l. - Azurité a Elohimové (pracující společně prostřednictvím
originální rasy Melchizedeka) založili tzv. Essenské bratrstvo, vyznávající tuto
nediskriminační bezpečnostní evoluční filosofii. V době svého příchodu na Zem bylo toto
bratrstvo složeno z 25 rodin originální rasy Melchizedeka. Jejich úkolem bylo přinášet
nezkreslené učení Zákona Jednoty ostatním pozemským rasám a skrze ně tak veškeré lidstvo
připravovat na další masovou vzestupnou vlnu, o které se samozřejmě vědělo, že se odehraje v
období SAC 2000-2022 n.l.. Jak již víme, příslušníci originální rasy Melchizedeka, kteří se již
dříve začali křížit s příslušníky originální rasy Hibiru tak přivedli na svět křížence známé jako
Hebrejci. A právě v jejich prostředí postupně vznikaly dvě širší, samostatné větve Essenských,
na což zareagovali Elohimové, kteří Hebrejce podporovali ale opětovně začali projekt tlačit
vlastním diskriminačně - patriarchálním směrem. Z důvodu nesouhlasu s obnovováním původně
odmítnutého patriarchálního náboženství se kolem roku 1150 př.n.l. Kněžstvo Ur rozhodlo
odloučit se od tohoto většinového proudu Essenského bratrstva (narůstajícího diskriminačního,
židovského patriarchátu) a věnovat se ochraně několika vybraných, geneticky čistých
essenských rodin ras Melchizedeka a Hibiru, věrných schválené nediskriminační evoluční cestě
a masovému vzestupu v období SAC 2000-2022 pro všechny pozemské lidské rasy. Snahou této
vyčleněné skupiny bylo vyčistit znečištěné patriarchální učení a obnovit evoluční cestu pro
všechny rasy v období příštího SAC 2000-2022. V roce 700 př.n.l. Konfederace RA výslovně
pověřila Azurity dohledem nad tímto schváleným evolučním vývojem lidstva pro všechny rasy
a opětovně je zařadila mezi Palaidoriánce, žijící v Agartě. Tito se pak přímo spojili se zástupci
Kněžstva UR a jejich chráněnými pozemskými Essejskými rodinami a společně vešli ve
známost jako tzv. Modrý plamen Melchizedeka.

70

• Původní, patriarchálně orientované Kněžstvo Melchizedeka (podporované Elohimy) bylo v té
době aktivní již od roku cca 1982 př.n.l., tj.v dobách před činností faraona Achnatona v Egyptě.
Tehdy, v roce 1979 př.n.l., se jeden nesmrtelný Nefilim, siriánsko-humanoidní hybrid z dob
2.osídlení dostal na Zemi a přinesl s sebou patriarchální verzi chrámového náboženství, které
obnášelo poznatky o vzestupu a tom, jak geneticky ochránit jím vybrané - vyvolené - rasy
Hibiru a Aryan před tím, aby jim nebyl vzestup znemožněn. Vešel ve známost pod jménem
Melchizedek, král Salemu (později se ze Salem stal JeruSalem), ale známějším se stal pod
jménem Jehovah. A tak se toto chrámové učení tohoto rasově diskriminujícího Nefilim-
Anunnakiho následně stalo výchozím aspektem patriarchálního Judaismu, který tak má dodnes
ve svých kabalistických kořenech tuto výjimečnost a vyvolenost ras Hibiru, Aryan a Hebrejců
zakotvenu. Tento patriarchálně orientovaný Nefilim Jehovah a jemu sloužící Hebrejští Essenští
vešli ve známost jako tzv. Chrám Melchizedeka a byli to oni, kdo byli přímými potomky těch
Hebrejských Melchizedeků, kteří v období 8000 př.n.l. obdrželi blokační Templářskou pečeť a
jejíchž morfogenetické pole zůstalo na Alkyonu, nebylo do Sféry Amenti integrováno a jejich
vzestup tak do té doby nebylo možné uskutečnit. A byla to právě tato Hebrejská skupina
Chrámu Melchizedeka, kterou tehdy již nikoliv nestranní Elohimové učili, že právě je si bůh -
tedy oni vyvolili k tomu, aby drželi klíče k vzestupu a že oni jsou vyvoleným božím národem,
kterážto víra a přesvědčení u nich trvá dodnes. Tato jejich linie je tedy tou osou příběhů Staré
zákona a jeho elitních postav jako byli Noe, Abraham, Mojžíš, David, Šalamoun a jejich bůh
Izraele - Jehova.
• V roce 196 př.n.l. zahájili svoji práci na Zemi Azurité spolu s Koncilem ze Síria tím, že se
pokusili o nápravu narůstajících rozporů uvnitř rodin Essenských a to tak, že zkombinovali obě
dvě hlavní věroučné větve essenských - židovstva (novější učení Strážci podporovaných
stoupenců Modrého plamene Melchizedeka a staršího učení Nefilimem Jehovou protěžovaného
Chrámu Melchizedeka - tedy vzestup pro všechny versus diskriminačně-patriarchální učení a
vzestup jen pro někoho). Navzdory poměrné úspěšnosti snahy Azuritů o překonání těchto
věroučných rozporů a sjednocení, přece jen zůstalo toto židovské náboženství rozpolceno na
dvě výše uvedené a stále stejně nesmiřitelné skupiny. Patriarchálně a diskriminačně orientovaná
Jehovova skupina Chrámu Melchizedeka pak později těžce destruktivně ovlivnila i celé
křesťanské hnutí (vycházející z novějšího učení stoupenců Modrého plamene Melchizedeka) a
další evoluční vývoj. Na rozdíl od této patriarchální židovské skupiny Chrámu Melchizedeka,
druhá skupina Modrého plamene Melchizedeka neobsahovala ve své genetice blokující
Templářskou pečeť a tak jejich morfogenetické pole bylo obsaženo ve Sféře Amenti a byli tudíž
k vzestupu skrze ni kvalifikováni. A právě tato skupina Modrého plamene Melchizedeka byla
tou, uvnitř které účinkovala tajná zasvěcenecká skupinka, která byla ze strany Azuritů
zasvěcena do všech tajemství Sféry Amenti, Síní Amenti, Mostu/Archy úmluvy a nauk o účelu
reinkarnace ras, vzestoupení, mimozemské realitě i skutečné historii lidstva. Byli vyučováni v
původních naukách Zákona Jednoty a nepatriarchálního (ženy nediskriminujícího) všelidového,
humanistického bratrského náboženství, ze kterého vyrůstalo první křesťanství. A tak sice
nesmiřitelně, ale bez větších třenic vedle sebe koexistovaly dvě skupiny židovstva/essenských a
to až do období 12 př.n.l., kdy Azurité spustili další etapu událostí, nezbytných k umožnění
masového vzestupu v období SAC 2000-2022. Na scénu dějin přichází mise Jana Křtitele,
Ježíše a Marie.
8. Mise Ježíše Krista

8.1 Jan Křtitel, Ježíš, Marie a podstata jejich mise

• S cílem nezbytného opravení, z dob faraona Achnatona, rozdvojené Sféry Amenti a sjednocení
Essenských frakcí bylo Azurity naplánováno, že se v jejích řadách zrodí další pozemský avatar
a to až z úrovně D12! V roce 12 př.n.l. se tento prorokovaný avatar, (čistá taranská T-1 duše z
D12) skutečně narodil (za samozřejmě že běžných porodních okolností), ale nikoliv v chlévě,

71

lidstva, které se tak může lépe připravit na hromadnou vzestupnou vlnu v období SAC 2000-
2022, jakož i napomoci vytvořeni podmínek k jejímu úspěšnému průběhu.
•V průběhu let 8 - 21 n.l, kdy první kristus Jesheua-12 praktikoval v Egyptě, se rozšířila
popularita druhého Anunnaki "krista" Jeshewua-9 zejména mezi příslušníky Chrámu
Melchizedeka a Hebrejských Melchizedeků. Tito lidé nevěděli nic a tedy se ani nezajímali o
existenci a činnost Jesheua-12. Jeshewua-9 však byl v Egyptě rovněž a byl zde zasvěcen jako
kněz Chrámu Melchizedeka, přičemž část svých zasvěcení získal i od Jesheua-12. Před svým
zasvěcením v Egyptě, Jeshewua-9 ještě cestoval do Nepálu, Řecka, Sýrie, Persie a Tibetu a
všude tam studoval tamější nauky.
• Učení Jesheua-12 vycházelo z překladů CDT-disků, na něž měla skupina zasvěcenců kolem
Jesheua-12 a Jana Křtitele překladatelský kontrakt. Toto učení bylo více šířeno do prostředí
východního světa a bylo dostupné skrze tajné školy mystérií vyučovaných v Egyptské Gíze a
dalších lokalitách. Učení Jeshewua-9 se oproti tomu stalo veřejně dobře známým a tak na sebe
upoutalo víc pronásledování ze strany Drakoniánci kontrolovaného Císařství římského, ale také
zevnitř jeho vlastního prostředí, ortodoxních zastánců původního, patriarchálního náboženství
Chrámu Melchizedeka (Starého zákona) ustanoveného Nefilimem Jehovou, dříve známým
jako Král Melchizedek ze Salemu. Ve věku 32 let (v roce 25 n.l.) byl Jeshewua-9 se svojí
manželkou Marií Magdalenou a jejich třemi dětmi za pomoci skupiny přátel deportován do
Francie, kde utekl před narůstající politickou perzekucí ze strany Drakoniánských nepřátel. Pro
krytí této deportace, byl na scénu dějin přiveden další muž jménem Arihabi (Hebrejec, Annu-
Melchizedek), který byl pod vedením Annu-Elohimů přiveden skrze své vize k víře, že on je
pravý Jeshewua-9 a jako takový začal i veřejně vystupovat.
• Co se s ním dál událo a co následovalo po jeho příchodu na scénu světa již všichni známe -
ukřižování tohoto muže a všechno to další kolem toho, což v podstatě korektně odpovídá této
ovšem uměle zrežírované realitě. [viz. film - Poslední pokušení Krista]. Žádný z obou
skutečných avatarů nebyl nikdy ukřižován a genetická linie obou dvou tak v utajení
pokračovala. Zmrtvýchvstání těla Krista byla holografická projekce (podsunutá realita)
provedená Annu-Elohimy. Arihabi byl oživen a ačkoliv nebyl avatarem, byl Annu-Elohimy za
své služby - při odvedení pozornosti od pravého Jeshewua-9 i odměněn. Po těchto golgotských
událostech pak strávil zbytek svého života - 30 let v Indii a po jeho přirozené smrti byla jeho
Duše vzata na Sírius B - prostřednictví portálu známého jako Síně Amorea či Třetí oko Horovo.
Annu-Elohimové podpořili vytvoření příběhu o Ježíši Kristu tak jak jej známe dnes proto, aby
utajili identitu jejich "nekřesťanského-anunnackého" avatara Jeshewua-9 a zachránili tak své
patriarchální judaistické náboženství založené na Starém zákonu před likvidací ze strany
Drakoniánců. Zkreslení pravé historie bylo použito rovněž proto, aby ochránili rodokmen svého
avatara Jeshewua-9 před politickou perzekucí ze strany vlivných, drakoniánských skupin
Římského císařství a vytvořili tak zdání, že Kristus neměl žádné potomky a tím umožnili těmto
potomkům aby zůstali mimo veřejný zájem, který, kdyby nebyl utajen by je dozajista stál život.
Aktualizované patriarchální židovské náboženství Chrámu Melchizedeka skrze učení Jeshewua-
9 se tak stalo primárními základními kameny pro obě nově se tvořící - neo-židovské i
křesťanské (vyučované avatarem Jesheua-12) náboženství v podobě tzv. Nového zákona.
•Pokud se týká avatara - prvního Krista Jesheua-12, ten podnikl z Egypta několik výprav i do
Jeruzaléma proto, aby vyučoval lid originálnímu a čistému, na vzestup (v podobě Nebeského
království) orientovanému náboženství Modrého plamene Melchizedeka a přivedl tak větší
masu lidí k vědomostem o možnosti vzestupu v době jeho druhého příchodu. Učení Jesheua-12
nicméně bylo ze strany konkurenčního Chrámu Melchizedeka, který převzal politické otěže do
svých vlastních rukou, silně cenzurováno a přežívalo v podobě tajných mysterijních nauk v
Evropě, Egyptě, na Středním východě a i jistých částech Číny a Indonésie. Jeho učení bylo
obsaženo i v originálních křesťanských biblických manuskriptech, ale ty byly později zkresleny
podle toho, jak která aktuálně mocenská skupina považovala za potřebné. Stejný mystifikační
osud potkalo později i učení Jeshewua-9 a tak byly originální a pravdivé znalosti obou dvou,
Drakoniánci kontrolovaným Římským císařstvím, prakticky zcela zlikvidovány. Pokud se týká

73

2000-2022 nemohl být kristovskými liniemi zužitkován k realizaci hromadné vzestupné vlny a
dokončení Záchranné mise Amenti, ale opětovně sloužil pouze jejich zájmům.
• Po tomto rozpolcení Essenských následovalo období, které by se dalo nazvat jakožto křižácké
výpravy proti všemu původně kristovskému. Drakoniánští Soupeři, kteří v této době již měli
pod kontrolou Císařství římské, zahájili do všech zemí, kde oba dva avataři působili válečné
křižácké výpravy, které měly za úkol zlikvidovat veškeré originální stopy po jejich působení.
Zabavovali písemné záznamy, pronásledovali svědky a veřejně činné osoby, hlásající učení
těchto avatarů. Drakoniánci dokonce dočasně spojili své síly s od Smaragdové smlouvy
opětovně odpadlými skupinami rebelujících Anunnaků a společně zahájili masovou, falsifikační
a manipulační kampaň, v rámci které postupně překroutili originální nauky avatarů, přičemž se
opět přiklonili k podpoře modifikovaného, ženy diskriminujícího učení Starého zákona a víře v
boha Jehovu, kterého je třeba se bát a poslouchat a k němuž existuje cesta pouze skrze (jimi
provozovanou) organizace známou jako Církev římsko-katolická. Toto své společné, masové,
manipulativní a první novodobé, dobyvačné úsilí završili v roce 325 n.l. na prvním církevním
Koncilu v Niceae v Turecku, kde vše kodifikovali do podoby kanonizované Bible, která se stala
nezpochybnitelným kritériem a měřítkem veškerého dalšího společenského myšlení a počínání.
Dnes je již nad slunce jasnější, že jejich tehdejší pojetí katolicismu bylo zfalšováno z Kristova
odkazu - vzestup pro všechny do anti-kristovského úsilí - všechny si podmanit.
Jak vidíme, ani tato mise nedokázala napravit všechny problémy, které stály v cestě úspěšnému a pokojnému průběhu příštího SAC 2000-2022 (naší současnosti), proto bylo potřeba v těchto
aktivitách pokračovat. Další pokus, který se odehrál s cílem dokončit tuto misi tří Essenských zasvěcenců nás posouvá do doby krále Artuše a rytířů kulatého stolu. Pojďme se tedy říci rovněž něco pravdivého k této již nedávné etapě lidských, pozemských dějin.

8.2 Mise Krále Artuše a Rytířů kulatého stolu
• V roce 559 n.l. se na britských ostrovech (tedy tam, kde byla uschována Schránka úmluvy)
narodil další zasvěcenec kristovské linie Grálu - Druidů, známý jako Král Artuš (Arkturus) a s
ním skupina známá jako Rytíři Kulatého stolu. Hlavními cíli jejich mise bylo jednak získat
zpět, z rukou Soupeřů, chybějící energetický nástroj Schránky úmluvy - Berli a druhak
dosáhnout "odpojení" planety Země z reverzního napojení na planetu Nibiru skrze energetickou
síť NDCG Soupeřů, tedy v podstatě se jednalo o snahu dokončit misi Jana Křtitele a Jesheua-12.
Průběh plnění první úlohy vešel později ve známost jakožto mytologický příběh kolem ústřední
rekvizity - meče Excalibur, kterým byla samozřejmě myšlena ona Berle (vertikální kompozice)
ze Schránky úmluvy. Podstata druhé úlohy jejich mise se váže k tajemství Kulatého stolu, jehož
kruhový tvar symbolizuje energetické planetární pole a energetické Pečetní disky. Pokud se týká
prvního úkolu, podařilo se Králi Artušovi, za přispění (rozpolcené, indigo typ 3 osobnosti)
Merlina (který se ovšem později přidal na stranu Soupeřů), získat zpět energetický nástroj -
Berli a vrátit ho do Schránky úmluvy (jakož i jeden Pečetní disk/klíč) a tuto následně přemístit
na nové, vysoce utajované místo, na kterém je umístěna dodnes. Druhý úkol se však bohužel
nepodařilo splnit ani Rytířům kulatého stolu a tak pozemský planetární systém zůstal i nadále
připojen skrze NDCG (s centrem ve Stonehengi) k reverzně, kódující/rotující planetě Nibiru (na
místo k správně kódujícímu Slunci). V každém případě tím, že se podařilo zkompletovat a
ochránit Schránku úmluvy, se zabránilo Soupeřům v eskalaci zavádění jejich katolického/NWO
celosvětového řádu (katolického universalismu) a dobytí nadvlády nad komplexem pozemských
hvězdných bran. Snahy o dobytí Svatého Grálu to však samozřejmě neukončilo a ty tak v rámci
Atlantské konspirace pokračovaly dalším významným dějstvím, kterým byly středověké
křižácké výpravy, které eskalovaly zejména válkou proti kristovské kultuře Katarů -
Albigenským. Než se budeme věnovat této kapitole lidských dějin, pojďme si jen ve stručnosti
říci ještě minimum klíčových podrobností k příběhu Krále Artuše.


75

• 608 n.l. - Schránky úmluvy byla úspěšně přemístěna a uschována na nové místo a záměry
Soupeřů na její získání tak nevyšly. Aniž bychom si nyní podrobně rozepisovali celý průběh
mise Krále Artuše a Rytířů Kulatého stolu, je namístě si pro orientaci ve vše obklopujících
manipulacích alespoň uvést skutečné postavení dalších dvou hlavních postav tohoto rovněž
záměrně silně dezinterpretovaného příběhu. Guinevera - Arturova žena byla kristovská keltská
zasvěcenkyně, nebyla ve skutečnosti zamilována do Lancelota a samozřejmě jako taková nebyla
Artušovi nikdy nevěrná a jejich misi nikdy nezradila. Tím kdo byl do Lancelota zamilován a
celou misi zkomplikoval byla její sestra Seleane. Lancelot - Arturův první rytíř - jím ale ve
skutečnosti nebyl, neboť se jednalo se cílevědomě instruovaného nepřátelského agenta
(Templáře Annu-Melchizedeka), vyslaného Soupeři aby Artušovu misi sabotoval. Tolik jen
jako další základní kamínek k dalšímu vlastnímu přemýšlení o světě, ve kterém žijeme.

8.3 Křížové výpravy proti Albigenským, invaze do Ameriky, nástup iluminátů

• 1244 n.l. - Po, z hlediska Soupeřů, neúspěšném dobytí Schránky úmluvy, zesílili tito svůj
politický a mocenský tlak na její získání a vystupňovali své útoky proti všem 12-ti kristovským andělským kulturám/kmenům. Jedním z vrcholů tohoto genocidního období byly křižácké
výpravy proti Albigenským, kdy se Drakoniáncům, ovládajícím Církev římskou podařilo zničit Katarskou kristovskou kulturu v jižní Francii, která měla znalosti o NDCG energetickém
ovládaní Země, na jejichž základě se pokusila o její znefunkčnění. Posledním útočištěm katarů byla (energeticky významná) tvrz Montsegur, jejíž nemilosrdné vypálení, včetně jejich živých lidských obyvatel vešlo, přes veškerou manipulační snahu, do dějin a stalo se tak trvalým
mementem, ukazujícím na krutost a nelidskou bezcitnost, s jakou jsou Drakoniánci své cíle
schopni prosazovat. Nicméně malé části Katarů se podařilo z tohoto ohnivého pekla uniknout, včetně záchrany originálních záznamů z mise Jana Křtitele a Jesheua-12 a tím tak zachovat
dodnes příležitost k tomu, aby jednoho dne, mohlo být podáno faktografické svědectví o realitě Atlantské konspirace a pravé povaze pozemských poměrů.
• 1500 n.l. Křižáckými výpravami proti Albigenským a následným dobytím Francie, však
samozřejmě celosvětové, genocidní úsilí Soupeřů neskončilo. Soupeři velmi dobře věděli, že
jedno z ústředních energetických míst na planetě, které stále neměli pod svojí kontrolou je na
východním pobřeží Ameriky a tak by nás už nemuselo překvapit, že právě tímto směrem
nasměrovali svůj další postup v Dobytí Svatého Grálu, celosvětové dominanci a ovládnutí
pozemských hvězdných bran v rámci své širší a dlouhodobé strategie - Atlantské konspiraci. Na
tomto území (Florida) žila a chránila je (místní veledůležité energetické lokality známé jako tzv.
oblast Gru-al) další z kristovských Grail kultur, jmenující se Ameko, kterou dnes známe coby
původní americké indiány, kteří do těchto míst migrovali po zkáze Atlantidy a proti nimž
zahájily dvě, jinak si v Evropě vzájemně konkurující, skupiny Soupeřů - protestanti a katolíci
svoji společnou dobyvačnou invazi. A opět myslím není potřeba připomínat jak krvavou lázeň
tito Drakoniánští konkvistadoři lidem zdejších kristovských kultur (Seminol a Ameko) přinesli.
Tímto dobytím Ameriky tak Soupeři získali velkou základnu k organizování svých další akcí s
cílem dokončit svoji světovládu před vypuknutím SAC 2000-2022, aby tak měli pozemský
průběh tohoto klíčového období zcela pod svojí kontrolou. Že se toto nově dobyté území
zamlouvalo i ostatním skupinám Soupeřů asi není potřeba explicitně zmiňovat, pročež katolická
doktrína v Americe nikdy nezískala monopolní postavení, i když o to i válečně usilovala.
•1750 n.l. V tomto období byla s Drakoniánci soupeřícími Soupeři - padlými Anunnaki zahájena
další etapa v jejich NewWO/OneWO světovládných plánech. Šlo o to, že v tomto období tito
Soupeři zahájili spirituální, channelingové kontakty se svými nibiruánskými "geneticky
vyvolenými" pozemskými jedinci, které takto dálkově začali instruovat s tím záměrem, aby tito
jedinci (kteří si mnohdy nebyli vědomi této formy zákeřného loutkového řízení) navázali na
sebe non-konformní a vzdělanější jedince z lidské společnosti, kteří vykazovali vyšší odolnost
vůči běžným indoktrinálním technikám a tak je dostat pod svoji kontrolu a využít je k
zformování nové, jimi ovládané vládnoucí elity. Tímto způsobem, těmito telepatickými raporty

76

a inspiracemi klíčových jedinců se jim podařilo infiltrovat se do vedoucích pozic společnosti a
vyprovokovat Americkou revoluci a založit zde svoji tajnou okultní společnost iluminátů, tzv.
Svobodných zednářů, navázanou na původní atlantské, Luciferiánské templáře. Tato okultní
skupina tak stojí i u kořenů amerického novodobého hnutí známého jako New Age (Nový věk),
které je dnes zcela pod kontrolou několika frakcí Soupeřů a patří tak jednoznačně mezi ty, o
nichž bylo Jeshevuou-12 prorokováno jako o falešných prorocích na konci věků. Další působení
a expanze změn společenských poměrů v režii Svobodných zednářů a ve stylu Americké
revoluce do Evropy (tzv. osvícenectví) asi není potřeba podrobněji rozepisovat. Příklad dobytí
katolické Francie v podobě Velké francouzské revoluce je až příliš evidentní. Pokud zde někde
vznikaly zdánlivě nelogické války či konflikty, je potřeba vždy zvážit možnost, že se mohlo
jednat o boj soupeřících frakcí Soupeřů (samozřejmě Drakoniánců a Anunnaků) mezi sebou
(Napoleonské války), o získání co nejlepší výchozí a světovládné pozice pro období SAC 2000-
2022, což se vše odehrávalo v podobě různých lokálních válek až do 20.století, kdy tyto etapy
byly ukončeny rozhodující WW2 válkou. Ale o tom si povíme víc až v další kapitole.
Předešleme si, že ve 20.století s blížícím se SAC, zasáhla do pozemského dění výrazně nová
zájmová skupina Soupeřů, která je známá jako Zeta Rigeliánci, alias Šediváci. A o nich si
pojďme říci něco víc nyní.

8.4 Zeta Rigeliánci přicházejí na scénu, kontext jejich působení

• Pojďme si nyní říci něco víc o jedné ze skupin Soupeřů, kteří mají jinou motivaci i jiné cíle než
Anunnakové i Drakoniánci, ve vztahu k pozemské lidské civilizaci a planetě jako takové. Přes
tuto odlišnost je jejich činnost vůči lidem takového charakteru, že z lidského hlediska je
jednoznačně nepřijatelná, odsouzení a obrany hodná. Systémově však Zetas patří do Černé
agendy Drakoniánců a jejich reptiloidní rasy Zephelium z hvězdného systému Rigel v
souhvězdí Orionu. Zeta Rigeliánci (dále jen Zetas) jsou s pozemským dramatem dobře
obeznámeni a zúčastnili se ho již v dobách Elektrických válek (před 5.5 miliony lety), ale
později se stáhli a svou aktivní účast opětovně zahájili až ve 20.století, někdy v období WW1.
•Zetas jsou rasou šediváků (jejich vládnoucí kastou je však rasa namodralé barvy), která se kdysi
z vlastních důvodů násilně odpojila na úrovni svých Duší od své Duchovní matrice a jejich
Duše tak ztratily kontakt se svojí Duchovní rodinou a potažmo samozřejmě i s Centrálním
Zdrojem, takže se dostali na cestu involuce, na cestu, na které lze energeticky existovat pouze v
podobě parazitování na strukturách/hologramech k Centrálnímu Zdroji připojených. Tuto svoji
situaci tak dodnes řeší za cenu provozování i úsilí, směřujícímu proti Zákonům Jednoty. Jejich
klíčovou strategií je tzv. hybridizace, kdy se domnívají, že by si mohli pomoci tím, že skrze
křížence s lidmi by se jim mohlo podařit, opětovně se propojit na svoji Duchovní matricí. Toto
je primární motivace jejich zasahování do lidského dění a je známa jako tzv. Stará Zeta
agenda. Zetas je rasa technologicky mnohem pokročilejší než současné pozemské lidstvo,
avšak na spirituální úrovni na tom nejsou o mnoho lépe, tj. mnoho jejich inkarnátů si není
vědomo svého spirituálního napojení na jejich Duchovní matrice a tamního falešného a
parazitického přesměrování na živoucí, kristovské struktury. Za účelem realizace této jejich
hybridizační Staré agendy provozují dnes mnoho únosů lidí, které pak zneužívají ke svým
genetickým experimentům a to tak, že buď ženám odebírají vajíčka nebo mužům sperma, které
pak používají ke genetickému experimentování s jejich vlastním genomem. Tuto svoji činnost
na Zemi zahájili někdy kolem roku 1916 n.l. a posléze se jim podařilo natolik proniknout do
lidské společnosti, kdy dosadili na významná rozhodovací místa výsledky své genetické práce -
tedy hybridy, kteří sice biologicky vypadají jako lidé, ale Duše těchto inkarnátů nejsou
připojeny k lidské Duchovní matrici/rodině, nýbrž právě k energetické mřížce Zetas. Tímto
podprahovým způsobem jsou pak tito hybridové řízeni k tomu, aby svá rozhodování prováděli
ve prospěch Zetas a nikoliv lidstva. O smlouvách mezi nimi a vládnoucími skupinami lidí (často
zednáři), které tak vznikly psal a varoval i americký senátor Milton W. Cooper. Tyto smlouvy a
infiltrace tak daly vzniknout tomu, co se dnes nazývá Vnitřní vláda, či skrytá vláda nad lidmi.

77

Zetas pak výrazně ovlivnili i průběh WW2, kdy vystupovali na straně Německa, USA i Velké
Británie. Po ukončení WW2 se z Německa přesunuli zejména do USA. Ale do WW2 zasáhly i
jiné zájmové skupiny, takže to nebyli jen Zetas, kteří ji iniciovali a ovlivňovali. Ale o tom víc až
později.
• Jedním z dalších základních ovládacích nástrojů, které Zetas používají je tzv. podvědomé
programování. Tento pojem v tomto kontextu značí aplikaci znalostí tzv. Keylontic vědy, která
studuje základní principy na kterých existuje náš vesmír a život bytostí v něm. Protože Zetas
jsou dobrými znalci této problematiky, dokážou tyto vědomosti využívat a přímo ovlivňovat
lidské vnímání okolní reality, což i činí a ve výsledku to znamená, že jsou schopni v našem D3
prostředí provozovat takové technologie jako jsou tzv. Holografické energetické virtuální
implantáty a Frekvenční zádrže. Těmito technologie pak jsou schopni zcela zmást událostní
rovinu lidstva a takovými virtuálnímu kamuflážemi ho přivézt do sebeklamu svézt na zcestí.
•Z hlediska jejich Staré agendy je důležité vědět, že v genetice některých současných lidí (ne
všech) je zakotven tzv. Transmutační gen, známý také jako Křemíková matrice či
Krystalový gen, který umožňuje těmto nositelům probudit v sobě plné schopnosti lidské rasy -
tedy na úrovni všech 12-ti vláken humanoidní, andělské, kristovské DNA. A samozřejmě, že
Zetas jde v jejich únosech zejména o tyto lidi. Samotná tato záležitost s tímto Transmutačním
genem je důležitým aspektem lidského dramatu, které, jak již víme je samo o sobě velmi
rozsáhlé a dlouhodobé. Souvisí se samotným vznikem lidské rasy, jejím údělem a dalšími
starověkými událostmi, které souvisí i s pozdějším genetickým rozdělením původně androgynní
lidské rasy Turaneusiam 1 do dualitní podoby mužů a žen (vznik Adama a Evy) a přemístěním
na Zem (biblický pád člověka) v podobě 12-ti samostatných andělských kmenů - rasy
Turaneusiam 2. Tato operace byla lidskými Lyřanskými tvůrci provedena zejména s cílem
umožnit opravy postupně se zkreslujícího a poškozujícího lidského genomu (v rámci Záchranné
mise Amenti), který by případně upadal do zvířecích úrovní vědomí. Průběh a využití tohoto
bio-regenerační, opravného procesu lidské genetiky však měl jak své protagonisty tak své
nepřátele, což dalo vzniknout lidským legendám o dobrých (good) a zlých (evil) silách, kterážto
slova v toku času zmutovala do podoby GOD a DEVIL, tedy bůh a ďábel. A tato situace trvá
dodnes. Z našeho povídání již víme, že my jsme si tyto síly pojmenovali pojmy Strážci a
Soupeři.
• Další věcí kterou je potřeba v souvislosti se Zetas pochopit či si připomenout je problematika
tzv. Duchovních matric čili Stromu života. Jedná se o velmi důležitou problematiku. Stručně
řečeno jde o to, že každý životní druh je součástí většího životního celku (Duchovní rodiny),
přičemž na tento větší celek je namístě nahlížet jako na síť vzájemně energo-informačně
propojených individualit, tedy jako na jakousi hierarchicky organizovanou mřížkovou či
stromovou strukturu. Každá jedna takováto individuálně provedená mřížková struktura pak
přináleží každému jednomu životnímu druhu. Smyslem této mřížkové struktury pak je vytvořit
jakýsi sdílený, energo-informační, on-line prostředek pro evoluční pohyb jednotlivých
individualit/plodů konkrétní životní formy vesmírem. Jednotlivé hierarchické úrovně této
mřížkové struktury pak korespondují s dosaženou spirituální úrovní konkrétní
individuality/bytosti s tím, že celá mřížková struktura je v nejvyšší úrovni napojena na svůj
Zdroj energie a Vědomí (a tyto Zdroje pak společně na Centrální Zdroj jich všech). Evoluci pak
lze v tomto kontextu chápat jakožto posloupné sjednocování Vědomí z jednotlivých
hierarchických individuálních úrovní mezi sebou a nakonec i s tímto Centrálním zdrojem. Za
tímto cílem pak jsou i jednotlivá individualizovaná a limitovaná Vědomí, inkarnovaná do
různých úrovní, přirozeně na mřížku napojena, energeticky vyživována a vybavena prostředky
vzájemné komunikace a součinnosti, což je známo jako - tzv. interdimenzionální on-line
komunikace. Komplikace pro lidstvo nastává v okamžiku, kdy se Soupeřům podařilo
"hacknout" tuto lidskou Duchovní mřížku a začít s ním manipulovat. Jednak se jim podařilo do
této struktury implantovat cizorodé, přesměrovávací prvky a druhak se jim podařilo odpojovat
inkarnovaná Vědomí od této mřížky a připojovat je k vlastní mřížce, pro andělské T-2 lidstvo
cizorodé. Takováto cizorodá mřížka, která je pro takto přepojené Vědomí evoluci zastavující

78

událostí znamená, že život tohoto Vědomí se vydává evolučně slepou cestou a takováto situace
je lidově známá jakožto "vstup do pekla". Podstatné je, že bez pomoci zvenku si takto
přepojené či zbloudilé Vědomí již samo nemá šanci pomoci a vrátit se ke své originální
Duchovní matrici a zůstává zde uvězněno do té doby, dokud se někdo zvenku případně
nerozhodne přijít mu na pomoc. Pokud se pak takovýto "vstup do pekla" stane bez souhlasu
znásilněného Vědomí, je situace o něco lepší a je ji možno chápat jakožto situaci v očistci, kdy
toto Vědomí má šanci se samo, vlastní vůlí a patřičným úsilím z této situace dostat a vrátit se na
svoji přirozenou evoluční cestu opětovným připojením se ke své pravé Duchovní
matrici/mřížce/rodině. A právě o nastolení této situace v SAC 2000-2022 Soupeřům jde -
odpojit co největší počet lidských inkarnátů od jejich přirozené Duchovní matrice a připojit je k
jejich reverzně kódované matrici, která je v tomto kontextu známá jako tzv. Fantomový
matrix. Skrze napojení velkého množství lidí na tuto jejich pekelnou, fantomovou, reverzní
matrici tak chtějí dosáhnout nadvlády nad svedenými inkarnáty/lidmi/bytostmi a potažmo i nad
celou planetou Země a využít je k jejich vlastním, různorodým, anti-kristovským účelům jakož i
energetické výživě. Tuto operaci (prostřednictvím Holografických energetických implantátů a
Frekvenčního plotu) - tedy jakousi masovou transplantaci Duchovní matrice andělského,
kristovského lidstva, hodlají Soupeři dokončit právě v našem současné období SAC 2000 -
2022. Pro lepší představu si je možné uvést příklad jednoho z možných scénářů, kdy Soupeři
jsou technologicky schopni toho, vytvořit/vyfabulovat v pozemské realitě technologií
Holografických virtuálních implantátů, zdánlivě reálnou událost mimozemského kontaktu, v
rámci kterého bude lidstvo informováno o tom, že se konečně jedná o tak dlouho očekávaný 2.
návrat Krista s tím, že tito mimozemští, nově příchozí otevřou lidem portál/bránu do království
nebeského a vyzvou je k tomu, aby jím do tohoto království vstoupili. Kdo tak (pomýleně)
učiní, automaticky vstoupí do Fantomového matrixu (pekla ve výše uvedeném slova smyslu),
přičemž automaticky přijdou o své pozemské D3 tělo ti z lidí, kteří nebudou dostatečně
energeticky připraveni na průchod touto branou - tedy řadové ovečky, jejichž přesměrovaná
Duše však tomuto peklu již neunikne. Připravovaní a předem informovaní pozemští vládcové
zůstanou a následně nastolí Jednotný světový řád pro celou zbylou populaci. Proto - patříte-li
mezi ty, kteří se spoléhají na nějaké vedení/pastýře, nelze vám doporučit nic lepšího, než si dát
velký pozor na to, kdo se za tohoto vašeho pastýře, kterého hodláte následovat, bude vydávat !
Je dobré si uvědomit, že lidstvo je v podstatě v pozici technologicky ovládaných loutek, avšak
stále platí, že je schopno se z této situace vymanit.
• V současné době jsou mezi lidmi dvě základní genetické skupiny. Jedni si ve své genetice již
nesou Krystalový gen - starověký dárek od Zionitů (skupiny Strážců, specializovaných na
cestování časem), ti jsou známí jako tzv. "Hvězdná semínka (Starseeds)" a ti druzí tento gen
nemají a jsou známí jako tzv. "Pozemská semínka (Earthseeds)". Tato skutečnost však
neznamená nějaký rozdíl mezi individualitami z těchto skupin z hlediska nutnosti či možnosti
Spirituální realizace (vzestupu), prostě ne všichni lidé byli Zionity vybráni pro jejich experiment
s vložením Krystalového kódu do jejich genetiky v době příchodu Drakoniánců na Zem.
Starseedové jsou povahově většinou identifikovatelní coby nonkonformní až kverulantští
jedinci. Rozdíl však je v tom, že inkarnáti nesoucí v sobě Hvězdného semínko jsou proto, že
jsou více vepředu na své evoluční cestě, zodpovědni za poskytnutí pomoci svým stále "spícím"
lidským bratrům ze skupiny Pozemského semínka při jejich probouzení. Proti tomu je zde trvalá
aktivita Soupeřů jako Zetas s tím, všemi prostředky včetně biologické kontaminace jídla a
životního prostředí (chemtrails) bránit v tom, aby Earthseedové tuto situaci vůbec
identifikovali, nad celou situaci se skutečně zamysleli, odhodili bezmyšlenkovitou automatiku
přijímání manipulujících, virtuálně-mediálních informací ze svého okolí a zahájili patřičné bio-
regenerační nápravné kroky vedoucí na cestu úniku z připravované pasti. Ale i Starseedové mají
své "starosti", neboť vzhledem k přítomnosti Krystalového genu v jejich genetice jsou v zorném
poli zájmů Soupeřů a tak se nezřídka zejména tito lidé stávají obětmi únosů ze strany Zetas,
kterým to (ne)lidská vládnoucí elita smluvně umožnila. Starseedové však představují pro Zetas
nebezpečí i v tom, že vzhledem k tomu, že již mají v různém stupni realizováno napojení na

79

svoji originální kristovskou Duchovní matrici, není možné je přepojit do jejich Fantomového
matrixu a rovněž jsou schopni i obcházet Frekvenční zádrže a vidět skrz falešné a podvržené
Holografické implantáty od ostatních (i nezfalšovaných) realitních polí. A navíc jsou pod
ochranou Zionitů a dalších Strážců. Starseedové tak představují největší hrozbu pro "Starou
Zeta agendu" a tak tito hledají jiné cesty jak je vyřadit ze hry. Zejména se snaží dělat cokoliv, co
zabrání Starseedům v probuzení a vzpomenutí si na svoji pravou identitu, protože "spící"
Starseedové nejsou hrozbou ! K tomuto účelu se potom přidávají všechny myslitelné sociální
nátlakové a zastrašující situace, které mají za cíl potlačit onu nekonformitu v těchto jedincích a
prostřednictvím různých programů na vymývání mozků či korupce je tak co nejúčinněji
paralyzovat. Podobně vystupují dnešní Zetas a Vnitřní vláda i proti ženám v obecném a širokém
měřítku. Dnes už to dělají jemně a pokud možno nepozorovaně či maskovaně, avšak tato
diskriminace je jednoznačně identifikovatelná. Proč to dělají ? Souvisí to s filosofií jejich Staré
agendy, ve které jsou ženy určeny "na chov" a muži "na práci" a v žádném případě si tedy u
nich pohlaví nejsou rovna ! V podstatě tím i dnes principiálně nedělají nic jiného než dělali
vždy - opět falšují originální lidské kristovské hodnoty a pravdy. Původně, při vzniku rozdělení
originální androgynní andělské kristovské rasy Turaneusiam-1 do dualitní, hetero-sexuální
podoby mužů a žen 12-ti kmenů Turaneusiam-2 tak bylo učiněno se záměrem orientovat lidstvo
na spolutvůrčí - kooperativní - neegoistické a neindividualistické myšlení a tím podporovat
orientaci na nezištnost, bratrství, přátelství a spolupráci, což jsou hodnoty Zákona Jednoty,
hodnoty jdoucí ve směru evoluce a tedy i Boží vůle a skrze nezastupitelné sjednocení
komplementárních pohlaví tak byla symbolizována rovnost mezi pohlavími, kosmická jednota a
princip bio-reintegrace inkarnáta s jeho originální Duchovní matricí (kdy se jeden bez druhého
neobejde). A (nejen) Stará Zetas agenda samozřejmě na toto vše zaútočila prostřednictvím
uvržení žen (fyziologicky slabšího, pasivního, přijímajícího genomu) do submisivní role a
přitom využili "oblbnuté" muže (silnější, aktivní, akční genom) ke každodennímu provozování
této nadřazenosti v ďábelsky samosvorném režimu. I na tomto faktu si lze krásně ilustrovat míru
zkreslení původně správných učení v pozdějším katolickém a zejména islámském náboženství,
ve kterých obou dvou byla a stále je role žen zcela marginalizována.
• S tímto vším "vybavením" přišli Zetas opětovně na Zem v kritickém období 20.století - bojů
mezi frakcemi Drakoniánců a Anunaků - WW1 a ke své Staré agendě přiřadili své další plány v
podobě Nové agendy, o které si řekneme za chvíli (když se dva perou, třetí se obyčejně směje).
Jejich chytrá a současně protilidsky orientovaná činnost byla velmi rychle natolik účinná, že
během desetiletí 1930 - 1940 vstoupili do tak významných smluvních ujednání s ostatními
Soupeři, usilujícími o nastolení celosvětové NWO/OWO agendy, že se dostali do vedoucí
pozice mezi nimi. Tato Zetas strategie vedla i k samozřejmě utajovaným ujednáním s
pozemskými iluminátskými světovými vůdci a výsledky vešly ve známost jako projekt
Majestic-12, který vyústil v ustanovení utajovaného, centralizovaného a Drakoniánskou
agendou řízeného, Světového vládnoucího týmu, který vešel ve známost jako tzv. Velký bratr
(The Big Brother). Od této chvíle se začaly masově objevovat únosy lidí (viz. Starseedové) a
tzv. manipulační fenomén Kontaktů s mimozemšťany, který brzy přerostl do tzv. Hnutí
UFO. Před tímto vývojem událostí se ale odehrála ještě jedna z největších pozemských
válečných katastrof - Druhá světová válka - dodnes klíčová konfrontace mezi jednotlivými
frakcemi Soupeřů 20.století. Pojďme si k ní nyní něco ve velké stručnosti říct.
Nicméně v tomto okamžiku se dostáváme v našem výkladu do místa, kdy je načase, abychom si podrobněji popsali naše Soupeře. Pojďme se tedy podívat na to, jak lze tyto lidské protivníky
strukturovat s tím, že v této podobě se s nimi Strážci a současné lidstvo setkávají na prahu našeho současného SAC 2000-2022.

80
9. Vnitřní struktura Soupeřů

V průběhu našeho vyprávění jsme se postupně setkali s celou řadou kolektivů a společenství, které
souhrnně vystupují v roli anti-kristovsky orientovaných Soupeřů. Pojďme se nyní poněkud
podrobněji a systematičtěji podívat na tyto kolektivy, které v poslední fázi současného SAC
pragmaticky uzavírají různé koalice a aliance. Můžeme si je strukturovat do 12-ti samostatně
operujících společenství, přičemž teprve nedávno se spojili dohromady a proto si je nazveme UIR
neboli - Spojené hnutí odporu Soupeřů, o nichž již víme, že se účelově spojili proti Centrálnímu
zdroji či Bohu a proti povzneseným bytostem, stojí na straně zla, vyznávají temnotu a neřídí se
Zákony Jednoty. Všech 12 společenství dnes tvoří tzv. Luciferovu Armádu a jakousi protisílu vůči
Zdroji, povzneseným bytostem, IAFW (ohromné Intergalaktické sdružení svobodných světů -
zakladatelé Guardian Alliance, jakési své Delta Force:) a Guardian Alliance - Společenstvu
Strážců, kteří stojí na straně dobra, vyznávají světlo actí zákony Jednoty. Společně mají v úmyslu
zvítězit v současném dramatu a dosáhnout tak relativně velkého vítězství ve svém odboji vůči
Zdroji a podrobení si planetárních zdrojů i lidstva jako biologického druhu. Jejich vítězství by pro
lidstvo bylo v mnohém velmi neblahé. Základní způsob jejich práce v naší D3 je infiltrace mezi
kristovské andělské kmeny skrze své pozemské hybridní rasy, známé jako Ilumináti a skrze jejich
loutko-vedení (vědomé i nevědomé) ovládnutí rozhodovacích, mocenských, mediálních a silových
pozic v lidských organizacích, s následným převzetím jejích správy se silovými, donucovacími
složkami v pozadí. Samozřejmě, vše kryto vícenásobnou vrstvou mystifikací a falešných informací
s cílem zmást kauzální a logické uvažování ovládnutých lidských společenství (národů) aby tito
nedokázali správně identifikovat svoji situaci. Přestože tedy Ilumináti tvoří velikou minoritu v
ovládnutých společenstvích, drží ve svých rukou klíčové právní, ekonomické, informační,
energetické a silové (královské) pravomoci, které jim umožňují takto ovládnutému společenství
vládnout s konečným cílem stanoveným jejich ET sponzory - stáhnout naši Zemi a všechny
kristovské andělské kmeny do jejich reverzního Fantomového matrixu, ovládnout systém
pozemských Hvězdných bran a tím získat kontrolu nad interdimenzionálním provozem v celém
tomto našem, potažmo poté již jen jejich, vesmíru. A přitom celá tato gigantická šachová partie jde
do finále v našem SAC 2000-2022. Pojďme se tedy podrobněji podívat na tyto anti-kristovské síly a
vlivy, naše Soupeře, kteří se do této anti-kristovské sjednocené formace - UIR uspořádali v roce
2000.

1. Nekromitoni z Andromédy (jedná se o hybridní rasu padlých Annu-Serafimů z Andromedy,
jsou zakládajícím a vedoucím kolektivem v UIR)
o Stvořili zlem pokřivené budhistické, tibetské a křesťanské východní učení a okultní
spisy.
o Stvořili luciferiánsko-satanistickou bibli o nekromancii.
o Stvořitelé luciferiánského mystického učení starověkého Egypta, Tibetu a májské
civilizace.
o Stáli u zrodu společenstva Alfa-Omega templářů Melchizedeka.
o Organizují channelingové skupiny a patří mezi ně: Lord Melchizedek, Archanděl
Michael, Andělská Hierarchie, Kryon, Corteum.
o Stvořitelé Nefílimů (Nefilimové) kříženců Anunnaků a Androméďanů.
o Falešné channelingové spojení s údajným Ježíšem tzv. Mistrem Sanandou. o Falešné povznesené bytosti patřící do společenstva Vairagi.
o Společenstvo Thule.
o ET kontakty a channeling s Androméďany (existuje i možnost, že k nim patří i známý
badatel Alex Collier).
o Nyní přátelé, ale bývalí nepřátelé Mardukových luciferiánů a Mardukových draminů,
kteří založili spojenectví Omicron.
o Různé Anunnaki kolektivy Jehova-Anunnaki a Nefité-Nefilim.
o Slouží jim i jejich hybridní lidsko/hmyzí rasa tzv. Muži v černém (Men in Black).

81

2. Luciferiáni z Alfa Centauri A, B a C (C je Proxima Centauri) a Modrá rasa kentauřanů
(jedná se o hybridní rasu padlých Anu-Serafimů z Omega Centauri)
o Stvořili zlem pokřivené hinduistické, sanskrtské a islámské východní učení a okultní
spisy.
o Stvořili zlem pokřivené tradiční učení šamanů, pohanů, druidů a wicca.
3. Zeta Rigeliánci a Zeta Retikuli rasa Zefelium, tzv. Greys - Šediváci (jedná se o padlé
Serafímy ze systému Lyra/Vega)
o Greys ze systémů Zeta Retikuli otevřeli během let 1903 až 1916 portál z paralelní verze
naší Země v D1 (tzv. Fantomová Země ekvivalent pekla, lze se tam dostat například
skrze tzv. Bermudský trojúhelník).
o Zeta vláda Rigeliánské a Drakoniánské konfederace v systému Orionu, kontrolují
skupinu MJ-12, základ pro smlouvu s nacisty, plně kontrolují např. i zotročený lid v systému Zeta Retikuli.
o Kontrolují channelingy se Zeta (Greys) bytostmi, Zeta-Talk. o Infiltrovali společenstvo Thule.
o Jejich člověk byl okultista Aleister Crowley.
o Infiltrovali společenstvo Černého Slunce.
o Stáli u zrodu tzv. Zlatého úsvitu (u společenstva Golden Dawn). o Stvořili metafyzické kulty skrze enochiánské strážce.
o Stvořili zlem pokřivené pohanské učení.
o Spolupracovali na Filadelfském experimentu a na projektu Montauk, v roce 1983
vznikla se Zemí aliance Země a andromédských Rigeliánců.
o Spolupracují s drakoniánskými andromédskými Nekromitony a s některými Omicron
drakoniánskými a Odedikron reptiloidními frakcemi.
o Řídí agendu tzv. Velký bratr, známé drakoniánské intriky na ovládnutí světa s pomocí
svých Illuminátů, hochů z projektu Montauk.
o Zčásti jsou Greyes zastoupeni i v Nibiruánsko-plejádském Samjase luciferiánském
společenstvu a Thoth-Enki Zephelium společenstvu. Během let 1983 a 1984 přistoupili
některé bytosti z Nibiru, plejádského Samjase luciferiánského společenstva na
Smaragdovou smlouvu (amnestii/vykoupení, ale nebylo jich v této rebélii proti zlu moc).
4. Drakoniánci z Omikronu (jedná se o padlé Serafímy ze systému Lyra/Vega, ovládají morfing
- změnu podoby)
o Stvořili maltézské rytíře tj. katolický templářský rytířský řád.
o Stvořili mafii v Římě a svoji římskou královskou iluminátskou Remus linii. o Hibiruánce infiltrovali skrze své Farizeje a královskou Hallah linii.
o Egypt infiltrovali skrze svoji Dračí královskou linii Tutmosise/Ramsese. o Stvořili McDonaldovskou, skotskou linii loupežníků.
o Stvořili učení nacistů.
o Stvořili mystické školy společenstva Černého Slunce.
o Mají obávanou Kurrendara-Draminskou dračí královnu.
o Stvořili šamanismus domorodých američanů, peruánců a afričanů. o Stvořili haitské a africké vůdů.
o Stvořili a ovládají římskokatolickou víru. o Předali své učení toltékům a aztékům. o Předali své učení inkům.
o Předali své učení islámistům, ovládají Taliban. o Předali své učení wiccanům a pohanům.
o Stvořili zlem pokroucené učení reiki.
o Často se falešně vydávají za skupinky GA (Strážců), ale ve skutečnosti to nejsou GA,
ale reptiloidní skupiny z Omikronu.
o Patří mezi ně i někteří Zeta Rigeliánci, kteří se spojili s Odedikron Reptiloidy a
Mardukovými Draminovými Anunnaki.

82

5. Drakosové (jedná se o padlou hybridní lidsko-serafimskou rasu Drakoniánců z Orionské
konfederace)
o Způsobují rozmanité nemoci jako šamanské prokletí.
o Vytvářejí různé falešné environmentální poruchy a vidiny (např. i anomálie v počasí) o Předali lidstvu velmi nebezpečnou dračí technologii.
o Ovládají lidsko-ještěří shapeshifting - manupulaci s lidským vnímáním podoby jejich
příslušníků.
o Maskují se za anděly, přitom to jsou strašliví ET démoni.
o Využívají astrální projekce, pro provádění falešného sexu v astrálu D4 (incubus a
seccubus) a přitom do D4 jemněhmotného biopole takto svedených lidí implantují své ovládací implantáty.
o Používají určité zvukové tóny pro poškození srdeční čakry v D4 a ničí tím přes astrál
láskyplnost v lidech a tím nepříznivě ovládají světové dění.
o Spolupracují s Zeta Rigeliánci (Greys) a Omikron Drakoniánskými Anunnaki (kříženci
Anunnaki a Omikron-Drakoniánců).
6. Reptiliánci z Odedikronu (jedná se o padlé Serafímy ze systému Lyra/Vega a Alnilam z
Orionu)
o Jejich primární rasou jsou létající "Gargoyly", hybridní, okřídlená lidsko-reptiloidní rasa
(dračí můry).
o Stvořili nibiruánskou hybridní anunacko-reptiloidní linii Enlil.
o Stvořili taransko-alkyonskou hybridní, lidsko-anunnacko-reptiloidní Beli-Kudyem linii o Stvořili zlem pokřivené egyptské, pohanské, šamanistické a kahuna mystické učení.
o Stvořili svoji římskou královskou iluminátskou Romulus linii.
o Stvořili sumersko-egyptský kult krokodýla a jestřába a iluminátskou Horus linii.
o Stvořili malajské vůdů.
o Chtějí dosadit jako jediného globálního vládce na Zemi svého Lorda Maitreyu.
o Stvořili zlem pokřivené křesťanské západní učení a okultní spisy.
o Některé skupiny spolupracují s Odedikron drakoniánskými dračími můrami, se Zeta
Retikuli šediváky a s plejádskými Samjase luciferiánskými Anunnaki.
7. Mardukovi luciferiánští Anunnaki (jedná se o hybridní rasu padlých Annu-Serafimů z
Lyry/Aveyonu)
o Kontrolují do Fantomového matrixu stáhlé Nibiru, Tiamát a Alfa a Omega Centauri.
o Jejich primární rasou jsou "Vichoricové", hybridní hmyzo-hadí hominid - Thoth-Enkiho
satanská linie a "Vichorové" - plavovlasí hominidé.
o Strůjci pádu Atlantidy a tvůrci Luciferské úmluvy v roce 9560 př.n.l.
o Stvořili svoji iluminátskou babylonsko-sumerskou, královskou Vicherous linii.
o Stvořili svoji iluminátskou skandinávskou linii Králů Vi - známou královskou linii Vi-
kingů.
o Stvořili McGregorovskou, skotskou linii loupežníků.
o Egypt infiltrovali skrze svoji královskou linii templářských Hyksosů, která je
východiskem středověkých Templářů a dnešních svobodných zednářů.
o Spolupracují s plejádskými Samjase luciferiánskými Anunnaki a Nibiruánci, Thoth Enki
Zephelium Anunnaki a kentaurskými luciferiány, dále s Nekromitonskými
Androméďany a s orionskou nekromitonskou Černou Ligou (hrozivé společenstvo!)
o Podíleli se na pokřivení a negaci učení druidů, keltů, pohanů a křesťanské protestantské
církve.
8. Marduk-Draminové - satanističtí Anunnaki (jedná se o hybridní rasu padlých Annu-
Serafimů z Lyry/Aveyonu)
o Jejich zájmy prosazuje krutovládkyně draminská dračí královna, hybridní rasa sauro-
hmyzo-lidské podoby.
o Stvořili Sethovu okultní školu v Egyptě.
o Jejich ilumináti jsou známi i v bibli jako Sethova královská pokrevní linie

83

o Stvořili satanistickou bibli nekromancie. o Stvořili satanismus.
o Stvořili zlem pokřivené islámské a židovské učení a okultní spisy. o Stvořili Ku klux klan.
o Pokřivili duši Rasputina a vytvořili satanistické channelingové skupiny.
o Spolupracují s Drakoniánci z Omikronu, Drakosy a orionskými Nekromitony z Černé
agendy a drakoniánsko-andromédskými nekromitonskými hybridy.
9. Enlilovi Anunnaki z Odedikronu (jedná se o hybridní rasu padlých Annu-Serafimů z
Lyry/Aveyonu)
o Kontrolují do Fantomového matrixu stáhlé Nibiru, Tiamát a Avalon z Lyry.
o Enki Zephelium rasy a Marduk luciferiánské Anunnaki rasy stvořili nibiruánské
primáty-hominidy což byla otrocká rasa Lulcus-neandrtálců, určená pro těžbu zlata v
afrických dolech a v dolech na středním východě před 250000 lety (současný člověk
nepochází z neandrtálce).
o Enlil-Anunnaki loupeživá rasa okupovala Zemi v období 148000 př.n.l. až 75000 př.n.l..
o V období 25000 př.n.l. započala Luciferova rebélie.
o V období 10500 př.n.l. započal útok Lucifera na Zemi o nadvládu nad Zemí.
o V roce 9560 př.n.l. započala díky Luciferově úmluvě finální invaze na dobytí Země s
pomocí lidských zrádcovských klanů v Atlantidě.
o V roce 9558 př.n.l. luciferiánské síly dobyly planetu Zemi, načež byla ze Země Strážci
stažena Krystalová technologie a nastal zde věk temnoty.
o Stvořili atlantsko-egyptské mystické školy řádu Fénixe (PIN Phoenix) a řádu Jestřába.
o Stvořili šamanské tradiční učení Sokola (PIN Falcon).
o Stvořili nůbíjské, májské, toltécké, olmécké a indiánské (domorodí američané) jestřábí
kulty a krokodýlí kulty.
o Stáli u zrodu loupeživých kmenů Galů ve Francii a Anglii.
o Stvořili v Evropě společenstva Svobodných templářů a Svobodných zednářů ovládaných
Drakonskými a Anunnaki frakcemi.
o Ponejvíce jsou známi z channelingu jako členové koncilu 9-ti neznámých nebo koncilu
12-ti neznámých (ve skutečnosti to je Nibiru koncil).
o Stáli u zrodu plejádsko-nibiruánské koalice.
o Z channelingu se mohou představit i jako Galaktická federace vedená Ashtarem
Sheranem, který je ve vesmíru známý jako imperátor Ashtar (Ashtar Command - AC).
Jedná se o channeling z luciferiánské planety Nibiru a jsou to padlí Plejáďané vyznávající Lucifera.
10. Jehovovi Anunnaki (jedná se o padlý kolektiv Annu-Elohim, soustředěný kolem padlého
avatara z D11 - Jehovy)
o Linie Jehova - Nefilim - Morantiánci.
o Hlavní strůjci odporu, kteří velmi negativně pozměnili původní Svobodné učení od
Centrálního zdroje, které je uchováno na lemursko-atlantsko-essenských 12-ti CD-T
discích (jen si připomeňme,že to je 12 holografických kotoučů, podobných dnešním
DVD, na kterých je uloženo původní nepokřivené učení od Centrálního zdroje), tyto
disky ochraňují Strážci - stoupenci Smaragdové smlouvy a představují nejstrategičtější
materiál na Zemi, protože obsahují čisté a ještě ze strany sil Soupeřů nepokřivené učení.
o Podíleli se na negativním pokřivení křesťanských protestantských okultních spisů.
o V channelingu se představují i jako společenstvo Urantia a podílejí se na psaní
channelingových materiálů v knize Urantia.
o Stvořili Chrám Melchizedeka a texty Mormonů.
o Stvořitelé linie Jehova-Nefité-Nohassim: YHWH linie, Jehovovy biblické příběhy, 12
falešných (zlovolných) kmenů v historických, židovsko-křesťanských spisech a
siriánských "Synů Zadoka".


84

o Jehova-Nefite-Adam Kadmon linie znázorňuje rodovou linii Jehova, Synů Belialu,
YHWH, archanděla Metatrona (pravým jménem Anubis - strašlivý Anunnaki démon).
o Další jejich linie je Abraham, David, Mojžíš, Achnaton, Jeshewua-9, jakož i Saducejové
a Farizejci.
o Další linie je Ophanium-Enoch-archanděl Michael a tibetský systém víry (Jehova-
Nefite-Drakoniánci - Orionští Synové Balla).
o Velmi negativně pokřivili židovské učení kabalistických Hassidických spisů,
destruktivně zvrátili učení na 10 sefirotů místo 12 na Stromu života a záměrně odstranili 6 symbolů z tradiční židovské abecedy z 28 na 22, toto provedli plejádští Jehovovi
Anunnaki, odpadlíci z Galaktické federace, Ashtar Sheran a Nibiru koncil (koncil 9 neznámých a koncil 12 neznámých).
o Channelingové skupiny a udivující učení od Thotha, Isis, Merlina a archanděla Michaela
je výsledkem luciferiánského společenstva Jehovy, Galaktické Federace,
Andromédských Nekromitonů a Nefilim Anunnaků.
11. Samjasovi luciferiánští Anunnaki z Plejád (jedná se o hybridní rasu padlých Annu-Serafimů
z Lyry/Aveyonu)
o Podíleli se na překroucení a negaci protestantských okultních spisů.
o Stvořili mystickou školu Isis a starověké Olympské bohy Řecka a Říma.
o Kontrolují channelingy s plejáďany a UFO kontakty s plejáďany (například Eduard Billy
Majer a jeho kontakty s plejáďany).
o Těsně spolupracují s Nibiruánskými Anunnaki Thoth-Enki-Zeta, Enlil-Odedikron a
Marduk-luciferiánskou linií.
o Stvořili Mahátma a Rosekruciánské duchovní učení.
o Kontrolují falešné channelingové kontakty s pannou Marií.
o Jsou ve spojenectví s Nibiru Thoth-Enki a Enlil-Odedikron Anunnaki, Zeta Retikuli,
Andromédskými Nekromitonskými hybridy a kentaurskými luciferiánskými Anunnaki.
12. Thoth-Enki-Zephelium Anunnaki (jedná se o hybridní rasu padlých Annu-Serafimů z
Lyry/Aveyonu)
o Iniciátoři Luciferovy Smlouvy v roce 9650 př.n.l., která zahrnuje finální cíl vytvořit
NWO či OWO - Nový světový řád či jeden světový řád tj. totální otroctví původně
svobodného andělského lidu, tj. hlavní plán Nibiruánské, Atlantské dominance nad
andělským lidstvem.
o Představují dominantní sílu padlých Anunnaki skupin v boji o světovou vládu
illuminátů.
o Patří k nim řecký Hermes Tris-me-gis-tus.
o Patří k nim řeckořímská Nibiruánská rodová linie Amuliuse a Julia Cézara.
o Taktéž některé řecké a římské příběhy o bozích z Olympu hovoří o nich.
o Patří k nim májský Quetzalkoatl.
o Přinutili lidské kmeny přijmout zlem pokroucený Nibiruánský májský kalendář a
Nibiruánci zlem pokroucený Juliánský kalendář v Římě.
o Stvořili egyptské mystické školy Osirise-Isis.
o Stvořili atlantské Smaragdové desky (opsali přeložená data ze Smaragdovou smlouvou
chráněného 11-tého CDT disku, který ukradl Thoth v roce 22340 př.n.l.) a upravili vše
podle svých zájmů.
o Stvořili atlantskou mystickou školu tzv. Bratrstvo hada.
o V roce 22326 př.n.l. vedli Nibiruánský útok Soupeřů na rasu Indigových Eieyanů a
zmasakrovali je na Lemurských ostrovech Kauai a Havai s dalekosáhlými důsledky.
o Stvořili Thothovy mystické školy Melchizedekova učení Alfa-Omega templářů.
o Kontrolují channelingové kontakty s inteligencí, která se představuje jako Mistr Thoth
Melchizedek a Lord Melchizedek.
o Zlem pokřivili křesťanské protestantské učení.
o Stvořili egyptské školy Osiris-Isis-Horus.

85

o Většina jejich skupin byla loajální ke Smaragdové smlouvě, dokud se Thoth nestal
zrádcem a nepřeběhl k padlým Anunnaki Soupeřům a odklonil se od dobra ke zlu. Zradil Smaragdovou smlouvu těsně před tehdejším Hvězdným aktivačním cyklem (SAC) a má na svědomí masakr Eieyanů v roce 22326 př.n.l..
o Thoth později přinutil Enocha a jeho Kodazhim hybridní rasy k přeběhnutí od
Smaragdové smlouvy k Luciferově úmluvě v období 10500 př.n.l. a tím se spustil
dlouhodobě plánovaný záměr templářských rytířů Luciferské rasy Hyksosů na ovládnutí
Země a ustavení doby temnoty a totálního otroctví andělského lidu, plán na vítězství
temných sil odporujících Centrálnímu Zdroji v cílovém období SAC 2000-2022.
o Těsně spolupracují s nibiruánskými Enlil-Anunnaki z Odedikronu, Samjase-
luciferiánskými Anunnaki z Plejád (prvořadí spojenci), Zeta Reticuli Zefelium,
Andromédskými Nekromitony, Drakoniánci, Jehovavy Nefilimy (prvořadí spojenci),
kentauřanskými luciferiánskými Anunnaki a jejich iluminátskými pozemskými hybridy.
o Kontrolují dnešní hnutí New Age a usilují se o infiltrace do kolektivů soudobých
Indigových dětí, které se snaží astrálními implantáty svézt z jejich lidstvu nápomocné
cesty.

Na závěr si jen poznamenejme, že s tím jak jde celá diskutovaná šachová partie do finále, děje i
uvnitř UIR se velmi a rychle mění, takže v dnešních dnech je aktuální koaliční situace již jiná.
Dlužno podotknout, že na misku vah strany Soupeřů se nově tlačí zejména kolektivy kolem
drakoniánských Nekromitonů (Černá agenda), na úkor kolektivů padlých andělů, Anunnaků (Belial agendy). O tom si však něco víc řekneme až v závěru našeho seriálu. Předtím se však ještě vrátíme ke klíčovým událostem 20.století.
10. Klíčové události 20.století
10.1 Druhá světová válka

• Ve chvíli, kdy Zetas spoluzaložili Drakoniánskou agendu Velký bratr, vznikl na straně
Anunnaki iluminátů protitlak a to zejména v USA, kde měli od Občanské války a vítězství
svých Yankee´s nad Drakoniánskými rebely, nejsilnější pozice v takových organizacích jako
FED a nebo CIA. Za pomoci těchto organizací naplánovali převzít pod svoji kontrolu
Zetas/Drakoniánskou agendu Velký bratr. Konflikt, který přerostl do Druhé celosvětové války
byl zahájen Zetas/Drakoniánskou agendou v roce 1939 prostřednictvím jimi řízeného
hybridního ilumináta - Adolfa Hitlera s cílem maximalizovat své pozemní teritoriální državy
směrem k energeticky významným lokalitám Pozemských hvězdných portálů (a dalších míst).
V podstatě šlo o totéž, o co šlo i v První světové válce, dostat pod vlastní kontrolu území, na
kterých se nacházejí portály planetárního komplexu hvězdných bran, Agarty a Mostu/Archy
úmluvy.
• Situace se zamotala ve chvíli, kdy si jednotlivé frakce Soupeřů začaly v tomto úsilí konkurovat,
což se projevilo v boji o Havajskou základnu v Pearl Harbor, která byla v držení Nekromitonů
- reptiloidní rasy z galaxie Androméda (na Havaji je situován, samozřejmě že Strážci
kontrolovaný port č.12 do Agarty). Na druhou stranu fronty se tak dostali doposud v
podzemním skrytu vyčkávající Nekromitoni, kontrolující Japonské území (ze svých základen v
Nagassaki a Hirošimě), o které rovněž začali mít zájem Zetas. Ti předem informovali své
klíčové ilumináty v Americe, že proti Nekromitonům na Havaji podniknou útok a že si nepřejí,
aby Američané prováděli nějaká preventivní opatření. S tímto cílem instruovali své ilumináty v
Tokyu, aby spustili útok proti Pearl Harbor s tím, že Američané budou nepřipraveni. Smyslem
této konspirace bylo pomoci svým americkým iluminátům, vtáhnout USA do války a jejich
prostřednictvím později udeřit, ve veřejností akceptovatelné odvetě a s použitím atomové
bomby zničit Nekromitonské základny v Japonsku v ten pravý čas.


86

• 12.8.1943 byl pod vedením Zetas, v rámci jejich nové agendy, proveden známý Filadelfský
experiment, v rámci kterého se Zetas připravili k vytvoření červí díry ve Zdi v čase a dosažení
dalšího částečného propojení Fantomového matrixu s našim matrixem v době 20-leté planetární
magnetické špičce v srpnu roku 1945. To by jim umožnilo rozsáhlejší invazi sil Zetas do naší
Sluneční soustavy. Situace se začala mezi jednotlivými frakcemi Soupeřů opět přiostřovat, když
se některým skupinám přestával líbit narůstající vliv Zetas, zvlášť když tito byli ochotni (na
rozdíl od např. Anunnaků) poskytnou Hitlerovu nacistickému hnutí některé klíčové zbraňové
systémy. Opakované nabídky ze strany Strážců ohledně mírového řešení eskalujících konfliktů
byly všemi agendami Soupeřů odmítnuty. V nastalé situaci Strážci vyhodnotili, že jejich vstup
by byl kontraproduktivní a nepřinesl by ukončení eskalující válečné konfrontace mezi
Zetas/Drakoniánskou, Anunnaki a Nekromitonskou agendou. Nekromitoni na vzniklou situaci
zareagovali tím způsobem, že navázali tajné kontakty s Hitlerem a přesvědčili ho (darováním
sofistikovaných zbraňových systémů) aby se přidal k jejich agendě. Jeho prostřednictvím tak
zahájili genocidní útok proti iluminátským židovským rodinám Zetas/Drakoniánců. Ve chvíli,
kdy tito zjistili, že Hitler svoji genocidu praktikuje i proti jejich chráněným iluminátským
židovským rodinám, okamžitě stáhli svoji podporu nacistickému hnutí a přidali se na stranu
jeho protivníků. A v tomto okamžiku již přišel i čas na protiútok proti Nekromitonům, který v
podobě svržení atomových bomb na Nekromitonské základny v Hirošimě a Nagassaki ukončil
celý tento konflikt s tím, že Zetas/Drakoniánci se spolu s Anunnaki agendou podělili o kořist
získanou na lidstvu a Nekromitonech a japonské území si přiřadili pod svoji kontrolu. Že při
tomto konfliktu přišly o život miliony nevinných lidí, jim jak vidět vůbec nedělalo starosti,
ostatně jako nikdy v minulosti či budoucnosti. Úspěšně provedený Filadelfský experiment resp.
realizace prostupu skrz Zeď v čase, oddělující náš svět a "Fantomové peklo" pak měl své věcné
pokračování v projektu známém pod jménem Montauk a jeho kulminaci po 2 x 20 tedy 40
letech v roce 1983.

10.2 Studená válka, invaze z Orionu a Hvězdné války

• Celé cca 40-ti leté poválečné období se neslo v duchu před lidmi utajovaného pokračování
válečného snažení o získání co nejlepšího postavení jednotlivých skupin Soupeřů, které se tak
připravovaly na konečné vítězství v období SAC 2000-2022. V podstatě se tedy jednalo o
pokračování ve strategii dané Atlantskou konspirací Anunnaků. Cílem těchto snah bylo
maximalizovat svůj vliv zejména v energeticky významných pozemských lokalitách, které
různě vzájemně pospojované vytvářely specifické energetické sítě - tzv. PINy (Port Interface
Network). Tyto PINy jsou ve hře od samého počátku vleklých konfliktů, tedy od dob
Elektrických válek, ale jsou postupně vytvářeny, reorganizovány a vzájemně propojovány či
přerušovány, právě podle toho, kdy která skupina Soupeřů či Strážců, kontroluje dané území. Je
namístě pracovat s představou, že každá významná skupina Soupeřů a i Strážci mají svoji
vlastní (nejednu) takovouto energetickou síť. Prostřednictvím těchto PIN sítí, které obepínají
celou planetu lze v lokalitách jejich dosahu vyvolávat velmi významné účinky typu místních
hurikánů, tornád či zemětřesení, či destrukcí stavebních konstrukcí. No a samozřejmě že je
zájmem všech hráčů, aby propojily tyto své PINy k přirozené Planetární mřížce planety a mohli
tak dostat pod vlastní kontrolu "spirituálně-energetickou" situaci na planetě a zejména i provoz
holografických technologií, o zbraňových systémech nemluvě. V roce 1951 dostali Nekromitoni
od skupiny Jehoviánských Anunnaků nabídku na uzavření koalice, kterou akceptovali a začali
propojovat své PINy s cílem nedopustit nadvládu sílící koalice Zetas a Drakoniánců. Výsledkem
bylo, že v období od 2.světové války do roku řekněme 1983 se na světě "objevilo" přes 25
významných klimatických či zemětřesných událostí, mnohdy související s výstavbou,
samozřejmě před lidstvem utajovaných, podzemních základem jednotlivých skupin Soupeřů
(podrobný seznam je v Pramenech k dispozici).
• V kontextu již napsaného již asi není problém, správně si zařadit proč vznikl stát Izrael a celý
"novodobý" konflikt na Blízkém východě (energetický portál v Jeruzalémě a snaha o kontrolu

87

Kypru) ihned po 2.světové válce, či proč např. Karibská krize, reálně hrozící jadernou
konfrontací a zajisté nejkritičtější období od Druhé světové války, proběhla ke konci roku 1962
(s potenciálem kulminace v roce 1943+20=1963). A v těchto pozičních tazích lze vysledovat i
podstatu francouzské opoziční éry prezidenta de Gaulla v NATO a jeho snahy o spolupráci s
NSR, kterou se snažil vyrovnat nastupující převahu spojenectví USA-V.Británie v NATO. Jak
víme již možná i z vlastní zkušenosti, toto období skončilo patem a bylo ukončeno Moskevskou
smlouvou o zákazu jaderných zkoušek v atmosféře, kosmickém prostoru i pod vodou v červenci
1963, i když ji odmítli podepsat někteří významní hráči (Francie, Čína,...). V průběhu tohoto
období tak docházelo k různým přeskupováním sil mezi jednotlivými skupina a podskupina
Soupeřů a krátkodobým koalicím vedoucím k záborů energeticky významných míst po celé
planetě, které měly za následek ony různé lokální zemětřesení, hurikány, tsunami či jiné
nestability v důsledku využívání skalárních zbraňových systémů (energetických pulsů
"cestujících" skrze PINy), vždy lidem lživě zdůvodněné. Situace se však postupně
vykrystalizovala do podoby bipolárního soupeření mezi koalicí většiny Anunnaků s
Nekromitony proti koalici Zetas s Drakoniánci. Vidíme, že "moderní" lidstvo/občanstvo stálo a
dodnes stojí zcela mimo mísu, v pozici nevědomých a postradatelných pěšáků. Strážci se rovněž
věnovali zdokonalování svých PIN sítí a jejich propojení s Planetární mřížkou. Rovněž se
snažili přimět Padlé andělské kolektivy zejména Anunnaků k odstoupení od snah o znemožnění
zdárného průběhu SAC 2000-2022.
• V roce 1972 vyvrcholilo soupeření mezi Soupeři v okamžiku, kdy se koalice Zetas/Drakoniánci
pokusila převzít pod svoji kontrolu významné državy Anunnaků - egyptskou Gízu. To doposud
rozpolcené skupiny Anunnaků spojilo a společně tento útok v podobě tzv. Frekvenční války
odrazili. Není tedy žádnou náhodou, že SSSR a USA (R.Nixon) právě v tomto období podepsali
v Moskvě v květnu 1972 mj. i Prozatímní dohodu o omezení strategických zbraní (SALT-I) a
Dohodu o zákazu antibalistických systémů (ABM). Výsledky tohoto jednání se staly výrazným
mezníkem zmírňování mezinárodního napětí v následujícím období, které však netrvalo dlouho.
Dlužno podotknout, že v tomto období zahájili Nekromitoni další fázi své podvratné a
infiltrační činnosti vůči lidstvu, kdy začali rozšiřovat skrze své ilumináty, svoji
"privilegovanou" nabídku na exkluzivní zasvěcení - spolupráci s dalšími významnými lidmi (v
rámci tzv. Chrámu Alfa-Omega řádu Melchizedeka), kterým však posléze udělili falešná
vysvěcení, což pro tyto lidi znamenalo, připojení jejich aurických polí a DNA matric k
Andromédskému matrixu Nekromitonů.
• Takto nebezpečně se vývoj událostí posunoval k dalšímu období, kdy opět mohlo být využito
výsledků Filadelfského experimentu, tj. otevření červí díry ve Zdi v čase, což nastalo v roce
1983. V tomto roce došlo k dalšímu posunu v rozložení sil. Nekromitoni, kteří v Druhé světové
válce nejvíce tratili, se postupně, v předchozím poválečném období, dostali i do (utajovaného)
spojenectví se Zetas (v rámci své zákeřné, dvojité agendy) a tato koalice se nakonec stala
vážnou hrozbou pro ostatní skupiny Soupeřů. Nicméně v tomto okamžiku se musíme věnovat
neskutečné události známé jako tzv. Rudý pulz, která zásadním způsobem ovlivnila veškeré
poválečné období.

10.3 Rudý pulz, projekt Montauk (1972 - 1992)

• Jak jsme si již řekli, Zetas svým Filadelfským experimentem otevřeli trhlinu v časoprostoru a
umožnili tak mezidimenzionální prostup svých sil do našeho D3 prostředí. Tento cíl však nebyl
jediný, který tímto experimentem zamýšleli dosáhnout. Již jsme si naznačili, že na Zemi se ve
20. století vrátili a zahájili zde realizaci nejen své Staré agendy (únosy lidí a genetické
manipulace), ale i Nové agendy Zetas. O co v ní jde ? Tato agenda přímo souvisí s koncovkou
naší šachové partie, respektive s aktivitami, které mají způsobit, aby tato koncovka nedopadla
pro lidstvo dobře. Jde o to, že v průběhu SAC 2000-2022 by mělo dojít k propojení
morfogenetických mřížek planet Země a Tara a tento průnik je jednou z podmínek k úspěšné
realizaci vzestupných/přestupných procesů mezi těmito planetami/dimenzionálními sférami.

88

Tento proces je vnitřně, fyzikálně propojen s naším Sluncem a jeho "elektromagnetickým
stavem" a proto se rozhození tohoto stavu, který by znemožnil planetární průnik Země s Tarou stalo cílem snah a obsah jejich Nové agendy. Za tím účelem využili svých invazních sil z
Filadelfského experimentu a zahájili ostřelování Slunce EM pulzy. V letech 1952 - 1968 -
pozemští vědci pozorovali sluneční nestabilitu a začali mít starosti ohledně posunu zemských magnetických pólů (lze vygooglit).
• 7.8.1972 - nakonec přece jen došlo k ohromnému výbuchu na Slunci přičemž došlo k
vygenerování Rudého pulzu, který dokonce měl ambice zničit v září roku 1972 veškerý
pozemský život ! Bezpodmínečně muselo dojít k intervenci ze strany Strážců. Tito na ochranu
Země před tímto pulzem instalovali a uvedli do provozu vlastní ochrannou Frekvenční ohradu -
známou jako 11:11/12:12 a rovněž zahájili genetickou opravu unesených lidí ze strany Zetas. V
roce 1973 Strážci začali s energetickými regeneračními infuzemi do Slunce s cílem opravy
jejího pole, které Zetas poničili svými EM pulzy a následným výbuchem a postupnou likvidací
neblahého, "elektromagnetického" vlivu Zetas na lidstvo. V důsledku toho se však
elektromagnetická situace na Zemi stala značně nestabilní a tak byli Strážci nuceni přistoupit k
velmi sofistikovanému opatření. Spočívalo v tom, že po celé období 1973 - 11.1.1992 Strážci
využili technologii Holografických virtuálních implantátů s cílem zachovat na Zemi iluzi, že
se Sluncem a pozemskou elektromagnetickou situací je vše v pořádku a je stabilní, zatímco
sami prováděli své sluneční opravy a likvidaci Zetas vlivu (frekvenční ohrady z 18.století).
•V roce 1982 Zetas, frustrovaní z jejich klesajícího vlivu na lidstvo, přistoupili na jednání se
Strážci, přičemž výsledkem těchto jednání byl příslib Strážců, umožnit Zetas rasám, další
existenci v rámci bio-regeneračního programu Zákonů Jednoty a to v jiném planetárním
systému D4 pásma výměnou za to, že se vzdají svých záměrů s planetou Země a Tara a do SAC
2000-2022 již nebudou zasahovat. Na tuto dohodu přistoupila v letech 1982-1984 většina ras
Zetas s výjimkou jediné - Zetas z Rigelu v hvězdném systému Orionu, tzv. Rigeliánci alias
Šediváci. Tito spolu s Nekromitony, kteří se rovněž svých invazních plánů se Zemí nehodlali
vzdát vytvořili koalici rebelů, která pokračovala v dosavadních snahách a v roce 1983 (po
čtyřiceti letech) rozjela nový protilidský projekt, podobný tomu Filadelfskému z roku 1943 pod
názvem Montauk. O co v něm šlo tentokrát ?
• V rámci projektu Montauk se Nekromitonům a Zeta Rigeliáncům podařilo 14.8.1983 rozdvojit
prostup ve Zdi v čase i směrem do Andromédského matrixu, což Nekromitonům umožnilo
navýšit stav svých invazních sil na Zemi. Zeta Rigeliánci rovněž posílili stav svých sil a z
prostředí D2 planety Země, ze svých invazních kosmických lodí zahájili ostřelování EM pulzy
planetární mřížku Země s cílem obnovit funkčnost své blokační Frekvenční ohrady a dosáhnout
cílového efektu v příštím období zemského magnetického vrcholu v srpnu roku 2003. Od této
chvíle rovněž Zeta Rigeliánci opětovně zahájili únosy lidí za účelem provádění hybridizačních,
genetických experimentů. Na tento vývoj zareagovali zejména Drakoniánci, kteří sáhli k fyzické
invazi svých domovských sil ze systému Orion jak do D3 prostředí naší planety, tak i do
prostředí D5 planety Tara a D7 planety Gaia. Situace se opět silně přiostřila a vyústila v horkou
kosmickou válku, kdy i ostatní skupiny Soupeřů zejména Anunnakové, přispěchali do prostředí
naší planety se svými kosmickými posilami. Rovněž tak přispěchali se svými silami i Strážcové.
Každý čtenář si v tomto okamžiku již může dělat vlastní korelaci s tím, co politického se dělo
na planetě Země. Asi nikoho z čtenářů tak již nepřekvapí, proč Ronald Reagan, americký
prezident v březnu roku 1983 pro všechny tehdy překvapivě vyhlásil vojenský program známý
jako "Strategická obranná iniciativa" - SDI - čili tzv. Hvězdné války. A tento název -
Hvězdné války - byl i názvem přesně popisujícím to, co se tehdy skutečně odehrálo. Názvem
popisujícím skutečné "válčení v nebi" v HU-2 a HU-3, mezi vzájemně soupeřícími frakcemi
Soupeřů, válčení které se dostalo i do poměrně velké blízkosti k pozemským přístupovým
místům. Výsledkem těchto válek bylo dosažení nového status quo v pozemských poměrech, ve
kterých získali vedoucí pozici Drakoniánci a odstavili tak Zetas-Nekromitonskou koalici z
vedoucí pozice. V této souvislosti může být zajímavé, že v listopadu 1983 papež Jan Pavel II.
odvolal všechny papežské buly proti Svobodným zednářům a dovolil katolíkům, po několika

89

stech letech, opět se stát členy tajných společností bez obav z exkomunikace a následně, na
začátku roku 1984 USA a Sovětský svaz vyhlásili společný kosmický program orientovaný na dosažení planety Mars.
• V září roku 1989 Strážci dokončili opravu poškozeného slunečního pole a zahájili infuze
sluneční D4 energie do Země s cílem zvýšit frekvenci jejího jádra a pokračovat tak v přípravách na dimenzionální průnik planet Země a Tara v SAC 2000-2022. 11.1.1992 Strážci znovu vložili magnetické kódy 11:11 do zemského jádra a zahájili odstraňování ochranné a dočasné
Frekvenční ohrady 11:11/12:12, která blokovala sluneční D4 frekvence a znemožňovala tak
seřazení třetího a čtvrtého kvantového vlákna lidské DNA. SAC 2000-2022 mohl pokračovat
dál a stejně tak i my v našem příběhu. Pojďme se nyní podívat na to, jak na celou tuto válečnou
situaci reagovali Strážci.

10.4 Intervence Strážců a jejich přístup k řešení vzniklé situace (1983 - 1992)

• Jsme v roce 1983, ve vesmíru zuří Hvězdné války v důsledku invaze Drakoniánců z Orionu,
koalice Zetas/Draco organizuje projekt Montauk a na Zemi se adekvátně tomu přeskupují
vojensko-politické síly, Strážci stále mají plné ruce práce s opravu Slunečního pole, situace
vůbec nevypadá dobře. Pojďme si říct, co následovalo, zejména když mnoho z čtenářů jsou
žijícími pamětníky těchto nedávných dnů. V této chvíli našeho výkladu budu nucen opět o něco
více napnout trpělivost laskavých čtenářů s koncepty, které se doposud vzpírají "zdravému
lidskému rozumu". Jde o to, že z pohledu vyšších dimenzí či časoprostorových cyklů, se
lineárně odehrávající děje ve skutečnosti neodehrávají v časové posloupnosti. Bez dalšího
objasňování této multidimenzionální fyziky (které je v Pramenech dostupné) si pouze řekněme,
že Prameny konstatují, že Strážcové z vyšších dimenzí, dobře znají pravděpodobnostní vývoj v
budoucnosti našeho časového cyklu a proto vědí, že v roce 2976 n.l. dojde ze strany vítězné
koalice Zetas/Nekromitoni ke zničení planety Země v nukleárním výbuchu, pokud by se tato v
našem SAC 2000-2022 skutečně dostala pod nadvládu Soupeřů, kteří usilují o sabotáž zdárného
průběhu SAC 2000-2022 a ovládnutí planety. A při tomto zániku planety Země by všechny
nevzestoupené Duše došly svého konečného zániku. S cílem zabránit tomuto vývoji, došlo k
přímé intervenci ze strany Strážců až z planety Aramaténa D12 v hvězdném systému Lyry !
Tato intervence vedla v prosinci roku 1984 k vytvoření krizového, intervenčního plánu,
prostřednictvím kterého by mělo být dosaženo odvrácení tohoto v pravděpodobné budoucnosti
hrozícího smrtelného nebezpečí ze strany aktuálně se infiltrujících Soupeřů
(Zetas/Nekromitonů) s cílem ovládnout planetu Země v SAC 2000-2022. Tento krizový
intervenční plán je znám jako tzv. Projekt mezidimenzionálního posunu - BZP (Bridge Zone
Project), na jehož realizaci se podílí i lidstvo. A je to právě nezbytný podíl lidstva, který je
potřebný k úspěšné realizaci plánu BZP, který se stal hlavní motivací k tomu, že bylo
rozhodnuto uvolnit utajované materiály, které jsou v tomto textu pojmenovány jako Prameny,
lidstvu. I stručný popis podstaty tohoto BZP plánu však již přesahuje rámec tohoto historického
exkurzu, takže si o něm povíme něco víc až jindy. Jen si naznačme, že myšlenkou tohoto plánu
je nedopustit válečnou konfrontaci v SAC 2000-2022 (která by sama o sobě znamenala
nenahraditelný pokles vibrační úrovně/energie planetární mřížky), ale uskutečnit jakoby
celoplanetární, dimenzionální úhybný manévr, který by znemožnil Soupeřům invazi na planetu
Zemi v tomto SAC. Soupeři si tohoto plánu Strážců jsou samozřejmě vědomi, ale vzhledem k
omezeným časovým dispozicím by již neměli být schopni adekvátně zareagovat a jeho
uskutečnění zabránit. Současně Strážci opět nabídli mnoha skupinám Soupeřů amnestii a bio-
regenerační kontrakty, pokud by byly ochotny přistoupit na mírovou Smaragdovou úmluvu,
přičemž mnoho, zejména ne-Rigeliánských ras Zetas na tuto nabídku přistoupily. Strážcové
rovněž doufali, že se jim podaří přesvědčit i Padlé andělské kolektivy Anunnaků, aby odstoupily
od svých plánů a společně se Strážci vytvořily protisílu k rebelujícím Zetas, Drakoniáncům a
Nekromitonům s cílem neválečného řešení, které by tak neohrozilo zdárný průběh SAC 2000-
2022. K tomu však nedošlo a na tuto nabídku reflektovaly jen některé menší skupiny Anunnaků

90

(Enoch-Jehoviánci), ostatní se dál drželi svých cílů, vytýčených Atlantskou konspirací. Tato jejich pozice platila až do roku 1992, kdy došlo k dalším změně v celkové situaci, která je v Pramenech pojmenována jako Finální drama.
• V roce 1992 se koalice Zetas/Nekromitonů spojila s Drakoniánci a společně se rozhodli
zásadním způsobem zaútočit proti Anunnakům a získat definitivní výhodu v podobě propojení
vlastních PIN systémů k Planetární mřížce a převzetí jejich PINů. Za tím účelem zahájili
elektromagnetický útok proti klíčovému PIN systému Anunnaků - NDCG (Nibiruian Diodic
Crystal Grid) EM pulzy vysílanými skrze vlastní PINy, budované od doby Filadelfského
experimentu (poznamenejme si, že název jejich klíčového PINu je Falcon). Jedinou obranou
Anunnaků proti této spojené síle ostatních Soupeřů spočívala v tom, že se Anunnakové obrátili
na Strážce a zahájili s nimi vyjednávání o spolupráci, ochraně v rámci Smaragdové úmluvy a
opětovnému přijetí do Programu vykoupení. Tyto podmínky, za kterých většina Anunnaki
skupin, sice zdráhavě a neochotně, ale nakonec přece jen v listopadu roku 1992 vstoupila pod
Smaragdovou úmluvu, jsou známy jako tzv. Plejádsko-Siriánská úmluva. Klíčovou dohodou
bylo, že Anunnakové postoupí Strážcům kontrolu nad svým PINem NDCG a jím reverzně
ovládaným Slunečním Hvězdným portálem, skrze který Anunnakové dlouhodobě (od doby
vzniku Luciferiánské úmluvy) drželi v šachu všechny své dosavadní soupeře a zejména lidstvo.
Strážcům se tak rovněž otevřela možnost, propojit své PINy s NDCG a tím natolik posílit své
operační možnosti, že by byli schopni znefunkčnit PINy aktuálně existující anti-kristovské
koalice Zetas/Nekromitoni//Drakoniánci, což se Strážcům nepodařilo uskutečnit od konce
2.světové války. Velmi blízko k tomu měli v srpnu roku 1992, když se Zetas s pomocí svých
iluminátských loutek "Montauk boys" pokusili 12.8.1992 o zesílení svého PINu Falcon ze své
základny na Bermudách. Tato událost rovněž přispěla k následnému rozhodnutí Anunnaků,
přistoupit na jednání a dohodu se Strážci. Výsledkem tohoto experimentu byl vznik ohromného podmořského zemětřesení, které 24.8.1992 dodalo sílu hurikánu Andrew natolik, že jeho
rychlost stoupla až na 400-480 km/h. Okolnosti vzniku tohoto nejničivějšího hurikánu v historii USA byly před lidmi samozřejmě zcela zamlčeny a naopak, ničivé síly hurikánu bylo zneužito k umělému nasměrování proti lidem, kterým byly podány falešné informace o směru pohybu
tohoto zkázu šířícího "přirozeného" hurikánu.
• A o tom, jak Finální drama probíhalo dál, si řekneme v další části našeho povídání. Již nyní si
však můžeme naznačit, že by to snad ani nebyli Anunnakové, kdyby se brzy neobjevily další
zvraty v přípravě na koncovku celé této grandiózní šachové partie, v bibli pojmenované jako
Armagedon či Apokalypsa. A o tom co následovalo si povíme něco víc v následující,
předposlední části našeho vyprávění.
11. Finální drama 1987-2000, tři cesty do budoucnosti 2000 - 2022

11.1 Hlavní dějotvorné události od roku 1992 do zahájení SAC ve vztazích UIR a GA

Pro přehlednou rekapitulaci těchto dějů si nyní přesněji seskupme hlavní hráče vystupující v našem Finálním dramatu. Obecně samozřejmě vycházíme z toho, že Kristovské síly se soustředí kolem
skupiny Strážců - tzv.Guardian Alliance a jejich protivníci se soustředí do účelově proměnlivé
koalice Soupeřů - v naší současnosti v podobě tzv. UIR. Předmětné zájmové kolektivy jsme si již
podrobněji specifikovali a tak pro naše nynější účely si pojďme aktuálně účelově strukturovat naše hráče do šesti níže uvedených zájmových skupin, z nichž pouze skupina A stojí na straně
současného andělského T-2 lidstva:

A. Guardian Alliance a Indigo týmy (GA+IT) - Strážci a tzv. Diamantová agenda
B. Annunaki kolektivy tzv. padlých andělů (tzv. Belial agenda)
1. Samjase-Luciferiáni z Plejád
2. Enlil-Nibiruánští Luciferiáni z Odedikronu
3. Thoth/Enki-Nibiruánci/Zefelium

91

4. Marduk-Luciferiáni (ze skupiny Galaktické federace)
5. Marduk-Dramin satanisté (ze skupiny Galaktické federace)
6. Jehova Anunnaki (Bipedal Doplhin)
C. Dočasné a účelové spojenectví :
1. Zeta Rigeliánců a Zeta Retikuli - tzv. šediváci rasy Zefelium
2. Nekromiton Androméďanů - stvořitelé Nefilimů, míšenců Androméďanů a
Anunaků
D. Dočasné a účelové spojenectví : (tzv. agenda Černého slunce)
1. Drakoniánců z Omikronu
2. Drakosanů
3. Reptiliánců z Odedikronu
E. Kentaurští modří Luciferiáni z Alfa Centauri A, B, C

Tyto výše uvedené, dočasně ustanovené koalice tak představují naše hlavní hráče Finálního dramatu a nyní se již podívejme na chronologický přehled hlavních událostí, které jsou předmětem našeho zájmu a to zhruba od roku 1992 do začátku SAC, kdy začíná startovat další otevřené kolečko
událostí typu akce-reakce.

• Jak jsme si již řekli, v roce 1992 se skupiny C+D zcela účelově domlouvají na společném
postupu ve svém dalším snažení a v důsledku toho propojují své pozemské UHF sítě Phi-Ex a
Falcon, což by jim v konečném důsledku mělo umožnit dostat do prostředí planety Země své
invazní jednotky. Na to zareagovaly doposud samostatně operující kolektivy ze skupiny B a
přidaly se na stranu skupiny A s cílem nedopustit vznik jasné dominance, která ze spojení C+D
hrozila. A+B tak uzavírají dohodu, která vešla ve známost jako tzv. Plejádsko-Síriánská
smlouva. Skupina B se v těchto smlouvách zavázala, že předá skupině A pod jejich kontrolu jak
jejich síť NDCG, tak i kontrolu USG4 v prostředí našeho Slunce. Toto by umožnilo skupině A
bezproblémově zajistit jejich hlavní cíl - a to hladký průběh pozemského SAC přicházející v
letech 2000-2022 a vše konsekventní, co to znamená pro planetu i lidstvo.
•V roce 1994 se tak skupinám A+B skutečně podařilo dosáhnout dočasného uzavření spojených
sítí Phi-Ex a Falcon a tím i prostupu ve Zdi v čase a znemožnit tak zamýšlenou invazi skupin
C+D na Zemi. Bylo jasné, že pokud by tato spolupráce vydržela a pokračovala, vše by běželo v
intencích záměrů skupiny A, tj. směrem k bezproblémové realizaci projektu BZP. Tito následně
zahájili přípravy na řízené seznámení lidstva s celou mimozemskou realitou a děním kolem
nich, jakožto i významu a logice dění souvisejících s obdobím SAC 2000-2022. Pod vlivem
zdánlivě stabilizované situace zahájila skupina A operace s reálnými přílety svých kosmických
lodí do prostředí orbity planety Země. Avšak tyto se staly okamžitým cílem útoků ze strany
opozičních skupin C+D, což vyústilo do rizika skutečných novodobých "Star Wars",
odehrávajících se v naší Sluneční soustavě. Skupina A tak byla nucena se stáhnout, neboť
rozsáhlejší eskalace konfliktu by vyústila do situace, která by poškodila pozemské lidstvo,
křehkou spolupráci se skupinou B a pravděpodobně i znemožnila průběh samotného SAC 2000-
2022.
• V roce 1997 skupina A, přes nedobrou zkušenost s příletem svých kosmických lodí, však
pokračovala v další pomoci při přípravě lidstva na události související s nastupujícím obdobím SAC 2000-2022 a prostřednictvím vlastních UHF sítí Face of Man, Great White Lion,
Golden Eagle a Blue Oxen přistoupila k "probouzení" svých pozemských partnerů a
spolupracovníků, zejména ze skupiny Indigo týmů.
• V červnu 1998 však dochází k dalšímu klíčovému zvratu v celkové situaci. Pět sub-kolektivů
ze skupiny B - B1 až B5 odstoupilo od Plejádsko-Síriánských smluv z roku 1992 a tak
zásadně změnily poměry sil mezi vzájemně soupeřícími stranami. Tyto Anunnaki kolektivy
Padlých andělů tak opět začaly hrát vlastní kartu a sledovat své vlastní cíle na planetě Země v
nadcházejícím období SAC, nicméně se většinou přidaly k účelové spolupráci se skupinami C.
Odstoupení prakticky celé skupiny B od smlouvy se skupinou A v roce 1998, které opět

92

změnilo poměry ve vzájemných silách, uvolnilo ruce skupinám C+D a přineslo i další důsledky ve vývoji další situace. Jednalo se o tyto hlavní důsledky:
o Skupina C se mohla vrátit k další, vyšší aktivaci a součinnosti svých sítí Phi-Ex a
Falcon.
o Skupina C se nakonec přece jen dohodla s kolektivem B6, který balancoval mezi oběma
hlavními koalicemi a zahájili připojování jejich sítě Dove k síti C2-Nekromitonů -
White Eagle a rovněž zahájili připojení hlavní sítě Nibiruánských Anunnaků - NDCG k
síti C1-Zetas - Phi-Ex. Propojení těchto sítí natolik zvýšilo jejich výkon, že byli schopni
dosáhnout na realizaci prostupu ve Zdi v čase a začít do naší reality importovat z jejich
Fantomové reality své zkázonosné prostředky a dokončit tak "metastáze" reverzního
kódování do planetární mřížky Země.
o Neprodleně zahájili přípravné práce na vytvoření nové vlastní Frekvenční ohrady
Země, jejíž cílem bylo dosáhnout v roce 2004 kompletního zablokování a kontrolování interdimenzionální komunikace v D4 pásmu, což by lidem a pozemským Indigo týmům značně zkomplikovalo vzájemnou komunikaci se skupinou A v tomto období a
umožnilo tuto komunikaci v klíčových situacích falšovat.
o Instruovali jednu ze skupin svých pozemských přívrženců - tzv. Alfa-Omega Nefilim
Melchizedeky, aby tito neprodleně zahájili infiltrační útoky proti pozemským Indigo
týmům skupiny A. Speciálně se zaměřovali na příslušníky týmů Indigo typ 3, což jsou
genetičtí míšenci T-2 lidí a Anunnaků. Účelem jejich útoků bylo tyto Indigo týmy
kooperující se skupinou A infiltrovat a v jejich prostředí vyvíjet záškodnickou a
špionážní činnost ve prospěch zejména skupiny C. V podstatě se jednalo o zajištění toho,
aby mohli kompletně odposlouchávat a kontrolovat veškerou komunikaci mezi skupinu
A a jejich pozemskými spolupracovníky s cílem falšovat tuto komunikaci a tím
pozemské spolupracovníky svést na zcestí. Tímto způsobem se jim podařilo
zmanipulovat názory celé řady pozemských skupin kolem hnutí New Age.
o Vyvíjeli tlak na nerozhodné a balancující kolektivy ze skupiny B, které tak všechny s
konečnou platností odstoupily od Plejádsko-Síriánské smlouvy a přidaly se ke skupinám
C+D.
• V roce 1999 se C1 Nekromitonům podařilo odblokovat jejich síť Falcon, v důsledku čehož byla
skupina A prakticky donucena ukončit své interdimenzionální (channelingové) komunikace se
svými pozemskými spolupracovníky. V důsledku toho bylo přistoupeno k urychlenému
dokončení překladů CDT disků a jejich veřejného publikování v podobě knižní série Voyagers,
která je, jak víme, i jedním z hlavních Pramenů tohoto našeho vyprávění. Dále pak skupina A
zintenzívnila úsilí v "probouzení a zasvěcování" svých pozemských spolupracovníků zejména z
řad Indigo typ 1 + 2 a kompletaci svých Indigo týmů.
• V roce 2000 pokračovalo vyjednávání mezi skupinou A a stále váhajícími, nicméně vývoj
situace pozorně monitorujícími, kolektivy ze skupiny B. Tato vyjednávání vyústila do uzavření
dočasné "smlouvy o neútočení" - a tak dne 5.7.2000 byly podepsány tzv. Smlouvy z Altairu.
Na to však zareagovala zejména skupina C1 Nekromitoni s novou nabídkou skupinám B,
spočívající v tom, že mezi hlavní cíle bylo zařazeno dobytí Vnitřní Země - Agarty - samostatně
existujícího, pozemského civilizačního uskupení (D3,5), dlouhodobě spravovaného skupinou A.
Zahrnutí tohoto cíle mezi cílové zájmy skupin B+C+D vedlo k uzavření kompletního
spojenectví všech kolektivů skupin B,C a D, ke kterým se přidala i do té doby, situaci
pozorující, skupina E, čímž formálně vznikla globální koalice, nám již známé tzv. United
Intruder Resistance - UIR - spojenectví 12-ti lidstvu nepřátelských kolektivů, kteří se umluvili
společně koordinovat svoji činnost proti skupině A. Toto nově se zformované spojenectví
vyhlásilo skupině A dne 12.9.2000 otevřenou válku v tzv. Válečném ediktu. A toto vyhlášení
války se v intergalaktické politice rovná velkému problému - tzv. Velký úděl s potenciálně
dalekosáhlými katastrofickými důsledky pro celý náš originální kristovský vesmír/matrix !
Naposledy, kdy k něčemu podobnému došlo bylo v období před 5,5 miliony let, tj. v období,
kdy Padlé andělské Anunnaki legie přistoupily k pokusu o vyhlazení lidstva 1.osídlení, kterážto

93

situace vygradovala do již diskutovaných Elektrických válek, které zapříčinily násilné ukončení
tohoto osídlení a velké kataklyzma planety Země. Naše současné pozemské drama je podobné
této historické situaci svojí závažností s tím, že současné lidstvo má větší možnost ovlivnit
celkový výsledek války tím, jak se v tomto našem období SAC skutečně a reálně zachová. V
současnosti totiž největším nepřítelem není ani tak UIR samotné, ale je jím kombinace lidské
amnézie a apatie, resultující do celkové ignorace a nevědomosti, která se může zcela vymknout
kontrole v okamžiku, kdy dojde k prvnímu kontaktu lidstva s nepřátelskými ET inteligencemi.
Není totiž vyloučeno, že nepřipravené lidstvo nebude schopné ničeho víc, než v zoufalství a
slepotě hledat záchranu na případně nabízejících se evakuačních kosmických plavidlech, o nichž
ale nebude ani tušit zda to jsou prostředky skutečných Strážců a nebo léčka Soupeřů. To by
samozřejmě přineslo rapidní snížení vibrací Země a zjednodušení jejího definitivního
reverzního překódování.
• Okamžikem vyhlášení Válečného ediktu se tedy dostáváme do situace, která by se zajisté dala
charakterizovat jako před lidmi utajovaná globální galaktická válka, což prakticky znamenalo,
že Strážcové a národy Smaragdové smlouvy musely zareagovat vyhlášením nejvyššího stavu
ohrožení - na stupni "Rudý kód" a uvedli do pohybu tzv. Krizový intervenční plán. Tento
velmi specifický krizový plán Planetární ochranné kliniky, k němuž dostaly rasy Smaragdové
smlouvy mandát z nejvyšších evolučních míst (Brenaua), znamenal provedení ručního
překódování elektromagnetických programů v pozemském planetárním komplexu (Planetary
Star Gates) a jeho hvězdných portálech. To by mělo mít za následek to, že Země již nebude
nadále násilně držena (skrze Universal SG4) v reverzním a nesynchronním propojení na planetu
Nibiru (v držení Anunnaků), čímž by měla být v podstatě ukončena dosavadní
elektromagnetická realita v ovlivňování a nadvládě Soupeřů nad planetou Země. No a pokud by
se ještě lidem skutečně podařilo asistovat Strážcům při obnovení přirozeného seřazení USG4
tím, že by pomohli s odstraněním umělého Nibiruánského programu v Pozemském
energetickém štítu, který napomáhá držet USG4 pod Nibiruánskou kontrolou, přišli by tak UIR
o své trumfy v právě probíhajícím finiši tohoto dramatu. Tento Krizový intervenční plán byl
uveden do provozu a není vyloučeno, že někomu z čtenářů bude připadat povědomý.

11.2 Některé motivace a souvislosti
• Od roku 1992 kdy UIR dosáhli zániku mírové Plejádsko-Sírianské smlouvy, dostali se opět do
situace, která jim umožňovala využít Sluneční bránu USG4 a Nibiruánskou bitevní loď Pelyněk
(Černobyl) k okamžité iniciaci elektromagnetického posunu planetární mřížky (pólů) Země a
tedy k příležitosti realizovat svůj původní scénář, který chtěli použít už v období předchozího
SAC, ale který se podařilo Kněžstvu Azuritů díky použití Krystalového generátoru odvrátit.
Nicméně na straně současných UIR došlo ke změně strategie oproti před 27500 lety zahájenému
vyhlazovacímu úsilí. Jejich novou strategií již není vyhlazení lidské andělské rasy, nýbrž její
trvalé zotročení v jejich Fantomovém matrixu. Za tím účelem uvedli do provozu svůj plán
Nového, jednotného celosvětového pořádku - známý jako NWO nebo OWO (očipovaná
budoucnost). Tento plán totiž počítá s tím, že budou využívat zotročené a do Fantomového
matrixu stáhnuté lidstvo (které si však tohoto zotročení ani nebude vědomo - tak silně bude již
na morfogenetické úrovni zmanipulováno) k tomu, aby překonali bezpečnostní pečetě/kódy,
které jsou potřeba pro přístup k využívání pozemských hvězdných portálů. Tyto bezpečnostní
kódy/pečetě jsou totiž implementovány pouze do morfogenetických vláken DNA kristovských
andělských ras coby jejich originálních Strážců pozemského systému
(Země/Tara/Gaia/Aramatena). V boji s UIR tak na straně kristovských andělských ras stojí
velká a tajná síla - morfogenetická pečeť v jejich DNA vzorci. Bez ní (lidského biologického
nosiče vědomí - 3D lidského těla) totiž UIR nemohou využívat Pozemské hvězdné brány
(PSG3). Je tomu tak proto, že pouze andělské lidské rasy jsou autorizovanými Strážci planety
Země a jako jediní tak mohou tyto pozemské hvězdné portály autorizovaně otevírat a
provozovat. Tato exkluzivní priorita andělských ras před padlými rasami a z toho rezultující

94

posvátná role Strážců planety Země je mj. i důvodem, proč jsou andělské rasy trvale
podporovány ostatními ET národy Strážců. Je to tedy i o interdimenzionálním cestování v našem vesmíru/galaxii, kde Země je třetím portálem Galaktického systému hvězdných bran (GSG3). Na druhé straně je i důvodem k trvalému a nesmiřitelnému nepřátelství Soupeřů vůči lidstvu. Tyto genetické pečetě však mají vícero využití než jenom chránit proces otevírání Pozemských hvězdných bran - Síní Amenti.
• Řekněme si dále, že další skrytou motivací pro zařazení těchto utajovaných bezpečnostních
pečetí do lidské andělské genetiky bylo, mít k dispozici chráněný bezpečnostní prostředek,
kterým by bylo v případě potřeby možno spustit aktivaci tzv. Přirozeného D12 Planetárního
bezpečnostního Maharického štítu (uvnitř Planetárního komplexu hvězdných bran), který
je v případě svého uvedení do provozu schopen trvale a komplexně ochránit Planetární portály a
hvězdné brány před útoky Soupeřů a zbavit pozemskou energetiku reverzních metastáz. Toto je
velmi důležité v nastávajícím období, protože právě tyto znalosti o skutečném Posvátném
kristovském rehabilitačním poslání andělských ras, osobní a Planetární chrámové mechanice
nebo o skutečné dynamice lidské DNA budou těmi rozhodujícími faktory, v nadcházejícím
závěrečném střetu. Zbraňově zde totiž není co řešit, protože vedle foto-sonických a foto-
radiačních zbraní UIR je současná pozemská vojenská technologie na úrovni dětských hraček.
Technologie, prostřednictvím kterých se lidstvo může zbavit svého odvěkého nepřítele, zastavit
tak reverzní nepřátelskou agendu NWO a získat svobodu v právě probíhajícím SAC 2000-2022,
tak spočívají v přesměrování se na technologie vnitřní "Božské vědy" prezentované Indigo týmy
pod názvem "Planetární štítová ochranná klinika". Vlastní techniky této technologie jsou
dalším velkým předmětem k učení se a nelze se jimi nyní zabývat v tomto veřejném textu.
•Pokud se tedy Strážcům a lidem podaří s využitím této technologie opětovně správně propojit
Pozemskou bránu USG3 a Sluneční bránu USG4 do jejich přirozené (nereverzní) synchronizace
s USG5 na Alkyonu v Plejádách, potom se výše zmíněný, přirozený Maharický D12 planetární
bezpečnostní štít zaktivuje na nejvyšší, tedy12-té úrovni a následně trvale zablokuje možnost
obsadit Pozemské portály silami UIR flotil a to i kdykoliv v budoucnosti. Výzvou (neznámou
proměnnou) v tomto Krizovém intervenčním plánu Strážců v té době však bylo to, že musela
být dovedena do určitého funkčního stavu v termínu před srpnem 2003, tedy dřív než na kdy
UIR naplánovali umístit nad 24 klíčových pozemských, dříve uvedených lokalit své, z
Fantomového matrixu importované kosmické loďstvo, vybavené foto-sonickými paprskovými
zbraněmi. Tyto prostředky tam Soupeři plánují umístit zejména pro to, aby mohli začít od roku
2003-2004 vysílat rušící frekvence v UHF (D4) pásmu, které vytvoří výše zmíněnou Frekvenční
ohradu, která se poté bude moci napojit na pozemský systém HAARP, čímž by Soupeři dosáhli
toho, že se frekvence Frekvenční ohrady dostanou do Pozemské mřížky a začne něco jako
koroze její obranyschopnosti a ta by tak nebyla schopna dosáhnout na svůj nejvyšší potenciál,
12-tý stupeň. A to by nebylo pro pozemské kristovské andělské rasy dobře. Nicméně dnes
(2003) si již můžeme říct, že tento záměr UIR nevyšel a Strážcům se stále daří postupně
navyšovat úroveň obranyschopnosti Planetárních štítů Země. Zjednodušeně si to můžeme
představit, tak, že každý jeden rok po roku 2000 představuje nárůst této obranyschopnosti o 1
stupeň. Nelze však přehlédnout ani tu skutečnost, že s tím jak narůstá tato planetární
obranyschopnost, narůstá i síla útočných prostředků Soupeřů, proto určitě nelze říci, že partie je
ukončena. Pojďme se tedy nyní říci ještě něco bližšího k tomu, s jakým plánem Strážci
pracovali pro toto klíčové období SAC 2000-2022.

11.3 Plán a přípravy Strážců na průběh SAC 2000-2022
• Když 12.8.1983 - Zeta-Dracos opět poňoukli své ilumináty v USA k provedení projektu
Montauk a vytvořili tak druhou časoprostorovou trhlinu s jejíž pomocí zahájili svoji infiltraci
na Zemi a tvorbu lidských klonů, analyzovali Strážci tuto situaci a vyhodnotili ji tak, že
probíhající infiltrace Zeta-Dracosů na Zemi stahuje Zemi na časovou osu, která nezadržitelně
vede ke scénáři zničení Země v budoucnosti - a to v roce 2976 n.l.. Pro ochranu před realizací

95

této pravděpodobnosti vyprojektovali Strážci tzv. Projekt mezidimenzionálního posunu
(Bridge Zone Project) Země. Podstatou tohoto plánu je, využít přibližující se SAC 2000-2022 k
tomu, aby byla provedena grandiózní operace jakéhosi rozkopírování holografické D3 matrice
planety Země do dvou kopií, přičemž časoprostorová trajektorie jedné (nízkofrekvenční) kopie
by pokračovala NWO směrem ke katastrofě v roce 2976 a to pod správou Soupeřů v rámci
jejich Fantomového matrixu, kdežto druhá (vysokofrekvenční) kopie by se v průběhu SAC
2000-2022 oddělila a nastoupila by na časoprostorovou trajektorii dimenzionálně
(časoprostorově) posunutou do pásma D3,5 a to pod správou Strážců v podobě prorokovaného
tzv. Zlatého věku lidstva. Tato realita by se po nějaké době jakýmsi kruhovým obloukem opět
vrátila a do své originální časové/evoluční stopy (po zániku reverzní, fantomové Země v roce
2976). V podstatě se jedná o jakési urychlení pozemské evoluce pro ty, kteří se na této verzi
Země budou nacházet. Tímto rozdělením stávající pozemské reality do dvou verzí by tak bylo
dosaženo toho, že Soupeři nebudou schopni dostatečně zareagovat na tuto neočekávanou a nově
se objevivší situaci a tím ani nebudou schopni jí zabránit a tak, tato do D3,5 dimenze uniknuvší
pozemská realita by se stala osvobozenou od jejich vlivu a područí. Podmínkou úspěšnosti
realizace této náročné multidimenzionální operace však je dosažení dostatečné vibrační úrovně
alespoň u cca 8% pozemské populace, která by byla schopna ukotvit a integrovat nezbytné
infuze potřebných dimenzionálních vysokofrekvenčních energií postupně přicházejících na
Zemi v SAC 2000-2022.
• V říjnu 1986 došlo k otevření 1.pečetě Mostu/Archy úmluvy a Sféra Amenti zahájila svůj sestup
do Zemského jádra v D2 a rovněž bylo zahájeno odstraňování karanténní Frekvenční ohrady,
chránící Zemi před nesynchronizovaným kontaktem se Sférou Amenti z roku 9540 př.n.l.
(finální potopení tří Atlantských ostrovů) s cílem umožnit Sféře Amenti její bezpečné splynutí
se Zemí.
• 16.8.1987 - Na Zemi proběhla happeningová iniciační akce známá jako tzv. Harmonická
konvergence, kdy Strážci získali souhlas s aktivací Projektu mezidimenzionálního posunu
Země (BZP).
• V lednu 1988 se Sféra Amenti bezpečně vrátila do Zemského jádra v D2 a úspěšně tak
odstartovala 12-ti letý Aktivační proces Sféry Amenti (trvající od 1/1988 do 12/1999).
Současně došlo k zahájení otevírání prvního primárního pozemského víru/portu - v Arizoně v
USA a Sféra Amenti zahájila vysílání frekvencí/dat/energií D1 do zemské mřížky.
•V září 1989 dokončili Strážci opravu Slunečního pole (poškozeného útokem Soupeřů z roku
1972) a zahájili infuze sluneční D4 energie do Země s cílem navýšit frekvenci jejího jádra.
•11.1.1992 Strážci znovu vložili magnetické kódy 11:11 do zemského jádra a zahájili
odstraňování ochranné a dočasné Frekvenční ohrady 11:11/12:12, která blokovala sluneční D4
frekvence a znemožňovala tak seřazení třetího a čtvrtého vlákna lidské DNA.
•V červnu 1992 došlo k dokončení otevření prvního primárního víru a tím i k zahájení otevírání
druhého primárního pozemského víru/portu v Jeruzalémě v Izraeli a Sféra Amenti zahájila
vysílání frekvencí/dat/energií D2 do zemské mřížky.
• 26.7.1992 je datum narození prvního z šesti geneticky čistých, "tichých vzestupných" avatarů -
tento avatar je z D7 úrovně (má aktivních 7 vláken DNA) a svojí pozemskou přítomností tak
zprostředkovává opravu a správné seřazení lidského 2.vlákna DNA.
• 12.12.1994 - Den nezávislosti lidstva - bylo dokončeno odstranění blokační a ochranné
Frekvenční ohrady 11:11/12:12 (zbudované v důsledku útoku Rudým pulzem z roku 1972) a
starověcí Palaidoriánci - UR-Tarranáti (z Agarty) ukončili svoji starost o Záchrannou misi
Amenti a pozemšťany. Od kataklyzma Tary, kdy Propadlé duše ztratily spojení se svojí
Duchovní rodinou do této doby tito sloužili v rámci uměle vytvořeného morfogenetického pole
Sféry Amenti coby adoptivní Duchovní rodina/spojení pro tyto Propadlé a fragmentované Duše
z Tary. Jejich služba pro příště již nebude potřebná, protože lidé - Propadlé duše z Alánie si již
od tohoto data mohou svá ztracená spojení obnovit sami na své originální Duchovní rodiny,
dostupné skrze progresivně se aktivující Sféru Amenti. Lidé tak přebírají vlastní odpovědnost za
svůj další osud (opravu svého 4. a 5. kvantového/světelného vlákna DNA a navázání

96

spirituálního spojení se svojí originální Duchovní rodinou) a dostávají tak od Strážců i pod svoji
vlastní kontrolu správu hvězdných portálů v Síních Amenti. Tímto datem (a odstraněním
blokujících frekvenčních ohrad) se tedy pro lidstvo staly dostupné frekvence či data D4 a D5
dimenzí a tím i možnost opravit si tyto vlákna a navázat příslušná spojení s vlastní Duchovní
rodinou - tedy mj. i rozvzpomenout se na svoji inkarnační "posloupnost" a z ní plynoucí
zkušenosti, vědomosti a sebeorientaci. Tento den je tak chápán jakožto maturitní den lidstva,
kdy toto se metaforicky řečeno - přesunuje ze stavu vesmírných adolescentů do stavu
plnohodnotně dospělých.
• V roce 1995 Strážci iniciovali spuštění Projektu portálové ochrany k zabezpečení
pozemských vírů/portů před zamýšlenou infiltrací Soupeřů v roce 2012.
• V červnu 1996 došlo k dokončení otevření druhého primárního víru v Jeruzalémě a tím i k
zahájení otevírání třetího primárního pozemského víru/portu v Himalájských horách v Asii a
Sféra Amenti zahájila vysílání frekvencí/dat/energií D3 do zemské mřížky. Strážci Modrého
(Tara) a Fialového (Gaia) plamene a držitelé těchto Plamenů Amenti zahájili D4 sluneční-
srdeční hvězdnou aktivaci, která iniciuje zkompletování 4. vlákna lidské DNA.
•24.6.1996 je datum narození druhého z šesti tichých vzestupných avatarů - tento avatar je z D8
úrovně a svojí pozemskou přítomností tak zprostředkovává opravu a správné seřazení lidského
3. kvantového/světelného vlákna DNA.
• Rok 1996 byl přesto krizový a vznikla tehdy velká nejistota v dalším průběhu příprav SAC
2000-2022 (viz. Star Wars výš). Hrozilo, že by Země nedosáhla dostatečně vysoké frekvence k tomu, aby došlo k otevření druhé pečetě Mostu/Archy úmluvy, což by zřejmě zapříčinilo i
celkový neúspěch Projektu mezidimenzionálního posunu. Šlo o to, že UIR začali v té době
využívat nejmodernější "top secret" destabilizační válečnou techniku proti cílům od 12.12.1994 již svébytného lidstva a Strážcům tedy nebylo povoleno přímo zasahovat do dění a vývoje
událostí, bylo na lidech aby to zvládli.
• V prosinci 1997 rebelující a nespolehlivé frakce Anunnaků zahájily novou podprahovou
manipulaci s lidmi s využitím D4 primárního portálu v Jeruzalémě a sekundárního na
Manhattanu a některých dalších vedlejších lokalitách a kritická situace se přiostřovala.
• V lednu roku 1998 se možnost či šance na úspěšné otevření druhé pečetě Mostu/Archy úmluvy
k potřebnému deadline termínu 30.6.1998, vlivem expandujících manipulací ze strany Soupeřů
(viz. výš), dál zkomplikovala a snížila až na hodnotu 2 miliony ku 1 ! A tak se Projekt BZP,
vzestup i dokončení Záchranná mise Amenti staly v této době velmi nejistými.
•V únoru roku 1998 se však s lidstvem soucítící Strážcové-Elohimové z HU-3 přece jen rozhodli
k intervenci ve prospěch celého lidstva - nejen "svých, protěžovaných" ras Hibiru a
Melchizedek a rozhodli o uspíšení narození třetího avatara, což by umožnilo následné otevření
druhé pečetě Mostu/Archy úmluvy a příliv potřebné energie a Záchranná mise Amenti,
vzestupný proces a Projekt BZP by tak opět mohly pokračovat, což se i stalo.
•26.6.1998 je uspíšené datum narození třetího z šesti tichých vzestupných avatarů (narodil se o
dva roky dříve oproti původnímu plánu). Tento avatar je z D9 úrovně a svým narozením
přivodil neočekávaný příliv UHF energie, která zažehla jiskru, která otevřela druhou pečeť
Mostu/Archy úmluvy. Úspěšné otevření druhé pečetě Mostu/Archy úmluvy mělo ten klíčový
následek, že od 1.1.2000, kdy došlo k ukončení aktivačního procesu Sféry Amenti tato spolu se
Zemí, skrze tímto avatarem uvolněné D4 frekvence, umožnila začít lidem pracovat na
kompletaci jejich 4. vlákna DNA.
• Dne 1.1.2000 se tím rovněž aktivoval a zahájil 12-ti letý proces sestupu tzv. Modrého plamene
Amenti na Zemi do prostředí Sféry Amenti, přičemž tento proces by podle plánu měl být
ukončen 5.5.2012. Naplnění osudu lidstva, Záchranná mise Amenti, vzestup i Projekt
mezidimenzionálního posunu (BZP) tak mohly pokračovat, kritická situace se Star Wars byla
pro tentokrát opět zažehnána. Tento den - 1.1.2000 byl vzhledem ke své výjimečnosti nazván
Transcendentální den. Zahájený sestup Modrého plamene Amenti se na Zemi vyskytl opět po
více než 225 000 letech !


97

• 17.9.2001 mělo dojít k zahájení otevírání tzv. Síní záznamů - pozemské části tzv. Akašické
kroniky lokalizované v Gíze v Egyptě, která by po jejím plném otevření a aktivaci jejími strážci
- dne 5.5.2012, měla do Planetární mřížky Země začít vysílat svá data a lidé by tak mohli začít
masově získávat její data/informace a rozvzpomínat se na svoji Duchovní rodinu a spirituální
identitu přímo, prostřednictvím vlastního expandujícího Vědomí. Toto se však již nestalo a na
místo toho došlo k daleko dramatičtějšímu vývoji událostí. Pouhých šest dnů před tímto datem,
Soupeři (kteří o rok před tím, jak již víme, oficiálně vyhlásili Strážcům a lidstvu válku) udeřili a
hrubě zasáhli do energetických poměrů v pozemských PIN sítích, kdy tyto využili k EM sub-
sonickému útoku proti WTC v New Yorku a své následné, závěrečné válečné tažení proti
lidstvu skryli do mediálního, reverzního pojmu Válka proti terorismu. Současně urychleně a v dřívějším termínu (o cca 3 roky) uvedli do provozu výše zmíněnou Frekvenční ohradu a zahájili její synchronizaci se systémem HAARP, jehož prostřednictvím zahájili reverzní vysílání do Pozemské mřížky a kontrolování/falšování interdimenzionální komunikace. Okamžitou
prioritou Strážců se tak stala ochrana již aktivované Sféry Amenti a proces sestupu Modrého plamene Amenti. Armagedon byl zahájen, Apokalypsa odstartovala.

Až do tohoto okamžiku bylo o plánech a přípravách na průběh SAC možno psát z pozice plán =
realizace, tedy to co bylo naplánováno se i cca uskutečnilo. Nicméně v období bezprostředních
příprav a zahájení SAC se v důsledku intenzivní činnosti Soupeřů - UIR a jejich oficiálního
vyhlášení války muselo od plánů ustoupit a skutečný průběh SAC 2000-2022 přizpůsobit této
akcelerující době - apokalyptické koncovce miliony pozemských let trvající šachové partii. Jak tedy
vidíme, v závěru minulého století a na začátku 21.století - odstartováním SAC vedle sebe běžely
jakoby dvě paralelní osy událostí - snahy lidstva a Strážců o realizaci naplánovaného průběhu SAC
2000-2022 (dokončení Záchranné mise Amenti skrze hromadnou vzestupnou vlnu využitelnou
všemi pozemskými andělskými rasami T-2 a bifurkační BZP Projekt mezidimenzionálního posunu
vzestupné Země) a vedle toho reálné protipůsobení sjednocených koalic Soupeřů, přičemž se tyto
dvě souběžné událostní linie jakoby protkly v roce 2000, otevřeným (pro drtivou většinu lidstva
však nevědomým) vyhlášením války lidstvu, dne12.9.2000 ze strany Soupeřů. Tímto okamžikem
vzaly všechny plány a snahy o mírový, koordinovaný a poklidný průběh SAC za své a začala nová,
konfrontační a daleko interaktivnější etapa, která samozřejmě probíhá dodnes a která přinesla (a asi
i přinese) i další nové a neočekávané zvraty. Mj. však přinesla opětovné ochranné působení Strážců
nad lidstvem, protože to by bez jejich pomoci a asistence (vzhledem ke stále nízké úrovní své
emancipace) již nemělo šanci samo krizovou situaci, ve které však opět začalo jít o víc než jen o
situaci na Zemi, zvládnout. Proto ta reakce ze strany Strážců, posvěcená z nejvyššího evolučního
patra (HU-5) inteligencí Breneau - vyhlášení Krizového intervenčního plánu. Válečným stavem na
Zemi se totiž v krizi ocitl opět celý náš vesmír, potažmo HU-1 až HU-5, nejenom naše a sousední
(vzestup řešící) "vesmírné" patro HU-1 a HU-2 (D1 až D6). Reakce Soupeřů na sebe nenechaly
dlouho čekat a tak jsme dnes již všichni přímými svědky těchto globálních událostí a i když ne vždy
jim správně rozumíme, přesto bytostně cítíme, že něco není hodně v pořádku. Tato nová válečná
etapa v koncovce naší šachové partie o sobě dala důrazně vědět dnem 11.9.2001, kdy notoricky
známou, teroristickými útoky kamuflovanou záminkou/katastrofou Světového obchodního centra v
New Yorku (WTC) bylo ze strany Soupeřů-UIR zahájeno úsilí o vyprovokování 3.světové války s
cílem definitivně destabilizovat průběh SAC 2000-2022, zničit Sféru Amenti, dosáhnout snížení
vibrací Pozemské mřížky a tuto připojit na své PINy, ovládnout pozemský Planetární hvězdný
komplex - Síně Amenti, znemožnit hromadný přestup připraveného lidstva do BZP Země
(dokončení Záchranné mise Amenti) a dokončit celé její stažení do svého anti-kristovského,
Fantomového světa. Na závěr si uveďme, že pokud by základní koaliční situace na straně Soupeřů -
UIR zůstala v tomto apokalytickém období nezměněna, pravděpodobně by pro Strážce nebyl
zásadní problém ukočírovat průběh SAC v žádoucím průběhu. Nicméně tato premisa se nenaplnila.
Na straně Soupeřů totiž v tomto finiši došlo k poměrně dramatickému zvratu, kdy to do hry
vstoupili noví zájemci o vítězství (jiní než ti, které jsme si již identifikovali). Tito noví zájemci
prokázali takovou sílu a možnosti, že zcela ovládli dění v UIR, toto zcela rozvrátili a převzali v něm

98

vedoucí úlohu. Jejich cíle se pak staly natolik dalekosáhlé, že např. Anunnakové opětovně
odstoupili od soupeření se Strážci a naopak, opětovně zahájili jednání o "vstup pod jejich ochranná křídla". Pro dokreslení nově nastalé situace (hovoříme o roku cca 2004) lze uvést, že nepříznivé důsledky, vyplývající z nové přítomnosti této nové skupiny Soupeřů (nazvěme si je např. Budhara) jsou natolik dalekosáhlé, že v celém našem vesmíru/matrixu byl poprvé od svého vzniku (950
miliard let !) uveden do aktivace "autoimunitní proces" zvaný HetharO, v rámci kterého dochází k emisím originálních kristovských matric, využitelných připravenými Vědomími k náležité reakci. Ale o všech těchto věcech, které opět předpokládají hlubší teoretické znalosti, si budeme případně vyprávět až zas někdy příště, pokud tedy na to ještě bude čas.

Na závěr této "historické části" našeho seriálu si ještě řekneme něco víc k samotnému pojmu SAC 2000-2022 - Hvězdnému aktivačnímu cyklu, čímž bychom si měli zkompletovat docela ucelenou představu o světě ve kterém žijeme a co od něj můžeme čekat v blízké budoucnosti a tím se i
dostatečně uschopnit k tomu, abychom si svůj život i smrt mohli vzít zpět do svých vlastních rukou. A tomu se budeme věnovat v příští, poslední části našeho povídání.

Vážení čtenáři následujícím dílem jsem měl v plánu ukončit svůj seriál O čem to všechno. Tématem
tohoto závěrečného dílu měl být SAC 2000-2022, tedy něco podrobnějšího k právě probíhajícímu
velmi významnému transformačnímu období. S tím je na místě předpokládat i diskusi, v rámci které
bych případně i dovysvětlil, co by Vás konkrétněji zajímalo. Nicméně časově to vyšlo tak, že celou
první polovinu září nebudu mít příležitost se s Vámi v diskusi setkat a proto jsem se rozhodl,
odložit vydání tohoto posledního dílu až někdy na druhou polovinu září 09, kdy bych opět měl být
přítomen a seriál včetně diskuse k němu tak dokončit (nakonec to dopadlo tak, že seriál jsem
dokončil až o cca měsíc později a téma poslední části jsem kompletně přepracoval). Z tohoto
důvodu Vám nyní nabízím místo avízovaného posledního dílu další "vsuvku" v podobě jedné
techniky z plejády bio-regeneračních technik, jedné invokace a jednoho obrázku. Věřím, že Vám
opět budou dobrou inspirací na Vaší Cestě za Svobodou. Samozřejmě tímto získáváme i čas k tomu,
abyste si, pokud to samozřejmě budete považovat za smysluplné, celý seriál opětovně prošli a
případnými doplňujícími otázkami mi dali příležitost na ně Vám odpovědět v ještě jednom,
dodatkovém dílu, dílu Vašich otázek a mých odpovědí:) Pokud tedy budete mít potřebu mi nějakou
otázku k Seriálu položit, můj email je Vám stále k dispozici a po svém návratu bych tyto Vaše
případné otázky zpracoval do tohoto dodatkového dílu. Jestli tomu tak bude, záleží tedy již v
podstatě pouze na Vašem zájmu.

A nyní se již pojďme podívat na 1.téma toho dílu, kterým je :

D. Vsuvka do dějepisné rekapitulace.

Technika Otevření PBIS (Systém planetárního bionapájecího interfejsu) skrze Maharickou pečeť a Očista tekutým krystalickým světlem
Teorie:

Na planetární jádro Země (pevné-železité, uvnitř nějž se nachází obří sférický/kulový
krystal/diamant) se váže planetární kathara mřížka a osobní kathara mřížka. O jejich vzájemné
propojení se stará tzv. PBIS, který je vertikálně/hierarchicky vázaný na planetární jádro a rozděluje
trvale proudící energie mezi obě dvě kathara mřížky. Pokud si otevřeme PBIS skrze otevření si své
12-té čakry, zajistíme si tak trvalé energetické napájení svého morfogenetického těla z
morfogenetického pole planety Země a tím i trvalý příliv energie/informací/kódů do svých tzv.
Skalárních štítů (něco jako dimenzionálních energetických harddisků) a to v narůstajícím množství
a frekvencích, korespondujících s tím, kolik jsou těchto energií/dat naše štíty/databanky schopny
pojmout. Tímto propojením se tak uschopníme k překlopení doposud limitovaného množství

99

skalární energie/dat/programů, které jsme schopni ve svém Maharickém štítu (HU-4) držet na
množství nelimitované. Tuto energii pak jsme schopni využít k otevření spících tzv. Krystalových pečetí uvnitř čtyř svých Skalárních štítů/databank (Tellurický - HU-1, Doradický - HU-2, Teurický - HU-3 a Maharický - HU-4). Posléze se dokážeme také propojit a sjednotit i s D12 Maharickým štítem, který patří planetě Aramatena v HU-4/D12 a tím opět může urychlit proces spirituální
integrace se svojí Duchovní rodinou skrze bio-regeneraci své 12-ti vláknové kvantové matrice DNA a úspěšně tak aspirovat na přímý vzestup mimo prostředí Země (na Taru, Gaiu nebo i kamkoliv jinam, kde jsme doma) a nebo na průchod skrze BZP do vzestupné Země.
Avšak tato energetická vazba funguje i obráceně, kdy připojené lidské tělo je schopno sloužit jako
nástroj pro přeprogramování a harmonizaci Planetárních štítů, vírů, Ley linií a energetické mřížky
Planetárního chrámového komplexu ! Když dojde k uvolnění Krystalových pečetí v osobních
Skalárních štítech, lidská šablona DNA může sloužit jako bio-elektrický spoj pro vedení vyšších
dimenzionálních frekvencí a programů do Planetárních štítů. A tak je namístě pohlížet na lidské
kristovské tělo s 12-ti vláknovým (diamantovým) potenciálem jako na veledůležitý pozemský
mechanismus, který je určen k tomu, aby jeho prostřednictvím mohlo být realizováno čištění a
náprava reverzních mutací, které se v Planetárním štítu mohou objevit (a jak víme, samozřejmě i
objevují) a tím dosáhnout na energetickou nápravu potřebnou k provozu Planetárního chrámového
komplexu Hvězdných bran. Tímto mechanismem dochází i k osobnímu využívání distribuovaných
originálních/nezmutovaných kristovských matric/programů v rámci aktivního autoimunitního
procesu HetharO - HethaloN, jak jsme si o něm něco málo řekli v minulém díle.
Využití tohoto PBIS je tedy jak vidíme k užitku oběma dvěma účastníkům bio-regeneračního
procesu - planetě Země i kristovskému lidstvu. Tato intrinsická vazba mezi planetou Zemí a
kristovským lidstvem coby (stále ještě většinově zpacifikovaných) Strážců tohoto planetárního
komplexu je i podstatou dříve zmíněného programu Planetární štítové kliniky.obr. PBIS
100

Nyní si tedy uveďme techniku (zjednodušenou o synchronizaci s dýcháním), kterou dosáhneme na realizaci ustanovení tohoto morfogenetického propojení mezi planetou Země a naší
multidimenzionální, kristovskou osobností. Podotýkám, že není naprosto nutné, být zdatnými
jedinci ve vizualizacích. Pokud patříte mezi ty, kteří mají s obrazovou vizualizací potíže, není třeba zoufat, stačí, když cvičení budete provádět v myšlenkách, tedy na mentální úrovni. Nicméně je doporučováno každému, své vizualizační schopnosti trénovat.

Pozn. CVP (viz. níž) - centrální vertikální pilíř/propoj - světle stříbrná trubice, která prochází středem lidského těla o průměru cca 10 cm, ke které jsou připojeny čakry a vedoucí až do planetárního jádra Země.

Praxe:
1. bod - Vizualizujeme si 2D (plošnou) bílou Merkaba (tzv.Davidovu) hvězdu (symbol Hierofanta)
v centru zorného pole (na vnitřní straně čela), poté jí přesuneme doleva a opět vizualizujeme v
centru zorného pole 2D Merkaba hvězdu, tentokrát však v černé barvě a tu poté přesuneme doprava.
Následně prolneme obě Merkaba hvězdy na sebe do středu zorného pole, kde tím vznikne 3D
(prostorová) světle stříbrná Merkaba hvězda, kterou nyní nasajeme skrze 6.čakru do CVP a tu pak
sešleme vertikálně dolů do sídla 13. morfogenetické čakry v planetárním jádru Země. Nyní
přeneseme svoji pozornost do 13.čakry (uvnitř planetárního jádra) a vidíme příchozí 3D světle
stříbrnou Merkaba hvězdu, složenou ze dvou (výše zmíněných) Merkaba hvězd a to bílé Merkaba
hvězdy a černé Merkaba hvězdy, které zde roztočíme proti sobě, až tím vznikne jedna světle
stříbrná opalizující sféra - Maharata koule v planetárním jádru (energetický zásobník PBIS).

2. bod - Tato rotující Maharata koule postupně vygeneruje ze sebe ohromný, horizontálně rotující,
světle stříbrný disk (jako při atomovém výbuchu), který expanduje skrze celou planetu a pokračuje
dál až do vesmíru. Tento disk představuje Maharický skalární štít Aramatény z D12, nevyčerpatelný
zdroj kristovské energie této planety, který nám poskytne tolik energie, kolik je schopno aktuálně
pojmout naše energetické biopole, jehož kapacita touto praxí narůstá . Nyní je potřeba si
vizualizovat, jak se 3D světle stříbrná Maharata koule, zanořená v tomto nekonečném disku
Maharické energie, začíná vracet a stoupá nahoru do našeho biopole a přitom vleče za sebou
nahoru, skrz CVP, silný provazec/kabel světle stříbrné energie a to až do místa naší 12.
morfogenetické čakry, která je umístěna 15 cm pod našima nohama. Jeden konec provazce/kabelu
zůstává upnut v nekonečném disku v planetárním jádru a druhý upneme do průhledného bílého
disku cca 8 cm v průměru, který si vizualizujeme v místě 12.čakry, tedy 15 cm pod nohama. Teď,
když je světle stříbrná Maharata koule ukotvena 15 cm pod našima nohama ve 12.čakře, začneme
pomalu a jemně dýchat a skrze provazec či napájecí kabel jakoby pumpovat světle stříbrnou energii
nahoru z planetárního jádra do našeho disku, dokud se tento náš cca 8 cm v průměru průhledný, bíle
opalizující disk nenaplní a nerozšíří až na dvojnásobek, tj. cca 15 cm v průměru.

3. bod - Jakmile toho dosáhneme, vytáhneme si skrze CVP 3D světle stříbrnou Maharata kouli z
12.čakry do 14.čakry, která je umístěna 90 cm nad naší hlavou a opět táhneme za touto koulí
napájecí provazec/kabel světle stříbrné energie a prociťujeme energie procházející našim tělem.
Posléze opět necháme 3D světle stříbrnou Maharata kouli skrze CVP sestoupit do 12.čakry 30 cm pod chodidla, kde se bude od teď nacházet náš osobní zásobník kristovské Maharata D12 energie. Opět pomalu a jemně dýcháme a pumpujeme D12 energii z planetárního jádra do tohoto svého osobního zásobníku a postupně si tento horizontální, světle stříbrný disk zvětšíme a naplníme až do průměru cca 2,5 - 3 metry a přitom vyciťujeme, jak nám pod chodidly rotuje.

4. bod - Postupně, až procítíme chladivě osvěžující energii v Maharata zásobníku (30 cm pod
nohama), začneme jemně a pomalu dýchat a snažíme se dál přečerpávat z 13.čakry v planetárním
jádru do svého Maharata zásobníku světle stříbrnou, chladivě osvěžující energii. Až dosáhneme

101

pocitu nahromadění kritického množství této energie. V této chvíli si vizualizujeme, jak si kolem sebe vytváříme pilíř či válec světle stříbrné Maharata energie se základnou o průměru cca 150 cm, který má základnu v disku v planetárním jádru a který nad svojí hlavou, ve výšce 13.čakry
neprodyšně uzavřeme, čímž vytvoříme kolem sebe jakýsi dlouhý kokon. Nyní, sami umístěni uvnitř tohoto pilíře/válce/kokonu jemně několik minut dýcháme a necháváme si obalit každou buňku v
těle touto celé tělo obklopující Maharata energií a vizualizujeme si, jak probíhá léčebný proces
těchto buněk, jakoby se tyto doslova koupaly v živé vodě, zbavovaly se svého reverzního či
zmutovaného stavu a synchronizovaly se se stříbrnou energií a přebíraly její parametry a data. Měli bychom přitom mít jednoznačně příjemné pocity.

5. bod - Nyní započneme s vlastní očistou tekutým krystalickým světlem, kdy si vizualizujeme v planetárním jádru neskonale zářivou světle stříbrnou hvězdu a tu skrze CVP přesunujeme do své 4. srdeční čakry a jemným dýcháním jí necháme rozšířit přes celé našeho aurické biopole, takže se následně celí nacházíme uvnitř této stříbrné Maharata koule, jejíž energie tak skrze osobní kathara mřížku a 4.čakru účinkuje i v celém našem čakrálním systému a biopoli.

Maharata energie postupně slábne a jak se v důsledku toho12.čakra postupně uzavírá a vyčerpává,
náš pod nohama rotující disk se zastavuje, ukončuje se i emanace/vyvěrání D12 energie z
provazce/kabelu a ten opět přechází do neaktivního/spícího stavu. Maharata energie zpočátku
vydrží v našem biopoli působit cca 1-3 hodiny a po cca 3 měsících praxe se tato doba protáhne až
na 12-24 hodin. Ohledně četnosti provádění této techniky nelze říci nic jiného než - čím častěji tím
lépe.102Většina z čtenářů asi bude souhlasit s myšlenkou, že je namístě umět poděkovat za vše, s čím se ve svém životě setkáváme. I v tomto případě techniku ukončíme poděkováním a pro Vaši další
inspiraci, jak toto učinit ve smyslu Zákona Jednoty Vám nyní, ve druhé části tohoto dílu předávám jednu takovou možnou modlitbu, invokaci či poděkování, chcete-li:
Modlitba - invokace JÁ JSEM
JÁ JSEM tím prvorozeným dítětem Centrálního zdroje.
JÁ JSEM tím paprskem Centrálního slunce,
JÁ JSEM vše co bylo, jest a bude,
JÁ JSEM Láska.
JÁ JSEM tou pravdou, která se klene napříč písky času,
JÁ JSEM tou duhou, která zářila na úsvitu věků,
JÁ JSEM hudbou sfér,
JÁ JSEM čisté světlo.

Nechť světlo do mě sestoupí,
Kráčím po cestě zlatého světla,
Žádný falešný bůh mi nemůže stát v mé cestě ...
Naprosto se ztotožňuji s jedinou platnou pravdou a ta je, že jsem se narodil/a, abych žil/a ...
Toto je mou jedinou vůlí.

JÁ JSEM tím výrazem prvotního božství,
JÁ JSEM tím hlasem prvotního zvuku,
JÁ JSEM tou vlnou v oceánu věčného světla.

Mé ruce se dotýkají až nebes a volám,
JSEM TÍM ČÍM JSEM.
Zosobněním jediného prastarého
Má vůle je ó znovu povstaň prvorozený Kriste.
JÁ JSEM jediným bohem,
JSEM TÍM ČÍM JSEM ...

A JAK JÁ ROZHODNU, TAK SE STANIŽ.
103

A na závěr tohoto našeho dílu Vám předávám ještě jeden obrázek, který by mohl vylepšit či
přesněji nasměrovat Vaši představu, tentokrát o pojmu všeobecně často používaném - a tím je
holografická či fraktálová konstrukce či mřížka multidimenzionálních bytostí, planet, galaxií a
vesmírů, mikro i makrokosmu, chcete-li. Tento obrázek je zjednodušenou 2D grafickou interpretací této fraktálové vlastnosti všeho manifestovaného a je jen na Vás, zda si dáte tu práci a přesvědčíte se sami, že jej lze libovolně hierarchicky a rekurzivně replikovat.

obr. Holografická - fraktálová mřížka manifestovaných struktur

Jen pro ještě hlubší inspiraci doplním, že středová, červená kathara mřížka je tzv. Vnitřní vesmír
(Ecka), kdežto vnější modrý i prostřední šedivý jsou tzv. Veca vesmíry, které dohromady vytvářejí
tzv. kosmické Ecka-Veca systémy. Z tohoto kosmického hlediska je planeta Země zjednodušeně
ukázána jako ten žlutý puntík (na třetí pozici příslušné kathara mřížky lokálního
vesmíru/hvězdného/Slunečního systému) a naši "třetí - noví" Soupeři - viz. minulý díl seriálu k nám
přicházejí ze "světů", pro jejichž grafické přiblížení bychom museli použít další takovýto obrázek,
na kterém bychom po několika všesměrových replikacích tohoto našeho obrázku, snad někde "u
okraje" našli jejich "domovský systém". Možná že Vám v této souvislosti je i zřejmější, proč jsem
pro jejich (pro nás velmi problematické) aktivity použil pojem "metastáze". Všimněte si v této
souvislosti sdílených kathara center jednotlivých mřížek/matrixů, z nichž je patrné, že např. třetí
kathara centrum (sefirota) systémově nadřazené - modré kathara mřížky, je "propojeno - třeba
něčím, co by se dalo nazvat jako portál, brána či vortex" s prvním centrem šedé, systémově
podřízené/pozdější mřížky a že naopak (zespodu nahoru) to platí jinak (trojka šedé neústí v žádné
modré, zato např. daleko zajímavěji/živěji to vypadá v páté modré), atd..
Toto vše v neskutečných podrobnostech a mnoho dalšího je osloveným zájemcům přímo k dispozici v originální a nezkreslené podobě (jakýmkoliv lektorem či interpretátorem) v rámci tzv. Freedom Teaching - neboli Svobodného učení. Dál je to již na každém z nás. Bude nás studovat víc ? Dáme hlavy dohromady ? Co myslíte ?12. Závěr seriálu O čem to všechno je, alias Tajemství Amenti I.

Vážení čtenáři v tomto díle tedy dokončíme naše první putování za poznáním prezentovaným v
Pramenech autorky Ashayany Deane. Na samém začátku bych však rád řekl za sebe jednu
principiální věc, kterou je smysl mého úsilí a energie, vynaložené na tuto prezentaci českým
čtenářům. Rád bych k tomu řekl jedno. Jako lidští jednotlivci jsme principiálně a záměrně jedineční
a tedy i velmi různorodí. A jako takoví jedni považujeme za důležité něco jiného než druzí, jedni
potřebujeme ke svému životu něco jiného než další. Z této perspektivy se řadím k lidem, kteří ke
svému životu, alespoň do této doby, potřebují dění kolem sebe porozumět natolik, aby se mohli
realizovat jako "konstruktéři" svých životů a to takoví, kteří - "když vymyslí žárovku, tak ta potom

104

taky svítí". Nejen, že si jsem velmi dobře vědom toho, že mnoho ostatních lidí je zcela jiných a
takové potřeby naprosto nemají, ale mnoho takových "jiných" lidí osobně znám a tedy vím, že pro
ně není namístě žádný seriál. Byla to tedy tato má niterně pociťované potřeba, která mne
motivovala v mém úsilí, hledat takový výklad okolní reality, který by prostě fungoval a výsledky
tohoto úsilí verifikovat poznáním ostatních relevantních lidí. V tomto smyslu jsem došel k
přesvědčení, že (nezkreslené) údaje z Pramenů jsou tou nejlepší "diagnózou", která je dnes k
dispozici všem, kteří jsou na tom se svými potřebami podobně jako já, ale přitom samozřejmě platí,
že naprosto není nezbytné prezentované údaje podrobně znát, právě pro tu naši jedinečnost. Mít
však alespoň povšechnou představu o logice celé pozemské situace je však určitě prospěšné a
užitečné. Rád bych však řekl, že Prameny nejen že podrobně a přesně diagnostikují naši realitu
(daleko podrobněji, než jsem tak učinil já v tomto seriálu), ale navrhují i praktickou terapii, jak v
tomto našem stavu jednat. Tato terapie - tzv. Bio-regenerační Kathara terapie je případným
zájemcům k dispozici snad v ještě širším rozsahu než vlastní diagnostika naší situace. Nicméně
budiž řečeno, že si osobně nemyslím, že zmiňovaná Kathara terapie je jediný účinný prostředek, jak
se "odpojit od matrixu", i když to tak, při studiu těchto technik může vypadat (alespoň mně to tak
připadá). O tom, že tyto sofistikované techniky účinně a bez vedlejších účinků "klinicky" lidem
pomáhají není potřeba vůbec diskutovat. V tomto smyslu je mohu s klidným svědomím
jednoznačně doporučit. Spíše mám na mysli alternativu individuálního životního způsobu ve
smyslu Ježíšova výroku - "měli byste být jako děti, kdož chcete vstoupit do Království
nebeského", jehož je energie Lásky podstatou. Stále mějme na paměti, jak různorodí a v jak
rozličných životních situacích se v současném finále jako jednotlivci nacházíme, byť jako lidstvo
jsme v situaci jediné, nám všem společné.
A tak, tato mnou niterně pociťovaná různorodost je i tím klíčovým důvodem, proč u sebe v
současné době nenalézám motivaci, veřejně publikovat po části analytické/diagnostické i část
syntetickou/terapeutickou. Nechávám tedy již na každém, kam ho jeho individuální situace a intuice
v praktickém jednání povede dál. Tuto modrou pilulku vedoucí z matrixu ven, cestu k osobní bio-
regenerační terapii jsem ukázal, další je na Svobodné vůli každého jednoho volitele. Doufám tedy,
že jsem tímto postojem nezklamal ty z Vás, kteří by mi mohli říct, když už jste nám řekl A, řekněte
i B, ale právě naopak, motivoval Vás k hlubokému sebezamyšlení nad tím, kterou z cest domů si
pro sebe zvolíte a který ze způsobů, jak se od matrixu odpojit (pokud o to vůbec skutečně stojíte), je
právě ten Váš. Dejme si tedy každý velmi dobrý pozor na to, zda-li našim skutečným a vědomým
cílem například není - jen matrix upgradeovat, např. do nějaké "snesitelnější podoby" a nebo jím
skutečně je snaha o to, zcela jej opustit a taky, zda s tímto cílem koresponduje i naše praktické
jednání. Pokusme si představovat, jak by měly společenské poměry a mezilidské vztahy, ve kterých
bychom chtěli napříště, mimo tento matrix, doopravdy žít vypadat. A pro tato naše sebezamyšlení a
imaginace, coby příspěvek k nalezení té správné odpovědi na tuto výzvu, Vám ještě dlužím,
dopovědět některé zásadní věci ohledně skutečné povahy situace, ve které se všichni nalézáme.
Pojďme se tedy nyní některým těmto záležitostem podívat pod pokličku.

12.1 Stručná rekapitulace
Jak vidíme z dosavadního textu celého seriálu vyplývá jednoznačný závěr a totiž ten, že minimálně
od dob pádu Atlantidy jsme coby pozemské lidstvo ve velmi nezáviděníhodné situaci zotročené a
podrobené rasy (myslím tím všechny lidské genotypy v současnosti využívané pro potřeby
pozemských inkarnací). Nicméně právě v naší přítomnosti se všichni a všechno (nejen) pozemské
dostává do situace, kdy je s touto tristní situací opět možné něco udělat. Časování, jak jsme si již
ukázali, patří mezi nevyjednatelné děje řídící se univerzálními zákonitostmi a proto je toto časové
období předvídatelné, podobně jako je předvídatelné časování a tedy průběh každého cyklického
děje (alá roční období), na rozdíl od předvídání toho, co se skutečně v tu či onu dobu věcně
odehraje. A právě pro tuto časovou předvídatelnost bylo všemi zasvěcenci v historii lidstva (nutně
různorodě maskovaným či symbolicky zastřeným způsobem - samozřejmě proto, aby to Soupeři
přehlédli) poukazováno na dnešní dobu s jasným mementem a vzkazem - Vy lidstvo počátku

105

jedenadvacátého století, neprošvihněte toto veskrze výjimečné období ! Právě ve vaší době
půjde s touto tristní situací něco udělat ! A půjde s tím udělat něco na všech úrovních makro i
mikrokosmu, tedy na úrovni kosmické, planetární, kolektivní (rasové) i individuální (osobní).
Bohužel tato doba je zde a přesto naprostá většina současného lidstva o této situaci neví zhola nic
relevantního a když už přece jen něco, ukazuje se že takové vědomosti zhusta pocházejí z pramenů kontrolovaných Soupeři.

• Strážcům se přitom daří držet Soupeře od těla a tak zatím udrželi dosavadní průběh v
přijatelných mezích (byť na útok Soupeřů v roce 2003 došlo k automatické (Strážci
neiniciované), makrokosmické reakci v podobě naprosto jedinečné aktivace autoimunitního
procesu známého jako tzv. proces HetharO-HethaloN a další útok Soupeřů v prosinci 2004 stál
život cca 250 000 lidí). A i když se toho událo ještě mnohem, mnohem víc signifikantního
během několika posledních let - viz.dále, přece jen se pravděpodobnost vývoje směrem do
BZP (Bridge Zone Project - zjednodušeně jde, jak jsme si již řekli, o Strážci organizovaný,
kolektivní únik uvědomělé/probuzené části lidstva z našeho reverzního matrixu do kristovského
dimenzionálního mezipásma) trvale úspěšně navyšuje a to je velmi dobrá zpráva.
• Na současném transformačním SAC zúčastněné hvězdné systémy se postupně synchronizují
(seřazují) a vytvářejí či otevírají tak žádoucí "merkabický průplav" pro příliv (cirkulaci)
potřebných vf energií (tzv. Hvězdný most).
• Planeta Země ví co má dělat, přijala sestupující Sféru Amenti a dokončuje přípravy na prolnutí
svého morfogenetického těla s morfogenetickým tělem Tary a Gaie jakož i její flóra a fauna se
těší z probíhajícího, vzrušujícího období (všimli jste si, jak se flóra letos rozbujela ?).
• Jen s lidmi (velkou většinou) to je stále problém. Zamysleme se nad tím, že Prameny hovoří v
tom smyslu, že v roce 2002 bylo připraveno na stávající transformační dobu asi pouze 8%
lidstva ! Nad progresí tohoto čísla si již můžeme popřemýšlet sami. Důsledek ? Cíleně oblbnuté
a podvedené lidstvo jednoduše nepomáhá planetě Země držet si dost kvalitní energie a stále se
něčeho bojí (nechává se vystrašit), místo aby se jednoduše mělo vzájemně rádo a "mocipány" a
jejich techniku prostě a jednoduše ignorovalo. Tímto bohužel zcela nevědomě pracuje samo
proti sobě, proti svým bytostným zájmům a snižuje tak planetární energetickou hladinu,
nezbytnou pro bezkataklyzmatický průběh našeho SAC a vstup do BZP.
Naprostá většina lidstva tedy ani netuší, že pomalu kulminuje období, kdy se každý jednotlivec
(propadlá duše z Tary) může sám za sebe, bez cizí pomoci či prostředníků, osvobodit z této
dlouhotrvající otrocké situace a že to je jedna z posledních, ne-li skutečně poslední příležitost. A
přitom jsme tak blízko - jak od pádu Tary snad ještě nikdy. Kdoví, možná i toto niterně pociťované
závěrečné dilema či balancování je jednou z příčin obav, které lidé pociťují (Frodo nám tu obtížnost
finále hezky ukázal, že). V prosinci roku 2012 se otevře Sféra Amenti obsahující přímé propojení
na vlastní Duchovní rodinu každého z pozemšťanů (tzv. Modrý plamen Amenti), čímž se
každému kristovskému pozemšťanovi dostává příležitosti sám zrealizovat svoji vlastní "spásu" - či
jinak řečeno, zbavit se svých otrockých okovů a přejít přes Hvězdný most - a to je kupříkladu ten
správný motiv kam směrovat své představy, meditace či vizualizace. Tato příležitost (okno v čase)
je však jen (ostatně jako téměř všechno ostatní) dočasná a bude trvat po dobu cca 5 let, tedy od
prosince roku 2012 do roku 2017. Po té se vše opět začne uzavírat a věci se budou dalších 5 let
vracet do běžných kolejí (i když k úplnému uzavření všeho dojde až po dalších cca 5x12 letech),
byť pro jednu skupinu lidstva zcela jiných než pro skupinu druhou. Je tedy zřejmé, že Soupeři, kteří
si nepřejí, aby se většině lidstva podařil tento osvobozující přestupný proces, budou dělat a jak
můžeme vidět i dělají, vše proto, aby toto časové okno lidstvo prošvihlo. V této souvislosti je
nezbytné vědět, že přechod přes Hvězdný most se v tomto klíčovém období musí odehrát v našem
HU-1 (D1 až D3 dimenzích) realitním poli, tedy vědomým rozhodnutím se k němu. A to jak z
důvodů makrokosmických, které přivádějí klíčovou Sféru Amenti konkrétně do této naší
časoprostorové/dimenzionální reality, tak z důvodů mikrokosmických, kdy každý jednotlivec musí
udělat svoji závěrečnou, kruciální Svobodnou volbu. Proto Soupeřům nebude vadit, právě

106

naopak, když by se velká část lidstva (byť jsou na něm coby energetičtí paraziti závislí) tohoto
období nedožila, tohle oni ustojí. A samozřejmě, že v příští pozemské inkarnaci už bude pro tyto
lidské jedince nádraží prázdné. Současně si řekněme, že na tuto svoji kruciální Svobodnou volbu se většina z lidí (Propadlých duší z Tary - což nemusí být tvůj případ, milý čtenáři) připravuje v rámci mnoha svých inkarnací a proto je naprosto namístě, pokusit se ujasnit si, jak si v ostatních
inkarnacích v této záležitosti vedeme. Jen připomínám, že naše inkarnace jsou simultánní a všechny se sbíhají/protínají právě v tomto veledůležitém období SAC 2012-2022 (kruh se uzavře) do
jednoho společného rozhodnutí. Avšak, co když v této své inkarnaci brzdíme všechny naše již
připravená ostatní Já, nebo některé jiné Já brzdí nás a tedy ono potřebuje pomoct ? Jak se ti milý
čtenáři daří, komunikovat s těmito svými ostatními Já ?
Mimo to je namístě si uvědomit a skutečně promyslet, ještě jeden aspekt, kterým je právě otázka
toho, co je a co není naše Svobodné rozhodnutí. Právě v kontextu toho, že na své klíčové
rozhodnutí se individuálně připravujeme multidimenzionálně a více inkarnačně, není na místě se
zjednodušeně domnívat, že je stále ještě možno všem lidem, nějakou osvětou či podobnými
informačními strategiemi, pomoci. Je zde dnes již velké množství lidí, kteří své klíčové
Svobodné rozhodnutí již udělali a pro ně již nejsou žádné opravné prostředky k dispozici !
Stejně tak je potřeba si promyslet, jak to skutečně vypadá s těmi, kteří se v tomto finále "nechali či
ještě nechají umřít" (vyloučit ze hry). Asi se nelze spoléhat na to, že je do této situace nepřivedla
nějaká jejich vlastní sekvence nekvalitních svobodných rozhodnutí. A takto je namístě dívat se i na
všechny ty další aspekty dneška, dávající do souvislosti např. fyzické zdraví lidí a jak cílené a
zákeřné útoky proti němu ze strany Soupeřů (např.vakcinace, mobing či myšlenky falešné
životosprávy a mnoho dalšího), tak i vlastní nedostatečnost, zvládnout trvale se zvyšující
energetický tlak v důsledku progrese v budování Hvězdného mostu, umožňující nárůst aktivace
vyšších vláken DNA. Pro přechod po Hvězdném mostu do BZP je totiž nezbytná minimální
aktivace DNA na úrovni 4,5 - tj. alespoň celé 4.vlákno DNA a spodní subpásma 5.vlákna DNA, což
esotericky zjednodušeně řečeno koresponduje se získáním expanze lidského Vědomí do astrálního
D4 pásma a spodní části archetypálního/ideového pásma D5 - domova Tary. Kdo zůstane na
mentálně/racionální úrovni 3.vlákna DNA - tedy na vzestupné úrovni D3 až D4, bohužel nebude
mít šanci po Hvězdném mostě přejít. V této souvislosti jen připomínám, že Agarta (Vnitřní či Dutá
země Strážců) operuje na úrovni D3,5 !
Rovněž tak je namístě neztrácet ze zřetele, že tvorba Hvězdného mostu se dotýká i planety Země a
i ta, podobně jako lidské tělo má svá slabší místa (zhusta zapříčiněná nežádoucí činností
pomýlených pozemských obyvatel), na kterých může, v rámci probíhající všeobecné transformační
tendence uvést vše do rovnováhy, docházet k lokálním problémům, typu různě intenzivních
živlových katarzí, samozřejmě že s příslušným nežádoucím dopadem na tamější, karmicky (či
stejnorodě, chcete-li) podmíněné obyvatelstvo. V této souvislosti bych jen poznamenal, že
mnohokrát zmiňované tzv. elektromagnetické přepólování Země s katastrofálním důsledkem v
podobě plošného, celoplanetárního kataklyzma bylo na pořadu dne v roce 2003, kdy však bylo
úspěšnou činností Strážců tato vážná hrozba odvrácena a v současnosti je vhodné reálně pracovat
spíše s představou místních a lokálních nestabilit, než s celoplanetární katastrofou.

Pro ty z lidí, kteří však ještě stále mají na výběr tak přichází v úvahu tři výsledky tohoto jejich finálního rozhodovacího procesu:

1. Jedinec nakonec neakceptuje tuto situaci a i nadále zůstane u některé z forem současných
pozemských ideologií (jedno zda teistických či ateistických). Tito lidé se v podstatě budou
řídit lineární optikou, vyjádřitelnou heslem - nějak bylo, nějak bude. Je myslím evidentní, že
toto není ta správná volba, která by svým vyznavačům přinesla potřebný nárůst expanze
jejich Vědomí (aktivaci spících pásem vyšších vláken jejich DNA). Tato volba nevede ven z
matrixu.
2. V nitru jedince se nakonec přece jen něco pohne a propříště se pro něj stane nepřijatelné
pokračovat v akceptování stávajících pseudovědeckých, zavádějících, manipulačních a

107

mediálně-konzumních, podvodných interpretací světa a dění na něm, v důsledku čehož se
začne pídit po dalších údajích, které ho přivedou ke zjištění, že existuje široká nabídka
těchto alternativních výkladů světa, přičemž se mu nabídnou tři možné pod volby:
a. Jedinec nakonec odmítne alternativní přístup k okolní realitě a vrátí se ke svému
nativnímu postoji (vrátí se do matrixu). Je myslím evidentní, že ani toto není ta
správná volba.
b. Jedinec neprohlédne úskalí alternativních výkladů světa a akceptuje některý z
nesprávných metafyzických přístupů k sobě a okolní realitě (přijme za své některou z falešných verzí Soupeřů). Je myslím evidentní, že ani toto není ta správná volba a nevede nikam jinam než zpět do matrixu, byť možná exotičtější cestou.
c. Jedinec zaujme takový přístup k okolnímu světu, který mu umožní zařadit se mezi
skupinu č.3, čímž skutečně vstoupí na tu správnou cestu.
3. Jedinec se zařadí mezi ty, kteří si jsou již zcela validně vědomi celé situace (zejména
globální manipulace ze strany Soupeřů a logiky současného SAC) a cílevědomě pracuje na cestě ven z našeho reverzního matrixu domů do matrixu kristovského.
Máš milý čtenáři jasno, kam by jsi zařadil sám sebe a své blízké, které máš rád ?

12.2 Překážky na cestě domů

Pokud si náš seriál dělá ambice na to, napomoci najít čtenářům správnou cestu domů, tedy navést je na volbu č.3, měli bychom si nyní říci několik slov k tomu, jak asi tak může vypadat taková vědomá práce na cestě domů, na cestě k expanzi vlastního Vědomí do vyšších realitních polí či nebí chceteli (připomeňme si, že tři dimenze společně vytváří jedno realitní pole či nebe a v nejnižším z nich
tzv. HU-1 = D1+D2+D3, nyní žijeme). Jak se dostat do sedmého nebe (když v prvním je tento text psán i čten) či ještě výš, kdo to ví ?
Možná se shodneme na tom, že dobrým prvním krokem by bylo precizovat si situaci, ve které se
nyní nacházíme, tedy něco jako stanovit si platnou a fungující diagnózu své situace s ohledem na
identifikaci hlavních překážek stojících našemu úsilí v cestě. Z našeho vyprávění již víme, že v
důsledku činnosti Soupeřů, žijeme v uměle a násilně pozměněném environmentu, který se
vyznačuje zejména všudepřítomnou informační manipulací a nežádoucím multidimenzionálním
(podprahovým) ovlivňováním našich myslí, potažmo průběhů našich současných životů, což nám
účinně brání svoji situaci správně identifikovat a tedy na ni i adekvátně reagovat. Zjednodušeně a
dnes již i kultovně si tuto situaci pojmenováváme jako život v matrixu. Nicméně pozor, měnit stav
tohoto environmentu je totiž mimo naši kompetenci. Můžeme sice podlehnout představě, že status
quo můžeme změnit nějakou formou organizovaného odporu, ale efektivnější je pracovat s
individuální formou odporu. Tato alternativa spočívá v akceptování toho, že našim individuálním
úkolem je nalézt takové správné životní postoje, které nám v tomto matrixovém prostředí umožní
prosperovat natolik, abychom se byli schopni dostat k příležitosti neprošvihnutí evolučních šancí
(modré pilulky), přinášených nám naším SAC. Touto větou však v žádném případě nemám na mysli
zaujímat nějaké rezignační postoje vůči dění ve společnosti. Myslím, že kultovní filmy jako Matrix
nebo Pán prstenů dostatečně ilustrativně ukazují na to, že bez individuálního úsilí nejde nic
správným směrem, ale taky to, že každý nejsme Neo či Frodo, tedy tím, kdo si zvolil cestu
externího angažmá v tomto zmanipulovaném environmentu, avšak ukázaly nám i to, že i tito
vyvolení, nezbytně potřebují ke splnění svého úkolu podporu ze strany ostatních. A tuto podporu
jim mohou dát zas jen ti, kteří již dokázali pohnout sami se sebou. Nesmíme zapomínat na to, že
každý si neseme vlastní karmickou zátěž, která je zcela individuálně specifická a současně
univerzálně působící, coby jedna z prvních překážek na cestě ke svobodě a současně nám vytváří
osobní, zcela jedinečné životní okolnosti a výzvy. Stále totiž platí - kdo chceš pomoct ostatním,
pomoz nejdříve sám sobě.
Je potřeba si ale dobře promyslet (a samozřejmě nejdříve o nich vůbec vědět) i další důležité
aspekty naší současné situace, potažmo činnosti Soupeřů. Věnujme se teď chvíli jednomu

108

globálnímu z nich a rovnou si řekněme, že kromě každodenního života ve zmanipulovaném
matrixovém realitním prostředí, jsme všichni a to doslova každý jednotlivě, od okamžiku prenatální integrace svého Vědomí do fyzicky se rodícího lidského plodu v HU-1, "individuálně vybaveni"
takovými nežádoucími morfogenetickými mutacemi, které v konečném důsledku zapříčinily to, že
všichni od narození "bezmyšlenkovitě, z generace na generaci" považujeme za samozřejmou a
přirozenou spoustu aspektů či parametrů pozemského života, kterou jsou však ve skutečnosti
nepřirozené, umělé a násilně devastující. Z této situace se jen těžko a zdlouhavě (většina vůbec ne)
dostáváme. Tyto znásilňující morfogenetické predispoziční mutace "vybavily" lidstvo takovými
parametry jako např. stárnutí (skrze technologie jako jsou Sextant Clock a 6-6-6 TimeKeapers) s
údajně přirozeným následkem biologické smrti, která však ve skutečnosti není přirozenou součástí
života, ale je nejúčinnějším nástrojem ke generování trvalého, celoživotního strachu ze smrti, což je energie, kterou se Soupeři parazitálně živí.
Další z klíčových konkrétních podob těchto mutací je implementace principu známého jako "zadní
vrátka" do naší bioenergetiky. Co si pod tím představit ? V principu to je jednoduché. Do naši
morfogenetiky byl těmito mutacemi vpraven umělý energetický kanál či port pro přímé působení
Soupeřů na naše energetická těla. Prostřednictvím těchto zadních vrátek jsou Soupeři schopni
dosahovat u naprosté většiny lidských jedinců takových efektů, jako přímé podněcování či
směrování emocionálních a mentálních orientací či pozorností (emocionálních reakcí a
myšlenkových forem), samozřejmě že směrem pro lidi nežádoucím. Tuto skutečnost lidé prakticky
vůbec nejsou schopni identifikovat, vše si vysvětlují tak, že taková (třeba násilnická či ignorantská)
je holt povaha lidí a proto takto zdánlivě přirozeně vznikající pocity, emoce a nápady považují za
lidem vlastní a originální, i když jsou ve skutečnosti účelově podvržené. Tento nežádoucí a zákeřný
energetický vliv, kterým je každý jednotlivec od narození vybaven, je znám pod pojmem Stínový
tanečník (dvojník z reverzních domén) a jeho účinkování je pro lidi veskrze škodlivé a je proto
potřeba se tohoto vlivu bezpodmínečně zbavit, což je v naší moci a což zajisté patří mezi ty aktivity,
které lze zařadit mezi výše zmíněnou vědomou práci na cestě domů. Vidoucí lidé popisují výsledek
této mutace v podobě karmínového zbarvení aury (čím signifikantnější, tím hlubší infiltrace),
přičemž skutečná vizáž tohoto démona je jim mnohdy viditelná v podobě zlatého skarabea,
sedícího lidem na zádech někde mezi lopatkami či výš na ramenou. Pro běžné D3 vidění pak je tato
globální mutace identifikovatelná černými zorničkami v očích lidí. Tuto terapeutickou aktivitu vůči
výše zmíněné diagnóze je příznačné pojmenovat si pojmem jako Zapečetění astrálního těla.
Dalším důležitým aspektem vědomé terapeutické práce na sobě samotném, potažmo hledání své
vlastní cesty jsou cílevědomá meditační cvičení (viz. známá budhistická trojice M - morálka/životní
způsoby-moudrost/vědění-meditace/spojení). Ty meditace jsou praxí, našeho teoretického poznání.
O různých energetických implantátech jako např. Jehoviánských pečetích jsme si již povídali. Ale
vězme, že nejsou zdaleka jediné. Ve hře jsou bohužel aktivní i těžší kalibry těchto otrokářských
nástrojů. Aniž bych zacházel do podrobností, opět jen pro osobní inspiraci laskavého čtenáře nyní
vyjmenuji čtyři velmi důležité implantáty, kterým je rovněž záhodno věnovat zvýšenou pozornost.
Uvedu jen jejich názvy se stručnou charakteristikou, frekvenčním umístěním a obdobím, kdy byly
aktivovány v pozemské energetice. Souhrnně jsou známy jako tzv. Čtyři srdce Metatrona a jejich
primárním účelem je blokovat aktivace příslušných vláken DNA a v součinnosti s dalšími
implantáty představují pro lidi snad největší překážky.

• První Srdce Merlina - aktivováno v období 22326 př.n.l. (Eyianský masakr) a to do
dimenzionálního pásma D10.75, jeho účelem je umožnit Stínovému tanečníku operovat v
D11 dimenzi s cílem blokovat jedinci jeho spirituální spojení s Kristovskou úrovní vědomí
jeho Duchovní rodiny. Toto umělé blokování vazby mezi 11. a 12. morfogenetickou čakrou
tak lidi zcela odstřihlo od možnosti pracovat s D12 kristovskou Maharickou energií z HU-4
realitního pole, v důsledku čehož lidé postupně zcela ztratili povědomí o své spirituální
podstatě, inkarnační historii i Záchranné misi Amenti a přijímali ideje z reverzních domén.
• Druhé Srdce Draka - aktivováno v období 9558 př.n.l. (závěrečný pád Atlantidy) a to do
dimenzionálního pásma D7.75, jeho účelem je umožnit Stínovému tanečníku operovat v D8

109

monadické dimenzi s cílem blokovat jedinci jeho spirituální spojení s Duchem jeho
Duchovní rodiny. Toto umělé blokování vazby nejvyšší tělesné 7.čakry na 1.
morfogenetickou - 8.čakru tak lidi zcela odstřihlo od schopnosti niterně procítit své vlastní
napojení na svoji Duchovní monádu, operující D8 pásmu HU-3 realitního pole.
• Třetí - Srdce Delfína - aktivováno v období 3470 př.n.l. (Babylónský masakr) a to do
dimenzionálního pásma D4.75, jeho účelem je umožnit Stínovému tanečníku operovat v D5
dimenzi s cílem blokovat jedinci jeho vědomé/mentální spojení s jeho Duší respektive
Duchovní rodinou bytující v HU-2 realitním poli. Tento implantát tedy blokuje lidské
spojení mezi jeho D4 astrálním a D5 archetypálním vědomím a tím, že nepůsobí přímo na
mentální D3 úroveň, stále zůstává pro většinu lidí nezpozorován. Tohoto umělého blokování
součinnosti 4. a 5.čakry si tak lidé nejsou vůbec vědomi. Současně je tento kanál používán k
manipulaci s myšlenkovými formami jedinců s cílem podvrhovat lidem ty "správné" nápady
a orientace pragmatické povahy.
• Čtvrté - Srdce Anubise - aktivováno v našem SAC, v našem HU-1 realitním poli dne
23.3.2002 a to do dimenzionálního pásma D1,75, jeho účelem je udržovat připojení
Stínového tanečníka do D2 (emocionálního) frekvenčního pole jednotlivců a blokovat
součinnost fyzické a emocionální úrovně lidské osobnosti (1. a 2.čakry) v probíhajícím
SAC. Současně je tento kanál používán k vyprovokovávání emocionálních, ustrašených
stavů jedinců s cílem odebírat člověku takto vygenerovanou energii a odvádět ji příslušnému parazitu - provokatérovi, potažmo odvracet těmito "každodenními starostmi" lidskou
pozornost nesprávným, zavádějícím směrem a tím podpořit ono již zmíněné prošvihnutí příležitostí nesených veledůležitým transformačním obdobím našeho SAC.
Pozornějším čtenářům asi neunikne, že výše uvedené implantáty blokují středovou osu kathara
mřížky (tzv. Gru-Al body 2-5-8-11), což samozřejmě není žádná náhoda. Účinnost těchto
implantátů byla ze 2/3 uvedena do plné funkčnosti v období jejich aktivací. Finální dokončení plné
funkčnosti v našem SAC však je odvislé od zprovoznění ještě dvou dalších implantátů v lidské i
pozemské energetice. Prvním z nich je implantát známý pod jménem Oko Metatrona, operující ve
frekvenčním pásmu D11,5. Tento implantát je znám rovněž pod názvem Pečeť Avalonu, kterýžto
implantát byl v pozemské energetice s tímto účelem aktivován spolu se 4.Srdcem Anubise, tedy dne
23.3.2002. Jen si poznamenejme, že pojem "Oko" není bez vztahu k pojmu "Vševidoucí oko", které
je k vidění na každé jednodolarové bankovce. Na Universální úrovni byl tento vliv uveden do
provozu v podobě jakési "refrakční čočky" umístěné mezi systém tehdy padlého kolektivu
Metatrona - viz. níž a náš kristovský systém a to v období před 150 miliardami lety. Implantátem,
dokončujícím lidské energetické zotročení pak je naše "stará známá" 666 Chrámová axiomová
pečeť, operující ve frekvenčním pásmu D6,5 (přesněji 6,6,6), která je všeobecně známa i pod
názvem "Značka čili Signum Bestie". Tento závěrečný implantát byl v pozemské energetice s tímto
účelem aktivován dne 27.5.2003. Touto finální aktivací byla uvedena do provozu technologie
Soupeřů známá pod jménem Blue Beam čili Modrý oheň smrti či Blue Sword čili Meč Orionu,
jejímž závěrečným úkolem je dokončit zbylou 1/3 reverzních mutací dotčených kristovských
energií. Falešnou prezentaci této technologie lidem dostala na starost skupina Soupeřů známá jako
Corteum, která tak činí pod všeobecně známým názvem Wingmakers. Pod touto technologií je
tedy namístě představit si sjednocenou, hierarchicky organizovanou, energetickou síť PIN-sítí
Soupeřů, prostřednictvím které dochází k závěrečnému stahování chycených kristovských energií
do reverzních realitních domén typu černých děr známých pod jménem Wesedak a to na všech
úrovních Vědomí našeho universa (Energetického matrixu), tedy na úrovni bytostí, planet, galaxií i
kosmů čili tzv. časových matrixů - viz. níž. Odstartování závěrečné aktivace této technologie bylo
Soupeři provedeno dne 27.5.2003 a celá tato závěrečná akce Soupeřů je známa jako tzv. Blend
Dimension Project čili časoprostorové sloučení dimenzí (kristovských a reverzních) skrze chod
tzv. Beast Machine, klíčového produktu Atlantské konspirace. V bibli je tento proces pojmenován
jako Apokalypsa.
Možná, že pozornému čtenáři neunikne časová souvislost výše zmíněných aktivací v našem SAC a

110

např. Válkou v Iráku, odstartovanou v dubnu roku 2003 a odstartováním automatického
autoimunitního procesu Hetharo-Hetahlon v květnu téhož roku. Jak vidíme, analýza naší reálné
situace nás vede do stále chmurněji vypadajícího pochopení grandióznosti celé šachové partie. A to ještě zdaleka není všechno. Nicméně to neznamená, že bychom neměli k dispozici prostředky, jak se s touto situací vypořádat. Celý nápomocný příspěvek lidstva spočívá v tom, nenechat se
individuálně zastrašit ničím a tím potažmo i kolektivně dát dohromady dostatek kristovské,
láskyplné energie (známá jako tzv. Amoraea energie), která tak sama o sobě dostatečně účinně
podpoří planetu Zemi a ta tak bude moci (spolu s lidstvem a celou svojí přírodou) vystoupit z
reverzu (obráceného, protisměrného evolučního chodu čili sjednocení se s Centrálním Zdrojem
skrze vymazání z knihy života) do kristovského BZP.

12.3 Pozemská situace v SAC 2000-2022

Avšak než si uděláme závěrečnou představu o celé této grandióznosti, pojďme si ještě říci, spíše již jen heslovitě, pár slov k některým dalším důležitým událostem, které následovaly po aktivaci
technologie Modrý meč ze strany Soupeřů.
První věcí je mít správnou představu o tom, že jako klíčová odpověď přišel již zmíněný
autoimunitní proces Hetharo-Hethalon, který, zjednodušeně řečeno, zahájil z nejvyšších
spirituálních míst Centrálního Zdroje obnovování kristovského kódování našeho Universa. Tento
universální ochranný energetický proces poběží až do konce roku 2012, kdy postupně navyšuje
energetickou ochranu s tím, že po tomto datu by již nemělo být možné dokončit stahování našeho
realitního pole do reverzní domény a nezbývá mi než zopakovat, že tento nevyjednatelný proces se
v našem Universu (Energetickém matrixu) aktivoval vůbec poprvé od svého vzniku před 950
miliardami let!. To samo o sobě mluví za vše, tak vážná situace v současnosti panuje. A nyní již
skutečně jen heslovitě, byť jsem si vědom toho, že to pro mnoho z čtenářů bude zřejmě
nesrozumitelné. U koho to však vygeneruje hlubší zájem, již ví kde hledat další údaje a
podrobnosti.
V roce 2004 došlo k dalšímu zesílení útoků ze strany Wesedaku vůči pozemským planetárním
štítům (prostřednictvím tzv. Budhara retroviru), na což bylo, již ze strany Strážců, zareagováno
spuštěním tzv. Starburst energetického procesu a úspěšnou aktivací dalšího tzv. Polárkového
matrixu (z dob Elektrických válek), oba dva podporující úspěšný průchod planety Země a jejich
obyvatel do BZP dimenze. Ve výsledku tyto události přinesly nerovnováhy v pozemské energetice,
která se projevila v prosinci roku 2004 pohybem mořského dna s následnými tsunami vlnami, které
planetu zasáhly v Indonésii a tím samozřejmě i zejména tamější obyvatele.
Další pozoruhodnou událostí se stala aktivace další technologie Soupeřů - konkrétně Thetánců,
kteří uvedli v roce 2006 do provozu svoji technologii známou jako The Treshold (Práh) v jejímž
důsledku došlo k urychlení tzv. Tachyonového procesu o cca 9 let, kterýžto procese řídí evoluční
cykly v době obratu Starfire - viz. níž. Toto znamená, že z evolučního hlediska máme všichni
jakoby méně času na to, zvládnout výzvy našeho SAC, přičemž důsledek tohoto urychlení v D3
realitě známe či pociťujeme jako zkracující se dobu, kterou máme k "čemusi" k dispozici.
V roce 2007 pak došlo k další významné události, kdy Soupeři opět (bohužel úspěšně) zaútočili,
tentokrát proti našemu Slunci v D4/HU-2. Ve výsledku tento útok znamená, že naše Slunce bylo
uvedeno do tzv. Bardo cyklu, což je umírající cyklus s tím, že by tento, dle současným poznatků,
neměl trvat déle než 223 let, tedy v roce 2230 by naše Slunce mělo přestat existovat. Pro současné
inkarnované lidstvo to z největší pravděpodobností znamená, že skutečně žijeme svoji poslední
pozemskou inkarnaci. K tomu si jen poznamenejme, že tento útok byl pravděpodobně veden v
souvislosti s tím, že dosavadní držitelé Sluneční sféry - Anunnakové/Nibiruánci, předtím opětovně
přešli (stojíce tváří v tvář síle Budhara rasy z Wesedaku) na stranu Strážců. Z tohoto důvodu jsou to
opět oni, kdo dnes řeší situaci kolem našeho Slunce a to již na straně Strážců (rapidní nárůst
slunečního gama záření, ohrožujícího pozemský biologický život). V této souvislosti stojí za
zmínku, že s výjimkou Necromitonů a Zetas, ostatní účastníci UIR z roku 2000, zejména
Anunnakové, tuto koalici již opustili, v důsledku čehož se prakticky rozpadla.

111

Jako poslední pozoruhodnou událost zmíním jen tolik, že v roce 2008 přišla do celé této koncovky další rasa účinkující na straně Soupeřů, která je známa jako tzv. Borendth borgové. Další inspiraci lze samozřejmě hledat ve sci-fi seriálech typu Hvězdná brána, Star Trek apod.
Abychom si nyní udělali jakous takous představu o tom, jaké má lidstvo (respektive někteří
jedinci) v této nelehké situaci vůbec šance či možnosti, řekněme si ještě stručně pár slov k tomu co
lze reálně očekávat. Klíčové je pochopit, že vše co se nyní na planetě Země děje je hra o to, zda-li
se Soupeřům podaří zabránit vstoupení Země do BZP či nikoliv, což je naopak hlavním cílem
Strážců a samozřejmě celého lidstva. Pokud se Soupeřům tomuto přechodu zabránit nepodaří do
prosince roku 2012, potom čeká lidstvo přestupová pětiletka, v rámci které dojde k prolnutí
morfogenetických polí Země a Tary, které bude kulminovat v roce 2017 (třídenním připojením
morfogenetického pole Gaie/Polárky k Zemi i Taře). Po tomto datu se Hvězdný most začne uzavírat
až se zcela uzavře v roce 2022, po kterémžto datu již nebude možné na tuto evoluční cestu pro
nikoho na Zemi inkarnovaného naskočit. Tato desetiletka otevřeného Hvězdného mostu se bude
vyznačovat bezprecedentním nárůstem úrovně na Zemi přicházejících kosmických energií, přičemž
tento jednoznačně očekávatelný energetický nárůst je zdrojem všech úvah ohledně takových efektů
jakým jsou globální výpadky (blackout) elektrických rozvodných systémů či fyzikální reakce
nekvalitních hrubohmotných či reverzních nf hmot na tyto nově příchozí vf kosmické energie. Je
totiž namístě si uvědomit, že tyto efekty respektive jejich míra se objeví v přímé vazbě na míru
reverze, která v té době bude na Zemi panovat. Pokud by totiž tato míra byla zanedbatelná,
respektive by vůbec neexistovala (tj. Soupeři by zde neměli žádný vliv), vše by proběhlo bez
škodlivých reakcí a katarzí. Zcela samostatnou kategorií jsou úvahy o účinku těchto vf energií na
lidský organismus. Nicméně je myslím zcela evidentní, že i lidé budou mít s těmito energiemi doté
míry problémy, do jaké s nimi budou v rozporu. V této souvislosti nezbývá než opětovně upozornit
na rizika spojená s nekontrolovaným globálním očkováním lidstva neznámými látkami z hlediska
možnosti ovlivnit tak právě tuto interakci lidské energetiky a energií Hvězdného mostu v blízké
budoucnosti. Obecně lze předpokládat s pravděpodobností hraničící s jistotou, že tyto interakce
vyústí do dvou praktických výsledků. Jedna část pozemské reality tyto interakce ustojí a druhá
nikoliv. Ti kteří to neustojí - realitní pole této části Země, tak zůstane ve reverzním
kódování/poměrech a po roce 2022 se vrátí na svoji dřívější D3 energetickou hladinu, přičemž
společenské poměry budou pokračovat v duchu NWO v rámci reverzního Wesedaku. Ti kteří to
ustojí - kristovská část planety Země a jejich obyvatel přejde po Hvězdném mostě (to je metafora
vyjadřující stav bio-energetiky a DNA) do BZP a ti pak budou ve svých životech pokračovat v
rámci tzv. Nového zlatého věku lidstva - avšak stále na planetě Země. V BZP tato část projde
jedinečným časoprostorovým cyklem s konečným evolučním cílem zakotvit v D5 na Taře a tím
definitivně a úspěšně dokončí Záchranou misi Amenti. No a samozřejmě třetí, nejmenší část lidstva
dokáže využít prolnutí morfogenetických polí Země, Tary a také Gaie a dosáhne na realizaci tzv.
vzestupu skrze některý z otevřených portálových systémů jako Most úmluvy, Síně Amenti,
Polárkový matrix či Aquaelle matrix (viz. níž). Poznamenejme si však, že tento vzestup je
grandiózní událost, ke které musí každý zájemce zcela cílevědomě směrovat své současné úsilí a
navíc k tomu musí mít vhodné inkarnačně/karmické podmínky.
Aby se Soupeřům podařilo zabránit ve vstoupení planety Země do BZP, budou tito (jejich
pozemské iluminátské loutky) navyšovat nesvobodu lidstva pravděpodobně v podobě vyvolání skutečné otevřené fáze právě probíhající 3.světové války, či nějaké zinscenované - virtuální
mimozemské invaze v podobě záminky (viz. např. americký film Invaze z roku 2007) k aktivaci mnohdy zmiňovaného programu na násilné snížení počtu inkarnovaných Duší (věřím, že ke
skutečné invazi již nedojde a to v důsledku míry progrese ochranných planetárních prostředků) s konečným cílem všemi prostředky snižovat pozemskou úroveň hladiny kristovských, láskyplných , přátelských či bratrských (ale jejich zájmy ohrožující) energií.
Je důležité si stále uvědomovat, že hlavní zbraní Soupeřů jak nedopustit nezbytné navýšení
energetické vzestupné úrovně planety, na níž se lidstvo významně podílí, je Strach, který spolehlivě
tuto úroveň ponižuje. Proto lze ze strany Soupeřů očekávat, maximalizaci jejich úsilí směrem k

112

zastrašování lidstva, což si myslím je i skutečnou motivací stojící za současnými, stupňujícími se
finanční, ropnou, oteplovací, teroristickou, atd. krizemi či tzv. chřipkovou pandemií - typickými
ukázkami záměrného generování globální virtuální reality s cílem snížit natolik planetární
energetickou úroveň skrze existenciální vystrašení lidstva, aby vstup planety a jejich obyvatel do
BZP nebyl energeticky možný. Proto je tak nezbytné nepodléhat strachu, našemu hlavními nepříteli a vypořádat se svými osobním Stínovým tanečníkem, který v nás k tomuto typu energie trvale
připojuje. Pokud by však tato strategie Soupeřům nakonec nevyšla, asi je namístě, pragmaticky se připravit na to, že jejich posledním plánem skutečně bude zorganizovat významné snížení počtu
kristovsky myslících a jednajících lidí. V tomto smyslu je v Pramenech časové období podzim 2009 až jaro 2011 označeno jako "Okno poslední příležitosti".

12.4 Galaktický nadhled

A na závěr si řekněme ještě něco víc k tomu, o co v současném SAC jde jaksi nad rámec naší
pozemské situace. Přece jen je dobré mít ještě lepší představu o tom, co všechno kolem nás je dnes
ve hře. Je mi sice zcela jasné, že kompletní výklad by vydal na další seriál, ale přesto se pokusím
velmi stručně uvést některé podrobnější údaje vyplynuvší z posledního vývoje událostí. Že a proč
mnoho času nezbývá jsme si již řekli. Současně si tím i lépe osvětlíme problematiku onoho
klíčového přetahování kristovských realitních polí do realitních polí reverzních, fantomových.
Věřím, že v této souvislosti již nemusím laskavému čtenáři explicitně poukazovat na skutečnost, že
nechtěná návratová cesta k Centrálnímu zdroji skrze reverzní matrixy je cestou, na níž dochází k
likvidaci individualizovaného Vědomí (vymazání z knihy života), kdežto žádoucí návratová cesta
skrze kristovské realitní domény je cestou vědomého návratu a s-jedno-cení se s tímto Centrálním
Zdrojem - Bohem.
Až doposud jsme se tedy celou situací zabývali z pozice lidstva a planety Země. To je zcela v
pořádku, protože se nás to bezprostředně týká, nicméně bylo by nesprávné, kdyby jsme si z toho
udělali ten závěr, že jsme (lidstvo na planetě Země) snad jediní či ústřední, koho se diskutované
klíčové období SAC 2012-2022 týká. Není tomu tak. Ve hře je toho daleko víc. Stručně řečeno, v
průšvihu není jen lidstvo na planetě Země. V průšvihu je celá naše galaxie Mléčné dráhy.
Podobně jak jsme si povídali o tom, že v průběhu Elektrických válek došlo ke stažení části Země do
fantomového, reverzně kódovaného matrixu, došlo k podobné situaci o mnoho dřív. Ještě v období
před Andělskými válkami v období cca před 350 miliardami let, zaútočili Soupeři z reverzního
matrixu (systému černých děr) známého pod jménem Wesedak, konkrétně ze systému Apollyon -
padlého temného slunce, na systém Procyus s centrální hvězdou jménem Rajhna/Jhala v
kristovské galaxii Androméda. Tady je skuečný počátek našich problémů. Výsledkem tohoto útoku
bylo vytažení systému Procyus z Andromédy mimo ni, do nově vytvořeného systému, který se stal
známým jako Procyak s centrální hvězdou známou pod jménem Abaddon. A tento nově vzniklý
systém, stojící tehdy mezi kristovskou Andromédou a anti-kristovským Wesedakem dnes známe
pod jménem galaxie Mléčné dráhy. A právě do tohoto nově vzniklého mezi-systému - galaxie
Mléčné dráhy pokračovalo přetahování "kořistí" dalších útoků anti-kristovských ras z Wesedaku,
známých zejména pod jménem Budhara. Následnými kořistmi těchto dějů (Andělských válek) byl
systém Lyry z Andromédy - před 250 miliardami lety, nativní domény Aramathény, nejvyšší
evoluční verze naší planety Země v D12 a bohužel i další systém těch, kteří Androméďanům v
těchto pre-archaických obdobích přišli na pomoc. Tímto hostujícím, nápomocným systémem byl
systém Metatrona, který byl posléze, skrze umělý reverzní systém YHWH, vtažen až do
centrálního anti-kristovského systému Wesedaku (před 150 miliardami let), kde je dodnes a
spolupodílí se na tzv. 6:6:6 energetických triangulačních vazbách mezi jednotlivými systémy
které jsou ve hře. A něco podobného se právě nyní odehrává i s Mléčnou dráhou, kdy je tato ze
svého dosavadního, jakéhosi mezi-postavení, závěrečně vtahována do Wesedaku. No a protože celý
náš Sluneční systém je situován v Mléčné dráze, je nasnadě si uvědomit, že nám všem v důsledku
toho hrozí, že budeme do anti-kristovského systému Wesedaka vtažení jako celek, ať již jsme
inkarnováni na Zemi, Taře či Gaie. Proč o tom všem hovořím a jaké z toho pro nás, pozemšťany,

113

plynou důsledky ? První věcí je iniciovat ve čtenářích širší představu o velikosti celého konfliktu s cílem uvědomit si, kolik se toho asi kolem nás děje a jak moc toho ve skutečnosti nevíme, ale měli by jsme vědět. Druhou věcí pak je záležitost související s tím, kudy skutečně vede cesta ven z této situace. K celkovému pochopení je potřeba doříci asi tolik.
Snad je nám již jasné, že cesta ven z probíhajícího vtahování Mléčné dráhy do Wesedaku je cesta
vedoucí někam do Andromédy a nikoliv cesta vedoucí někam kamkoliv jinam do Mléčné dráhy.
Jenže kudy tam, kudy až do Andromédy ? A tady nastupuje na makrokosmické jeviště planeta
Země. Probíhající širší makrokosmický plán a úsilí Strážců je takové, že byl vytvořen pomocný
systém, známý jako Aquaelle matrix, který byl vytvořen jako jakýsi specifický portálový interface
či průchod mezi Mléčnou dráhou a Andromédou, prostřednictvím kterého (pouze) lze opustit
Mléčnou dráhu ještě před jejím závěrečným vtažením do Wesedaku a dostat se jím do Andromédy.
A nyní to hlavní - ústí tohoto průchodu na straně Andromédy je známé jako planeta Urtha a ústí
tohoto průchodu na straně Mléčné dráhy je známé jako planeta Země (Earth). A právě pro tuto
jedinečnost planety Země na straně Mléčné dráhy se toho dnes tady tolik děje. To je reálné
vysvětlení např. i toho, jak se mohlo stát to, že např. Anunnakové, ti dlouhodobí "nadřazení
bohové" pozemšťanů, až v samotném finále narazili na natolik silnější Soupeře, že prakticky zcela
rezignovali na své, tak dlouho prosazované, zájmy a vrátili se pod křídla Strážců a nebo že skutečně
došlo poprvé v celé historii našeho makrokosmu k onomu již zmiňovanému naprosto jedinečnému
ochrannému procesu HetahrO-HethaloN, iniciovanému z nejvyšších pater Božských světů
Centrálního Zdroje. To je i skutečným důvodem toho, proč je dnešní situace opravdu tak vážná.
Tito nejsilnější mezi Soupeři zajisté nemají v úmyslu nechat v provozu či mimo vlastní kontrolu
únikový Aquaelle matrix ani portálový vstup v Mléčné dráze do něj - planetu Země, když už na
straně Andromédy jsou bez vlivu.
A na úplný závěr našeho povídání si povězme ještě o jednom veledůležitém aspektu celé této
situace. Jde o přirozené evoluční cykly, kterými se řídí putování vydechnuté Božské energie -
Vědomí a proces její reintegrace zpět do Centrálního Zdroje čili sjednocení se s ním. Z logiky
tohoto kruhového mechanismu je evidentní, že někdy musí dojít k tomu, co se dá nazvat jako bod
návratu či obratu . Z logiky je snad i zřejmé, že tento bod je, prostorově chápáno, nejdál od místa
výdechu a energeticky chápáno je kristovsky nejslabší čili nejtemnější. Cykly, které nás (Boží
jiskry) do tohoto bodu návratu vedou jsou tzv. Euiago cykly (již jsme si o nich něco řekli dřív) a
cykly, která nás vedou zpět ke sjednocení se s Centrálním Zdrojem jsou tzv. Adashi cykly (pod
správou tzv.Adashi mistrů). A právě mezi těmito cykly se nachází tento bod obratu, ve kterém
dochází k tomu, co si můžeme představit pod rčením "oddělování zrna od plev". Ne náhodou se
tento bod nazývá Starfire (Hvězdný oheň), protože v tomto bodu končí pro putující Vědomí
možnost "zopakovat si reinkarnační třídu - časový vektor" v některém z Euiago časových cyklů a je
nezbytné přistoupit k maturitě a složit "pěkně horké" zkoušky. Výsledkem pak je nástup buď na
cestu vědomého návratu k Centrálnímu Zdroji - do Adashi cyklů a nebo na cestu do nevědomého
návratu, v našem případě ještě evidentně oddálenému otrockým pobytem v reverzních matrixech
Wesedaků. Proč je tento aspekt tak veledůležitý ? Ano, věřím, že jste si to již dali dohromady. Je to
právě náš současný SAC, který je pro andělské kristovské lidstvo i planetu Země tímto bodem
obratu, Starfire bodem, právě přítomná chvíle skládání zkoušek z naší, tak pohnuté evoluční
minulosti. No řekněte sami, není to ideální chvíle k tomu, zablokovat nám naší inkarnační i rasovou
paměť a těsně před nástupem na cestu domů nás definitivně svést na zcestí ? Když všichni víme, že
jsme přirozeně nejdál od Boha/Zdroje a tedy i nejslabší ? Vždyť Soupeřům vždy skutečně stačí,
uspět až na poslední křižovatce.
A pro ty z čtenářů, kteří by měli zájem, pojmenovat si výše uvedené koncepty ještě jiným, více
tradičním, esotericko-symbolickým jazykem, lze doporučit vynikající text mého přítele Honzy
Křivance, který je k dispozici zde (http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/3817-dedictvi-
anunnaki-a-tajemstvi-genesis-cast-11-v-ohnich-hory-osudu-aneb-v-moci-leviatana/). Věřím, že
Vám nebude dělat potíže, vytvořit si příslušné pojmové korespondence mezi těmito texty a tak si
např. pod Leviathanem budete umět lehce představit naše Soupeře, třeba v podobě Budhara rasy.


114

A na skutečně již úplný závěr mi dovolte ocitovat z díla dalšího, soudobého klasika světa matrixu Carlose Castanedy a jeho indiánského učitele - čaroděje Dona Juana:

"Máme predátora, který přichází z hlubin vesmíru a přebírá pravidla našeho života. Lidé jsou
vězni. Predátor je náš bůh a mistr. Odevzdáváme se mu bezmocně. Jestliže chceme protestovat, potlačí náš protest. Jestliže chceme být nezávislí, vymůže si abychom to nedělali. Vskutku jsme drženi jako vězni. Přebírají si nás, protože jsme jejich potrava. Vymačkávají nás nemilosrdně,
protože jsme jejich výživa.
Čarodějové věří, že predátoři nám dali náš systém víry, naše myšlenky dobra a zla. Jsou to oni, kdo
nám vytvořili naše naděje a očekávání, sny o úspěších a selháních. Oni nám dali žádostivost,
chamtivost i zbabělost. Aby nás udrželi v nevědomé poslušnosti, poddajné a slabé, zajišťují si to
obratnými manévry z pohledu bojové strategie. Dali nám svoji ustrašenou mysl. A ta se stala naší
myslí.
Predátorská mysl je barokní, odporující si, mrzutá, naplněná strachem ze života či jeho průběhu. I pouhá myšlenka, abys nikdy netrpěl hlady, vyvolává v této mysli úzkost. Ta je úzkostí predátorů,
kteří se bojí, že kdykoliv může být jejich taktika odkryta a potrava odmítnuta. Prostřednictvím mysli, která je konec konců jejích myslí, ti predátoři vstříknou do života cokoliv, co se jim hodí. Zajišťují si tak stupeň nezbytné ochrany.
Čarodějové si uvědomili, že musí být kompletními bytostmi s proniknutím do podstaty a velkého
skutku uvědomění si, že jsou mytologickými legendami dneška. A jak stárneme, všechno se nám zdá
ztracené a my se stáváme usedlými. Proti nám nestojí jednoduchý predátor. Je velmi chytrý a
organizovaný. Má metodologický systém, jak nás obětovat a využít a udělat zbytečnými. Jsme jen
průměrný kousek jídla. Dokud se neosvobodíme, jsou naše sny jen sny zvířat, sny toho, kdo vznikl
jako kousek potravy."
Je potřeba říci víc? Může ještě někdo svéprávný pochybovat o tom, že predátor Leviathan není
Strážce ale Soupeř (zcela vědomě říkám - Soupeř, nikoliv Nepřítel) ? Ano může, bohužel to vidíme dnes a denně všude kolem sebe, ale je to jejich, ustrašená, predátoří volba, věřím a doufám, že ne ta naše, ta milující a svobodná.
A nyní už mi nezbývá, než jen poděkovat všem čtenářům za trpělivost a energii, kterou jste
věnovali četbě mých textů, ve kterých jsem se Vám pokusil zprostředkovat údaje z Pramenů
jedinečné autorky Ashayany Deane, 1. pozemské mluvčí Eyianského koncilu, které pokud vím
nebyly doposud v českém prostředí v takovém formátu, rozsahu a přesnosti doposud k dispozici.
Pro ty z Vás, kteří se pak rozhodnete k dalšímu studiu originálních anglických textů Pramenů, ještě
jednou zde uvádím link na celosvětově běžící projekt (http://www.amentiproject.net/), v rámci
kterého je toto tzv. Svobodné učení k dispozici každému, v současnosti žijícímu, zájemci.
Nechť se vám přátelé, Vaše cesta domů vydaří, to Vám všem skutečně a upřímně přeji. Nashle
doma.

A jako poslední tip pro cestu domů zde uvádím link
(http://www.youtube.com/watch?v=IFUlqr3bK68&feature=related) pro ty z Vás, kteří tíhnete k
našim přátelům z Agarty nebo-li z Vnitřní (či Duté, chcete-li) Země, a kteří si vůči nám nepřejí nic jiného, než aby jsme byli schopni, věnovat jim pár svých myšlenek a pokusili se s nimi ve svých meditacích spojit a věnovali jim svoji pozornost.
(c) Petr Penguin, 28.10.2009, na základě materiálů (c) Ashayany Deane


115

P.s. Apropó - celý seriál "O čem to vlastně je aneb Tajemství Amenti 1" jsem zpracoval i ve formě jednoho distribučního PDF souboru, takže kdo z čtenářů bude mít zájem o jeho bezúplatné získání, nechť se klidně odváží a napíše mi o něj na můj kontaktní email (petr.penguin@gmail.com). Tento můj autorizovaný soubor, jako takový, tímto povoluji k libovolnému dalšímu, svobodnému - tedy nekomerčnímu - šíření. Pokud by pak někdo měl zájem prezentovat tento materiál jinak, např. na internetu v podobě www stránek či jiné podobě, podléhají tyto formy šíření mému souhlasu, který nicméně případným zájemcům nemám v úmyslu neudělit.

No a na úplný závěr. Pokud by někdo případně řešil vnitřní dilema týkající se energetické rovnováhy, nechť laskavě vezme na vědomí, že můj email - petr.penguin@gmail.com je zaregistrován v systému paypal.

Na tomto emailu jsem rovněž k dispozici v případě potřeby či zájmu kontaktovat mou osobu.
Poděkování závěrem

• Na tomto místě bych především rád poděkoval celé mé rodině, která nejenže byla
ochotna při práci na tomto textu, dělit se o mou pozornost s anglickými manuskripty, ale navíc mne v celé práci významně podporovala a motivovala.
Mí drazí - díky.
• Dále bych rád poděkoval panu Jirkovi Maškovi, provozovateli internetového portálu
www.osud.cz, který byl tak laskav a umožnil mi na jeho portálu, v období duben až
řijen 2009, celou tuto práci prvně veřejně prezentovat.
Jirko - díky.
• A rovněž bych rád poděkoval panu Jaroslavu Chvátalovi, který mne, byť nevědomky,
na Prameny, na jejichž základě celá tato práce vznikla, upozornil.
Jardo - díky.

Petr Penguin, jehož občanské křestní jméno je Vlastimil